Cazuri de extremă urgență

Redactia
"Am fost dat afară de la locul de muncă și am trei copii. Fetița cea mare este bolnavă"

Stimată redacție "Formula AS",
Numele meu este Dragne Gheorghe și am trei copii. Îmi este rușine de situația în care mă aflu, dar credeți-mă că nu știu încotro s-o apuc. În luna apri­lie, am fost dat afară de la locul de muncă, pe motiv că nu am decât patru clase (lucram la o firmă de cu­rierat). De atunci au început problemele noas­tre. Am căutat de lucru peste tot, dar am în­tâm­pinat fel de fel de greutăți: că nu sunt calificat, că nu am ex­pe­riență. Am lu­crat cu ziua pe timp de vară, dar banii câș­tigați nu mi-au ajuns să cum­păr lem­ne sau să procur ceva ali­mente pen­tru iarnă. Nu avem ce să mai pu­nem pe masă. Ca să în­căl­zim, adu­cem spini de pe câmp, la spi­nare. Copiii nu au hăi­nuțe groase și casa mai are puțin și cade. Fiind bă­trâ­nească, s-a crăpat și vântul intră în voie, acoperișul a fost luat de o fur­tu­nă și am pus niște carton care s-a rupt și el.
Și cum un necaz nu vine niciodată sin­gur, fetița cea mare s-a îmbolnăvit. Am fost cu ea la ORL, mi s-a dat o rețetă, dar nu am bani să o cum­păr. Diag­nos­­ticul este epistaxis, și un singur fel de medi­ca­mente costă 120 lei și le pot procura doar pe coman­dă. Nu am banii necesari să iau tra­ta­mentul fetiței și nici să merg cu ea la București.
Apelez la dumneavoastră pentru că sunteți sin­gura mea speranță. Ajutați-mă să-mi fac fetița bine. Are doar opt ani și este foarte greu să o văd cum suferă și să nu pot face nimic.
Dumnezeu să vă ajute pe toți! Cu respect,
DRAGNE GHEORGHE - Șos. Alexandriei nr. 72, sat Hodivoaia, com. Putineiu, jud. Giurgiu, cod 087186, tel. 0736/37.23.87


"Am scleroză în plăci de la 15 ani, dar lupt cu viața"

Stimată doamnă director,
Numele meu este Simona Trifan și locuiesc în Zlatna, strada Pârâul Roșu, nr. 10, jud. Alba. Am 37 de ani, dar mă aflu într-un scaun cu rotile, de­oa­rece am scleroză în plăci, încă de la 15 ani. Am cres­cut în casa de copii, după divorțul părinților și de­ce­sul tatălui meu, iar studiile le-am în­trerupt în ulti­mul an de școală pro­fesională, tot da­torită acestei sufe­rin­țe pentru care, la 18 ani, eram deja pen­sio­nată, pe caz de boală. Dar nu acesta este mo­ti­vul pen­tru care vă scriu, deoarece am fost și sunt o lup­tătoare - ca dovadă, m-am mă­ritat, am făcut un copil (pen­tru care mi-am riscat viața, dar nu am ni­ciun re­gret, pentru că e o fetiță fru­moasă și deș­teaptă, acum la liceu), am cumpărat o că­­suță mai veche - la banii pe care și-i pot per­mite două per­soa­ne in­valide (și soțul meu a fost ope­rat, de două ori, pe coloană). Marele necaz e că, de cu­rând, ne-a luat casa foc, de la un horn su­praîncălzit, și deși pom­­­pierii au inter­ve­nit rapid, stri­că­­ciu­nile sunt mari și a trebuit să ne îm­pru­mutam pe la vecini ca să ne pu­tem re­face hornul și planșeul pentru a nu sta în frig. Aveam, oricum, greutăți cu trata­men­tul și scu­te­cele pentru adulți, dar ceea ce s-a adăugat de­pă­șește puterea noastră de a mai putea face față chel­tu­ielilor. De aceea apelez la bună­voința dvs. și a ci­ti­to­rilor dvs., pentru a ne aju­ta să de­pășim acest necaz. Poate are ci­neva și un scaun cu rotile (cel vechi nu mai poa­te fi folosit) și aș avea nevoie și de un scaun pentru baie, pe care, în ac­tuala si­tuație, nu mi-l mai pot per­mite. Vă mul­țu­mesc pentru bu­nă­voința de a-mi fi citit aceste rânduri și măcar pentru gândul de rugăciune pe care îl puteți îndrepta spre fa­­milia mea, greu în­cercată, Domnul să vă ocro­teas­că pe toți! Ata­șez ac­tele dove­di­toare și pozele făcute după stin­gerea in­cendiului. Tele­fo­nul meu este: 0757/24.29.89.
TRIFAN SIMONA-IOANA - Str. Pârâul Roșu nr. 10, Zlatna, jud. Alba, cod 516100


"Simona mi-a fost elevă"

Stimată redacție,
Stimată doamnă director,
Vă scriu în numele unei foste eleve de-a mea, Si­­mona Trifan, crescută la casa de copii, care și-a în­tre­rupt școala din cauza diagnosticării, în liceu, cu scle­roză multiplă. S-a căsătorit totuși, și și-a ris­cat viața ca să aducă pe lume un copil, o fetiță să­nă­toasă, fru­moa­­să și inteligentă, aflată acum la li­ceu. Boala a avan­­sat, acum Simona fiind într-un sca­un cu rotile, dar motivul acestei scrisori este, de fapt, incendiul re­cent care i-a adus mari pagube, în condițiile în care, cu mari eforturi, și-a cumpărat o căsuță (cam veche și cam părăginită, e adevărat), so­țul având și el un grad de invaliditate.
Vă felicit pentru tot ceea ce faceți și vă doresc să­nătate și puterea de a continua acest proiect bine­cu­vân­tat.
Prof. MIRELA CIOFLICĂ