Selecția "Formula AS"

Adriana Bittel
* Thierry Wolton, "O istorie mondială a comunismului", vol. I, "Cu pumnul de fier. Călăii", traducere din franceză, editura Humanitas (tel. 021/311.23.30), 1014 p.

"Multă vreme ridicat în slăvi ca fiind «vii­torul luminos al omenirii», în prezent se vădește a fi fost cel mai negru coșmar al ei" - scrie Thierry Wolton, autorul unei trilogii însumând peste 3000 de pagini (după acest prim volum, vor fi traduse și celelalte două, "Victimele" și "Com­plicii") dedicate comunismului. În vasta sa "în­cercare de investigație istorică", el își propune să demonstreze ce a făcut această orânduire ca să-și merite calificativul de coșmar. Cum se știe, co­munismul a apărut ca idee, concepție despre lu­me și proiect social în sec. 19, când triumful li­beralismului a generalizat în lumea occidentală ordinea capitalistă, sădind ideea unui progres me­reu ascendent al umanității în contextul re­vo­luției industriale. Filosofii, gânditorii sociali, ar­tiștii și-au pus întrebări legate de viitorul ome­nirii, au căutat căi și mijloace de a-l prevedea, iar dintre viziunile asupra lumii născute din credința în progresul liniar ascendent s-a desprins ca te­orie și ideologie marxismul. Tezele lui Marx, cons­truite printr-o răsturnare și adaptare la rea­litățile sociale ale epocii ale idealismului "clasic" hegelian, susțineau existența unor legi obiective ale evoluției societății spre o lume a egalității tu­turor indivizilor într-o comunitate în care statul, ca instrument de reglare și or­ganizare a vieții aces­­tora, dispare. Marx a fon­­dat o uto­pie care, trans­for­mată în ideologie, a de­ve­nit justi­fi­carea agitațiilor revoluțio­nare de la în­cepu­tul sec. 20 și, mai apoi, după triumful "re­voluției socia­liste", fun­damentul cons­truc­ției socia­le numite co­munism.
Spre deosebire de cele­lalte construcții antiliberale experimentate în sângerosul secol 20 - fascismul italian și nazismul german - comunismul, cel mai totalitar proiect din cele trei, a avut și cea mai lungă domnie și și-a exer­citat vocația universalistă pe spațiul cel mai în­tins. Istoria a con­sem­nat atrocitățile geno­cidare ale celor trei forme de totalitarism dar, în cazul co­munismului, nu a ajuns încă la concluziile de­vastatoare ce în­so­țesc analizele fascismului și nazismului, deși el a provocat, de departe, cele mai multe victime. De aceea, poate, are încă sus­ținători ce vorbesc despre "o aplicare greșită a unei idei generoase" și reprezintă o tentație în special în mediile uni­ver­sitare occidentale. În încercarea lui de a în­țelege atracția exercitată de comunism chiar și du­pă dezvăluirea crimelor îngrozitoare înfăptuite de acesta în numele unei ideologii autodeclarate "umanistă", Wolton sur­prinde aspectele esen­țiale, dincolo de culorile locale, îi investighează la rece constantele și in­va­rianții. El nu propune o analiză istorică, în sen­sul academic, nici o cer­cetare morală a mij­loa­celor pe care regimurile comuniste le-au folosit fără scrupule pentru a modela comunitățile uma­ne după un tipar ideal. Jurnalist și cronicar al epocii, martor din afară, care n-a trăit pe pro­pria piele comunismul real, Thierry Wolton ne pre­­zintă o sinteză cronologic-explicativă a nașterii, mă­ririi, decăderii și, în final, a decesului pre­zumat al orânduirii pe care co­munismul nă­zuia să o uni­versalizeze. Acumu­larea de fapte și de reflecții contemporane asupra ava­tarurilor lui, descifrarea angrenajelor siste­mului îl conduc pe autor la concluzia că, în cele peste 30 de țări în care s-a impus, comunismul a avut aceleași efecte sân­ge­roa­se, a provocat ace­leași tragedii absurde ce con­trazic logic teoria "aplicării greșite" a unor idei valabile. În lumea noastră, în care sechelele co­munismului încă nu au dispărut, lectura aces­tui prim volum și a celorlalte două anunțate devine o necesitate, mai ales pentru generația tânără.