Selecția "Formula AS"

Adriana Bittel
* Jorge Luis Borges, "Tan­goul. Patru conferințe", traducere de Andrei Io­nescu, Ed. Polirom (tel. 0232/21.74.40), 140 p.

Acesta e al zecelea volum din seria de autor J.L. Borges de la Polirom. Majoritatea sunt traduse și îngrijite de cel mai bun spe­cia­list al nostru în opera scriitorului argentinian, prof. Andrei Ionescu, în ediții exemplare, astfel încât această figură em­ble­matică a literaturii uni­versale poate fi cunoscută cititorului român în toată complexitatea și splen­doa­rea ei. Jorge Luis Borges (1899-1986) este unul dintre acei scriitori care au reușit pe parcursul sec. XX să schimbe ima­gi­narul literar, într-o ten­ta­tivă originală de a cu­prinde Babelul lumii, re­scriind în proprie manieră poveștile altora, bulver­sând "ide­ile primite de-a gata". Poli­glot eru­­dit, cu o cunoaștere apro­fun­dată din pasiune a lite­ra­tu­­rilor eu­ropene și orientale, Borges avea o excepțională memorie creativă, o inteligență ce-i ducea ima­ginația până în metafizic și o știință a compoziției care cons­truia sime­trii, variații tematice, ecouri, coin­cidențe, contraste. Ar­he­tipurile din opera lui - labi­rintul, timpul circular, biblioteca, moar­tea - vibrează idei subtile, devenind meta­fore ale condiției uma­ne. Pa­ra­doxalul au­tor al "Căr­ții de nisip" era cosmo­po­lit, dar și de o "argen­ti­nitate" e­sen­­țială. Își iubea o­rașul natal, Bu­e­nos Ai­res, căruia îi frec­ventase și pe­ri­feriile rău famate, îl pasiona ar­goul cuțita­rilor creoli, autenti­ci­tatea mani­fes­tărilor aces­tor mar­ginali duri, cu o etică spe­cială a curajului și pentru care moartea era o pre­zen­ță familiară. Cartea pe care vi-o recomand azi a apă­rut abia după 30 de ani de la moartea scriito­rului, când au fost scoase la iveală ca­setele cu înre­gis­tră­rile celor patru con­ferințe despre tan­go, ți­nute de Bor­ges în 1965. Tran­scrise, ele au al­că­tuit vo­lumul ad­no­tat me­ticulos de Mar­tin Hadis și com­pletat de tra­du­cător cu pro­priile note. Con­­ferințele sunt ins­tructive și de­lec­tabile nu doar pen­tru cunoscătorii o­pe­­rei borge­sie­ne, care vor re­cunoaște aici paradisul pierdut al creolității lui, ci și pentru oricine vrea să știe mai mult despre originile a ceea ce a devenit un popular dans de societate, sfidând mode și timp. Borges pornește de la ideea că tangoul e primul clișeu ce ne vine în minte când e vorba de Ar­gen­tina, alături eventual de gaucho, îmblânzitorul de cai. El situează apariția acestui dans pe la 1880, în saloanele caselor de toleranță din mahalalele orașului Bu­enos Aires, frecventate de cu­țitari, pro­xeneți și femei de mo­ravuri ușoa­re. Cuvântul tango, ca și milonga, alt dans din acest me­diu, ar fi de origine africană. Prac­ticat inițial de mardeiași cu "femei de viață, de plăceri" creole sau străine (aveau căutare franțu­zoaicele dar și cele venite din Europa Cen­tra­lă), cărora li s-au adăugat tinerii zur­bagii de familie bună ce frecventau saloanele rău famate, tangoul exprima la început doar pasiune, emo­ții și bucurie, pe mu­zică de pian, vioară, flaut și corn. Mai târziu, acestor ins­trumente li s-a alăturat ban­doneonul, o specie de acordeon. Ti­nerii aceia din familii bogate au dus cu ei dansul la Pa­ris, unde a fost adoptat și de un­de s-a răs­pândit în toată lumea, cu "figu­rile" lui caracteristice. Inițial "rep­­tilă de lupanar", tangoul creol arțăgos al cuțitarilor a trecut în Eu­ropa, SUA, Japonia, de la bra­vadă la tristețe tânguitoare din amor, de la texte argotice neru­și­nate la versuri banale, devenind în cele din urmă un dans cuviincios. Cele patru conferințe, cu exem­pli­ficări live ale unui muzicant, își păstrează și transcrise oralitatea vie. Borges se adresează publicu­lui, divaghează, povestește întâm­plări proprii, amintiri, anecdote, scene la care a asistat, relatează discuții cu prieteni și - cum altfel - face referințe livrești. Ba chiar cântă el însuși sau recită versurile picante ale unor vechi tangouri. Toate astea ți-l aduc în casă pe virtuozul plin de pasiune, ironie și scepticism, care te ia cu el prin timp în acel 1965, când se adresa sălilor arhipline.