TEODOR BACONSCHI - "Presupun că Papa Francisc își dorește o apropiere de ortodocși, pentru că le respectă vechimea și adevărul apostolic"

Cristian Curte
La finalul acestei luni, pe 31 mai, Papa Fran­cisc I va ateriza la București, pentru o vi­zită de trei zile, care are în centru bea­tificarea a șapte episcopi martiri greco-catolici.

Evenimentul se va petrece în cadrul unei liturghii solemne celebrate în dimineața zilei de duminică, 2 iunie, pe Câmpia Libertății de la Blaj. Papa Francisc va avea întâlniri și la București, unde va vizita noua Catedrală Națională, împreună cu patriarhul Daniel, va merge la Miercurea Ciuc, pe 1 iunie, unde va ce­le­bra o liturghie împreună cu 200.000 de credincioși maghiari catolici, pe dealul Șumuleului, și va ajunge la Iași, unde se va întâlni cu credincioși catolici din Republica Moldova. O vizită plină de rost spiritual, a doua de acest fel a unui suveran pontif în România. În urmă cu 20 de ani, pe 8 mai 1999, sosea în Ro­mâ­nia Papa Ioan Paul al II-lea, marcând un eve­ni­ment istoric de anvergură: prima călătorie apostolică făcută de un papă într-o țară majoritar ortodoxă. Pentru țara noastră, acea întâlnire dintre Patriarhul Teoctist și Papa Ioan Paul al II-lea a fost un punct de cotitură nu doar spiritual, ci și geo-strategic. Coincidență sau nu, la scurtă vreme, am fost invitați, să intrăm în NATO și, după câțiva ani, și în UE. La acea vreme, Teodor Baconschi era ambasador al României pe lângă Sfântul Scaun, așadar, a cunoscut din interior toate implicațiile venirii în țara noastră a Papei Ioan Paul al II-lea. Fost ministru de Externe, diplomat de anvergură și antropolog, domnia sa este interlocutorul ideal pentru a afla ce ne poate aduce nou o vizită a unui pontif roman.

"Sfântul Scaun reprezintă 1,5 miliarde de credincioși catolici din toate continentele"

- Domnule Teodor Baconschi, pu­țini români știu că, dincolo de faptul că biserica catolică este cea mai mare confesiune creș­tină a lumii, ea este, toto­dată, și un stat - Va­ticanul. În calitatea dvs. de fost ambasador al Ro­mâ­­niei la Vatican, aș în­cepe acest interviu prin a vă întreba care este natu­ra relațiilor dintre statul român și Sfântul Scaun de la Roma?

- Mai întâi să ne amin­tim că Biserica Or­todoxă și Papalitatea - ca sediu roman al crești­nis­mului latin - sunt cele mai vechi instituții euro­pene încă prezente. Primii papi au fost doar episcopi ai Ro­mei, adică păstori ai co­mu­nității creștine din capitala impe­riului. În Evul Mediu, Papa­li­tatea a devenit ea însăși un stat, care domina centrul Italiei. În epoca mo­dernă, conflictul ei cu puterea seculară s-a în­cheiat după Pactul din Laterano, când regatul italian a stabilit limitele (de numai 44 de hectare) ale Sta­tului Cetății Vaticanului: acel perimetru care începe în Piața bazilicii Sfântul Petru și include Palatul apostolic, plus clădirile administrației pon­ti­ficale, e și azi "sediul terestru" al urmașilor Apos­tolului Petru. Fizic, e unul dintre cele mai mici state ale lumii. Spiritual, Sfântul Scaun reprezintă 1,5 mi­liarde de credincioși catolici din toate continen­tele. România modernă a încheiat un Concordat cu Va­ticanul, pentru că primii doi regi au rămas pro-cato­lici. Relația s-a întrerupt brutal, când Armata Roșie a instalat la București primul guvern comunist. După 89, am restabilit raporturile diplomatice. Diplomația pontificală are un specific: lucrează simultan pentru interesul Bisericii catolice și pentru cel al statului unde își deschide nunțiaturi (am­basade). E interesat de promovarea creștinis­mu­lui, a dialogului ecu­me­nic și a dezvoltării social-eco­nomice juste. Tocmai această "neutralitate binevoi­toa­re" a permis Vati­ca­nului să joace, adesea, rolul de mediator în felurite conflicte, inclusiv mi­li­tare. Re­­lația bilaterală între București și Vatican e foarte bună: orice "aspe­ri­tate" poate fi depășită prin ne­go­cieri calme, iar Curia papală înțelege foarte bine că Ortodoxia rămâne un partener esen­țial de dialog, mai ales într-o lume oc­cidentală pola­rizată ideo­lo­gic, unde locul creștinis­mu­lui trebuie mereu redefinit.

"Toți cei care au contribuit la îmbrățișarea dintre Ioan Paul al II-lea și Patriarhul Teoctist au fost inspirați de Pronia divină"

- Ați fost timp de patru ani, între 1997 și 2001, ambasador al României pe lângă Sfântul Scaun, perioadă în care a avut loc și vizita Papei Ioan Paul al II-lea în țara noastră. A fost prima vizită a unui suveran pontif într-o țară ortodoxă, un eveniment istoric, cu implicații profunde, atât pentru dialogul catolic-ortodox, cât și pentru viitorul european al României. Ce rol ați jucat în venirea papei?

- Nu se cuvine să vorbesc despre propriul rol, în realizarea acelui istoric moment de comuniune (nu liturgică și dogmatică), cu efecte vădit pozitive pen­tru acceptarea României în lu­mea catolic-protestantă a civilizației euro-americane. Socotesc, cu modestia ne­ce­sară, că toți cei care au con­tribuit la îmbrățișarea dintre Ioan Paul al II-lea și Pa­tri­arhul Teoctist au fost ins­pirați de Pronia divină. S-au aliniat toate con­dițiile, ast­fel încât ne-am putut depăși fricile și prejudecățile, măr­tu­risind împreună vocația creștină a civilizației euro­pene. De ambele părți ale ba­­ri­cadei ridicate vreme de un mi­leniu după Marea Schis­­mă din 1054, s-au aflat atunci oameni la înăl­ți­mea situației, care au ac­ționat convergent și, aș spu­­­ne, in­te­ligent, gene­ros, oportun. Priviți ima­ginile de arhivă! Au fost trei zile de har co­borât pes­te toți ro­mâ­nii, ma­joritar orto­docși, dar și gre­co-catolici sau ca­to­lici de rit latin. Cum să nu te bucuri, creș­tinește, când vezi că osti­litatea și înstrăi­narea lasă lo­cul fraternității și dia­logului? Diviziu­nea dintre Bi­serici e o rană des­chisă. Pentru trei zile, această rană s-a vindecat la Bucu­rești, punând în sub­stra­tul psiho­lo­gic al națiunii noastre o doză de speranță și opti­mism istoric. Dacă am epuizat între timp acest "de­po­zit" de nădejde, nu poate fi decât din vina noastră...

"Întâlnirea mea cu Papa Ioan Paul al II-lea a fost cea mai semnificativă din întreaga mea viață"

- L-ați cunoscut pe Papa Ioan Paul al II-lea într-un moment de culme a pontificatului său. Cum era ca om, dincolo de anvergura lui de ex­celent pontif roman?

- Socotesc că întâlnirea cu Papa Ioan Paul al II-lea, această personalitate uriașă, a fost cea mai sem­nificativă din întreaga mea viață. Era un om cald, blând, dar hotărât moralmente și, totodată, un om al rugăciunii, cu temperament mistic. Oricât de abil tactician a fost - în triada sa cu Margaret Thatcher și Ronald Reagan (ca "paladini" ai cru­cia­dei anti­comuniste) - sunt sigur că s-a bazat cel mai mult pe un aliat neașteptat: Maica Domnului. Pietatea sa pen­tru Sfânta Fecioară Maria a fost definitorie pen­tru întreaga lui concepție teologică, dar și pentru ac­țiunile majore în care s-a implicat. Când l-am în­tâl­nit prima dată, cu ocazia prezentării scrisorilor de acreditare, era de două decenii Cap al Bisericii ca­to­lice și se confrunta deja cu boala. A dat întregii lumi o pildă de curaj moral, socotind că misiunea lui trebuie asumată ca o cruce personală. Mulți l-au criticat atunci, afirmând că ar fi trebuit să se retragă. Acum realizăm cu toții că "încăpățânarea" sa nu era legată de ambiții meschine, ci de o pe­da­gogie a suferinței, dar și de conștiința că trebuie să-și desă­vârșească lucrarea. Era conservator în doctrină și modern în comunicarea socială. Bun "actor", animat de naturalețe și destins, până la savuroase mo­mente de umor. Când a primit odată corpul di­plo­matic, m-a luat de braț, când trecea printre gărzile elve­ție­ne, în mare ținută, și mi-a spus, cu o voce șop­tită: "nu sun­tem o mare putere, dar avem și noi o «ar­mată», căci nu se știe niciodată"... Această autoiro­nie, ieșită din si­lueta curbată de boală a unui oc­to­genar, era pentru mine proba că omul e complet viu pe dinăuntru... A fost o figură formidabilă, un om cu multiple în­zestrări, puse constant în slujba Dom­nului Iisus Hristos. N-o să vă mire dacă vă spun că, în familia mea, a rămas ca o prezență nelipsită și ca sursă nevă­zută de binecuvântare.

- România se pregătește să primească pentru a doua oară un papă. De data aceasta este vorba despre Francisc I. Care este scopul acestei vizite? Există o semnificație aparte a călătoriei în Ro­mâ­nia?

- Papa Francisc vine în România, pe fondul unui turneu regional. Și România îl va primi frumos, ca un stat european deja matur. Mă bucur că va merge și în Moldova și Transilvania, pe lângă programul stabilit din București. Îmi pare rău că, de această dată, Biserica Ortodoxă Română pare se aibă un rol mai puțin pregnant, deși Sfântul Părinte va conferi cu Patriarhul Daniel și vor oficia împreună un Te Deum, sub bolțile noii catedrale naționale. Papa Fran­­cisc e, de asemenea, un om curajos: vedeți cu câ­tă fermitate a început să curețe Biserica sa de "probleme" vechi (precum mușamalizatele rețele de clerici implicați în abuzuri sexuale). E un om scutit de mania grandorii, o personalitate normală, fi­reas­că, deschisă către oameni, modestă, deci fidelă, practic, învățăturii lui Hristos. Presupun că-și do­rește o apropiere de ortodocși, pentru că le respectă vechimea și adevărul apostolic, dar și pentru a re­creștina împreună cu ei o Europă cam pustiită spiri­tual, demoralizată, fără busolă.

"Numai Sfântul Duh poate inspira refacerea unității creștine"

- La finalul interviului aș dori să vă întreb cum vedeți dumneavoastră, ca teolog, dialogul bisericii catolice cu biserica ortodoxă? Credeți că se va pu­tea realiza vreodată o reunificare a lor într-o sin­gură biserică?

- Numai Sfântul Duh poate inspira refacerea uni­tății creștine. Drumul e lung, sinuos și nesigur, dar tre­buie să ne rugăm împreună cu Hristos, "ca toți să fie una". Deo­camdată e important să renunțăm la or­golii și iner­ții, la prejudecățile ostile și la etichetarea ne­ga­tivă a ce­lorlalți creștini. Să conlucrăm pentru binele co­mun. Să ne mărturisim valorile co­mune, chiar da­că diver­gen­țele dogmatice și cultice ne îm­pie­­dică încă să rostim o măr­tu­risire de cre­din­ță iden­tică. Du­pă cum spune chiar de­viza vizitei pontificale din acest an, a­vem o sin­gu­ră chemare ime­diată: "să mergem îm­pre­ună!".