Povești de dragoste - Pomucul de dor

Otilia Teposu
Nevăzutul și nepipăitul

Începuse toamna de câteva săptămâni. Era încă vreme bună, așa că vestea unui drum în­spre nordul țării m-a bucurat mult. Ve­deam pe geamul mașinii trecând în mare viteză orașe, dealuri, păduri. Am lăsat în urmă întinderile câmpiei și, cu cât înaintam, cu atât peisajul devenea mai vălurit, mai divers și mai spectaculos. Chiar dacă stau de peste patruzeci de ani în București, chiar dacă după eforturi mari am început să mă adaptez reliefului și vieții de aici, de câte ori ajung aproape de locurile natale, simt că se petrece o trans­formare subtilă nu numai în mintea mea, ci și fizic, am senzația că mi-e mai ușor să pășesc, să merg, să alerg. Se știe că locul natal ne dă în­tot­dea­una aripi sau ni le des­chide pe cele ne­folo­site de multă vreme. Nu era și cazul meu, atunci, în ziua de care îmi amin­tesc acum. Îmi pierdusem de puțină vreme băr­batul și în locul aripilor care altă­dată mă fă­cuseră campi­oa­nă la zbor și la spec­ta­cu­loase volute în aer, rămă­sesem cu două cioturi, care nu mă puteau înălța nici măcar un milimetru de la pământ. Eram, cu alte cu­vinte, într-o perioadă grea, de trăiri disperate și tul­buri, pe care nu le puteam controla decât într-o foarte mică măsură. Cum să controlez dorul du­pă cel care nu mai este? Cum să atenuez durerea sin­gurătății fără ieșire? Cum să înțeleg absența? Ce formă să-i dau ca să fie mai ușoară, mai su­por­tabilă? Cum și în ce fel să-mi reinventez repe­rele după care altă­dată viața se derula armonios și echi­librat? Cum să mă port normal, când nimic nu mai era întreg în jurul și în sufletul meu?
În vremea aceea, în casa mea, radioul func­ționa non-stop. Zi și noapte auzeam comen­tarii și muzici venite din cele mai îndepărtate locuri de pe pământ. Nu era fixat pe posturi românești, nu mă interesa să pricep ce se vorbește, încercam să mă obișnuiesc în felul acesta cu necunoscutul, să înțeleg ceva din ceea ce era de neînțeles, nu se putea să nu existe un sens, un mesaj. Îmi imagi­nam că aș putea des­co­peri cumva o cale de comu­nicare cu lumile ace­lea îndepărtate, un alfabet prin care să pot desluși nevăzutul și nepipăitul, care să mă ajute, dacă ar fi fost să fie, să pot înțelege și defini moartea.

Moșul din livada cu nuci

Am ajuns în satul din nord aproape de asfințit. Era un sat izolat, de doar câteva case, un cătun în­conjurat de păduri bătrâne. Livezile erau încărcate de mere, aerul mi­rosea a poame și a must, frun­ze­le nestrânse al­cătuiau un covor foșnitor. Afla­sem dina­inte că în sat trăia un bătrân de aproape no­uăzeci de ani și m-am gândit că dacă ar fi un bun povestitor, aș putea afla întâmplări, povești despre satul de altădată și despre oa­menii lui. L-am găsit după îndelungi cău­tări, în livada de nuci. Scurma cu bățul în stratul gros de frunze și culegea într-un coș de nuiele nucile, unele nedes­făcute încă de coaja verde. Nu s-a mirat când m-a văzut intrând în ograda lui, nu i s-a părut nimic neobișnuit. Mi-a răspuns la întrebări, de parcă ne-am fi cunoscut dintot­deauna. Din câteva propoziții am aflat câți ani are, mi-a spus că a lucrat toată viața la pădure, ca tăietor de lemne, și că are un fe­cior însurat în alt sat. L-am ajutat să-și umple coșul de nuci, apoi l-am însoțit înspre casă și am rămas la povești, pe banca de pe pridvor. A adus dintr-o magazie un clește cu care a spart câteva nuci pe care le-am curățat, apoi, de coajă. O vreme am mân­cat nuci și el a tăcut, apoi, brusc, a început să plângă încetișor, cu suspine greu stăpânite, și mi-a spus că-i e dor de nevasta lui. De aceea stă mai mult pe-afară, în grădină. Într-o seară o văzuse trecând printre meri. Spera să o mai zărească, fie în gră­dina de zar­za­vaturi, prin­tre straturi, fie cu­legând poa­me din li­va­dă, ori poa­te lângă tufa de le­uș­­tean. Moșului îi tre­mura barba în­cercând să-și stă­pâ­nească lacri­mi­le, și nu se des­curca prea bine cu batista mare, pă­tră­­­țoa­să, pe care o tot desfășura pe ge­nunchi, ca s-o plie­ze apoi tot mai mărunt și mai mă­runt, până când ți­nea în mână un ghe­mo­toc.
Am înțeles din ce mi-a po­vestit că e singur, dar nu am avut curaj să-l în­treb dacă ne­vas­ta îi murise, dacă era plecată la băiatul lor ce locuia în alt sat, sau dacă l-a pă­răsit. Uneori vor­bea despre ea ca și cum s-ar fi des­părțit doar de câ­te­va ceasuri. Verbele și vor­bele îi erau toate la timpul prezent. Mi-a spus cum vine ea și stă lângă el când își face de mân­care, cum îl învață să fiarbă fasolea, ca să nu ră­mâ­nă boabele tari, cum l-a dăscălit să nu-și mai lase pa­pucii afară pe timpul nopții, pentru că se umezesc de la brumă, și multe altele încă, multe mărunțișuri care se întâmplă și se împart în­tre un bărbat și o femeie, înhămați la bunul mers al tre­bu­rilor dintr-o gospodărie. La urmă, m-a chemat în casă și mi-a ară­tat în camera cea mai bună un ghi­­veci mare în care era un copăcel plin de flori albe și boabe roșii, rotunde, ca niște cireșele aprin­se. "Ăsta-i pomucul ei", mi-a zis, "îi plăcea să-l grijească, vine și-acu­ma și-l udă. De cincisprezece ani, de când a murit, eu nu fac decât să-l bag în casă toamna, când cade bruma, și să-l scot în curte în martie, aprilie, după ce scăpăm de îngheț. El se hrănește și trăiește cu dorul meu și cu apa pe care ea o aduce, de câte ori vine să mă vadă. Câteodată vine de mai multe ori pe zi, alteori, întârzie mai multe zile, și când ajun­ge la mine pare mai obosită. Nu-mi spune nicio­dată ce face pe acolo pe unde umblă, mă învață doar ce am de făcut în gospo­dărie, ca să le descurc pe toate, să le pun în bună rânduială, ca să fie ca atunci când le făcea ea". Misterul nevestei plecate se dezlega. Vasăzică, murise. Era văduv, și el, la fel ca mine...
Am tăcut îndelung, pentru că vorbele ar fi dis­trus, cu siguranță, pânza subțire de încredere care se țesuse între noi. Apoi am vrut să aflu mai multe și am aflat. Tăietorul de lemne mi-a dat rețeta do­molirii durerii și-a dorului și m-a învățat să am răbdare.

Darul

La plecare, bătrânul Simion mi-a dat câteva cireșele din "pomucul de dor". Asta, după ce i-am spus că am rămas și eu singură și că mi-e tot mai greu să descifrez noul alfabet al vieții care îmi fusese impus prin dispariția bărbatului meu. M-a învățat cum să le plantez într-un ghiveci și cum să-mi aleg apoi doar unul singur, pe care să-l în­grijesc, până când voi vedea că el crește, crește fără în­cetare, că înflorește pe-o creangă și rodește pe alta, în același timp.
Întoarsă în București, am urmat învățăturile bătrânului Simion. Zile în șir am urmărit ghi­veciul în care am plantat cireșele pomucului de dor. Le-am "hrănit" cu dorul meu adânc și sfâșie­tor, cu neputința îngrozitoare de a mai schimba ceva, cu resemnarea amestecată cu revoltă. Ziua în care am văzut primele frunzulițe ieșind din pământ a fost o adevărată sărbătoare. Mi-am pus toată nădejdea în pomucul ce creștea, parcă, vă­zând cu ochii. De la o zi la alta, părea mai viguros și tot mai îndrăzneț în a cuceri spațiul din jurul lui. Își întindea crengile în toate direcțiile. Când i-au apărut primele flori, știam deja că nu va mai trece multă vreme până când pomucul urma să se hrănească doar cu dorul și cu apa adusă de bărbatul meu din lumea de din­colo. Primisem deja semne care îmi arătau că dru­murile dintre lumi dispar în anumite situații și că cei aflați de-o parte și alta a vămilor pot să se vadă, să se audă și să se simtă. Uneori se întâmplă asta în asfințit, când peste lume se întinde o ceață sub­țire, ce se fărâmițează în forme prelungi, alteori, poate fi atunci când căldura încremenește orice mișcare din jur. Cel mai adesea însă e atunci când te în­torci întâmplător, nedumerit la început, pentru că simți că cineva îți ia toată greutatea de pe umeri, că cineva este lângă tine și îți șoptește să o iei la dreap­ta sau la stânga, pentru ca drumurile să aibă continuitate și să nu se sfârșească, pentru ca ele să te ducă până la urmă acolo unde trebuie să fii.
Darul bătrânului Simion a înflorit și a rodit ani de zile. Am învățat multe de la el și de multe ori l-am pomenit. Pomucul de dor e azi un copăcel pu­ternic. La umbra lui pândesc încă amintiri și semne din care înțeleg tot mai mult că între două suflete legate prin dragoste nu există bariere, opre­liști sau vămi de netrecut.