Zombi

Cititor Formula AS
Copiii își doreau o pisică.

Așa că atunci când o co­le­gă de bi­rou ne tot ruga să-i lu­ăm din pisoiașii abia născuți de pisica ei, imediat m-am gân­dit la bucuria pe care le-aș face-o copiilor mei dacă le voi aduce acel boț de blă­niță. Cum am anunțat aca­să, fii­ca mea a și venit la bi­rou și a luat-o pe Ne­gru­ța. Un ghemotoc pufos, de un negru strălucitor, fără cea mai mică pată albă, așa, acolo, o linie albă, un punctișor alb... Ni­mic, ni­­mic. Aceasta, deși frații ei erau bălani sau tărcați. În schimb avea niște urechi și niște mustăți ... Ce u­rechi! Ce mustăți! Și une­le, și altele erau mari, lungi, mă­rețe, frumoase, im­pu­nătoare, ceea ce îi dădea Negruței noastre un aer atât de solemn. Exact ce vroiau micuții mei, ca să fie încântați și să se lau­de cu pisicuța lor, care era o pisică... ALTFEL! Câ­tă bucurie pe copii! Toată casa vu­ia de chi­cote, râ­sete, se făceau comparații cu pi­sica lui Petre, cu câi­nele lui Victor ...
Toți cei patru copii ai mei, o fată și trei bă­ieți, erau fericiți de apariția ghemotocului negru. Pi­si­cuța a stat foarte puțin liniștită și ascunsă. Destul de re­pede a ieșit din as­cun­zișul provizoriu și a în­ceput inspectarea casei. Să fi simțit ea, atât de re­pede, dragostea care i se acorda deja? Rapid, lu­ase în stă­pânire fie­ca­re col­țișor. Se plimba a­gale, nu te­mător, doar pre­­văzător, dar trecea peste tot, din ca­meră în hol, din hol în bucă­tă­rie, revenea de un­de ple­case, o lua în altă di­recție și peste tot unde erau uși des­chise pătrundea pre­ca­ut. Se mai uita în urmă, dar înainta me­reu, din ce în ce mai sigur, revenea de unde plecase și tot așa. Copiii mergeau după ea, se îm­ple­­ti­ceau unii după alții, distrându-se te­ri­bil. În câteva minute, toa­tă locuința era ins­­pec­tată. De­venise stă­pâna absolută și de prisos să mai spun că fiecare membru al familiei, cum venea acasă, se ducea di­rect la... Zombi.
Da, așa a botezat-o fiul meu cel mic. Nici că putea fi un alt nume mai potrivit pen­­tru mica negruță cu urechi mari și mus­tăți așijderea, cu manifestări iuți și ne­pre­vă­­zute și care, deja, după câteva săp­tă­mâni, ne conducea și ne controla pe toți. Noi eram la che­remul ei. Ea era stă­pâna ca­sei. Nu era ea chiar vră­jitoare, dar stăpâna ca­sei era, cu siguranță. Totul se în­vârtea în jurul ei: "Unde e Zom­bi? A mân­cat Zombi? Ai văzut-o pe Zombi? Ma­mă, ce sfo­ră­ie... par­­că trece un trac­tor prin fața casei...".
Cât am tremurat cu toții atunci când am ză­rit-o plimbându-se gra­țios pe pervazul ferestrei, în ex­teriorul ei, noi locuind la etajul 6... Ne uitam spe­riați unii la alții, iar ea ne privea mirată, parcă între­bân­du-ne: "V-ați speriat? De ce? Doar sunt o Zom­bi!". Dar acest eve­ni­ment nu a însemnat ni­mic față de ziua în care tatăl, con­du­cându-i pe cei doi micuți șco­lari până la lift, i-a dat ocazia lui Zom­bi ca la des­chiderea ușii, să se fu­ri­șeze pe scări... Tatăl nu a rea­li­zat imediat că Zombi nu era în ca­să. Când și-a dat sea­­ma, a fost dis­perat. A în­ceput să o caute, ins­pec­tând fie­care etaj, a căutat-o în ju­rul blo­cului, a în­tre­bat pe toți vecinii, pi­sicuța nicăieri. Era sigur că a înș­făcat-o vre­un câi­ne sau a căl­cat-o vreo ma­­­șină. Dis­­­pe­rat, a revenit în apar­tament și nu-și putea în­chipui ce le va spu­ne co­­piilor, cum le va explica dis­pa­riția pi­sicii, când deo­dată, un mie­unat firav și pierit se auzi la ușă. În fața ei, Zom­bi stă­tea în po­ziția ei pre­ferată, de re­gină egip­teană. "S-a în­tâm­plat ceva?", părea să în­tre­be și a intrat în ca­să lejer, fără a i se citi pe chip cel mai mic regret pentru spai­­ma creată stăpâ­nu­lui... Ce am mai râs, sea­ra, când o ve­ci­nă ne-a spus râ­zând cum dom­nul... tata, om în toată firea, a stat mi­nute în șir prin­tre blocuri, cău­tân­du-și dis­perat pisicuța, descri­ind-o tu­turor celor pe care-i întâl­nea, întrebând în stânga și-n dreap­­ta dacă nu ză­riseră pe undeva o pisicuță nea­gră, cu mustăți și urechi mari...
După câțiva ani buni de bucurii și viață dulce atât pentru familie cât și pentru pisică, fiica mea a ajuns în Spania, ca profe­soa­ră de limbă engleză. Dorul de Zombi nu a părăsit-o și m-a obli­gat ca la pri­ma mea că­lătorie în Spania, să i-o aduc și pe ea. Băieții cres­cuseră și ei, au fost de acord. În avion a fost foarte liniștită, ghe­muită în cutia de transport, privea te­mător în jurul ei, dar curând s-a obișnuit, a și mâncat un triunghi de brânză topită, a dormit. Pot spu­ne că i-a plăcut călătoria cu avionul. Ajunsă la Madrid, repe­de-repede a luat în stăpânire noua locuință, și-a zărit tăvița pregătită special pentru ea, luând-o și pe ea în stă­pânire. Dar a urmat repede și un moment ne­fericit în care lui Zombi i s-a prezentat un frumos mo­­­tan spaniol. Tre­buia, nu-i așa?, ca Zom­bi să aibă și pui la fel de frumoși și năz­drăvani ca ea. Ei bi­ne, întâlnirea a fost cumplită. De­geaba îi dădea târcoale mo­tănelul spaniol. Zombi avea o figură ne­fericită: gheare încleștate, sâsâit de șarpe, părul ridicat în sus de fri­că, de neputință, de ciudă, nu­mai ea știe care era motivul disperării ei! Până la urmă s-a pro­dus îm­pe­recherea, dis­cret, noaptea, departe de ochii stă­pâ­nilor-oameni cu­rioși. Eeee... chiar prea curioși.
Ce mamă a fost Zombi! Desă­vârșită! N-a dormit zile și nopți, la cel mai mic zgomot avea un ochi deschis, gata să-și apere, să-și sal­veze, eventual, puii... Cu câtă se­rio­zitate îl lua de ceafă pe un pu­iuț, îl așeza lângă ea, alerga ime­diat după ce­lălalt și între timp pri­mul fugea în sens opus. Se vedea că era obosită, dar nu re­nunța, își privea puii cu dragoste, iar cu con­știinciozitate de mamă perfectă, își continua supravegherea...
Dar Zombi era grijulie și cu noi, cu stăpânii ei. Atunci când unuia dintre noi nu ne era prea bine, știa să ne stea alături și, așa cum se spune despre pisici, știa să îndepărteze durerile...
Întrucât în casa noastră se ci­tește mult, nu se putea ca Zombi să nu iubească mult cărțile. Mo­țăie sau chiar își face somnul pe cărți, stă pe laptop, pe care adoar­me sau stă acolo ore întregi, pri­vind în jurul ei... Stă ca o băbuță la fereastră numai când plouă sau tună și fulgeră, fuge și se ghe­mu­iește lângă noi, uitându-se, nu în­fri­coșat, dar scârbit, întrebându-se, parcă, cum de su­portam, noi, oamenii, stropii care bat în geam.
Sunt 12 ani de când o iubim pe Zombi. Ne-a în­cân­tat și încă ne încântă cu giumbușlucurile ei, cu felul ei de a fi, cu aceleași mustăți și urechi mari, se­mețe, impu­nă­toare, care-i dau acea notă de su­pe­­rio­ritate, de faraoană egipteană. Zombi își arată mai greu dra­gos­tea față de noi, stăpânii-oameni, însă ne liniștim repede și ne gândim că deși este doar o pisică, nu poate fi decât o pisică fericită și foarte mulțumită de viața ei.

VALI CONSTANTINESCU - București