Selecția "Formula AS"

Adriana Bittel
* Anais Nersesian, "Însemnări din goana timpului", Editura Ararat (tel. 021/313.40.50), 436 p.

Ajunsă la vârsta a treia, care se spune că în­cepe după 70 de ani, poeta, eseista și traducă­toa­rea Anais Nersesian a publicat recent o carte de memorialistică excepțională. "Însemnă­ri­le" ei, ce se întind cu mari hiatusuri în­tre 1953 și 1996, nu sunt selectate dintr-un jurnal intim, nici amintiri sentimental auto­cen­tra­te. Sunt un fel de filmări pe viu, cu ochi atent la detalii, ale unor în­tâm­plări, oa­meni sau doar decoruri cu at­mosferă de epo­că, salvate de "puterea distru­gătoare a tim­pu­lui". Aceste decupaje semnifi­ca­tive au un interes ce poate fi documentar pen­tru ci­ti­torul tânăr sau, pentru cei ce au trăit și ei pre­zentul de demult în­re­gistrat de scriitoare, au un efect de identificare și recunoaștere. Spre deo­sebire de alți memoria­liști, care au volup­tatea confesiei, a exhibării, Anais Nersesian e de o mare discreție în privința propriei persoa­ne. Inte­li­gența ei ne­sen­timentală e îndrep­tată mai ales spre mediul în care îi e dat să tră­iască, spre posibilitatea deve­ni­rii inte­lectuale într-o epocă ostilă valorilor (în care analfabeți "cu dosar bun" sau opor­­tu­niști fără caracter fac legea), spre oamenii deo­se­biți de care s-a apro­piat prin afinități. Din în­și­ruirea cronologică a sec­vențelor, putem re­constitui totuși câ­teva jaloa­ne bio­grafice, prin nimic spec­ta­culoase: Anais Ner­se­sian pro­vine dintr-o familie de intelectuali ar­meni, a în­vățat la liceul bucu­reștean "Gheor­ghe Lazăr" (ce fusese trans­format în 1948 în școală de fete) vădind în­cli­nații pen­tru literatură și arte, a intrat la Fa­cul­tatea de Is­to­rie, ab­sol­vită în 1961, și apoi a lucrat ne­în­tre­rupt, până la pen­sio­na­re, la Biblioteca Cen­trală de Stat, devenită după 1990 Biblioteca Națio­nală. A publicat, începând din 1973, vreo zece vo­lume de poezii, apreciate de critică pentru vo­cea dis­tinctă, un roman, studii de is­torie cul­turală, tra­du­ceri. Fără ambiții de carie­ră, de re­cunoaștere socială ce ar fi implicat com­pro­­mi­suri la care nu era dispusă, tânăra se apără de pros­tia și incultura politru­cilor cu funcții în felul ei. Își multiplică lecturile "parti­cu­lare", frecven­tează Cine­ma­te­ca, sălile de concert, teatru și ex­po­ziții, comen­tând evenimentele culturale de care am avut totuși parte - mai rar în anii '50, de teroare, să­ră­cie și aprigă cenzură, dar mai ales de la mij­locul anilor '60, de relativă slă­bire a șu­ru­bului. Cei mai în vârstă își vor aminti pro­priile reve­lații provocate de mari regizori de film și teatru, de muzicieni faimoși, de expoziții ce adu­ceau o artă total diferită de "realismul so­cialist" ce do­minase literatura și simezele. Între comen­tariile subtile la aceste bucurii ale spiritului își fac loc și ecouri ale politicii interne și interna­țio­nale care ne aduc aminte că poeta noastră e și istoric, cu o gândire echilibrată și pătrun­zătoare ce ia distanță de orice partizanat fanatic. Con­vin­gerile ei umaniste privilegiază nuanțele ade­vă­rului do­cumentat, ocolind locu­rile co­mune spre o în­țelegere personală. Pentru mine însă, inte­re­sul major al volumului a cons­tat în scenele din lu­mea literară și secvențele-portrete (unele în mo­­zaic, prin adiționare în timp) ale unor scrii­tori. În primul rând Miron Radu Paraschivescu, cel care a "moșit", pe la mijlocul anilor '60, o ge­ne­rație nouă de poeți și pro­zatori, "copiii lui de suflet" nesupuși comandamentelor ideo­lo­gice. De­ducem că au­torul "Cânticelor ți­gănești" a avut o slăbiciune spe­cială pentru frumoasa Anais, pe care a ur­mărit-o obstinat și fără succes. Un alt personaj pregnant e Alice Botez, rafinata ro­mancieră pe nedrept uitată azi, prietenă pe viață cu me­mo­rialista, ca și pictorul Hrandt Ava­kian. O mul­țime de alți scriitori sunt schițați ne­com­ple­zent, în ipostaze colorate. Personaj prin­cipal în "În­sem­nări" e și Bucureștiul, prin tim­puri și ano­­tim­puri, evocat din surse livrești dar și bătut la pas în pagini de proză de cea mai bună ca­litate.