Doi prieteni sfinți: Vasile cel Mare și Grigorie Teologul

Cristian Curte
- Pe 30 ianuarie, creștinii ortodocși îi prăznuiesc pe Sfinții Trei Ierarhi - Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur. Primii doi s-au născut și au crescut în același ținut, Cappadocia, și au fost prieteni de-o viață. Au ținut atât de mult unul la celălalt, încât cronicarii au scris despre ei că au trăit de parcă ar fi avut un singur suflet, prins în două trupuri -

Vasile cel Mare

Sfântul Vasile a vă­zut lumina zilei în ju­rul anului 330 în Cap­padocia, un loc înalt și stâncos, de o fru­mu­sețe sălbatecă. Părinții săi, Emilia și Vasile cel Bătrân, un vestit profesor de retorică, au avut nouă copii, dintre care cinci au luat calea călugăriei. Sfân­tul Vasile a cres­cut într-o familie de sfinți. Bunicul său din­spre mamă murise ca martir, ucis de auto­ritățile ro­mane pentru credința sa în Hristos. La maturitate avea să scrie că sâmburele aprins al credinței i-a fost sădit încă din primii ani ai copilăriei: "Am păstrat în inimă aceeași învățătură pe care am primit-o de la răpo­sata mea mamă și de la bunica mea, Macrina".
Sfântul Vasile a fost un tânăr sclipi­tor, mistuit de focul cunoașterii. Născut într-o familie bogată, nobiliară, a avut parte de cea mai aleasă învățătură. Stu­diile și le-a făcut la Cezareea Cappado­ciei, apoi la Constantinopol și, în cele din urmă, la Atena, în cetatea filoso­fiei, unde erau cei mai străluciți das­căli ai imperiului. Acolo a ajuns atât de vestit, încât un dascăl athenian avea să spună despre o împre­jurare grea, că nu poate fi dezlegată decât "de Dum­nezeu sau de Vasile". Dar filosofia acestei lumi nu i-a putut astâmpăra setea inimii. Avea nevoie, din­colo de concepte și retorică, de o iubire nepămân­teană, pe care va pleca să o caute la marii sihaștri creștini. După terminarea studiilor, în jurul anului 357, va primi botezul și va cutreiera Egiptul, Siria, Palestina și Mesopotamia. Acolo, în chilii umile, locuite de bă­trâni care îți vorbeau puțin dar strălu­ceau de cre­dință, și-a găsit Vasile menirea și rân­duiala vieții. Întors acasă, a împărțit partea lui de avere săracilor și s-a retras în singurătate. Era ho­tă­rât să întemeieze o mânăstire în care să își petreacă tot restul vieții.

Călugări în Cappadocia

Sfântul Vasile cel Mare și Sfântul Grigorie s-au întâlnit la Atena, în timpul studiilor. Erau amândoi din același ținut al imperiului, născuți în același an, așa că s-au legat printr-o prietenie trainică, deși erau foarte diferiți - Vasile, năvalnic și deschis, Grigorie, tăcut și mereu pe gânduri. Îi unea însă cultura și dragostea pentru Hristos. Când Vasile s-a lepădat de lume și s-a sihăstrit, Grigorie l-a urmat și, în scur­tă vreme, alături de ei au venit și alți monahi. S-au retras lângă Annesi, în Cappadocia natală, în­tr-un mic sat aflat la întâlnirea râurilor Iris și Lycos. Acolo, în singurătatea naturii, chinuiți, vara, de văpăile soarelui fierbinte al Asiei Mici și asupriți de gerul iernilor aspre capa­do­ciene, au învățat cei doi fii de mari nobili simpli­tatea traiului creștin. Dezbă­rați de tot ce lumea îi încărcase, au deprins rugăciu­nea aprinsă a inimii, cufundându-se în adân­cul luminii dumnezeiești. Aici a scris Vasile primele reguli ale traiului mona­hal, după care se călăuzesc și astăzi călugării și că­lu­gărițele din întreaga lume. Dacă ar fi fost pace în biserică, cei doi și-ar fi sfârșit viața acolo. Mormin­tele lor ar fi fost mereu vegheate de curgerea leneșă a Irisului, iar creștinii i-ar fi cinstit ca pe unii dintre cei mai mari pustnici. Însă cugetele credincioșilor erau tul­burate de o erezie cumplită, erezia ariană, pornită din Alexandria Egiptului, care învăța că Iisus nu a fost Dumne­zeu, ci doar un om cu totul aparte. Pentru ade­vărul dumnezeiesc, Va­sile și Grigorie și-au jert­fit însingurarea și s-au întors înapoi, în cetate, să lupte pentru adevăr. Cultura, cuvân­tă­rile și scrierile lor aveau să readucă cre­din­ța dintru început a apostolilor - că Iisus fu­sese Dumnezeu În­suși, întrupat pentru a ne mântui.

Episcop. Vasiliada

Sfântul Vasile nu și-a dorit niciodată epis­co­patul. A fost ales de cre­dincioșii din Cezareea Ca­pa­dociei, după ce le fusese preot timp de șase ani. În toți acești ani nu a avut astâmpăr. A fost pretu­tindeni un­de a avut cineva nevoie de el: în bi­serică, unde slujea și predica de două ori pe zi, la că­pă­tâiul bolnavi­lor pe care îi alina, sau la bucătărie, un­de fier­bea linte pen­tru săr­manii ora­­șu­lui, că­ro­ra le dă­dea o masă în fiecare zi. Nopțile erau pentru rugă­ciune și scris. Lui nu își mai dă­dea niciun strop de odih­nă - ardea ca o flacără pen­tru Hris­tos. A ridicat din ba­nii familiei spi­tale pentru săraci, azile de bătrâni și așezăminte pentru prosti­tuatele care voiau să învețe o meserie onorabilă. Era un administrator atât de priceput, încât locuitorii Ceza­reei îl numeau "un roman printre greci", iar opera sa de binefacere era cunoscută de toți, drept "Vasi­liada". Până astăzi, milostenia făcută de bise­rică îi poartă numele.
În timpul păstoririi sale, împăratul Valens, care era arian, a încercat să îl amenințe, pentru a-l abate de la ortodoxie. I-a trimis pentru asta un demnitar, pe Modest, care a încercat să îl înspăimânte. "Vrei să îmi iei averile?", i-a răspuns Vasile. "Cred că aces­te haine vechi ale mele și cele câteva cărți, în care este toată bogăția mea, nu-ți trebuiesc; de izgo­ni­rea din scaun nu mă tem, pentru că al meu este tot pământul, sau, mai bine să zic, al lui Dumnezeu. De chinuri nu mă îngrijesc, ele mă vor duce la doritul sfâr­șit, iar dacă mă omori, îmi vei face un bine, mă vei tri­mite la Dumnezeul meu mai degrabă". "Niciodată nu mi-a vorbit un om cu o asemenea îndrăzneală!". "Pe­­semne că niciodată nu ai vorbit cu un episcop!" i-a răs­puns sfântul. "Noi ară­tăm smerenie și blândețe, însă când cineva vrea să Îl ia de la noi pe Dumnezeu și dreptatea Lui, atunci nu ne îngrijim de nimic din aceas­tă lume".

Minunile

Un preot din Cezareea, care slujea în episcopia Sfân­­­tului Vasile, ținea as­cuns acasă, de ani de zile, un lepros. Lumea îi ura pe atunci pe toți cei atinși de această boală cumplită și îi izgonea în locuri pus­tii, purtându-se cu ei mai aspru decât cu animalele. Părintele l-a îngrijit ani de-a rândul, împreună cu preo­teasa, oblojindu-i rănile și răbdându-i nervii se­că­tuiți de boală. Sfântul Vasile a aflat de lepros prin descoperire dumneze­ias­că și a venit într-o zi să îi cerceteze. "Vreau și eu să îmi petrec o noapte cu el, să vă ajut în nevoința voastră." Cei doi au vrut să îl oprească. Lepra nu cruță pe nimeni și nu doreau ca episcopul lor, la care țineau ca la lumina soarelui, să se molipsească. Dar Sfântul Vasile a fost de ne­clin­tit. A intrat în că­măruța joasă, lipită cu pământ, și a îngenuncheat la căpătâiul bolnavului. Ce s-a întâmplat în întunericul nopții nu știe nimeni, a rămas o taină a lui Dumne­zeu, dar putem bănui iubirea aceea fierbinte, în stare să ia asupra ei toată ne­putința omenească, iubire de sfânt, care izbân­dește acolo unde nu mai e niciun fir de speranță. Ceea ce știm, iar istoria a consem­nat, este că, de dimineață, Sfântul Vasile a ieșit pe ușă de mână cu leprosul vindecat.
Ultima minune a săvârșit-o înainte de a muri. Medicul care îl îngrijise tot timpul era evreu, iar sfântul nu reușise să îl convertească la credința în Hristos. Pe când se afla în agonie, doctorul i-a venit la căpătâi și i-a spus să se gătească de plecare - "Nu ai mai mult de opt ceasuri de trăit". "Și dacă mai trăiesc o zi, vei crede în puterea lui Hristos și te vei boteza?"", l-a întrebat Vasile. Era imposibil, așa că medicul a încuviințat. "Mâine te voi boteza cu mâna mea!", i-a răspuns sfântul. Când zorii s-au ridicat deasupra cetății, marele episcop s-a ridicat din patul durerii, s-a îmbrăcat și a plecat la biserică. Uluit, doctorul a primit botezul împreună cu toată casa sa. Spre seară, împăcat de faptul că mai cuce­rise un suflet, Sfântul Vasile își dădea duhul în mâi­nile Domnului. A murit, "fiind încă rugăciunea în gura lui". Avea doar 45 de ani.

Grigorie Teologul

Nona avea deja o fată, pe Gorgonia, și își dorea demult un băiat care să îl slujească pe Dumnezeu. Era o femeie sfântă, cu o credință aprinsă, pe care a sădit-o în toată familia, astfel încât a și fost cano­nizată de biserică după moarte, împreună cu soțul și cei trei copii ai ei. Înainte de a-l avea pe Grigorie, i-a văzut chipul în vis și tot atunci i-a aflat și nu­mele. Primul băiat al familiei a venit pe lume la Arianz, în anul 330, în același timp când, la câteva zeci de leghe distanță, venea pe lume Vasile. Grigo­rie a fost un copilaș aparte, cu aplecări neobișnuite pentru vârsta lui - se juca foarte rar și atunci mai mult singur. De mic se adâncise în cărți, depășindu-i repede la învățătură pe cei de o seamă cu el. Părinții săi, care erau din familii nobile și înstărite, l-au trimis la școală în Cezareea Cappadociei, apoi în Alexandria Egiptului și, în final, la Atena, unde Grigorie s-a întâlnit cu Vasile. În drum spre cetatea filosofiei, viitorul mare teolog a avut o încercare prin care s-a vădit puterea credinței din familia lor.

Năluca de pe mare

Plutea pe mare, de ceva vreme, când s-a stârnit o furtună cumplită. Trei săptămâni încheiate, furia valurilor nu s-a potolit, iar corabia a început să ia apă. Încredințat că se vor scufunda, Grigorie a în­genuncheat și s-a rugat fierbinte, făgăduindu-i lui Dum­nezeu că dacă va scăpa viu, se va boteza (era doar catehumen). Avea să evoce mai târziu, într-un poem, acel moment de cumpănă: "M-am întins cul­cat, cu fața-n jos, cu hainele sfâșiate,/ Mi-am ridi­cat ochii spre Tine, viața mea, răsuflarea mea, lu­mina mea,/ Tăria mea și singura mea salvare,/ Am spus - "Sunt al tău Doamne!,/ Din vremuri trecute/ Primește-mă încă o dată!". Împreună cu el s-au rugat toți marinarii și călătorii de pe corabie, chiar și cei care nu credeau și, din disperarea lor, pe valuri s-a ițit o nălucă, în care toți au recunoscut-o pe Nona, mama lui Grigorie. Ea a prins corabia și a tras-o ușor spre țărm, așa cum aduci acasă o vită cuminte. Când vedenia s-a risipit, vânturile și marea s-au liniștit ca prin miracol. Întors acasă, tânărul avea să afle că în clipele de urgie, părinții săi au fost înștiințați printr-un vis și au sărit amândoi la rugă­ciune. La geamătul lor de durere, Hristos le-a salvat fiul.

Zboruri spre cer

S-a întâmplat pe când Grigorie era la studii la Atena. I-au apărut din senin, în vis, două fete tinere, de-o frumusețe nepământeană, îmbrăcate în veș­minte albe, care le acopereau din cap până la picioa­re. A fost fermecat, dar nu de chipul lor angelic. Era ceva anume care iradia din ființa lor, iar când l-au îmbrățișat a știut că nu sunt de aici. În starea aceea, de fericire amestecată cu uimire, le-a întrebat cine sunt și de unde au venit. I-au răspuns că se numesc Curăția și Înțelepciunea și că au venit la el de la Hristos. "Fii de un gând cu noi, unește-ți mintea ta cu mintea noastră, ca să te înălțăm la cer, în lumina cea fără de moarte a Treimii". După ce i-au sădit aceste cuvinte în inimă, cele două fecioare s-au înălțat în tăriile luminii, iar sufletul lui Grigorie le-a însoțit. S-a trezit plin de o fericire fără de margini. Fusese purtat în adâncurile Sfintei Treimi. Era tâ­năr, iar visul l-a mistuit. Până la moarte va fugi de oameni, pentru a se îndeletnici cu rugăciunea și scrisul, încercând din răsputeri să revină în lumina dumnezeiască descoperită în tinerețe. Nu a putut pe deplin, pentru că darurile cu care îl încărcase Hris­tos l-au făcut foarte iubit și căutat de credincioși, care au văzut în el păstorul desăvârșit. Spre bătrâ­nețe avea să scrie: "Nimic nu mi se pare atât de frumos ca viața pustnicească! Să-ți încui simțurile, să ajungi în afară de trup și de lume, să te adân­cești în tine însuți, să vorbești cu tine și cu Dum­nezeu, să trăiești mai presus de cele văzute, să ajungi și să fii, cu adevărat și pu­rurea, oglinda ne­pă­tată a lui Dumnezeu și a celor dumnezeiești, să petreci împreună cu îngerii, să fii încă pe pământ, dar să părăsești pământul, să fii urcat de Duhul sus în ceruri!".
Prima retragere din lume a fost la Annesi, îm­preună cu prietenul său, Vasile. De acolo l-a scos moartea timpurie a fratelui său, Chesarie, și rugă­mințile părinților, care s-au plâns că nu e nimeni alături de ei la anii bătrâneții. Grigorie s-a supus și a primit cu mare greutate hirotonirea ca preot, din mâinile tatălui său, care era episcop al cetății natale, Nazianz. Sfântul știa că slujirea la altar îl va înde­părta de sihăstrie și așa a și fost. După preoție, prietenul său, Vasile, ajuns episcop la Cezareea Cappado­ciei, l-a rugat să pri­mească episco­pia Sa­simei, o cetate din pro­vincia lor na­tală, pentru a întări ortodo­xia. Sfântul Gri­gorie i-a scris, spu­nându-i că nu dorește slujiri înalte, ci însin­gurarea în rugăciune, dar, la insistențele prie­te­nu­lui său, a ce­dat. Nu se va regăsi niciodată în slujirea de vlădică. De la Sa­sima a plecat din nou în pustie, dar a fost readus în Na­zi­anz, de tatăl său, Gri­gore cel Bătrân. După ce pă­rinții i-au trecut la Domnul, a plecat din nou la mânăstire, în Seleucia, în apro­piere de Armenia. A fost găsit și acolo și adus de puținii credin­cioși rămași ortodocși în capitala Imperiului Ro­man de Răsărit. Ma­­joritatea creștinilor din Constantinopol ajun­seseră arieni și refuzau să creadă că Iisus a fost altceva decât un om aparte. Lor avea să le aducă Sfântul Grigorie cu­noaș­terea pe care nu o dobândise din cărți, ci din rugăciune. Pentru că el îl întâlnise pe Hristos viu, față către față, în lungile sale zboruri spre cer.

Cuvintele de foc

Când a ajuns la Constantinopol, tot orașul, cu preoți, episcopi și credincioși, era arian. Nu mai rămăsese nicio biserică ortodoxă, așa că Sfântul Grigorie a fost silit să slujească în casa unei rude. A amenajat acolo o micuță capelă, pe care a numit-o "Învierea", și a început să predice, iar cuvintele sale au zguduit toată cetatea. Nimeni până la el nu le mai vorbise bizantinilor așa. Nu era doar retorica sa rafinată, deprinsă în lungii ani de școală, sau întinsele sale cunoștințe filosofice. Ceva aparte ira­dia din bărbatul slăbuț, cu barbă mare și ochi adân­ciți înlăuntru. Și mai era ceva. Sfântul Grigorie nu era ca ceilalți episcopi ai cetății, pe care i-a și mus­trat deschis în cuvântările sale: "N-am știut că e nevoie ca noi, episcopii, să călărim pe cai de rasă, fiind conduși în splendide calești, cu alai în față și în spate, trăgându-se toți din drum, de parcă am fi niște animale de circ". Spre deose­bire de ei, sfântul se îmbrăca simplu, postea îndelung și, mai presus de toa­te, nu dorea tronul de arhiepis­cop, ci inimile oa­menilor. Și le va avea. De piatră să fi fost și nu puteai să nu fii mișcat de dragos­tea sa pen­tru Iisus. În doar optspre­zece luni, a întors toată cetatea la cre­­dința dreaptă în Hristos. Dacă la so­sirea lui, toate bi­sericile erau arie­­ne, în doar optsprezece luni, toate trecuseră îna­poi la ortodoxie. Geloși pe iubirea cu care îl în­con­jurau creștinii, unii episcopi au mur­murat, spunând că urcarea sa în scaun, petrecută în vremuri de restriș­te, nu a respectat întru totul proce­durile canonice. Smerit, Sfântul Gri­­gorie nu s-a apărat. Le-a cerut de îndată să îl lase să se întoarcă în singurătatea din ți­nuturile natale. "Alegeți pe altul care va face majorității pe plac. Mie dați-mi pustia și meleagurile de la țară și pe Dumnezeu, Singurul Căruia trebuie să-i fac pe plac și pe care-L voi mulțumi printr-o viață smerită".
Iar Hristos i-a făcut pe plac. Ultimii șase ani din viață îi va petrece la Arianz, lângă Nazianz, unde își păstrase o mică bucată de pământ, după ce îm­păr­țise săracilor toată averea familiei. A murit așa cum a dorit - singur, încon­jurat doar de natură și îngeri. Plecarea sa la cer s-a petrecut într-o zi aspră, de iarnă, pe 25 ianuarie, în anul 391. Avea 60 de ani.