SIMONA MIHĂESCU - "Nu am încercat să o joc pe Regina Maria ca pe o suverană cu diademă, ci ca pe un om viu"

Ines Hristea
Perioada de aniversare a Marii Uniri din 1918 a scos în prim-plan figura Reginei Ma­ria, pe care românii o descoperă aproa­pe cu uimire, ca având valențe mult mai complexe decât acelea încremenite în portretul frumoasei prin­țese englezoaice, sosită în România pen­tru a deveni soția viitorului rege Ferdinand.

În con­textul acesta, e limpede că un spectacol teatral care o are ca unic personaj chiar pe Regina Maria nu putea să treacă neobservat. Valoarea lui este cu atât mai sem­nificativă, cu cât "Regina Maria. Jurnal de război" - spectacol scris și interpretat de actrița Si­mona Mihăescu, regizat de Ștefan Lupu și montat la Teatrul Mic din București - s-a dovedit a fi, nu o adaptare stereotipă de jurnal memorialistic, ci un act artistic țesut din multă sensibilitate și emo­ție, care farmecă publicul cu prilejul fiecărei re­pre­zentații, astfel că sala este mereu plină. După trei luni de la debutul spectacolului, am rugat-o pe in­terpreta și autoarea scenariului, Simona Mi­hă­escu, să ne acorde un interviu.

Întâlnirea din librărie

- Simona, ne reîntâlnim într-un moment de mare importanță pentru cariera ta: faci un rol excepțional în spectacolul, devenit un adevărat eveniment artistic, "Regina Maria. Jurnal de război". Mai mult, tu ai fost și cea care a scris scenariul. Cum începe povestea acestei izbânzi?

- Eram într-o librărie, unde am văzut "Jur­na­lul de război" al Reginei Maria. Am luat în mână volumul, l-am deschis la întâmplare și, pe pa­gina aceea, am citit câteva fraze care m-au emo­ționat profund. În general, sunt atrasă de perso­na­litatea Reginei Maria, fiindcă mi-am dat seama în anii din urmă că noi, românii, încă nu o cunoaștem cu-ade­vărat, pentru că despre meritele ei politice și sociale s-a vorbit, până de curând, foarte puțin, spre deloc. To­tuși, am pus volumul la loc și am ieșit din li­bră­rie. Însă frazele citite atunci, în grabă, au în­ceput să mă urmărească. Prin urmare, m-am apucat să stu­diez alte cărți despre Regină, ca­re m-au ajutat foarte mult s-o înțeleg mai bine, dar care nu erau acel jur­nal de care memoria mea părea să se fi agă­țat ire­mediabil. Până la urmă, mi-am cumpărat "Jur­nalul de război" și m-am cufundat în el cu o ase­­menea intensitate...! Apoi, într-o dimi­nea­ță, m-am trezit cu un gând extraordinar de lim­pede: că eu trebuie să fac ceva, astfel încât lucrurile acelea atât de im­portante din paginile jurnalului să ajungă la cât mai multă lume. Și-n clipa aceea, mi-a venit ideea să încerc să scriu textul unui spectacol. Și crede-mă că m-am apucat de lucru fără nicio ezitare și cu o energie fantastică! Cam după două luni de mun­că in­tensă, două luni în care zi de zi și noapte de noap­te m-am dedicat aproa­pe exclusiv scrisului, am avut gata o for­mă inițială a textului, cu care m-am dus la dom­nul Gelu Colceag, directorul tea­trului "meu", Tea­trul Mic. Du­pă ce s-a uitat pe el, domnul Col­ceag mi-a zis: "Foarte frumoasă ideea! Și se po­tri­vește perfect, că e anul Centenarului. Bi­ne! Defini­ti­vează textul și vezi că-ți trebuie și un re­gi­zor!" Așadar, am con­tinuat să lucrez pe text și, în același timp, am pornit și în căutarea regi­zo­rului. Am ajuns să port discuții cu un regizor care mi-a spus că da, facem spectacolul, dar vrea să mai intervină puțin pe text. N-am avut nimic împotrivă, însă, după câteva luni bune de așteptare, am cons­ta­tat că omul acesta rescrisese textul cu totul și, ceea ce era grav, se dusese cu el într-o cu totul altă direc­ție. Lu­cru cu care chiar n-am putut să fiu de acord. Așa că am renunțat la acea colaborare. Însă pier­dusem mult timp și de-acum mă temeam ca, din pri­cina asta, proiectul să nu cadă cu totul. Dar când crezi în ceva cu tărie, Dum­nezeu lucrează și te ajută. Într-o zi, m-am întâlnit în fața Teatrului Mic cu Ștefan Lupu. Din vorbă-n vorbă, i-am spus că încă n-am un regizor, că m-am gândit la mai mulți oameni din domeniu pe care îi cunosc și apoi, brusc am adăugat: "N-ai vrea să facem spec­tacolul ăsta împreună?". La care el, după o tă­cere de câteva clipe, mi-a răspuns: "Da, aș vrea!" Și uite-așa pro­blema s-a rezolvat. În fața teatrului. Cu Ște­fan am lucrat minunat, fără sin­cope, fără con­­flicte... A mers totul ca și când așa ar fi tre­buit să fie de la început. Sigur, consumul nostru de ener­gie a fost uriaș, totuși, pe 1 decembrie am fost ga­ta, iar după pre­mieră, văzând re­ac­țiile spec­ta­torilor, am ră­su­flat ușu­rați. Și acum, după fie­care repre­zen­tație, îmi crește sufletul când văd că oa­menii ies din sală foarte emoționați. Unii din­tre ei vin la mi­ne și-mi mărturisesc că, prin acest spectacol, au aflat mul­te lucruri pe care nu le știau despre Regina Maria și că (asta m-a im­presionat enorm) s-au re­găsit cel puțin într-o frază "rostită" de ea. Deci, s-ar pu­tea spune că țelul a fost atins, că gân­dul meu din acea dimi­neață s-a îm­plinit.

Suverana fără diademă

- Ce parte din biografia Reginei Maria ai vrut să portretizezi în acest spectacol?

- Să vorbești despre întreaga viață a Re­gi­nei Maria într-un spectacol de teatru este, practic, im­po­sibil. De-asta eu m-am axat doar pe perioada răz­boiului, în care cred că sunt cu­prinse majoritatea tră­săturilor de caracter care au făcut din Regina Ma­ria o figură atât de iu­bită. Am încercat s-o portre­ti­zez pe Re­gina care empatiza cu oamenii, care știa să se apropie de ei într-un mod atât de firesc și care, prin puterea exemplului per­so­nal, îi învăța pe fie­care din ei despre curaj, des­pre hotărâre, des­pre sim­plitate, despre nor­ma­litate... Am în­cer­cat s-o por­tretizez pe Regina Maria nu ca pe o su­verană cu diademă, ci ca pe un om viu și onest, așa cum am înțeles-o din ce am citit. Și ea suferea, și ea plângea, și ea se bucura, și ea râdea... Chiar Re­gină fiind, trăia tot într-o lu­me a bărbaților, dar se îndârjea să-și ducă pla­nurile la bun sfârșit. Ea și spune la un mo­ment dat în jurnal: "Aș vrea să fiu eu Rege!" Dar nu din vanitate, ci pentru că își dă­dea seama că aco­lo unde bărbații une­ori ezitau, ea avea pu­terea să ia decizii și să le pună în aplicare. Pe de altă parte, în aceeași perioadă, a suferit o dra­mă - nu ca Regină, ci ca femeie și ca ma­mă: și-a pierdut pe cel mai mic dintre copii! Însă chiar și așa, devastată su­fletește, a găsit forța să se în­­gri­jească în conti­nua­re de ostașii români, de oa­menii aflați în ne­voi... Eu, la rândul meu, am în­vățat enorm de la Regina Maria!

Acasă, la Teatrul Mic

- Trăim un moment cultural în care actorii migrează din teatru în teatru sau de pe scenă pe micul ecran, în căutare de roluri. Tu nu ai părăsit Teatrul Mic de peste 20 de ani. Cum se explică această fidelitate?

- Generația mea e probabil mai loială, iar eu în Teatrul Mic am intrat încă din studenție, deci am și un atașament emoțional foarte puternic. Sigur, am avut și eu alte cola­bo­rări, am făcut mulți ani și tele­vi­ziune, ceea ce mi-a prins foarte bine, dar nicio­da­tă nu mi-a tre­cut prin minte să plec de la Mic. Tea­trul ăsta, pentru mine, nu în­seamnă o clă­dire, în­seamnă o istorie extraor­di­nară, în­seam­nă trupa care m-a primit când am deschis ochii în actorie, în­­seam­nă o investiție de muncă și de emoție, a mea, a colegilor mei și a îna­in­tașilor noștri... Pen­tru mi­ne, Teatrul Mic e în­tr-adevăr un acasă al sufletului. Iar de casa sufletului tău trebuie să ai grijă și nu poți s-o abandonezi. Pe de altă parte, consider că e bine să ai diverse colaborări, să fii deschis la nou și la oameni, să experi­men­tezi, dar cred că și la capitolul ăsta trebuie să găsești o anume măsură și să aplici o anume se­lecție, căci altfel riști să te risi­pești, riști să pierzi calitatea și să rămâi doar cu cantitatea.

- Afară, dincolo de activitatea ta profesională, dincolo de cortina ocrotitoare a teatrului, lumea pare că a înnebunit. Cum reușești să te protejezi?

- Mi-am creat o bulă a mea. M-am încon­ju­rat cu oameni care-mi plac și de care simt că am nevoie, pentru că rezonăm în același fel, merg la spectacole sau la concerte, intru în librării și-mi caut cărți frumoase, pe "gustul" sufletului meu, îmi acord momente de eu cu mine, în care fie citesc, fie îmi caut o haină sau o bijuterie sau un par­fum care să mă binedispună, fie - uite! - ies și mă plimb, pe jos, pe străzi, punându-mi, în căști, o muzică "a mea"... Plimbările astea au de­venit chiar o nevoie, pentru că mă umplu de energie și de bucu­­rie: pri­vesc oamenii, privesc viața străzii, privesc fațade de case vechi și-mi închipui cum au trăit și trăiesc oa­menii din spa­tele acelor fațade... Stau cu ai mei, cu familia mea - dedic mult timp și acord multă atenție fa­miliei, soțului și băiatului meu: discutăm, ne împărtășim gândurile, temerile, bucuriile, facem planuri, râdem, ne uităm împreună la câte-un film... Bine, asta pe lângă "îndatoririle" mele "im­pli­cite": că le fac de mâncare, că-i bat la cap... (râ­de) În concluzie, sigur că tumultul negativ al zi­lelor noastre e îngrijorător, dar cred că alegerile pe care le faci tu pentru tine și felul în care te ra­por­tezi la viață contează foarte mult și pentru psi­hic, și pentru trup. Așa cum, cel puțin în cazul uno­ra, prin­tre care mă număr și eu, credința în Dum­nezeu în­seamnă enorm pentru suflet, pentru pacea interioară.

- Am început discuția invocând-o pe Regina Maria și aș vrea s-o încheiem tot cu ea. Care e cea mai importantă lecție pe care ai dobândit-o, aple­cându-te asupra ei?

- Că orice-ar fi, viața trebuie trăită cu iubire pentru frumos, cu încredere în oameni, cu curaj, în adevăr, în sinceritate și în lumină.

Foto: BOGDAN CATARGIU