Selecția "Formula AS"

Adriana Bittel
* Aleksandar Hemon, "Cartea vie­ți­lor mele", traducere de Anca Dumitrescu, Editura Black Button Books (www. blackbutton.ro), 180 p.

Numele prozatorului bosniaco-american Alek­sandar Hemon (n. 1964) nu e necunoscut la noi, după ce în ultimul deceniu, la Polirom i-a fost tradus romanul "Proiectul Lazarus" și vo­lumul de nuvele "Omul de nicăieri", iar la noua editură (cu apariții tot una și una), Black Button, volumul de povestiri "Iubire și obstacole". Toate lăudate de critică, pe bună dreptate. Cei care nu le-au citit încă, îl pot cunoaște pe acest scriitor de vocație, prin cartea pe care o re­co­mand azi, alcătuită din fragmente autobio­gra­fice. Inițial, capitolele ei au fost articole publi­cate separat între 2000 și 2012, majoritatea în "The New Yorker", dar abia prin adiționarea lor, Hemon își arată capacitatea de a te face să tră­iești împreună cu el, încercările ce i-au fost date. Născut la Sarajevo, cu o mamă bosniacă și un tată de origine ucrainiană, Sasha a copilărit cu gașca de multe neamuri din cartier, și-a făcut școala și facultatea de filosofie în orașul natal, a trăit acolo boema cosmopolită a anilor '80 și a lucrat ca jurnalist cultural, înainte ca, în 1992 să plece cu o bursă în S.U.A. Din acel an, viața i s-a bifurcat. A ajuns la Chicago, cu puțin timp îna­inte ca sârbii să atace Bosnia, și Sarajevo să fie asediat, așa că nu s-a mai putut întoarce. Din fe­ricire, părinții și sora lui au reușit să se re­fu­gieze și ei, în 1993, în Canada (con­siderațiile lui He­mon despre imi­grare, efor­tul de inte­gra­re în no­ua țară și păs­trarea unei iden­ti­tăți etnice sunt vala­bi­le și pentru mi­lioanele de emi­granți români). Groză­vii­le războiului din Iugoslavia, urmă­ri­­te de peste ocean, ro­lul si­nis­tru al lui Ra­dovan Karadzic ("a pu­tut să-și dezvolte la capa­ci­tate maximă po­ten­ția­lul inuman"), stupefacția că un profesor ado­rat în facultate, un intelectual rafinat, a putut de­veni un fanatic participant la genocid - se îm­ple­tesc cu suferința de a vedea lumea ce fusese a lui, dis­trusă, și la propriu, și la figurat, de ură și bestia­litate. Prima întoarcere la Sarajevo în 1997 îi dă pro­porțiile dezastrului: moartea s-a in­sinuat peste tot în locurile familiare, schi­lo­dind și sufle­tele celor rămași în viață. Alte capi­tole poves­tesc, fără patetism, adesea cu autoiro­nie, adapta­rea lui la Chicago, relocarea în altă lume și altă lim­bă, singurătatea inițială. Primul care îl ajută să iasă din izolare și să-și facă noi relații e spor­tul - fotbalul și șahul, cu regulile lor universale ca limbaj comun. Portretul orașului prin oameni, așa cum făcuse și cu Sarajevo, e excepțional. Cele două căsnicii, complicația de a trăi, ab­surdul ce ne guvernează viețile, relația pă­rinți-copii, fac su­biectul altor povestiri de si­ne, "cu im­pact emo­țional". Cea mai răvășitoare es­te des­pre boala și moartea, la doar 9 ani, a fe­tiței sa­le mij­locii, Isa­bel, născută cu o tumoră pe cre­ier. Sal­va­rea lui He­mon din tragediile proprii e scri­sul: "Perso­na­jele fictive mi-au permis să în­țe­leg ceea ce îmi era greu de înțeles"; "Ima­gi­nația narativă - și astfel ficțiunea - este un ins­tru­ment ele­men­tar de supraviețuire. Procesăm lumea spunând po­vești și producem cunoaștere umană prin cu­pla­rea cu eurile noastre imaginate". Însă în aceas­tă carte de nonficțiune, Hemon pro­duce cu­noaș­te­re umană, povestind cu mare talent realități trăite.