Imunizarea de toamnă

Florentin Popa
Farm. CARMEN PONORAN - director științific Laboratoarele PlantExtrakt

"Copiii pot să treacă cu mare ușurință peste pericolul îmbolnăvirilor dacă urmează un program de stimulare imunitară"

- Când vine toamna, părinții se îngrijesc să le crească imunitatea copiilor, astfel încât să facă față îmbolnăvirilor virale și bacteriene, foarte frecvente în sezonul autumnal. Gemoterapia are soluții eficiente și pentru minori?

- Desigur! O creștere eficientă a imunității co­piilor se poate obține prin administrarea de produse naturale din muguri de plante recoltați în stare proaspătă și introduși într-o solu­ție care conține apă, glicerină și alcool, numite macerate gliceri­nice. Faptul că alcoolul din so­luție este într-o concen­trație de doar 18-30%, iar numărul de pi­cături nece­sare în tratament este redus, face ca aceste pro­du­se să fie recomandate și la vâr­ste foarte mici (1-2 ani), fără niciun pericol. Fiecare produs con­ține nume­roa­se principii ac­tive: enzime, fito­hor­moni, ami­no­acizi și vitamine care acționează ca un fitocom­plex, ca un tot unitar. Principiile active rea­lizează atât detoxifierea celu­lelor, cât și activarea funcțiilor acestora.

- De la ce vârstă începe stimularea imunitară a copiilor?

- Copiii pot să treacă cu mare ușurință peste pericolul îmbolnăvirilor dacă urmează un program de stimulare imunitară chiar de la vârste foarte mici, de 2-3 ani. Este cunoscut faptul că sistemul imun al copiilor se maturizează după vârsta de 7 ani, până atunci putând prezenta îmbolnăviri frec­vente, în special ale aparatului respirator: rino­adenoidite, angine, bronșite, otite, pneumonii etc. De regulă, aceste afecțiuni apar odată cu intrarea în colectivitate a copiilor, dar există și sugari care pot să prezinte îmbolnăviri frecvente - fie din cau­za unei imunități mai slabe, fie pentru că vin în contact cu frățiorii mai mari bolnavi.

- Ce produse gemoterapice sunt eficiente în creșterea imunității copiilor?

- Unele produse gemoterapice au efecte deo­sebite, uneori miraculoase asupra copiilor: Extrac­tul din muguri de Brad (Abies pectinata), Extractul din mlădițe de Măceș (Rosa canina), Extractul din muguri de Coacăz negru (Ribes nigrum), Extractul din muguri de Mesteacăn pufos (Betula pubes­cens), Extractul din mlădițe de Tamarix (Tamarix gallica), Extractul din muguri de Călin (Viburnum lantana) și Extractul din muguri de Viță-de-vie (Vitis vinifera). În asocierea acestor produse, nu­mărul de picături recomandate și perioada de admi­nistrare indicată se va ține cont întotdeauna de sta­rea clinică a copilului: de segmentul aparatului res­pirator cel mai frecvent afectat (nas, gât, bron­hii, urechi), de frecvența îmbolnăvirilor, de severi­tatea crizelor, dar și de patologia asociată. În toate afec­țiunile se recomandă asocierea a două sau trei pro­duse, pentru a rezolva mai profund și pe o dura­tă cât mai îndelungată problema de sănătate a co­pilului.

- Ne puteți oferi și câteva scheme terapeutice?

- În caz de bronșite astmatiforme, se reco­man­dă Extractul din muguri de Coacăz negru - Ribes ni­grum (10-30 picături dimineața) și Ex­trac­tul din muguri de Călin - Viburnum lan­tana (10-30 pică­turi/zi). Cura se poate repeta după 1-2 luni de pauză.
În caz de rinoadenoidite se recomandă Ex­trac­tul din muguri de Brad - Abies pectinata (10-30 pi­cături dimineața) și Extractul din muguri de Mes­­teacăn pufos - Betula pubescens (10-30 pi­cături seara). Atunci când copilul prezintă și un te­ren alergic, se poate adăuga la tratament Ex­tractul din mlădițe de Măceș - Rosa canina (10-30 pică­turi la prânz).
Amigdalitele hipertrofice și anginele repe­tate (chiar și cele streptococice) se tratează cu Extract din muguri de Brad - Abies pectinata (10-40 pică­turi dimineața), Extract din muguri de Mes­teacăn pufos - Betula pubescens (10-40 picături la prânz) și Extract din muguri de Viță-de-vie - Vitis vinifera (10-40 picături seara). Această asociere poate fi fo­lo­sită și în cazul în care valorile ASLO sunt cres­cute, însă durata tratamentului va fi de două sau trei luni.
În caz de rinofaringite, eficiente sunt urmă­toarele combinații: Extract din muguri de Coacăz negru - Ribes nigrum (10-40 picături dimineața) cu Extract din muguri de Mesteacăn pufos - Betula pubescens (10-40 picături la prânz) sau Extract din muguri de Mesteacăn - Betula verru­cosa cu Ex­tract din mlădițe de Măceș - Rosa canina (10-40 picături seara).

- Cum se administrează aceste ex­tracte?

- O regulă genera­lă în administrarea pi­căturilor gemotera­pi­ce este di­lua­rea aces­tora în pu­țină apă pla­tă, înainte de utilizare. Este bine, de aseme­nea, să se ad­ministre­ze la 30 de mi­nute după mesele principale. Cu­rele du­rează două, trei luni. Ideal este să se în­cea­pă înainte de intrarea în colectivi­tate (creșă, gră­diniță), care coin­cide cu în­ce­perea se­zonului rece (sep­tem­brie-octom­brie). E de preferat să se repete după o lună sau două de pauză ori la începutul pri­măverii (februa­rie-martie), când copiii au organis­mul foarte slăbit. După două, trei sezoane de sti­mulări, copilul poate fi considerat protejat de agre­siu­nile microbiene sau virale, iar infecțiile contrac­tate vor fi tot mai rare sau de severitate minoră.
În lunile de pauză se pot corecta și alte afecțiuni ale copilului. Anemia: cu ajutorul Extractului din mlădițe de Tamarix - Tamarix gallica (10-30 pică­turi zilnic). Anorexia: cu Extract din muguri de Porumbar - Prunus spinosa (10-30 picături dimi­neața). Rahitismul și tulburările de creștere: cu Extract din muguri de Brad - Abies pectinata (10-40 picături la prânz).

- Cum explicați puterea acestor extracte glice­rinice asupra sistemului imunitar al copiilor?

- Mugurii plantelor conțin substanțe organice cu legături asemănătoare corpului uman, care sto­chează foarte multă energie și forță vitală. Co­piii nu fac nici cel mai mic efort să utilizeze ge­motera­picele și acestea nu dezvoltă reacții ad­ver­se sau complicații. Pur și simplu, vor trans­­­mite forța lor și vigoarea într-un mod fi­resc și simplu, așa cum numai natura vie poate să o facă.

- Toamna, chiar și adulții sunt "victi­me" ale infecțiilor virale. În cazul lor se folosesc alte scheme de tratament?

- La intrarea în anotimpul rece, afecțiu­nile de căi respiratorii superioare (nas, gât) și de la ni­velul urechii sunt foarte întâlnite în cabine­tele medicilor. E bine să ne fortifi­căm organis­mul, astfel încât să trecem cu bine prin epide­miile de viroze respiratorii. Gemoterapia este o opțiune efi­cientă, atât ca mijloc de prevenție, cât și ca prim ajutor în diverse afecțiuni, ori ca terapie natu­rală de suport în cazurile ce necesită tratament me­di­camentos. Vă propun câteva produse din gama "Polygemma", la care puteți apela pentru a in­ter­veni de la primele semne de răceală apărute la nivel respirator.
POLYGEMMA 5 - CAVITATE BUCALĂ, GÂT se administrează la primele semne de "roșu în gât" - unul dintre cele mai frecvente diagnostice ale toamnei. Realizat din extracte gemoterapice de Viță-de-vie, Măceș, Afin și suc de Echinacea purpu­rea, produsul are efecte antiinflamatoare, antiinfec­țioase și cicatrizante. Gemotera­picele de Afin și Mă­­ceș aduc un im­portant spor de vitamine, în spe­cial vitamina C naturală. Extractele din plante con­țin compuși bio­chimici care ac­ționează sinergic sau com­pletează e­fec­tul acestora. Sucul de Echi­nacea are efecte an­tivi­ra­le, anti­bacte­riene și imu­no­sti­mu­­la­toa­re. Im­por­tantă este și ac­țiu­nea ge­mo­tera­pi­cu­lui din muguri de Viță-de-vie, efi­cient în fa­rin­gitele strep­to­co­cice.
POLYGEMMA 4 - SI­NUSURI, com­bi­nă efec­tele an­tiinfla­matoare, an­tialer­gi­ce și cica­trizante ale ex­trac­telor gemotera­pice de Coa­căz negru, Arin negru, Car­pen și Mesteacăn pufos, în răcelile care afec­tează sinu­surile. Preparatul acționează atât asupra germenilor de la nivelul mucoaselor, cât și asu­pra supurației din cavi­tățile sinusale, unde antibio­ticele penetrează mai greu. În plus, susține proce­sul de eliminare a toxinelor acumulate în sinusuri. Acțiu­nea se face simțită încă din prima zi de admi­nis­trare, iar efectul este de durată. Se poate admi­nis­tra și în asociere cu tratamentul antibiotic, când se consideră necesară introducerea acestuia în schema de tratament. În sinuzitele cronice, inclusiv cele alergice, se recomandă cure de două luni.
Polygemma 4 - Sinusuri poate fi folosit și în cazul otitelor, situație în care se fac și aplicații lo­cale cu picături otice MULLEIN OIL, pe bază de extract de Lumânărică, cu acțiune antiinflama­toa­re. Apelați neapărat la medic dacă aveți dureri de ureche intense sau care se prelungesc mai multe zile, dacă în ureche există puroi sau dacă din ure­che se scurge sânge sau un alt lichid!
POLYGEMMA 3 - TUSE, o combinație de extracte gemoterapice din Carpen, Călin și Capri­foi negru ajută la ameliorarea tusei (productivă sau seacă) prin multiple efecte: scade inflamația mu­coa­selor respiratorii, repară zonele lezate de ger­meni, favorizează eliminarea mucusului, reglează to­nu­sul bronșic și are efect antialergic la nivelul căi­lor respiratorii. Este benefică și în laringite, Ca­prifoiul negru având efect cicatrizant la acest nivel. De ase­menea, Carpenul și Caprifoiul negru acțio­nea­ză la nivelul ficatului și al splinei, crescând re­zis­­tența organismului, iar Călinul acționează și pe plan neu­rovegetativ, cu acțiune de calmare a tusei și de li­niștire generală. În primele 2-3 zile, prepa­ratul se va lua mai des, continuându-se cura și câte­va zile după ce tusea s-a oprit, pentru un efect de du­rată.