Destinul bizar al unui erou - Generalul Vasile Zottu

Dumitru Badita
O casă masivă, dar bogat ornamentată, formată din două aripi, cu balcon ma­re la mijloc, ocupă colțul dintre str. C.A. Rosetti și str. Nicolae Golescu din Bucu­rești, atrăgând imediat privirea pietonilor.

Este casa unde a locuit odinioară generalul Vasile Zottu, șeful Statului Major General al Armatei, în cei doi ani de neutralitate a României, și șef al Marelui Cartier General, în timpul ofensivei din Transil­vania. Soarele care s-a ridicat peste turla Bisericii Boteanu luminează parțial pereții vilei, în timp ce porțiuni mari din zidul exterior rămân în umbră. Întocmai ca destinul generalului ajuns pe culmile gloriei, dar prăbușit apoi tragic, în urma unor împrejurări încă neelucidate pe de­plin.

"Virtutea Militară", la 24 de ani

Răsfoind edițiile Anuarului Bucurescilor, de la în­ceputul sec. XX, descopăr purtători ai numelui Zottu având diferite profesiuni: laborant, profe­sor, comerciant, fotograf etc. După rezonanță, numele este de origine sud-dunăreană, cel mai probabil aromână, unul dintre bucureștenii pre­zenți în anuare numindu-se, elocvent, Tașula Zottu. Dintre toți aceștia, Vasile Zottu, născut în 14 noiembrie 1853, la București, a ajuns cel mai cu­noscut. A absolvit Școala Militară de Subofițeri cu gradul de sublocotenent. La 24 de ani, a primit botezul focului, ca șef al unui pluton de geniști, în timpul Războiului de Independență, la finalul ostilităților fiindu-i acordate patru medalii, printre care și "Virtutea Militară". După 1878, în Româ­nia independentă, Zottu a urcat treptele ierarhiei militare, a ajuns comandant de brigăzi și divizii și i s-a încredințat comanda "Cetății București", un sistem de forturi construite în jurul Capitalei, la o distanță de 20 de km de centru, și dotate cu tu­nuri. În 1911, pentru câteva luni, Zottu a atins cul­­mea carierei sale, ocupând funcția de șef al Sta­tului Major al Armatei, o culme pe care a re­venit în aprilie 1914.

Palatul Cercului Militar

Cine trece astăzi pe Calea Victoriei și privește Palatul Cercului Militar Național cu greu își poate imagina că în acest loc a existat cândva o mâ­năstire, numită Sărindar, lângă ale cărei ziduri dinspre apus zăcea o baltă puturoasă, unde oră­căiau vara mii de broaște. Mânăstirea s-a ruinat și în cele din urmă a fost rasă de pe fața pământului. Rămas gol, locul a fost ales de elitele politice și militare ale vremii pentru construirea unui palat destinat a fi sediu al cercului militar, o formă de asociere a ofițerilor după model francez. Planurile clădirii au fost întocmite de arhitectul Dimitrie Maimarolu, care a câștigat concursul public de pro­iecte, și lucrările au început în 1911, cons­tructor fiind Antrepriza Blekman-Moscovici. Pre­ședinte al comisiei responsabile cu coordonarea lucrărilor era chiar generalul Vasile Zottu, care a intrat în conflict deschis cu Maimarolu. Oamenii generalului au modificat proiectul inițial elaborat de arhitect, susținând că acesta nu mai corespunde "noilor realități". Frecușurile dintre militari și echipa de arhitecți au întârziat lucrările, au fost și întreruperi, dar în 1916, clădirea era aproape gata. Numai bună pentru a fi folosită nu de ofițerii noștri, pentru conferințe și serate, ci de ofițerii ger­­mani, care au înghesuit aici prizonieri de răz­boi români și ruși, Bucureștiul fiind din no­iembrie 1916 sub ocupație germană. În prezent, bustul lui Zottu este pus la loc de cinste în Sa­lonul Fondatorilor, unde se află și bustul lui Mai­ma­rolu.

Planul Z

În 28 iulie 1914 a început Primul Război Mon­dial, când Austro-Ungaria a declarat răz­boi Serbiei, Germania a intrat în conflict cu Ru­sia, apoi Franța cu Germania, statele euro­pene aruncându-se într-un iureș sângeros, care a cuprins continentul de la un capăt la altul. România a ales să fie neutră și, timp de doi ani, a fost liniște și pace la nordul Dunării. O liniște aparentă, fiindcă o parte a elitei politice tutelate de Ion I.C. Brătianu, marele lider libe­ral, intuia că războiul va reconfigura harta Eu­ropei și că exista astfel oportunitatea realizării unirii Transilvaniei cu Țara. Deși România avea încheiat un tratat de alianță cu Germania, legăturile dintre cele două state fiind inclusiv de natură dinastică, prin apartenența lui Carol I la familia Hohenzollern, oamenii politici liberali de la București au negociat în secret intrarea în război alături de Antanta, bloc militar care reunea Franța, Anglia și Rusia. În anii de neutralitate, politicienii pro-Antanta și militarii s-au pregătit pentru ziua cea mare, când armata română ur­ma să se angajeze în con­flict, adică să treacă pes­te Carpați, în Transil­­va­nia, pe atunci o pro­vin­cie a Imperiului Aus­tro-Ungar. Campania mi­li­tară trebuia făcută după un plan, iar de în­toc­mi­rea aces­tui plan s-au ocu­pat ge­neralul Va­sile Zottu și co­la­bo­ra­torii săi de la Sta­tul Ma­jor Ge­ne­ral. I s-a spus "Ipoteza Z", cel mai probabil du­pă numele ge­ne­ralului. Potrivit acestui plan, gro­sul armatei ro­mâne trebuia să atace pe toată li­nia Carpaților și să înainteze spre inima Transil­va­niei, iar o mică ar­mată, sprijinită de ruși, să apere flan­cul sudic (Do­brogea și li­nia Dunării) de un e­ven­­tual atac ger­ma­no-bulgar, executat sub co­man­da temutului ge­neral von Mackensen. Răz­bo­iul era un joc de șah funest. În 15 august 1916, a fost înființat Marele Cartier General cu sediul la Periș, iar Zottu a fost numit șef al acestei noi struc­turi de comandă, cu do­uă săp­tămâni înainte ca armata română să trea­că peste crestele Carpaților. Aparent, era pe cul­mi­le glo­riei, în realitate, era un om bolnav, iar con­­ducerea efectivă era în mâinile generalului Du­­mitru Iliescu, un apropiat al lui Ion I. C. Brătianu.

Împins la sinucidere

Destinul generalului Zottu, pe cât de luminos a fost la început, pe atât de abrupt și tenebros s-a sfârșit în toamna anului 1916. I s-a pus în spinare că ar fi favorizat transmiterea către inamic a Pla­nului de campanie, în baza căruia armata noastră a intrat în Transilvania, adică tocmai planul la ca­re a lucrat împreună cu colaboratorii săi. În epocă, a fost invocat un document, numit "lista lui Günther", care cuprindea o serie de personalități publice (peste 200 de nume) care desfășurau, pe bani, o activitate favorabilă Puterilor Centrale, iar generalul s-ar fi aflat pe această listă. A. Günther era director general al societății pe­tro­lifere "Stea­ua Română" și activa pentru influen­ța­rea opiniei publice, astfel încât România să nu intre în război alături de An­tan­ta, să fie neutră pe mai de­parte sau să lupte alături de ger­mani și austro-ungari. Pes­te sus­pi­ciu­nile de trădare, peste su­ferin­țele fizice ( avea 63 de ani ), au mai venit și in­suc­cesele mi­litare ale solda­ților noștri, a căror vitejie nu a putut com­pensa in­ferio­ri­tatea dotării față de armata Pute­rilor Cen­trale. În 6 septem­brie a căzut Turtu­caia, iar în luna următoare, ar­ma­ta română a fost obli­gată să se re­tra­gă dincoace de Car­pați și să cedeze te­ri­torii însemnate ina­mi­cului, pozițio­nân­­du-se în sudul Mol­dovei. De Pla­nul Z se alesese pra­ful. În 12 noiem­brie, chiar aici, în vila aceasta co­che­tă, generalul Vasile Zottu s-a sinucis. Peste două-trei săp­tă­mâni, hu­sa­rii și honvezii defilau triumfători pe stră­zile Bucureștiului, iar soldații români se pre­găteau să înfrunte, în tranșeele Vrancei, iarna grea și în­frângerea umilitoare, sperând că soarele glo­riei va lumina și fețele lor. Mai aveau de așteptat și de luptat încă doi ani. Generalul Zottu a fost în­gropat la cimitirul Bellu. Din fericire, casa a su­pra­viețuit tututor nenorocirilor care au dus de-a lun­gul timpului la dispariția multor clădiri de epo­că din București (cutremure, bombardamente, in­cendii, demolări etc.). Sub streașină, pe brâul or­na­mental, din loc în loc, se află în basorelief, lu­crate din gips, armuri de legionar roman. Semn clar că vila a aparținut unui militar. Unul care nu a căzut glorios pe câmpul de luptă, ci și-a luat sin­gur zilele.