Băiatul meu cu codiță

Cititor Formula AS
Martie 2000.

Luni, prima zi de con­cediu din acel an, a trecut și a venit marți. M-a tre­zit un mieunat care suna ca o rugăminte. L-am în­trebat pe soțul meu dacă aude și el. Mi-a răspuns că da și că l-a auzit toată noaptea. Am deschis ușa apar­ta­mentului și am des­coperit un pisoi ce a venit ime­diat spre mine. L-am împins ușor pes­te prag, i-am în­chis ușa și m-am dus să-i aduc ceva să mănânce. A re­fuzat. Tot ce vo­ia era să intre în casă. Atunci l-am luat în brațe și-am coborât cu el afară. Am urcat repede trep­tele îna­poi, ca să nu-i mai văd privirea ru­gătoare. Am mers la bucătărie, dar l-am auzit și de acolo plân­gând. Plângea așa de jalnic, încât mi s-a rupt sufletul și-am în­ceput să plâng și eu. După negocieri cu soțul meu, mâțul a fost adus în casă. M-am uitat atent la suflețelul din bra­țele mele. Era negru, cu o pată albă pe botic, guler alb, ghetuțe albe și doi ochi verzi cum nu mai văzusem până atunci. Era o frumusețe, cu mus­tățile și sprân­cenele arse (cine știe un­de trăise până atunci). Tor­cea și mieuna. Nu a mân­cat nimic, a dormit două zile și două nopți, în­fă­șurat într-o hai­nă. Nu știam ce să fac cu el, hotă­râsem să-l ținem doar până ce își revine. Dar, după cele do­uă zile, a început să mă­­nânce, să fa­că tu­re de la unul la altul și să ne lin­gă pe mâini. În su­fletul meu știam că e al meu și că n-o să ne mai des­păr­țim. Așa a fost. I-am spus Mitzu, iar ma­ma - Măr­ți­șor, doar îl găsisem în martie. Încet-încet, a de­ve­nit mem­bru al fa­mi­liei cu drep­turi depline, bă­iatul meu cu blăniță și codiță. Parcă apar­tamentul în­chi­riat fusese mort până a­tunci, iar acum în­via. Îi le­gam un șnur de măr­țișor de codiță și alerga în jurul lui sau soțul meu îi plimba un șiret, fă­cân­du-i curse lungi. În zilele de con­cediu ce au urmat, l-am pus pe umăr, zicându-i: "Hai să ne iubim, Mitzu!", și de atunci, de câte ori veneam aca­să, sărea pe umărul meu și ne iubeam.
Dar Mitzu a crescut și mi­nunea de motan ce se făcuse își cerea drepturile, dorea să iasă afară, să aler­ge prin iarbă, să curteze mâțele. Spre hazul vecinilor, l-am scos câ­teva zile, legat cu un cor­don de gât. Mama, care între timp devenise bunica lui, l-a învățat afară. A tre­cut un an, au mai trecut câteva luni și am reușit să ne cum­­părăm un aparta­ment, departe de stra­da prin­ci­pală, de ma­șini, dar la cinci mi­nute de ve­chiul bloc. Frumosul și răsfățatul meu avea de acum casa lui. Dar noua lo­cuință nu i-a plăcut la în­ceput, a plâns, m-a muș­­cat, pe urmă a regretat și m-a lins pe mâini. A stat câ­teva zile în ca­să, ui­tându-se pe geamul de la bu­că­tărie, apoi l-am învățat afa­ră. După săptă­mâni de mers la vechiul bloc s-a obișnuit, a cucerit noul teritoriu și a făcut să crească numărul pensiilor pe care tre­buia să le plătesc pentru odraslele lui... Anul trecut am aflat că în familie o să mai sosească un membru, de data asta un copilaș. L-am lu­at în brațe și i-am spus: "Mi­tzu, o să mai ai un frate, tre­bu­ie să avem grijă de el și să-l iu­bim". M-a privit atent și a în­ceput să toarcă, doar în­țe­legea! A fost o sarcină cu foar­te multe pro­bleme, cu luni în­tregi de stat în pat, dar cu multă iubire, fu­ioare întregi toarse, două lă­buțe și un botic puse pe burta unde era minu­nea ce urma să se nască. Nu s-a mai îndră­gostit în pri­mă­vara aceea, știa că trebuie să stea lângă mama lui. În no­iembrie, anul trecut, s-a născut Radu-Gabriel. Au urmat săp­tămâni grele pentru Mitzu, în care nu l-am lăsat în dormitor, de frică să nu se culce pe copil. S-a resemnat, dormind pe fo­toliul din su­fragerie, apoi, pre­sim­țind poa­te ce urma să se în­tâm­ple, s-a mu­tat la ușa dor­mi­torului. Du­pă o vreme, s-a obiș­­nuit și aco­lo, sau așa mi s-a părut mie, s-a îndră­gostit din nou, pleca pe afară, venea fe­ricit, vor­beam, ne îm­bră­țișam. A fost frumos!
Martie 2003. Un copil îmi sună la ușă și-mi spune că s-ar putea ca Mitzu să fie bolnav, fiindcă stă ciucit și nu mai fuge când trece pe lângă el cineva. (Noii vecini nu erau iubitori de animale, când le ieșea Mitzu-n cale, dădeau cu piciorul în el. Am coborât și l-am luat în brațe. Era ca un fulg el, de care toată lumea se mira cât e de mare și gras. Am ajuns în casă și l-am pus jos în bucătărie. A început să plângă ge­mut, ațintindu-mă cu o pri­vire sfâșietoare. A fost dus la veterinar. Diag­nosticul ne-a înmărmurit: Mitzu, cel mai blând și mai tandru motan, ca­re nu se supăra când cineva îl lovea, privindu-l doar mirat și ne­­du­me­rit, fusese bătut. Crunt! Pier­dea căldură, avea 36 cu 7. Sticle cu apă caldă și pro­soape încălzite au stat per­manent lân­gă el, până ne-am gândit c-ar fi mai bine să-l ținem în brațe. L-am ținut toți, pe rând. Mie­una sfâșietor. Ulti­mul l-a ținut soțul meu. Eu i-am luat căpșorul în palme. M-a privit cu pu­pi­lele dilatate, a mie­unat încă o dată și a murit. L-am în­gropat la vechiul bloc, unde animalele sunt iubite și res­pec­tate.
Cineva mi-a spus că Dum­nezeu ne trimite pe toți pe pă­mânt cu o anumită misiune. Noi, oamenii, ne-o în­de­plinim sau nu. Animalele și-o în­de­plinesc în mod sigur. Mitzu a fost lângă mine când am trecut prin clipe grele, când am fost fericită. M-a învățat să fiu mai bună, mai generoasă, să iubesc necondiționat și să iert. Acum, când el nu mai este, lumea mea e mult mai să­racă. Mi-a adus lumină și bucurie în su­flet. A fost bă­ia­tul meu cu blă­niță și codiță.

C.S.