POP CORNEL, geograf

Cititor Formula AS
Să lucrezi la secretariatul unei facultăți nu este treabă ușoară.

Dar când ești mai apropiat, ca vârstă, de cei cărora trebuie să le rezolvi problemele, situația se schimbă. Așa că zilele din mijlocul verii, când pentru majo­ritatea salariaților sunt zile de vacanță, în vreme ce pen­tru mine au un program pre­lungit, nu mi se par împovă­ră­toare. Dimpotrivă, îmi pare bine că pot să ajut, să fiu de folos. Așa a fost și într-o seară de mijloc de iulie, când trecuse binișor de ora 9 seara și eu eram tot la birou. În liniște, pu­team să fac oarece ordine în teancul de do­sare ce se adunase, în febra în­scrierilor de peste zi. Da, era pe­rioada din an când la Facultatea de Geografie (și nu doar la ea), veneau din toate colțurile țării mulțimi de candidați. Se începea cu "Zilele facultății", când viitorii boboci făceau cunoștință cu clă­direa, amfiteatrele, laboratoarele și bi­blio­teca, dar și cu profesorii. Apoi, edificați, nă­văleau plini de energie și bucurie tinerească spre secretariat pentru în­scriere. Și atunci să te ții! Veneau, fără exagerare, cu sutele. Erau atât de frumoși, atât de plini de speranță, încât nu te lăsa inima să nu răspunzi la toate întrebările și do­leanțele lor! De aceea, doar către seară, obosit, îți găseai liniștea să mai rezolvi ce-ți scăpase peste zi...
Dar ți-ai găsit! Un ciocănit sfios în ușă. O fi portarul să mă atenționeze că s-a făcut târziu? "Da! Intră". Din întunericul holului, apare în lumina biroului un tânăr înalt, cu pieptul scos în față, împins fiind de un imens rucsac ce-l ducea în spate. Da, mi-e cunoscut "specimenul". Am, după anii petrecuți printre ei, ochiul format. Este probabil un candidat lovit de pasiunea pentru geografie și nu unul care își încearcă norocul, dând la fie ce facultate o fi, doar să intre. E bron­zat, îm­brăcat modest, într-o cămașă "anti-jeg" fără guler, pantaloni de o culoare nedefinită, și acum, în mij­locul verii, cu bocanci militari, tre­cuți prin multe încercări. Își scoate de pe cap o pălărie-clop: "Seara bună. Dacă nu vă este cu supărare, aș avea o rugă­minte. Am sosit azi în București și am avut timp să vizitez facultatea dvs. Nu am ajuns încă să mă în­scriu, că a trebuit să caut loc de cazare. Din păcate nu am găsit. E drept, nici cu banii nu stau prea bine. Dar în timpul vizitei în fa­cultate, am ob­servat că există o curte interioară. Vroiam să vă întreb dacă nu-mi pot întinde cortul (și-mi arată rucsacul), să dorm, fără să fac deranj?". Nu mă așteptam la ase­menea cerere. E drept, în inte­riorul dreptunghiului de clădiri ce găzduiește șase fa­cultăți ale Uni­ver­sității din Bucu­rești există o curte interioară ce înles­nește apro­vizionarea cu di­verse ma­teriale a facul­tăților, pre­cum și o mai ușoară legătură pentru per­sonal și studenți. Dar la un "camping", nu se gân­dise nimeni.
Ei, flăcăul devine interesant. Îl invit să ia loc. Își scoate ranița și o lasă lângă ușă, pălăria la fel, și apoi se apropie cu pași apăsați, de om de mun­te. Îl privesc mai atent. E bine legat, palme mari, mun­cite. Dar ce im­presio­nează sunt ochii lui albaștri și luminoși. De treci peste fruntea înaltă, te oprești pe părul lung (prea lung pentru acele vremuri), șaten-deco­lorat spre blond.
"Sunt Pop Cornel și vin din Oaș, dintr-un sat de lângă Negrești". "E, ai făcut ceva drum până aici". "Da. Am plecat acum șase săptă­mâni de acasă, cum mi-am luat maturitatea (cum se che­ma bac-ul pe atunci). "Păi nu ai stat să înveți pen­tru admiterea la fa­cultatea de Geografie?". "Am învă­țat din mers. Am bătut cu pasul, în aceste săp­tămâni, Carpații din Maramureș până la Bra­șov". "O, Doamne, dar cum te-ai descurcat?". "Dumnezeu e mare, și m-a ajutat. Am plecat de acasă cu 2,60 lei, o pâine și o slană. Sun­tem o familie ne­vo­iașă, cu greutăți, iar eu dacă vreau să ajung cineva, trebuie să muncesc. Așa că, în toate aceste zile, am dormit în cort, am mers pe jos și cu «ia-mă nene», am cosit câteva zile în­tr-un sat, am muncit la o stână și, cu banii strânși, am ajuns la București. Sunt pen­tru prima dată în ca­pitală, și sunt foarte fericit că am ajuns. Să dai ocol cea­sului de la Univer­sitate, să vezi clădirile și bi­sericile minunate din jur, și mai ales, să vi­zitezi facultatea, asta, da, bucurie! Și încă mai am atâtea de văzut! Dar în 5 ani, cât sper să ră­mân aici, voi cunoaște în amănunt inima țării mele". Ochii îi străluceau în lumina palidă a în­căperii iar vocea trăda emoția ce-l cuprinsese. E drept și pe mine mă impresionase tânărul oșan. "Hai", l-am poftit, "dacă ești aici, să bei un ceai cu mine, să mâncăm ce mai găsim și vom rezolva într-un fel și cu dormitul în seara asta". Mi-a mulțumit frumos și, fără rețineri de nici o parte, am mâncat ca doi prieteni vechi. Eu, în acest timp, am găsit o soluție. "Cred că e mai bine să dormi în noaptea asta într-o cămăruță ce se află la subsolul facultății și e folosită de insta­latorul ce are în grijă sistemul de încălzire al clădirii. Acum, vara, omul este în concediu și poți să dormi liniștit. Că­măruța are un pat, o masă, și-un duș. Mâine vom rezolva și cu că­minul, până după examene". S-a lu­minat la față: "Nu cre­deam că am să găsesc atâta în­țelegere. Mulțam fain!". "Acum, dacă tot ești aici, ca să nu-ți mai pierzi timpul și mâine, hai să-ți fac și formele de înscriere. Deci, numele: Pop Cornel. Numele tatălui? "Pop Cornel". "Al tatălui!". "Da, e la fel. La noi e un obicei. Primul născut, dacă e băiat, ia întocmai numele tatălui. În familia noastră, și bunicul, și tata, și eu avem același nume". "Și cum vă deosebește lumea?". "Sim­plu, fiecare are și o poreclă: Bunicu era «Pop Cor­nel-Notaru», tata - «Pop Cornel-Tracto­ristu», iar eu, deocamdată nu am nicio po­reclă, dar tare aș vrea să fiu «Pop Cor­nel-Geo­graful»".
A doua zi am reușit să-i fac rost de cazare și masă pe toată perioada examenelor, îndem­nându-l să-și petreacă timpul rămas în biblio­teca facultății. Așa a și făcut. Deși concurența în acel an, ca în toți anii următori, a fost mare (8 candi­dați pe un loc), Cornel a fost în partea de sus a listei reușiților. Inte­resându-mă, un asis­tent mi-a spus că la examenul de geografia Ro­mâniei a avut un subiect despre bazinul hidrografic al Bistriței. A vorbit cu atâta apli­cație, vădind cunoș­tințe ce nu erau în ma­nual, încât pro­fe­sorul examinator, Mi­hai Iancu, vestit pen­tru exigența sa, plăcut impresionat, l-a notat cu calificativ maxim.
În următorii cinci ani de studenție, ne vedeam destul de des. Trecea pe la se­cre­tariat și îmi dădea vești cum se des­curcă: a avut în toți acești ani bursă. Asta îi asigura un loc la cămin și mesele zil­nice. Mai primea 30 de lei, bani de chel­tuială. Se mul­țumea cu puțin, că "pu­ținul", spunea el, e ușor de împlinit. Își mai completa venitu­rile muncind în unele nopți în Piața Obor sau în Gara de Nord-Triaj. Nu-i era rușine să recunoască: muncea "cu cârca", descărcând mar­fă. Câștiga cinstit un ban. Printre colegi, avea un loc aparte. În ieșirile orga­nizate de fa­cultate, când în auto­buz, ca să umple timpul de de­plasare, stu­denții se produ­ceau cu di­verse nu­mere personale, Cornel era vestit cu "țipu­riturile din Oaș", ce făceau, prin originalitatea și inter­pretarea lor, o impresie deosebită. Nu pierdea niciun prilej să facă o drumeție, să cunoască noi oameni, să fie de ajutor în orice împrejurare. Prin anul III, după examenul de Climatologie, profe­so­rul Stoenescu, care era și director științific la Insti­tutul de Meteorologie, cunos­când situația mai spe­cială a lui Pop Cornel, i-a propus să vină să lucreze în timpul vacanței la Ins­titut. "Vă mulțumesc mult, Domnule Profe­sor, i-a răspuns studentul, dar în aceste două luni vreau să «fac» Dobrogea, de la sud la nord. O să stau și 2-3 zile pe litoral, dar în locuri mai ne­umblate. Apoi o să trec Delta pe la pădurea Le­tea și, în sfârșit, să ajung la Chilia. Aș vrea, Domnule Profesor, ca atunci când o să le vor­besc elevilor mei despre România, să fie nu nu­mai ce am citit în cărți, ci să le spun ce am văzut cu ochii mei și ce am bătut cu pasul. Să-i fac să înțeleagă ce minunată țară avem, și cât de generos a fost Dumnezeu cu noi". Impresionat de entuziasmul băiatului, profesorul l-a aprobat. Când Cornel Pop a ajuns în anul V și trebuia să-și facă lucrarea de diplo­mă, a venit o "direc­tivă", ca fiecare absolvent să întocmească o mono­grafie geografică a loca­lității din care provine. Minunată inițiativă! Bucu­ros, Cornel a scris o lucrare despre Țara Oașului, în care a pus mult suflet și stăruință. Iar la exa­me­nul de licență, nota a fost pe măsură. Peste puțin timp, am fost martor, ca secretar al facultății, la re­par­tizarea din acel an a absol­venților geografi. Întrunirea avea loc la Iași, unde veneau absol­venți de geografie din toată țara. Se făcea un "cla­sa­ment", în funcție de media generală obți­nută de fiecare absolvent, în anii de studii. Pop Cornel era (după cum se spune acum), în Top 10. Putea opta pentru un post în învățământul superior, în cerce­tare, în București sau într-un alt mare oraș. Spre sur­priza celor din comisie, printre care mă numă­ram și eu, Cornel Pop a ales un post de profesor într-un sat de la el de acasă, din Oaș. L-am întrebat pe loc de ce dă cu piciorul la ofertele pe care le avea? Răspunsul m-a lăsat fără replică: "Mama e bătrână și a rămas singură. E timpul să-i ușurez viața!".
Apoi anii au trecut, timpul și evenimentele au pus între noi hotare ce ne-au despărțit. Și eu, și el, pornisem pe noi drumuri, care nu se mai întâlneau. Plecasem de la facultate și lucram într-un colectiv de hidrologi, la un Institut de cer­ce­tări. Într-o toamnă, cu câțiva colegi, fă­ceam un studiu pe râul Lotru, până spre izvoare, și ajun­sesem cu greu un­deva în inima munților, într-un loc numit chiar Obâr­șia Lotrului. Când am vrut să începem măsu­rătorile, am constatat că un aparat se defectase pe parcurs. Trebuia găsită o soluție. La cabana ce se afla în apro­pie­re, func­ționa o stațiune hidromatică pentru râu­ri­le din zonă. Poate aveau ei aparatul, ne-am spus. Un băiat ce păștea câteva oi s-a oferit să-l anunțe pe șeful de acolo. După un timp, s-a în­tors însoțit de o femeie tânără, îmbrăcată mo­dest, ce ducea de mână un copilaș. Ne-am dat bi­nețe și ea, pusă în temă de trimisul nostru, ne-a zis zâm­bind sfios: "Știți, soțul meu e plecat cu treburi la Pe­troșani, dar vă pot ajuta, că și eu lucrez la stație". Lipit de șoldul mamei, se ridica spre noi, ur­mărind conversația, un căpșor blond, luminat de doi ochi albaștri. Ca să-l bag și pe el în seamă, i-am pus întrebarea aia isteață: "Dar pe tine, dragule, cum te cheamă?". "Pop Cornel-Băiețel".

I. P. FLOREA - București