Cum am pierdut Cula Greceanu

Ciprian Rus
Cea mai veche culă din România, Cula Greceanu de la Măldărești, județul Vâlcea, ridicată pe vremea lui Mihai Viteazul și transfor­mată în muzeu de mai bi­ne de jumătate de secol, a fost închisă la începutul anului.

Centenarul Româ­niei, cu toată spoiala lui de care nu s-a ales nimic, trecuse deja de o lună. După el, potopul...
400.000 de euro cer pe Cula Gre­ceanu actualii proprietari, bani pe care Consiliul Județean Vâlcea se plânge că nu-i are. Din 2008, pro­prietarii au lă­sat de la ei și au acceptat plata unei chirii lunare. Anul trecut, CJ Vâlcea n-a mai plătit nici chiria, așa că avo­cații le-au pus în vedere celor de la Consiliul Județean să nu mai fo­lo­sească cula pe post de muzeu și au re­început formalitățile pentru vin­de­rea ei. După ce în 2015 statul român re­nunțase la dreptul de preem­țiune pen­tru cumpărarea culei, oficia­litățile din Vâlcea au sperat ca măcar de Cen­tenar să-i sensibilizeze pe mai-marii culturii din București ca să aloce cei 400.000 de euro pentru achi­ziționarea acestei im­por­tan­te clă­diri de patri­mo­niu a Ro­mâ­niei. Cen­tenarul a trecut, iar banii s-au aruncat pe festivisme costisi­toa­re. Pen­tru mici șmenuri de partid și de stat se gă­sesc tot timpul bani, pentru Cula Greceanu, simbol al re­zis­tenței boie­rimii românești în fața pră­dăciunilor otomane, nu s-au găsit bani, așa cum nu s-au găsit bani nici pentru "Cu­min­țe­nia" lui Brâncuși sau pentru alte opere cu care orice stat ci­vilizat din lu­mea asta s-ar mândri și și-ar dori să le poa­tă tre­ce în patri­mo­niu.
Veche din secolul XVI, extinsă și îmbunătățită până la finele secolului al XVIII-lea, cula a tre­cut de la fa­mi­lia Măl­dă­rescu la familia Greceanu. Inginerul Ni­colae Greceanu și soția sa, pictorița Olga Greceanu, au înno­bi­lat-o, în pe­rioa­da interbelică, cu fres­ce, tablouri, mobile și obiecte de mare bun gust, punând bazele unui mu­zeu de artă feu­dală. După ce a scă­pat de batjocura anilor de început ai comunismului, în 1967 cula a devenit mu­zeu. Sunt mai multe cu­le fru­moa­se prin sudul țării, le-am vizitat pe mai toate, cu prilejul documentării unui reportaj, dar Cula Greceanu este ti­parul cel mai fidel al minunatei ar­hi­tecturi feudale din Oltenia. Se zice că un arhitect de ori­gine română din Ame­­rica ar dori să cumpere cula. După ce va plăti cei 400.000 de euro, va face ce va vrea cu ea: o poate trans­­­forma în reședință pri­vată sau o poate transforma într-o câr­ciu­mă. Există și va­rianta să o cumpere și apoi să o re­dea circuitului turistic. Se poate și as­ta: statul român să fie pus în ge­nunchi, pe grăunțe, de un necu­nos­cut.