GABRIEL PĂUN: "Situația pădurilor din România a ajuns în ultimii doi ani la dimensiuni apocaliptice!"

Ciprian Rus
- Președinte "Agent Green" -

Brașovul a găzduit, în perioada 7-9 apri­lie, întâlnirea oficială a Directorilor de Biodiversitate din Ministerele Mediului ale țărilor membre ale Uniunii Europene. Eveni­mentul (parte a acțiunilor din cadrul Președinției Consiliului Uniunii Europene exercitate de Ro­mâ­nia) s-a bucurat de prezența a 43 de delegați stră­ini, membri ai Comisiei Europene și repre­zen­tanți ai Ministerelor Mediului din țările UE, dar și din țările care vor să adere, precum Serbia și Bosnia-Herțegovina. Pe lângă discuțiile de lucru, Guvernul Dăncilă le-a pregătit înalților oaspeți o frumoasă drumeție în Parcul Național Piatra Craiului, prilej să se laude cu grija pentru natura din țara noastră. Ce nu s-a gândit Guvernul Dăncilă e că, în același hotel din Brașov în care avea loc întâlnirea inter­națio­nală, reprezentații organizațiilor neguverna­men­tale de mediu din România făceau pregătiri pentru a le arăta șefilor de mediu din Uniunea Eu­ropeană starea reală, dezastruoasă, a pădurilor din țara noastră. În locul traseului sălbatic, dinadins ales de oficialii români, activiștii de la Agent Green pregătiseră colaje de zeci de minute cu filmări în­fricoșătoare, care înfățișau păduri tăiate la zero, cu binecuvântarea Guvernului Dăncilă. În timp ce re­prezentanții României mint la Bruxelles că totul e bine și frumos în privința me­diului, tăierile de pă­du­re se fac "la liber", așa cum ve­dem cu groază și noi, re­porterii "Formulei AS", în deplasările noastre pe dru­muri de munte!
Am vorbit cu orga­ni­za­torul principal al pro­tes­tului de la Brașov, Gabriel Păun, de la "Agent Green", iar informațiile primite de la el sunt de-a dreptul în­gri­jorătoare!

"Am fost scoși din hotel și Conferința de presă a avut loc afară"

- Alături de colegii de la "Agent Green" și "EcoNatur", ați or­ga­ni­zat un protest cu oca­­zia prezenței la Bra­­șov a respon­sa­bi­lilor pe mediu din toate țările UE. Care a fost me­sajul vostru?

- De fapt, noi a­veam în plan o con­ferință de presă la Bra­șov, nu un protest. Știam că acei directori se vor întâlni acolo și ne-am rezervat și noi o sală de conferințe în acel hotel. Intenția era să îi invităm în pauzele lor de cafea să vină și să vadă și o altă perspectivă decât cea a gu­vernului României, care spune mereu că situația pă­durilor din România este în regulă, când, de fapt, tăierile sunt total scăpate de sub control, iar ariile na­turale protejate sunt rase sistematic și abuziv prin apro­bări guvernamentale. Pregătiserăm acolo o com­pilație video, din mai multe arii protejate din toată țara, cu traducere în limba engleză, ca să înțe­leagă toată lumea. Aveam pregătită și o transmisie în di­rect din aria protejată cea mai apropiată, din Munții Făgăraș, unde zona Iezer-Păpușa - peste 400 de hectare! - a fost complet rasă de pe fața pă­mân­tului. Brusc, hotelul ne-a anunțat că ne ram­bur­sează banii plătiți și că nu mai putem face eve­ni­mentul acolo. A fost foarte neplăcut pentru noi, dar nu ne-am dat bătuți. Nu avea niciun rost să mer­gem în altă parte, dacă invitații străini erau acolo. Așa că am improvizat atunci un protest, am adus un ecran mare, pe care l-am pus la intrarea ho­telului, să vadă participanții filmările de care vor­beam. Până la urmă, au ieșit câțiva invitați să vadă filmul, iar conferința de presă a avut loc afară, nu înăuntru. Mesajul a fost acesta: paharul s-a umplut, am epuizat orice căi formale, diplomatice, cu statul român, și mergem la judecată pe mai multe paliere.

"Pădurile seculare din România sunt distruse planificat"

- Ce acțiuni aveți în vedere? Cât de departe sunteți hotărâți să mergeți?

- Comisia Europeană e una dintre căi, Con­venția de la Aarhus e cealaltă. Am ales câteva situri Natura 2000 din România, emblematice, aflate în diferite părți ale țării, pentru a face o plângere prin care să arătăm că pădurile seculare sunt distruse planificat, nu e vorba de simple acci­dente. Ca să putem demonstra asta, avem nevoie de acces la pla­nul de management al rezervației naturale res­pec­tive, să vedem ce mă­suri de con­ser­vare sunt acolo, și la ame­najamentele sil­vice, la inventarul a ce e aco­lo. Ei bine, sun­tem singura țară din UE care ține aces­te documente la se­cret! Trebuie să ne ju­de­căm pentru fiecare ame­najament silvic în parte. De doi ani ne tot judecăm! Avem peste 40 de pro­cese începute cu Ocoalele Sil­vice private și de stat, inclusiv cu Rom­silva, cu Mi­nis­terul Mediului și cu Ministerul Pă­durilor, pe une­le le pierdem, pe al­tele le câștigăm, căci, știm bine, justiția nu e con­sec­ventă în Ro­mânia. Dar, chiar și acolo unde am pierdut, argu­men­tul că aceste in­for­mații sunt se­cre­te este atât de prost formulat, încât, din discuțiile pe care le-am avut cu Comitetul de aplicare al Con­ven­ției de la Aarhus, ni s-a spus că avem un caz foar­te solid și că e un caz care va face România de ru­șine în lumea întreagă. Pe scurt, vom merge cu plân­geri la Comisia Europeană atunci când vom avea acces la informații și vom pu­tea demonstra că s-a tăiat deliberat. Chiar săptă­mâna asta vom face plângere către Comitetul Con­venției de la Aarhus, pe care România a semnat-o în 2001. Con­venția garan­tea­ză accesul publicului la informația despre mediu, lucru pe care România l-a încălcat flagrant. Va fi un precedent care va pu­tea folosi și altor or­ganizații de mediu, dar și presei, care se confruntă și ea cu blocarea accesului la informația de mediu.
Am mai descoperit ceva lucrând la plângerea către Comisia Europeană: niciun amenajament silvic nu a fost supus unei Evaluări Strategice de Mediu, obligatorie în UE, înainte de a aproba un amenajament silvic într-o arie protejată. România nu a făcut asta, ceea ce înseamnă penalizări directe. În momentul în care depunem plângerea, Comisia Europeană poate acționa. Iar asta se va întâmpla foarte repede: e albă sau neagră, ai făcut sau n-ai făcut? Ne așteptăm la o intervenție chiar pe durata Președinției UE, care este deținută de România. Nu s-a mai întâmplat niciodată ca un stat care are pre­șe­dinția UE să fie tras la răspundere chiar în tim­pul mandatului său, dar aici se va ajunge!

"În doi ani, PSD-iștii au distrus tot ce au făcut bun tehnocrații în domeniul forestier"

- În timpul guvernului Dacian Cioloș, situația tă­ierilor de pădure părea să se fi stabilizat. Ce s-a în­tâmplat între timp? În ce fel s-a degradat situa­ția?

- Avem, în ultimii 10 ani, un Inventar Forestier Național. Există un departament sub Ministerul Apelor și Pădurilor, cu buget propriu, care, folo­sind o metodologie acceptată internațional, stabi­lește câtă pădure are România, cu cât crește și cu cât scade de-a lungul anilor. Ciclul 1 de evaluare a in­clus anii 2008-2013, iar de aici a rezultat scan­da­lul din 2014, când s-a întrunit Consiliul Suprem de Apărare a Țării și s-a decis că pădurea a devenit problemă de siguranță națională și când s-a stabilit că oamenii pot suna la 112 nu doar pentru Salvare, Ambulanță și Pompieri, ci și pentru păduri. Tot prin acel nou cod silvic s-a blocat accesul unei com­­­panii sau unui grup de companii la mai mult de 30% din lemnul țării. Asta, pentru că la ora aceea se tăiau legal 19 milioane de metri cubi de pă­dure, iar ilegal încă 8,8 milioane de metri cubi. A ieșit, în toamna trecută, Inventarul Forestier Na­țional 2014-2018, care conține un an de conducere tehnocrată (Cioloș) și trei ani de PSD. Pe aceeași metodologie, volumul de tăieri legale a rămas la fel, 19 milioane de metri cubi. Dar cifrele pe lem­nul tăiat ilegal au fost atât de urâte, încât au ter­gi­versat publicarea lui. Noi am intrat în posesia unei informații scurse din sistem, venită din trei surse, care spune că tăierile ilegale au crescut de la 8,8 la 20,6 milioane de metri cubi, deci le-au depășit pe cele legale! Am făcut presiuni publice să fie pu­blicat noul Inventar Forestier Național. A fost pu­blicat, dar fără informația privind tăierile ilegale! I-am trimis o scrisoare deschisă președintelui Klaus Iohannis ca să ceară reunirea CSAT-ului în această problemă. E foarte gravă tăinuirea tăierilor ilegale. De ce acum 5 ani au publicat volumul tă­ie­rilor ilegale, iar acum nu? Asta e situația în care sun­tem. Nu doar că s-a înrăutățit, dar am ajuns la dimensiuni apocaliptice. În doi ani, PSD-iștii au distrus tot ce au făcut bun tehnocrații în domeniul forestier. În prezent, cel puțin jumătate din lemnul țării trece prin depozite care funcționează ca niște mașini de spălat lemnul ilegal. Se taie 20 de milioane de metri cubi de lemn, ilegal, în fiecare an! Vă dați seama că nu e un caz izolat, nu e o mafie de județ, e ceva la nivel de țară!