ANCHETĂ DE OPINIE - Biserica de acasă

Claudiu Tarziu
Există mulți oameni care își afirmă cre­dința în Dumnezeu, dar care resping "institu­țio­nalizarea" ei. Unii din dispreț sau neîn­credere față de preoți, alții din comoditate, mulți din neputințe personale... Așa încât nu merg duminica sau în sărbători la biserică, preferă să se reculeagă într-un sfânt lăcaș singuri, când nu e nici lume, dar nici Sfântă Liturghie, sau să se roage acasă, în inti­mitate. Dacă le ceri explicații, spun că "biserica e în sufletul meu, acolo unde este și Dum­nezeu". E bine sau rău ce fac? Săvârșesc un păcat? De ce e im­portant să ne trăim credința și în biserică alături de alți credincioși? Stilul de viață pe care îl ducem în zilele noastre nu se pliază pe obligațiile față de Dumnezeu? Ancheta care urmează încearcă să răs­pundă câtorva dintre aceste întrebări.

SORIN LAVRIC, scriitor
"Merg la biserică după un ritm propriu"


Eu însumi fac parte din categoria celor care nu merg duminica la biserică, mai ales în București, unde tracasarea de peste săptămână mă aduce în ne­putința de a mai trăi Liturghia la înăl­țimea unei minime pretenții de duh. Și decât să stau dobitocește, spre a auzi îngânări la care nu pot vibra, prefer să merg la biserică potrivit unui ritm interior cu totul întâmplător, pe care mi-l dictează starea mea de spirit. Cum s-ar zice, calendarul intrării în biserică vine dintr-o dospire ce nu ține seama de canonul pe care îl impune apartenența la comunitate. Asta nu în­seam­nă că aș fi împotriva insti­tuției ecleziale, că aș privi cu anti­patie tagma preoțească sau că aș neso­coti obligațiile față de bise­rică. Sunt încredințat că biserica, ală­turi de limbă, e liantul cel mai pu­ternic al unui popor. Dar ori­când voi alege să mă reculeg în liniște, sub bolta unei biserici goa­le, decât în vălmășeala aga­santă a copiilor care intră și ies, sau în agitația tro­glodiților care se freacă de mine, când mi-e lumea mai dragă. Nu-mi place promis­cuitatea aglomerărilor în cursul cărora, sub apăsarea ple­bei, simt cum iubirea de aproapele se pre­schimbă în re­pulsia față de el. Dacă îmi vei spu­ne că sunt un creștin degenerat, voi încuviința, mai ales dacă ju­dec lu­cru­rile din unghiul părții soborni­cești a Bise­ricii. Accept soborul, dar nu sub for­ma clocotului de mi­tocănie.
În ce măsură săvârșesc un pă­cat, chiulind de la Liturghia dumi­nicală este un detaliu care îmi scapă. Pe­semne că da, este un păcat dar la mij­loc e mai degrabă o lipsă de disci­plină, o neglijență ce încal­că o rigoare de program ecleziastic. Numai că idio­sincrazia pe care o am față de vânzoleala mizeră a semenilor întrece zelul legat de slujirea Bisericii. Decât să suport stridențe colective - țipete, miro­suri, împunsături -, mai bine încalc rânduiala. Dis­poziția aceasta mi se schimbă radical când părăsesc Bucureștiul, de pildă când plec la Piatra-Neamț, unde apetitul pen­tru intrarea în bise­rici crește expo­nențial, mai ales când merg la mâ­năs­tiri. Atunci simt, fără putință de tă­gadă, că înțe­penirea între pereții fumurii ai lăcașului de cult e act vindecător, de curățire lăuntrică directă. Cauza nu stă doar în ambianță și în încărcătura simbolică a mânăstirilor, ci într-o certitudine de ordin inte­rior: acolo mersul la biserică are un efect imediat, e ca și cum m-aș lega de o stihie nevăzută a cărei înrâu­rire binefăcă­toare o port cu mine toată ziua, pe când în Bucu­rești, cu excepția câtorva biserici (cea de la Mânăs­tirea Antim, cea de la Bo­teanu sau cea de la Sf. Ilie - Gorgani - a cărei ca­tapeteasmă mă atrage mai întâi estetic și abia apoi religios), niciun naos și niciun pronaos nu mă predispune la răsturnări de ordin mistic. Mai precis: în biserică intru ca să-mi amintesc că voi muri, nu­mai că recu­legerea pe care mi-o dă gândul morții se risipește de îndată ce aerul de balamuc al unor enoriași care se fâțâie bezmetic mă sufocă. Din acel moment, simt prea bine că nu mă aleg cu nimic încăpățându-mă să stau acolo de ochii lumii. Prin urmare, con­duita mea, cât se poate de reprobabilă, dacă e s-o judec după criteriul ascul­tării față de ca­noane, pornește dintr-o reacție irasci­bilă față de carența unei elementare bune-creșteri. Sunt snob și plin de toane? Fără doar și poate, dar sunt prea chi­nuit de grosolănia semenilor, ca să trebuiască să le rabd prezența până și într-un lăcaș de cult.

CRISTI PANTELIMON, sociolog
"Stilul de viață modern îndeamnă la egoism și însingurare"


Nu trebuie să ne mirăm că oamenii sunt din ce în ce mai aplecați spre respingerea elementelor co­mu­nitare care definesc și biserica, a trăirii colec­tive. Totul în jur îndeamnă la așa ceva. Critica insti­tuțio­nalizării credinței este un semn al modernității.
În Europa vestică se cu­nosc cazuri de-a dreptul drama­tice, de biserici care, din lipsă de credincioși, au fost transformate în locuri de distracție (cafenele, teatre, săli de bal). Nemersul la biserică este acolo unul dintre simptomele crizei conștiinței religioase a omului modern. În România urbană, ori mai mo­dernă, Bi­serica este adu­narea tuturor celor credin­cioși. Aici, recule­gerea în singu­rătate (bi­se­rica "de acasă") poa­te fi o soluție temporară, în mă­sura în care (pu­tem admite acest lucru) oamenii resimt pre­siunea mulțimii, a fenomenelor de ma­să, inclu­siv în partea credinței. Dar această recule­gere/ liniștire însingurată ascunde și o primejdie: aceea de a nu accepta ideea de a participa la efor­tul comu­nional al Bisericii, la efortul de a fi împreună. În acest ego însingurat și idolatru, ce respinge comu­nitatea și întregul, stă toată "pute­rea" mo­dernității și toată criza de conștiință a ei.
Stilul de viață modern îndeamnă în mod evident la însingurare și îndepărtare de comu­nitate. Aici intervin și alte forțe, mai subtile. Sociologia clasică vorbește despre "societate" ca opoziție la "comu­nitate". Prima este arti­ficială, bazată pe calcule mes­chine, pe ra­țiu­ne spe­culatoare, a doua este ba­zată pe "princi­piul unității vieții". În comunitate re­găsim legătu­rile de sânge (rudenia), legăturile spi­rituale (prie­tenia), legăturile spațiale (vecină­tatea). Nimic din toate aceste elemente nu se regă­sește în societate. Nici rudenia nu contează, nici prie­tenia nu se simte bine, nici vecinătatea nu mai este recu­noscută ca impor­tantă. În schimb, totul se reduce la calcule, opor­tunități, sisteme de gândire abstractă și for­mule mecanice, inclusiv de supravie­țuire îm­pre­ună. A­ceastă pornire spre abstractizare și însin­gurare se poate combate cu ajutorul rămă­și­țelor comunitare existente: tradiții, obiceiuri, muncă vo­luntară, mers la biserică etc. Toate aceste elemen­te comunitare - și altele din aceeași familie - pot re­cupera măcar parțial alunecarea lumii dinspre co­munitate și credință spre societate și despiritua­lizare.

RĂZVAN CODRESCU, poet și publicist
"A crede rupt de Biserică nu te pierde, dar nici nu te mântuiește"


Credința în Dumnezeu e una și religia e alta. Religia implică credința, dar credința singură nu ține loc de religie. Confuzia dintre ele este opera unei modernități ce a pierdut farul Tradiției și s-a re­­fu­giat într-un individualism dis­creționar, care face casă bună cu orgoliul și comoditatea. Este diso­luția religioasă de tip protestant, înte­meiată pe imbeci­litatea gra­țioa­să a lui "sola fide". Cred, dacă vrei să mă crezi, și cu asta treaba s-a re­zol­vat. I-am dat lui Dumne­zeu ce-mi cerea (să cred în El), iar da­toria Lui este, în schimb, să-mi dea și El ce-i cer. L-am îndatorat cu credința mea și restul nu mai con­tează: e un troc între noi și nu-i trea­ba altora să se bage (fiecare să-și vadă, în inti­mi­tate, de trocul lui). Treaba lui Dum­ne­zeu cum se descurcă pe șest cu fiecare și trea­ba fiecăruia cum se des­curcă pe șest cu Dumnezeu! Or, reli­gia, chiar în înțelesul etimologic, este legătură, comuniune cu Dumne­zeu și cu ceilalți. Creștinismul, mai ales, nu poate fi conceput în esența lui fără dimensiunea aceasta ecle­sială (eccle­sia = adunare), consfin­țită liturgic, în și prin Bi­serică. Nucleul și modelul Bisericii (în care Dumne­zeu lucrează tainic prin Du­hul Sfânt) este aduna­rea apos­tolilor și ucenicilor Dom­­nului, chemați la îm­pre­ună-slujire și la a fi una întru El. Biserica vie e tru­pul lui Hristos, Care-i este cap. Cre­dincioșii sunt mă­dulare ale acestui trup mis­tic, ce se întâlnesc în același crez și în același duh. Creștinis­mul, așa cum ni l-a lăsat Mântui­torul În­suși, este comuniu­ne/ cumine­care, iar Bise­rica/ Eccle­sia, cu tot ce im­plică ea ca ritual și ca ierar­hie, nu este o in­venție ome­nească, ci un dat divin (cum mărturisim și-n Crez: "Cred într-una Sfântă, So­borni­cească și Apostolească Biseri­că..."), despre care Hris­tos Însuși ne-a în­credin­țat că "iadul n-o va birui".
Dincolo de rațiunile ei misti­ce, Biserica e me­nită să apere viața religioasă de arbitrarul indi­vidual: nimic nu e după cum îl taie capul pe fiecare, ci după cum au lăsat Hristos, Apostolii și Sfinții Părinți. Ra­portul păstori-păstoriți nu poate fi înlo­cuit alea­toriu cu aventurile indivi­duale "pe cont propriu" (mergi la bise­rică cum îți vine ție la soco­tea­lă sau cum ți se pare ție mai ușor).
"Nu e bine să fie omul singur" - nici în viață, nici în credință. Eul, ca persoană, nu aspiră la în­singurare, ci la comuniune. Fiecare "eu" perso­nal se împlinește într-un "noi" care îl transcende.
Rupt de Biserică, de comu­niu­nea tainică și vie cu Hristos și cu frații-surorile care cred în El, Îl trăiesc și-L mărturisesc lao­lal­tă, "într-un duh și-ntr-un glas", credința rămâne o simplă opțiune filosofică sau o simplă super­sti­ție, care nu te pierde, dar nici nu te mântuiește. Căci nu ești nimic în tine însuți, câtă vreme nu ești ceva în celălalt și nu sun­tem nimic unii în alții, câtă vreme nu suntem uniți în Hristos - în trupul Bisericii căreia El îi este Cap.


VISARION ALEXA, preot
"Fericirea o găsești în celălalt, nu în tine însuți"


Iisus Hristos nu a comparat întâmplător comu­ni­tatea credincioșilor cu un trup. A arătat astfel le­gătura indisolu­bilă dintre noi, că Biserica este un organism viu și complet. Un mă­dular nu poate trăi (deci să fie viu în Hristos) rupt de restul trupului. Totuși, omul modern viețuiește sub alt fel de pre­siuni decât omul antic, tre­buie să reziste la alte provocări și să se descurce într-un alt con­text. Îna­inte, comunitatea reli­gioasă era satul, deci o alcă­tuire ontologică. Astăzi, creștinismul s-a urbanizat, iar parohiile nu se mai suprapun peste un perimetru teritorial care să fie totuna cu unul cultural, ca astfel să mai putem vorbi de un adevărat trup pe care îl for­mează credincioșii. Cre­dincioșii de la oraș își aleg parohii uneori de­parte de casă, care îi atrag mai mult, dar unde nu ajung să se cunoască cu ceilalți credincioși și să facă un tot. Mai mult, viața mo­dernă te obligă la o perma­nentă mișcare, după stu­dii, serviciu, interese de tot felul, iar mișcarea asta dizolvă comunitatea. Omul își pier­de senti­men­tul de apartenență la o comu­nitate. Tinerii noș­tri vor­besc din ce în ce mai puțin despre locul de baștină, despre cartierul sau strada lor, nu mai sunt mândri de orașul lor, sunt fără rădăcini, oameni "ai lumii", care se simt bine oriun­de și se îmbibă de obiceiuri diverse, lăsând deo­parte ce au moștenit.
Singurul lucru care îi mai leagă unii de alții pe credincioși rămâne împărtășirea din același potir. Însă nu mai putem vorbi despre parohia de altădată, în care toată lumea se cunoștea cu toată lumea. În acele parohii exista un ritm comun al credincio­șilor, care îi ajuta să țină împre­ună drumul credin­ței. Pe de altă parte, nu doar lucrurile din jurul nostru s-au schimbat radical în modernitate, ci și mentalitatea noastră. Noi nu mai suntem învă­țați să gândim în raport cu celă­lalt, ci numai cu sine. Dacă preo­tul te îndeamnă să te ocupi de ne­voile aproa­pelui, ca o cale de găsire a lui Dumne­zeu, reacția este de neîncredere. Însă dacă un "coach" de dez­voltare personală te sfătuiește să îți îndrepți privirea către interiorul tău și să-ți satisfaci nevoile tale, te încântă și te convinge. Omul mo­dern nu mai rezo­nează la limbajul vechilor Cazanii, ci la cel al ma­nualelor de psihologie. Ceea ce îl face, de fapt, anxios și depresiv și nu-i oferă nicio cale de mân­tuire. Din toate aceste pricini, însingu­rarea omului modern e pe undeva scuzabilă sau, în tot cazul, de înțeles.
Soluția este să ne smulgem din egoism, să res­pin­gem tentația izolării și să împlinim porunca lui Hristos: "Iubiți-vă unul pe altul...". Știu că "iu­bi­rismul" stă acum pe buzele tuturor, dar să nu-l fo­lo­sim ca slogan (deseori comercial) sau ca idee filosofică, ci să practicăm iubirea așa cum ne învață Mântuitorul: "Nu există bucurie mai mare decât să-ți dai viața pentru prietenul tău" - deci pentru un altul. Realitatea ne arată, dacă mai avem un pic de luciditate să o percepem, că bucuria cea mai mare este să facem binele altuia. Fericirea nu ne vine din concentrarea pe sine și pe propriul succes, ci din jertfă pentru celălalt. Iată ce suferință îndură fe­meile care nu pot avea copii, pentru că nu-și pot îm­plini maternitatea. Și ce mare bucurie trăiesc femei­le care nasc! Maternitatea este însă o jertfă. A crește un copil e o jertfă, nu mai ai viață per­so­nală, nu mai ai somn, liniște, ești cu totul în slujba copilului... Sfântul Maxim Mărturisitorul ne atrage atenția că "toată natura e în stare de jertfă, o frunză cade toam­na pentru ca o alta să se nască primă­vara...". Nu putem să fim contra naturii noas­tre. Dovadă că și atunci când omul se depărtează de Dumnezeu simte ne­voia de a face ceva pentru aproa­­pele, în căutarea împlinirii perso­nale. Așa se explică vo­lun­tariatul pe care îl fac mulți tineri occi­dentali în căminele de bătrâni și de or­fani de la noi sau de aiurea... Re­nunță la distracții și la va­canțe, pen­tru că treaba pe care o fac e o sursă de feri­cire, după cum o mărturisesc. Și asta e taina vieții, pe care ne-a dez­văluit-o Hristos: ferici­rea o găsești în celălalt, nu în tine însuți. Pentru că Dum­nezeu ne-a făcut din iubire și iubire așteap­tă de la noi.


(Pagină ilustrată cu picturi murale pe lemn, realizate de Olga Gre­ceanu - "Ctitori țărani", biserica din satul Ciun­getu, jud. Vâlcea)