Suferință și fericire

Cititor Formula AS
SCRISORI DE LA CITITORI

Era una dintre acele zile superbe de vară, la mij­locul lui Cuptor. Soarele ardea sus pe cer și nimic nu anunța "furtuna" ce avea să se abată asupra sufle­tului meu tâ­năr. Aveam doar 23 de ani. Mă aflam la Cluj, pentru ceea ce credeam eu a fi un banal control medical. Mă simțeam destul de bine fizic și psihic. Și totuși... Tocmai s-a în­tâm­plat! Mica mea lume calmă și mulțu­mi­tă de sine era pe punctul de a se schimba pentru totdea­una. Primisem o veste în­gro­zitoa­re: boala recidivase, nece­si­tând de ur­gență o nouă inter­venție chirur­gicală. "Asta e!", mi-am spus și am încercat să intru în sala de opera­ții cât mai cal­mă, deși sufletul îmi spunea că ceva nu va mai fi așa ca până atunci. Și așa a fost! Verdic­tul me­dicilor du­pă ope­rație a fost că nu voi mai merge niciodată, de­oarece pi­ciorul drept era paralizat. Atârna pe lân­gă mine ca o pă­pușă neînsuflețită, neavând cine s-o mâ­nuiască. Nu-mi venea să-mi cred urechilor. Nu mi se putea în­tâmpla toc­mai mie! De ce? Oare m-a pe­depsit Dumne­zeu pen­tru nu știu ce pă­cat? Oare m-a uitat de tot? Nu se putea să fie ade­vă­rat. Și totuși, aceasta era realitatea: eram para­lizată la piciorul drept. Și nu mai era cale de întoarcere. În acel moment, am simțit că se prăbușește pământul sub mine și că furia față de medici, viață, față de mama și chiar față de Dumnezeu nu avea margini. Singura ex­plicație pe care o aveam era că Atotputernicul mă pe­dep­sise pentru necredința și trufia mea față de El.
A fost foarte greu să-mi revin din șocul primit. A du­rat ceva timp, poate săptămâni, poate chiar luni de zile, dar am reușit, hotărând să nu mă las înfrântă. Începu­sem să întrevăd luminița de la capătul tu­ne­lu­lui. Mi-am spus că trebuie să-mi asum respon­sabi­litatea deplină asu­pra vieții mele, precum și asupra com­por­tamentului meu. Cu ajutorul prietenilor ade­vărați din jurul meu și, mai ales, cu ajutorul mamei, am realizat că destinul nu tre­buie așteptat și accep­tat ca pe ceva inevitabil, ci, mai degrabă, înseamnă alegerea mea personală de a accepta fericirea și bucu­ria de a trăi, în locul tristeții veșnice. Am ales să re­nasc din durere și să prețuiesc cel mai valoros dar făcut de Dumnezeu: viața însăși.
Am reușit să trec peste nenorocirea ce se abătuse asu­pra mea, am învățat să înfrunt prejudecățile unei so­cie­tăți care nu acceptă nimic altceva decât nor­malul(!?), ori­care ar fi acela, tocmai în această țară ciudată, plină de oameni cu un handicap spiritual mult mai grav decât cel pe care îl am eu, fizic. Așa că pot spu­ne că de fapt sunt fericită și că nu mă consider o "handicapată", ba, din con­tră, o persoană normală, atâta vre­me cât mă pot bucura de viață, de cei din jurul meu.
Pentru a depăși limitările fizice impuse de handicap, am învățat să renunț la reguli. Aș fi putut să-mi folosesc boala ca pe o scuză pentru a-mi limita realizările, dar nu e stilul meu. Știam și știu că va trebui să fac multe sa­crificii, că voi avea nevoie de curaj și, bineînțeles, de voin­ță și disciplină. Și așa am și făcut. Am luat viața de la zero, ca și cum tot ce fă­cusem până atunci nu mai re­prezenta rea­litatea. Am procedat ca un bebeluș care abia acum învață să facă primii pași. Tre­buie să recunosc, deși poate multora asta li se va părea o nerozie, că mă bucur că am trecut printr-o încer­care așa de dură, pen­tru că m-a făcut să privesc lucrurile din­tr-o nouă perspectivă: sunt mai bună cu cei din jurul meu, mai cu credință în Dum­nezeu, mai înțeleaptă și mai îngăduitoare, mai des­chi­să către su­fe­rințele celorlalți. Da, așa este, m-am schim­­­bat enorm: sunt o persoană pozitivă. Nu am timp și nici nu-mi permit să-mi plâng de milă. Vreau să privesc doar partea bună a oricărui eveniment și să fac ca opti­mis­mul meu să fie adevărat. Pentru mine, asta repre­zintă fericirea. Să fiu atât de puternică, încât nimic să nu-mi perturbeze liniștea minții. Continui să spun că viața mer­ge înainte și că merită trăită, indife­rent de ob­sta­­colele care ni se pun în cale.
E o fericire și o bucurie pentru mine că am o mamă extraordinar de bună, de înțeleaptă și de înțelegătoare. E o bucurie să pot iubi animalele pe care le am (un motan foarte zvăpăiat și iubitor, în casă, și niște vrăbiuțe și cin­te­zoi la geamul de la bucătărie, pe pervaz, unde le-am pus de-ale gurii). E o bucurie că-mi trăiesc bu­nicii, că sunt sănătoși și încă în putere, că mă iubesc foarte mult. Sunt fericită că exist pe acest pământ, că sunt puternică și că Dum­nezeu mi-a arătat că omul se poate schimba în bine. Motto-ul meu în viață: "Viața merge înain­te!". Tot ce trebuie să ai ca să reușești este un vis măreț, iar dacă-l ai, ur­mează-l! Da­că-l prinzi, hrănește visul, iar da­că ai reușit ca visul să se împlinească, sărbă­torește mo­men­­tul! Niciodată să nu spui nicio­dată!
Cu stimă, a dvs. cititoare fidelă,

ANGELICA - Galați