Viile de la Teaca

Dumitru Badita
Șoseaua a urcat drept și lin dinspre Re­ghin, până în culmea dealului, dar acum, in­trând în județul Bistrița-Năsăud, co­boară abrupt, în serpentine, pe versanții ridicați ca niște contraforturi deasupra câmpiei.

O uimi­toare schimbare de relief, de perspectivă terestră, dar și de peisaj agricol. Pe versanți, în locul ară­turilor, se ivesc postațe mari cu viță-de-vie, coaste hașurate cu maroniul coardelor și griul spalierilor din metal. Jos, pe firul văii, ivite după deal, sunt nu mai puțin de șapte turle de biserici. E Teaca Bistriței, satul pivnițelor bătrâne și al cramelor noi, moderne, parte a marii podgorii a Lechinței.

Tradiția familiei Zaig

Cu ani în urmă, viile Tecii începuseră să se pă­răginească. Mâinile care ar fi trebuit să le îngri­jească au ajuns să lucreze prin alte părți sau să se odihnească pe piept, în cimitirele satului. Neîn­grijite, piereau sub bălării, în locul lor creșteau tufe de mărăcini. Rar mai vedeai vreun sătean urcând în deal să taie coardele sau să dea cu sapa. Sașii plecați în Germania mai întrebau din când în când pe câte unul ră­mas acasă cum mai arată via lor, apoi au dat-o și ei uitării. Părăsirea viilor făcea ra­vagii mai mari decât filo­xera. Tea­ca poate ar fi dis­părut de pe harta viti-vinicolă a județului Bistrița-Nă­săud, dacă nu ar fi început să vină de la Bru­xelles banii europeni desti­nați dezvoltării agricul­tu­rii. Fondu­rile europene i-au fost de mare folos lui Eckehardt Zaig, născut aici, în sat. Părinții lui nu au plecat în Germania, nici el nu a emigrat. A stu­diat în țară și s-a stabilit la Cluj-Napoca. După re­vo­luție, când proprietatea de stat s-a destrămat, lo­calnicii rămași s-au dus la primărie să-și ceară pă­mân­tul înapoi. Familia Zaig a redevenit pro­prie­tarul viilor pe care le stăpâniseră câteva generații, îna­­inte să fie naționalizate. Fac din nou vin, ca altă­dată, și-l țin în butoaie din lemn, cu vechi ștampile. "Pe vre­muri, vinurile din Teaca ajungeau la Viena, pe ma­sa împăra­ților", îmi spu­­ne Eckehardt, în timp ce ridică obloanele grele și co­borâm în pivniță. Aici ține câ­teva bu­toaie cu Fe­tească Al­bă, unul dintre vinurile re­prezen­tative ale regiunii. "Du­pă ce am recu­perat via, am în­ceput să vin mai des la Tea­ca. Toam­na îmi aduceam prie­tenii la cu­les, beam must, mai mult ne distram. Apoi, un amic mi-a spus că există fonduri europene pentru înființarea de plantații de viță-de-vie. Am făcut proiectul, i-am convins pe funcționari că am nevoie de acești bani, i-am pri­mit și m-am apucat de treabă. Am în­ființat câteva hectare de vie no­bilă", îmi povestește viticultorul. Hectarele acelea de vie nouă sunt chiar lângă șo­seaua care coboară în serpentine către Teaca. Vi­nul este ob­ți­nut acum cu echipamente moderne, de mare pre­cizie. Oe­no­log la Cra­ma Zaig este o tânără origi­na­ră din orașul Edineț, din Republica Mol­do­va. Cristina Cara­zan a absolvit fa­cul­tatea la Cluj-Na­poca și nu a ezitat să se angajeze la cra­ma din Teaca. "Mă simt bine aici, îmi place să obțin vinuri bune. Sunt vi­nuri acide, da­to­rită calității so­lu­lui", îmi spune, în timp ce cla­tină pa­ha­rul cu vin și-l mi­roase, ca pe o floare.

Valea ascunsă

Drumul de țară care urcă spre Valea ascunsă a fost asfaltat recent, lucrările fiind finanțate tot cu bani europeni. La capăt, după o distanță de câțiva kilometri, se află un adevărat domeniu viticol, între un lac și o pădure. E domeniul fa­mi­liei Munteanu, care a investit la rân­dul ei în producția de vinuri, con­tri­buind astfel la reînvierea viticulturii din Teaca. Sunt vreo 20 de hectare de vie nouă, pe spalieri, dominante fiind soiurile albe. E aproape in­credibil că în fundătura asta îi merge bine viței-de-vie, dar și sașii, în vre­murile de demult, chiar aici, în mar­ginea pădurii, au cultivat-o, reușind să câștige bani buni și să-și clădeas­că locuințele lor solide. Acum, vinu­rile obținute aici ajung la târguri de turism. Nimeni nu s-ar fi gândit la asta acum câțiva ani. Zeci de mii de sticle ies anual din acest domeniu viticol, vecin cu pădurea.
Vechile vii ale Tecii nu au dispărut chiar cu totul. Pe coasta unui deal, destul de înclinată, e o vie pe araci, așa cum nu mai prea vezi prin Ardeal. Stăpânul viei e Borsos Laszlo, care cu mustața lui stu­foasă și albă arată ca un bunic din­tr-un basm unguresc. Nenea Loți, cum îi spun consătenii, mai taie via după stră­vechea metodă numită "cercul arde­lenesc". Adi­că, păstrează câteva coarde pe care le în­doaie, le leagă în josul pa­rului și obține niște cercuri prin care ar putea sări un iepure.
Viticultorul urcă destul de sprinten panta dea­lului: "Uite, butucii sunt vechi de aproape o sută de ani. Prin tăiere, eu întineresc via în fiecare an. Coardele sunt tinere, chiar dacă butucul e bătrân. Via asta a fost plantată în 1923 de bunicul meu, care ducea vin cu carul cu boi peste câmpie, la Cluj. Am și acum butoaie de-ale lui, cu ștampila Fi­nanțelor". Nenea Loți a lucrat mai de mult în­tr-o fabrică din orașul Bis­trița, și-a pierdut lo­cul de muncă și, fiind încă în putere, s-a întors la ocu­pația buni­cului său, viticul­tura. A fost la tăiat de vie și în Austria, dar nu și-a neglijat nici via lui: "Când e de lu­cru, eu sunt în vie dimi­neața la șapte. Mă odih­nesc la prânz o oră, apoi lucru iar până sea­ra. Rar găsesc un tânăr să mă ajute. Au plecat la oraș". Ajunși în vârful dealului, vedem Teaca în deplinătatea ei. Bătrânul își întinde mâna și nu­mește fiecare biserică din sat. Apoi, plimbân­du-și mâna prin aer, îmi arată versanții pe unde au fost viile de odinioară, acum o sută de ani, dar și în tim­pul colectivizării: "Munceam și atunci, când eram copil, în viile colectivului, fiindcă aveam ne­voie de bani să-mi cumpăr încălțări când mergeam la școală". O lumină străvezie umple valea. Parcă ar fi vin într-o cupă uriașă de pământ. Spre ră­sărit, se văd munții, iar spre apus, câmpia înaltă, vălurită, seamănă cu spinările unei cirezi de bivoli.

O biserică în suferință

Teaca e așezată la hotarul din­tre câmpie și munți, dintre jude­țele Bistrița-Năsăud și Mureș. Lucruri care au supraviețuit unor timpuri apuse fac casă bună cu lucruri moderne. La capătul unei străzi, întâlnești o casă săsească veche de peste o sută de ani. Lângă zidul ei, te simți transportat într-un alt veac. În centru, însă, sunt vile noi, cu nimic mai prejos decât o vilă dintr-un car­tier rezidențial. Pe deal, via lui nenea Loți crește pe arac, întocmai ca odinioară. La Valea ascunsă și în via familiei Zaig, via e întinsă pe sârmă, aliniată geometric pe pantele dealurilor. Teaca e o poar­tă prin care intri nu numai pe un alt teritoriu, ci pătrunzi și într-un alt timp, într-un spațiu-timp do­minat de turnul înalt al bise­ricii evanghelice, veche de sute de ani. E chiar în marginea șose­lei, edificiu construit din piatră în 1332, otrăvit acum zilnic de gazele de eșapament ale mașini­lor. Zidu­rile sunt scorojite, caria­te, date pe răzătoarea vre­mii. E una dintre cele mai vechi biserici din Ardeal. Cu numai doi ani în urmă, primarul Damian Iustin Munteanu a încercat să obțină sprijin financiar pentru consolidarea și renovarea bisericii declarate monument istoric, dar nu a reușit. "Este o neîm­pli­nire a mea, recunosc, dar nu mă dau bătut. Încerc și la Ministerul Cul­tu­rii, poate obțin banii nece­sari", îmi spune primarul, care a reușit să atragă fon­duri europene de milioane de euro pentru alte pro­iecte de interes public. În sat au fost înființate rețele de apă, de gaz, de cana­lizare, au fost re­no­vate insti­tu­țiile publice, au fost deschise crame cu echi­pa­mente noi. Primarul și viticultorii se gândesc serios să dezvolte și turismul la Teaca, să-i aducă pe tu­riști în crame. Un lucru bun, dar ar fi și mai bine dacă turiștii aceia care vor bea vinuri din viile noi ar putea admira și biserica renovată, mai ales că unii dintre ei sunt chiar sași care au emigrat în Germania și se întorc în vizită, răzbiți de nostalgie. Valoarea investiției e mare, aproape 2 milioane de euro. Resursele financiare ale comunei sunt limi­tate. Mâna întinsă trebuie să vină din partea statului român.