Pr. ANDREI RADU, starețul Mânăstirii Almăj-Putna - "Când ajung în Munții Banatului, parcă se deschid porțile Harului"

Claudiu Tarziu
Un marinar la cârma unei corăbii de suflete

Renumita Mânăstire Putna din Bucovina are o soră cu același nume, aproape necunoscută, în Mun­ții Banatului, ridicată într-un loc pe care a pust­nicit un călugăr cu viață sfântă, Pahomie, căruia oa­menii îi ziceau Putneanul, după mânăstirea sa de meta­nie - Putna Bucovinei. Părintele Pahomie ve­nise de la Sfântul Munte Athos, unde se nevoise 18 ani, la porunca Maicii Domnului, care i se ară­tase aievea și îi spu­sese că oamenii de pe meleagurile sale de baștină au ne­voie de întărire în credință. Îm­preună cu șapte ucenici care îl înso­țeau, Pahomie și-a făcut sălaș în peș­terile de pe Valea Al­mă­jului și și-a în­ceput lu­cra­rea du­hov­niceas­că asupra țăranilor din zonă. A fost foarte ascultat și iubit deo­potrivă pen­tru blân­de­țea și cu­vântul său puternic, cât și pentru minu­nile pe care le-a fă­cut. A vin­decat, prin­­tre mulți alții, și două fete mu­te, fiice­le unui boier din zonă. Drept răs­plată, acela i-a con­struit sfântu­lui o bisericuță de lemn și o casă în care să primească la spovedit credin­cio­șii. Clădirile au dis­părut în timp, dar amintirea părintelui Pahomie Putnea­nul a rămas. Sa­tul care s-a în­che­gat în jurul sfântului a luat nu­mele Putna, râul care îl străbate se numește, de aseme­nea, Putna, iar unde slujea odată călugărul putnean Sfânta Litur­ghie se află astăzi altarul de vară al Mânăstirii Al­măj-Putna. O mânăstire nouă, de nu­mai 21 de ani, născută din evlavia credincioșilor și a unui mă­nunchi de călu­gări veniți din... Moldova.
Părintele stareț Andrei Radu spune că mânăsti­rea este o perlă în formare: "Așa cum perla se for­mea­ză pe fundul mării, așa ne vom șlefui și noi, aici, pe fundul acestei găleți dintre munți, prin griji­le, evlavia, bucuriile și nădejdile credincioșilor".
Frumusețea sălbatică a pădurilor care înconjoară locul, liniștea desăvârșită, măreția crestelor muntoa­se către care își ridică preotul glasul, așezarea duhovnicească a celor cinci monahi - toate par să-i dea dreptate starețului. Viața lui însuși îl îndreptă­țește la o asemenea comparație.
Într-o zi de început de ianuarie, când Valea Al­mă­jului era acoperită de nori grei de zăpadă, am stat de vorbă cu Părintele Andrei Radu despre cum a ajuns un marinar să fie la cârma unei corăbii de su­flete.

Adierea sfințeniei la Mânăstirea Cocoș

- Preacuvioase Părinte, ați avut o tinerețe aven­turoasă, șase ani ați străbătut mările și ocea­nele ca marinar. Cum ați ajuns să îmbrăcați haina călugărească?

- Drept e, am văzut lumea în lung și-n lat, din Anglia până în Africa de Sud și din Indonezia până în Gran Canaria. Mai mult n-am reușit, dar cred că e destul. Deși, uneori, când închid ochii, mă amă­gesc că susurul râu­lui Putna, care curge pe lângă mânăs­tire, e cântecul mării. N-aș zice, totuși, că mă mai muncește do­rul de marinărie. Poate pentru că na­vi­ghez și acum, dar nu pe apele învol­bu­rate ale mării, ci pe cele ale Harului. Ve­deți, eu sunt năs­cut la Galați, dar cres­cut la Constanța, de la vârsta de patru ani, când părinții s-au mutat acolo cu serviciul! Deci, sunt mai mult dobro­gean, decât moldo­vean. Însă, de 21 de ani, de când viețu­iesc la Mânăstirea Almăj - Putna, aș putea spune că sunt mai degrabă bănă­țean. (Râde) Peste tot pe unde am trăit, am mai adăugat ce­va la credința mea. Cel puțin, așa nădăj­duiesc. Provin din­tr-o familie de oa­meni credincioși, dar nu din cale-afară. Eu însumi eram căldicel. Adică mergeam când și când la biserică, dar cam atât. Totuși, prin clasa a treia sau a patra, am pornit pentru prima dată într-un pele­rinaj la o mânăstire vestită din Munții Măcinului, la Mânăstirea Co­coșu. Și-acolo am trăit o emoție foarte puternică, în fața raclei cu sfintele moaște ale Sfinților Mucenici Zotic, Atal, Camasie și Filip de la Niculițel. Ulte­rior, aveam să aflu că fuseseră descoperiți în anul 1971, anul nașterii mele. Și, ca să vedeți cum le rânduiește Dumnezeu, în acea mânăstire se afla, ca novice, și viitorul meu stareț, părintele Sava Gană. M-am simțit atras de el ca de un frate mai mare, de parcă ne-am fi căutat de mult. Însă m-am întors aca­să și am uitat și de mânăstire și de sfintele moaște. Prin clasa a șaptea, întrebat fiind ce vreau să mă fac când voi fi mare, am răspuns cu un gând venit parcă nu de la mine: preot! M-am mirat și eu, căci până atunci îmi dorisem să devin "vaporean", ca să văd lumea. Dar toți colegii mei voiau să fie marinari, și-atunci, probabil, am căutat să ies din rând. A ur­mat adolescența, cu ale ei valuri, și am uitat de Biserică. Am făcut liceul de marină, unde am mers alături de toți prietenii mei din școala generală. La absolvire, în 1989, nu m-au încorporat în Marina Militară, cum era normal, ci m-au trimis soldat la Timișoara. Am prins acolo revoluția și am văzut moartea cu ochii, într-un fel. Dau slavă lui Dum­nezeu și azi că n-am fost silit să trag acolo unde am fost. Alți colegi ai mei n-au fost la fel de norocoși. După acel episod, m-am întors la credință. Am început să merg regulat la Sfânta Liturghie și să caut mânăstiri și sfinte moaște. Îi mulțumeam lui Dum­nezeu pentru că a avut grijă de mine și căutam să mă apropii de El.

- Cu toate acestea, nu v-ați retras la mânăstire atunci, ci ați plecat pe mare...

- Da, m-am angajat ca motorist pe vapor și am navigat câțiva ani. A fost șansa mea de a mă umple de lume atât de mult, încât acum să-mi pot asuma pustia. Îmi doream cu atâta sârg să călătoresc, să văd cum e prin alte locuri, să cunosc oameni din alte culturi, încât n-am mai stat să fac și facultatea. Marea a fost o mare dragoste și încă mai este. Îmi curge apă de mare prin vene, nu sânge. Cu toate acestea, nu tânjesc după ea, m-am liniștit aici, la munte.

"Roagă-te, că nu mai scăpăm de aici!"

- Ați avut vreun moment de mare cumpănă pe vapor, unul care să vă fi apropiat mai mult de Dum­nezeu și să vă fi determinat să alegeți mona­hismul?

- Am avut mai multe, dar unul e într-adevăr de povestit. Undeva, pe la Cape Town, ne-a prins o fur­tună de 10 grade, cu valuri uriașe și curenți extrem de puternici. Ni s-a stricat un piston și era cât pe ce să ne scufundăm. Nu are rost să intru în detalii tehnice, dar e de ajuns să vă imaginați că eram bătuți de valuri cât blocurile de zece etaje, din toate părțile. Nava era purtată ca o coajă de nucă. Nu puteam să ne folosim de aparatură ca să reparăm pistonul. Și, la un moment dat, toți colegii mei, știin­du-mă mai dus la biserică, mi-au spus: "Roa­gă-te, că nu mai scăpăm de aici!". Și m-am rugat cu toată puterea disperării și i-am chemat și pe ei să spu­nem împreună "Tatăl nostru". Atunci, ca prin mi­nune, un pod rulant, pe care îl scăpasem de sub control, s-a prins singur într-un bolț, am putut agăța de el pistonul ca să-l reparăm și am pornit din nou motoarele. A fost o bucurie de nedescris. De atunci, colegii mi-au spus: "Părintele". (Zâmbește)

Vecernie la prora vaporului

- Și totuși, nu v-ați preoțit...

- Nu, dar m-am aruncat cu mai multă râvnă în rugăciune și în lectură. Aveam mult timp la dispo­ziție pe mare, în călătorii de mii și mii de kilometri, și am citit enorm. Amestecat, că nu m-a învățat ni­meni să fac o selecție. Am citit și teologie, și filo­sofie, și științe, și memorialistică, și beletristică. De toate. M-am umflat cât un zepelin. Abia după ce m-am călugărit și am urmat Teologia, mi-am siste­matizat lecturile. În paralel, am luat obiceiul de a face vecernia și miezonoptica la proră. Era liniște acolo și deseori nopțile erau foarte frumoase. Ei, și rugându-mă și citind "Patericul", m-am întrebat dacă mai există în ziua de astăzi astfel de trăitori creștini precum părinții aceia îmbunătățiți. Și am purces în căutarea lor. De câte ori veneam în țară și puteam sta ceva mai mult, plecam pe la mânăstiri. Am început cu Putna - și cred că nu a fost întâmplă­tor -, am văzut toate mânăstirile din Bucovina, am coborât apoi în zona Neamțului, până la Bistrița. La Putna am stat cel mai mult, vreo săptămână. M-am legat sufletește de acea lavră a ortodoxiei, precum aveam să o fac și față de cea de la Frăsinei. Într-o altă perioadă, am făcut un alt circuit, pornind de la Rohia, trecând prin mânăstirile ardelene până la Timiș, Olt, Gorj, Vâlcea și Argeș. În aceste drumuri, Dumnezeu mi-a îngăduit să primesc binecuvântare și cuvânt de folos de la marii noștri duhovnici: Părintele Cleopa de la Sihăstria, Părintele Serafim Man de la Rohia, Părintele Teofil Pârâian de la Sâmbăta de Sus și Părintele Arsenie Papacioc de la Techirghiol. Simpla atingere a unor oameni cu mă­sura lor duhovnicească nu rămâne fără de urmări. Părintelui Serafim i-am mărturisit că mă simt che­mat la călugărie, dar că mă tem să nu fie o înșelare, să nu mă dovedesc cumva neputincios și să pierd și cele ale vieții, și cele duhovnicești. Părintele m-a încurajat să-mi urmez gândul, căci de la Dumnezeu mi-a venit și, oricum o voi face, mai devreme sau mai târziu, dar cu mai mult efort. Prin 1992-1993, împreună cu un prieten, am făcut un pelerinaj la Dervent și apoi la Peșterea Sfântului Apostol An­drei, unde era stareț Părintele Sava Gană, cel pe care îl cunoscusem de copil, pe când era începător la Cocoș. Nu mi-am mai amintit, nici nu l-am recu­noscut atunci, am refăcut totul abia pe urmă. Însă am avut o scurtă discuție cu dânsul și m-a invitat să mai trec pe acolo. Am tot fost pe la sfinția sa, până când am zis: "Gata, mă călu­găresc!". Iar Părintele a fost de acord.

"Mi-am început ucenicia în Moldova"

- V-ați călugărit la Peșterea Sfântului Andrei?

- Nu. Mi-am în­ce­put ucenicia în Moldova. Tot dato­rită Părintelui Sava, care era cam bolnav. Medicii i-au reco­mandat să schimbe aerul. A mers la Sihăstria și de acolo a fost numit stareț la Codrii Pașcaniului. În octombrie 1996, am mers și eu acolo să mă călugăresc. Prin martie 1997, Părintele Sava era la tratament la Buziaș, și a fost contactat de câteva cunoștințe din tinerețe, care l-au rugat să vină aici, alături de câțiva uce­nici, să ridice mânăs­tirea. Cu un an îna­inte, câțiva localnici înce­puseră să sape funda­ția, dar nu aveau obște, or mâ­năs­tire fără călu­gări nu se poate. Inima și min­tea unei mânăs­tiri sunt mo­nahii. Pă­rin­tele Sava ne-a între­bat pe câțiva dintre uce­nicii sfinției sale dacă l-am însoți în mun­ții ăștia, să facem o mânăstire nouă, de la firul ierbii. Am accep­tat cu bucurie, ca pe o pro­vocare divină, și am început, plini de cre­din­ță, acest efort care du­rează de peste 20 de ani și încă nu e gata. Am fost 12 monahi la înce­put, dar acest șan­tier de tip "Bumbești-Live­zeni", adică lung și greu, ne-a cernut și am rămas doar cinci. De vreo 12 ani, Părin­tele Sava mi-a predat mie ștafeta la conduce­rea mânăstirii. Sfinția Sa, deși nu e foarte în vârstă, este destul de șu­bred cu sănătatea, pentru că a ars cu pu­tere în atâția ani de că­lugărie și stăreție. E o fire vulcanică și s-a con­su­mat pentru toate neajunsurile și pentru toți creștinii pe care i-a primit sub epitrahil.

- De ce a durat atât de mult construcția mâ­năstirii și încă nu aveți nicio biserică?

- Pentru că nu avem mijloace. Oamenii de aici sunt săraci. Nu le lipsește mâncarea de pe masă, dar nu au de unde da bani pentru construcții și dotări. Ne-au ajutat mult, însă mai ales cu muncă fizică. A fost foarte bine și așa, căci singuri nu pu­team realiza ce vedeți. Suntem într-o zonă moartă economic: Herculane - la pământ, Anina - termi­nată, Oravița - la fel, Reșița și Caransebeșul au început să-și revină în ultima vreme, dar au fost în comă ani și ani. Am tras tare ca să facem un spațiu cât de cât confortabil și care să se auto-întrețină economic. De doi ani, de când am socotit că e des­tul cu șantierul, am intrat într-o ordine mai duhov­nicească, slujim Sfânta Liturghie și cele Șapte Laude zilnic, facem mai multă pravilă la chilie...

- Spuneați că oamenii locului v-au ajutat cu ce au putut. Sunt atât de credincioși?

- Da, sunt credincioși, blânzi și harnici. Seamă­nă cu bucovinenii, au două viteze: încet și foarte încet. (Râde) Dar sunt foarte temeinici. La ei nu există "nu se poate". Le ceri să-ți mute muntele din loc, îți zic: "Da? E musai? Bine, dar să stăm puțin, că a mai stat omul și după ce a căzut din pom". Apoi întreabă: "De-a stânga sau de-a dreap­ta? Câți metri?" și se apucă de lucru. Încet-încet, o duc la capăt. Niciodată nu lasă treburile netermi­nate. Vin și la slujbe, duminica și în sărbători. Nu foarte mulți și mai ales cei bătrâni. E un sat mic, de doar 96 de case. De prin alte părți, ajung mai greu. Până acum doi, trei ani, nici nu aveau preot în sat și veneau numai la mânăstire la slujbe. Acum este un preot misionar, care se chinuie și el, bietul, cu nevoile zilnice, că nici să-și încălzească biserica nu are de unde. Nu știu de ce nu prea mai vin tineri pe la noi. Până prin 2004 - 2005, veneau mulți, din curiozitate, din evlavie, dar ne și ajutau la muncă, participau și la slujbe... Erau uneori grupuri mari de tineri, organizate, în vacanțe. Era frumos, le poves­team din Viețile Sfinților, le expli­cam cum e cu cre­dința, mergeam împreună la fân, la cules de cireșe... Era un prilej de catehizare și ei se arătau entu­zias­mați. Veneau și de departe, dar și de prin satele și orașele apropiate, uneori pe bici­clete... Acum, însă, au dispărut. Nici pe-acasă pe la părinți, în Putna, nu mai trec.

- Unde sunt?

- Pe Facebook. Teh­nologia i-a ză­păcit.

Sub ocrotirea Maicii Domnului "Mângâietoarea"

- Numele de mi­rean vă este Marian, ați fost marinar, și Sfânta Fecioară este ocrotitoarea marina­rilor. Ați simțit vreo­dată o grijă aparte a Maicii Domnului pen­tru sfinția voastră?

- Da, deși Maica Domnului e maica tu­turor și ea nu lasă ne­mângâiat și fără ajutor pe niciunul dintre fiii care o strigă. Dar e natural să am o mai mare evlavie la Sfânta Maria, decât față de alți sfinți. Numai Sfân­tul Andrei, ocro­ti­torul României, îmi mai este atât de a­proape de inimă. Pă­rintele Sava mi-a dat numele Sfântului An­drei, tocmai pentru că îmi știa dragostea față de el.
Revenind la între­barea dvs, iubind-o mult pe Maica Dom­nului, am comandat la Sfântul Munte Athos o icoană a Ei, numită "Eleusa", care se tâl­cuiește "Mângâie­toa­rea". O ținem la mare cinste în paraclis, în partea stângă a altarului. E o bine­cuvântare pentru noi. Și a venit exact când ne-am cam terminat treaba de salahori și am început să fim mai mult monahi. Pro­babil pentru a ne ajuta să ne scuturăm de grija cea lumească și să intrăm în Rugul Aprins - așa cum ne este rostul. Căci noi, la mânăstire, nu facem altceva decât sunt toți creștinii chemați să facă, să ajutăm la "transformarea omului în Om", după cuvântul Părintelui Arsenie Boca. Se reînnoadă firul rupt de după Părintele Pahomie Putneanul, care tot la în­demnul și sub oblăduirea Maicii Domnului s-a ostenit întru cele duhovnicești.

La porțile Harului


- Pahomie Putneanul a înfăptuit minuni mari și a rămas în conștiința oamenilor până într-atât, încât legenda spune că satul și râul din prajmă i-au luat numele. Se mai simte astăzi forța lui? Sim­țiți că primiți ajutor de la Dumnezeu și prin mij­locirea sfântului?

- Mulți dintre cei care vin aici mărturisesc că pri­mesc o putere sufletească pe care nu și-o pot ex­plica. Uneori, când eram în plin șantier, mă sfiam să primesc credincioși, căci nu erau condiții. Și câțiva mi-au zis: "Părinte, dacă voiam să merg la o mânăstire pentru frumusețea arhitecturii, pentru dibă­cia picturii, pentru straturi de flori sau pentru mâncarea delicioasă, aveam de unde alege. Aici vin pentru duhul mânăstirii. Îmi încarc bateriile. Deci nu contează că e noroi și n-avem unde pune ca­pul...". Desigur, cei care au ales locul pentru mânăs­tire au simțit și ei Harul care plutește peste el. Eu însumi, când intru pe Valea Almăjului, venind de pe unde merg cu treburi, mă simt ca peștele în ocean. Parcă se deschid porțile Harului. Și mai e ceva: la o sută de metri la răsărit de sfântul altar, avem un izvor care s-a dovedit a fi tămăduitor. Am consemnat până acum patru cazuri de însănătoșire miraculoasă. Între cei vindecați este și cineva care era victima unei vrăji. A fost de ajuns ca acești oa­meni să meargă la izvor și să se spele cu apă de acolo, dar cu credință, și s-au tămăduit. Și vă mai fac o confesiune. Odată, la început de tot, era o du­­minică după-masă, când stând în curtea mânăstirii, am auzit un cântec de toacă venind din depărtări, stins, stins, dar foarte duios. I-am întrebat pe cei câțiva din apropiere dacă nu e cumva o nălucire, au ascultat și ei mai cu atenție și au auzit același lucru. Era un zvon de toacă parcă din alt timp. Poate că în acest fel ni s-a urat bun-sosit.

Foto: CLAUDIU TÂRZIU și ALEX FLOREA


Mânăstirea Almăj-Putna, cu hramul "Schimba­rea la față", se află în satul Putna, comuna Prigor, jud. Caraș-Se­ve­rin. La ea se poate ajunge cu ma­șina, pe DN 57 B Gravita - Bozovici - Iablanița, sau cu tre­nul, în halta Iablanița. Există posibilități de ca­zare.

Cei care vor să sprijine cu donații mânăstirea o pot face în contul RO83RZBR0000060004771008, deschis la Raiffeisen Bank, filiala Reșița, pe numele Mânăstirii Almăj-Putna.