Părintele CORNEL PIȚIGOI - Mediaș, jud. Sibiu - "Dacă-i facem pe bătrâni să simtă că aici e acasă, înseamnă că ne-am împlinit rostul"

Camelia Starcescu
Când biserica mângâie

Ne-am obișnuit să-i știm pe preoți în fața altarului, slujind în zile de sărbătoare, oficiind cununii, botezuri și parastase, sau pe la casele noastre, chemați la o sfeștanie, un maslu sau o în­mormântare. Înveșmântați în reve­renda cea neagră sau în straiele preoțești, cu crucea și Biblia într-o mână, binecuvântându-ne cu cea­laltă, ne sunt alături ori de câte ori avem nevoie, indiferent de oră sau de anotimp. Uneori, însă, în răga­zul de timp rămas pentru propria lor viață, unii dintre ei iau pe brațe "biserica-fără-de-zid" și-o reclă­desc, sub o altă formă, în comuni­tățile cărora le aparțin. Este ceea ce face și părintele Cornel Gabriel Pițigoi, din Mediaș, județul Sibiu.

O promisiune onorată

"Nu-mi place să vorbesc des­pre mine!", îmi spune dintru în­ce­put. E preot de 25 de ani deja, din­tre care primii 13 a slujit în comuna-stațiune Baz­na. De 12 ani slujește la biserica "Sfânta Trei­me" din Mediaș, considerată de mulți a fi cea mai fru­moa­să dintre cele cinci biserici ortodoxe din oraș. Vorbește șoptit, ca și când s-ar teme să nu stri­ce, cu tonalitatea vocii, echilibrul poveștii ce va să urme­ze. Nu despre sine, desigur, ci despre pro­iectul pe care a trudit să-l realizeze și care a devenit, de un an, parte integrantă a vieții sale: Căminul de per­soane vârstnice "Sf. Mihail Mărturisitorul" din Me­diaș.
"Mi-au fost întotdeauna dragi copiii și vârst­nicii și mi-am dorit să pot face cumva să le fiu aproape. Am mai avut, în timp, alte două intenții de activități sociale. În urmă cu câțiva ani, am vrut să transformăm vechile centrale termice dezafectate ale orașului într-un centru social mixt pentru copii și vârstnici. A fost un proiect pe fonduri europene, dar, pentru că nu ne-am bucurat de sprijinul auto­rităților locale de la acea vreme, nu am întrunit punc­tajul necesar. O a doua inițiativă s-a concre­tizat la biserica din cartierul Vitrometan, unde slu­jesc, reușind să oferim meditații gratuite, la mate­ma­tică și limba română, elevilor din clasele a VIII-a și a XII-a", spune părintele Pițigoi.
La un moment dat, s-a întâmplat ca părintele să se întâlnească cu unul dintre parlamentarii județului Sibiu (de care ține și Mediașul), Gheorghe Roman, căruia i-a prezentat cea de-a treia idee, a unui cămin pentru persoane vârstnice. Ca duhovnic, știa deja cât de multe sunt cazurile sociale care necesitau un astfel de spațiu. Parlamentarul i-a promis că, dacă va ajunge primar al municipiului Mediaș, acest proiect va fi, cu siguranță, realizat. Ceea ce s-a și întâmplat, câțiva ani mai târziu. Primul pas a fost înființarea unui ONG non-profit, ca parte ulterioară într-un partene­riat public-privat, ce urma să se ocupe de adminis­trarea acestui cămin. "Ni s-au alăturat, încă de la început, medici, profesori, in­gineri, juriști, asistenți sociali, psihologi, studenți, elevi, persoane implicate și acum în acest proiect. Și a rânduit Dumne­zeu să trecem cu bine toate eta­pele, astfel încât în acest moment avem toate acre­ditările ne­ce­sare și sun­tem licen­țiați în servicii socia­le", po­vestește părin­tele.
Unei astfel de insti­tuții i se spune, în lim­baj uzual, "azil". Pă­rin­tele Pițigoi îmi spu­ne, însă, că nu-i place acest cuvânt, de aceea a ales denumirea de "că­min". "Asta e ceea ce ne dorim să fie pentru oricare dintre vârstnicii care ajung aici: un loc cald, primitor, curat, unde să se simtă în siguranță din toate punc­tele de vedere, unde să se știe în­grijiți și tratați nu numai cu respect, ci, mai ales, cu dragoste, cu foarte multă dragoste!".

"A rânduit Dumnezeu oameni și jertfă..."

Clădirea în care funcționează că­minul a fost construită de la zero, din fonduri euro­pene și ale administrației publice locale din Mediaș. Privită din afară, nu pare atât de încăpătoare pe cât este: are subsol, parter și două etaje, la care accesul se face și cu aju­torul unui lift, atât de necesar celor în vârstă, din ce în ce mai lipsiți de putere. Cei 38 de beneficiari locuiesc în condiții de lux, mult mai bune decât într-un hotel cu multe stele pe firmament. Stau câte unul, maxim doi în cameră, și se bucură de toate faci­litățile ne­cesare vârstei și problemelor de sănă­tate ale fiecăruia. Toate camerele dis­pun de baie proprie, de televizor cu plasmă, iar curățenia este impecabilă în întreaga clădire, deși, la vremea când vizitez că­minul, e o zi oarecare din săptămână, iar afară plouă torențial. Din loc în loc, monotonia albului cu care sunt zugrăviți pereții este spartă de bucăți de tapet cu flori, ce dau o notă de eleganță și căldură locului. Pe-ntreagă lungime a holurilor, de­sene vesele, realizate de co­piii de la școlile și grădi­nițele din oraș, dau viață și culoare până și liniștii ce definește căminul.
Sală de socializare, sală de mese, cabinet de masaj și kinetoterapie, câte un cabinet medical la fiecare etaj. Părintele Pițigoi îmi deschide ușă după ușă, dornic să-mi arate tot altă și altă fațetă a confor­tului de care dispun cei care locuiesc aici. Dar dincolo de toa­te, îmi spune, dincolo de ziduri și con­­fort și curățe­nie există devotamentul și dra­gos­tea unor oameni care nu se văd, dar fără de a căror neștiută trudă și al căror tainic sacrificiu nimic n-ar avea consistență și chip. "Când am avut gândul înființării unui astfel de lă­caș, nu mi-am dat sea­ma că e atât de com­plicat, dar a rân­duit Dumnezeu oa­meni și jertfă, ca să putem ajunge unde suntem acum. Sunt oameni care au pus mult suflet pentru acest cămin. A fost greu la început, dar am învățat din mers, ne-am învățat unii cu alții și acum e bine. Am ajuns să ne legăm și de cei găzduiți aici, sunt ca bu­nicii noș­tri, iar când pleacă unul dintre ei, parcă ne pleacă o bucată de suflet. E drept, au vârste înaintate, între 68 și 97 de ani, sfâr­șitul e ceva la care ne aștep­tăm din moment în moment, dar asta nu face despăr­țirea mai ușoară".
Căminul dispune de serviciile perma­nente ale unei asistente sociale, ale unui psiholog și ale câtor­va asistente medicale, iar infirmierele le sunt clipă de clipă ală­turi, cu un devotament ce depășește cu mult fișa postului. În plus, pe bază de vo­lun­tariat, vârstnicii beneficiază periodic de servicii de frizerie, coafură, manichiură și pedichiură, ma­saj, consultații de medicină generală, cardiologie, interne, stomatologie și psihiatrie.
Numeroase sunt și activitățile de recreere și socializare, desfășurate în parteneriat cu grădinițele și școlile din oraș, dar și spectacolele de muzică populară și petrecerile în aer liber în curtea interi­oară, atunci când condițiile meteo permit acest lu­cru. În aceeași curte interioară, amenajată cu gust, vârstnicii pot juca șah cu niște piese cât un copilaș mai răsărit, pot face exerciții ușoare pe aparatele de gimnastică de exterior sau pot sta la povești pe băn­cuțe, bucurându-se de zona verde și de florile ce abia încep să-și etaleze splendoarea.

Ca acasă, dar nu a lor

Chirion Glogovețan are 89 de ani. Citește din­tr-o Biblie uriașă, cu lite­re mari. Când intrăm, se ridică pe marginea patu­lui și ne zâmbește, pri­vin­du-ne iscoditor. A fost militar activ, la fel ca și fiul, gine­rele și nepoții lui, despre care ne vor­bește cu mân­drie. "Dra­gă, nu știu cum să-ți spun să mă-nțe­legi! Cine spu­ne că aici e rău e un mare prost. Avem mân­care, apă caldă, căldură, me­di­camente, cură­țenie, iar părintele vine în fiecare zi și ne întreabă ce ne-am mai dori, ce pofte avem și merge și ne adu­ce. E foarte bine și, acum, aici e casa mea". Domnul Glogovețan îl roagă pe părinte să des­chi­dă ușa dula­pului. Înă­un­tru, hainele sunt împă­turite și grupate regula­men­tar, ca să folosesc un ter­men mi­li­tăresc. Pe pat, cearceaful e perfect întins, iar așter­nutul, aranjat la dungă. "E ceva ce vă lip­sește, to­tuși, aici?", încerc o întrebare. Simt că doare, căci vo­cea bătrânului de­vine brusc e­zi­tan­tă, tre­mură­toare. Se stă­pâ­neș­te, în­să, și spune ferm: "Îmi lip­sește că nu mai am ca­să!". Nu cer amă­nun­te. În­găi­­măm un salut și ne retra­gem.
Ceva mai în­colo, două doam­ne împart o ca­meră. Se uită la televizor, la un post de mu­zică populară. Se lu­minează la față când îl văd pe pă­rintele. Nu le tre­buie prea mul­te ru­găminți pen­tru a-și spune, în câteva cu­vinte, poveștile.
Hortensia Be­je­naru are 87 de ani. A lucrat în fa­brica Vitrometan, de unde au plecat spre țară și spre lu­me piese delicate, majoritatea unicat, din sticlă și cristal. Dar când soțului său i s-a des­coperit o tu­moră pe creier, a tre­buit să renunțe la serviciu ca să-l îngrijească. 15 ani s-a necăjit cu el. Apoi, s-a-ntâmplat să facă un infarct, acasă, să cadă și să-și rupă un picior. Așa a ajuns la un centru de re­cuperare din Sighi­șoa­ra, apoi la altul, tot în județul Mureș. "Doam­nă, aici îi cel mai bine din­­tre toate! Pe-acolo ne-or dat de-am mâncat numa' câte-un cartof în coajă și o cană de ceai și umblau șoarecii pe sub pernă, că aveam camera aproape de bucă­tărie. Dar aici îi lux! Mul­țumesc lui Dum­ne­zeu și Tatălui din cer că am ajuns într-un așa loc!", spune tanti Hor­tensia.
Colega sa de cameră, Maria Potor, e doar cu un an mai tânără. Zâmbește veselă, la fel de bucu­roasă de oaspeți. "32 de ani jumate am lucrat în schimburi, n-a fost ușor", spune. "Aici am dat de ho­dină, liniște și pace. Suntem mulțu­mite și liniștite, datorită domnului părinte, care face tot ce poate să ne fie bine. Se zdrobește, fuge, i-am și zis că și-a luat un jug foarte greu în spate, când am văzut câtă lume e aici și cât trebuie să muncească... Sun­tem îngrijite de parcă suntem copiii dânsului, povestește cu noi, așa, pe limba noastră, ne înțelege și avem curaj să-i spunem orice, că știe ce-i tre­buie unui om bătrân: o vorbă bună, nu altceva. Mâncare bună și căl­dură avem, cură­țenia e extraordinară, n-am cuvin­te! Nici nu m-am gândit să fie așa, că tot am auzit de azile, că e cum e, dar aici, părin­tele Cornel nu știe ce să facă, ce să ne aducă să ne fie bine. Toată lauda și cinstea pentru dumnealui!".
Părintele Pițigoi zâmbește stingherit. Vede o pa­tă neagră pe unul dintre pereți, de la căruciorul cu ro­tile al doamnei Horten­sia. "Vin imediat să-l cu­răț", le spu­ne ce­lor două, în timp ce-mi iau ră­mas-bun. Con­du­cân­du-mă, părin­tele spu­ne: "Ve­deți? Toți spun ace­lași lucru: le lipseș­te ca­sa dumnealor. Do­­rința aceasta de a merge acasă e con­stantă. Oricine vine aici, în prime­le două-trei luni, își dorește să se în­toar­­că acasă, chiar dacă acolo n-ar pu­tea să se între­țină singuri, să-și ducă viața, pentru că starea de sănă­tate sau condițiile de acolo nu le per­mit. După un timp, nu­mesc acest loc «a­ca­să» și nu-și mai doresc să plece. Instituționa­lizarea are un impact emo­țional foarte mare, mai ales la o vârstă înaintată. Dar, da­că sunt tratați cu dra­goste, se obiș­nuiesc".

- Să fie înaintarea în vârstă un motiv pentru acutizarea sentimentului de «acasă»?

- Nu neapărat. Omul e legat de partea materială a vieții, iar această parte materială înseamnă o casă, casa lor, "acasa" lor. Muncești o viață întreagă să ridici o casă, apoi ajungi într-un cămin, iar casa rămâne goală, rece, neîncălzită, neîngrijită. La fel ca și rostul vieții rămas neîmplinit. Cu trecerea tim­pului, nevoia de ajutor devine mai puternică decât dorul de casă. Totuși, s-a întâmplat să avem un bu­nic internat la spital și, când s-a întors, s-a oprit aici, în hol, și a spus, cu lacrimi în ochi: "Ce bine c-am ajuns acasă!". Când auzi așa ceva, îți dai seama că toată truda ta n-a fost în zadar. Cred că asta e și ideea: dacă reușim să-i facem să simtă că aici e aca­să, înseamnă că ne-am împlinit rostul. Sigur, întot­deauna e loc de mai bine. Sunt oameni cu senti­mente, cu supărări, cu dispute care trebuie gestio­nate, așa cum spun Sfinții Părinți, "cu îndelungă răbdare", căci cu oamenii în vârstă e chiar mai greu de lucrat decât cu copiii.

Instalator, mecanic, electrician, adică preot

Pe tot parcursul vizitei mele la Căminul de per­soane vârstnice "Sf. Mihail Mărturisitorul" din Mediaș, n-am observat nici urmă de mândrie în gesturile sau în cuvintele părintelui. Poate doar bu­curia lucrului bine făcut, a firescului care poate prinde viață, oricât de târziu, oricât de greu, atunci când crezi în ajutorul lui Dumnezeu și pui, în tot ceea ce faci, dragoste. Ce altceva poate însemna, printre atâtea altele, faptul că părintele devine insta­lator, mecanic, electrician, contabil sau cine mai știe ce, ori de câte ori e nevoie, doar pentru a mai eco­nomisi din banii, nu foarte mulți, de care dispune, lunar, asociația care administrează cămi­nul? "Nu ne permitem să angajăm personal admi­nis­trativ foarte numeros, ca să putem supraviețui, de aceea fac eu toate astea. Trebuie să economisim fiecare bănuț, ca să putem face toate plățile la sfârșitul lu­nii. Dar, cu toate acestea, nu facem niciun rabat la calitate. Scopul este ca vârstnicii de aici să se simtă confortabil, curați și îngrijiți", precizează pă­rintele.
Potrivit legislației, Primăria Mediaș alocă o sumă fixă pentru fiecare beneficiar, dar cheltuielile reale ale căminului sunt, în același interval, de peste zece ori mai mari. "Orice activitate socială presupune suflet, să i te dedici cu totul, în fiecare zi, întreaga viață, dar, totodată, fără sprijinul autorităților locale, e impo­sibil să faci ceva în acest domeniu. Deși nu e ușor, mulțumim lui Dumnezeu că ne descurcăm, iar când avem impresia că e mai greu, vine de undeva câte o rază de lumină și mergem, cu nădejde, mai de­parte. Avem, printre cei internați în cămin, oameni cu o situație financiară bună, dar care, din diverse motive, au ajuns în imposibilitatea de a se întreține sau descurca singuri. Aceștia plătesc lunar o anu­mită sumă de bani, dar sunt și foarte mulți bătrâni aflați în grea încercare, pe care i-am adunat de pe stradă și le-am oferit aici un adăpost. Căminele de bătrâni nu sunt o afacere din care să se scoată pro­fit, de aceea, mediul privat nu investește în așa ceva decât cu foarte puține ex­cepții. Avem nevoie permanent de sprijin, și îi așteptăm cu drag pe toți cei care vor să ni se ală­ture, persoane fizice sau juridice. Trebuie să ne gândim că toți vom ajunge, dacă rân­duie Dumnezeu, la vremea bătrâneții, și vom avea nevoie, la rândul nostru, de sprijin".


Cei care doresc să sprijine activitatea des­fășu­rată la Căminul de persoane vârst­nice "Sf. Mihail Mărturisitorul" din Mediaș o pot face pe adresa:
Asociația "Sf. Mihail Mărturisitorul" - str. Acad. Ioan Moraru nr. 7, Mediaș, jud. Sibiu sau în contul IBAN RO97CRCOX330102000213200 - BANCA COOPERATISTĂ CREDITCOOP - Punct de lucru MEDIAȘ. Contact: caminsmm@ yahoo.com, tel. 0743/107.867.