Vara, în Bucureștii de altădată - Căldură mare, monșer!

Ciprian Rus
- De-ar fi să nimerim, călătorind cu vreo mașină a timpului, într-o vară toridă a Bucureștiului de pe la 1900, am da peste cu totul și cu totul alt oraș. O urbe străbătută de o Dâmboviță mâloasă, cu ulițele înecate în praf luate la pas de vânzători de bragă rece și de iaurt. Vremurile au trecut, moravurile au rămas. Și azi, ca și ieri, bucureștenilor le place eva­darea la umbră, bucuria de a descoperi vreo terasă înecată în ver­deață, vreo boltă de viță-de-vie sub care să stai la povești, în față cu un șpriț apretat ori cu o bere rece ca gheața. Căldură mare, monșer! -

Când ajunge în București, în vara lui 1871, la doar 15 ani, ca să fie înscris la Pensio­natul "Bucholtzer", tânărul școler Con­stan­tin Bacalbașa nu găsește niciunul dintre marile repere ale "Micului Paris" de mai târziu. "Grădina Bi­sericii Domnița Bălașa nu exista, spitalul și ospi­ciul nu erau clădite, Palatul de Justiție nu exista". Nici Palatul Telefoanelor, nici Cercul Militar, nici Grand Hotel, nici marile bulevarde nu fuseseră con­struite pe vremea aceea. Nici cheiurile Dâmboviței nu existau. La mijloc de secol XIX, Dâmbovița era încă "sălbatică": "puțin adâncă, șerpuind într-o al­bie la nivelul stradei, fără cheiuri, cu poduri de lemn prost întreținute, alergând în zigzaguri întortochiate, avea numeroase vaduri de unde sacagiii scoteau apă". Unul dintre vaduri se găsea tocmai înspre grădina din dos a Institutului "Bucholtzer", prilej pentru elevul Bacalbașa dintr-a IV-a și pentru cole­gii săi, să o lungească la scal­dă, până târziu în seară, de cum se lă­sa căl­dura peste oraș. Aici se scal­dă liceenii, dincolo înoa­tă un cârd de rațe, mai încolo doi boi se adapă cu atâta poftă din apă, c-ar fi în stare să înghită tot râul dintr-o sorbire, la doi pași niște femei în­drăz­nețe nu se sfiesc să-și arate ro­tun­jimile scăpate din haine, iar ceva mai în depăr­tare, e vadul sacagiilor, care încarcă apa în bu­toaiele tra­se de cai.

"De pomană! Apă de pomană! Apă de băut!"

Evocat de Constantin Bacalbașa, cu ochii ado­les­centului de provincie ajuns "la Capitală", Bucu­reș­tiul sacagiilor are ceva din amorțeala fotogra­fiilor sepia. Sub soarele toropitor, care decolorează orașul, Bucureștiul se mișcă în ritmul tărăgănat al osiilor apăsate de butoaiele grele de apă. Apa pota­bilă nu venea pe conductă, căci Bucureștiul n-avea sistem de alimentare ca azi, să poți să te răcorești doar învârtind din robinet! Apa era adusă cu greu, pe ulițele prăfuite ale mahalalelor, în mersul leneș al cailor topiți de căldură, vândută abonaților la 50 de bani sacaua, ori livrată direct pe stradă, numero­șilor amatori. Pe orice uliță o apucai, nu scăpai de sacagii: "Apă! Apă! Apăăăă!". Un cântec lung, tân­guit, dar binefăcător, în mijlocul unei zile de cani­culă. "Mai era și obiceiul, pe vremea aceea, ca ur­mașii unui mort să dea apă de pomană. Aceștia plăteau apa din saca și obligau pe sacagiu să o împartă gratuit la lume. Atunci, sacagiul pornea pe străzi strigând: «De pomană! Apă de pomană! Apă de băut! Apă de pomană!»", iar lumea ieșea de după ulucii caselor ca la alarmă, cu mic, cu mare, înăl­țând nori groși de praf sub cerul albastru, ca să se răcorească cu un gât de "apă de pomană" după arșița de peste zi.
Dâmbovița și apa ei au fost, vreme de secole, sin­gurele refugii al bucureștenilor o­pri­mați de caniculă. Boierii și aristo­cra­ții subțiri nu se amestecau verile cu prostimea, mergeau în vacanțe pe pro­priile mo­șii sau pe cele ale prietenilor. Aveau, oricum, variante seducătoare, pe mă­sura lărgimii pungii lor, ca să se răco­rească: lacurile și izvoarele ter­ma­le din stațiunile de lux, pivnițele adânci și răcoroase de la subsolul conacelor, unde stăteau tihniți, în căzi din lemn umplute cu apă rece, bând șprițuri ușoare, de vară. Tinerimea și sărăci­mea se mulțu­meau, însă, cu ce aveau mai la îndemână. Existau "băi de gârlă", aranjate de-a lungul Dâm­bo­­vi­ței pe timp de vară, pe lângă po­durile mari din Capitală, în felul unor gherete de lemn, jumătate pe mal, jumă­tate în apă, unde bu­cu­reștenii se puteau bălăci în voie contra unei su­me de nimic. Dar cei mai mulți pre­ferau, chiar și așa, să-și alea­gă singuri locul de scal­dă, spre dezapro­ba­rea celor mai pudici din­tre con­ce­tățeni. Ce lor li se pă­rea îngro­zi­tor, era văzut ca "pito­resc" de artiștii și călă­torii străini, care rămâ­neau muți în fața far­mecului atât de popu­lar al Dâmboviței din zi­lele arzătoare de vară. Surprinsă în "tablou­rile" lor, în cărbunele de­sena­torilor ori în cernelurile memorialiștilor, nepă­sarea mahalagioaicelor, ce se scăldau goale la doi pași de țăranii și de sacagiii aflați cu treabă pe malul apei, dă un aer extrem de vesel compozițiilor ce ni s-au păstrat până azi.

De la ișlic la țilindru, de la Orient la Occident

Bucureștiul tânărului elev Ba­calbașa e Bucureș­tiul acesta: Bu­cureștiul sur­prins chiar înaintea mo­derni­zării lui de după venirea Re­gelui Carol I. Bucureștiul prins între înrădăcinatele obi­ceiuri fana­riote și tentația ire­zistibilă a Occi­dentului, Bu­cureștiul în care copiii de bani gata încep să fie pedepsiți la școală dacă nu vorbesc fran­țu­­zește chiar și în pauzele din­tre ore, Bucureștiul care trece de la îmbră­cămintea de carac­ter oriental, cu șaluri prețioa­se, blănuri, ișlicuri monu­mentale, cu meși și iminei, la moda apuseană, cu surtucuri, ja­chete, pantaloni, pălării înal­te și mă­nuși fine. În Bucureștiul saca­giilor se instalează, încet-încet, "mo­distele", care fac pentru cucoane tot felul de pălării, împodobite cu fructe și flori, în locul vechi­lor turbane și testemeluri. Numele francezului Jobin, care vindea noile pălării înalte, "țilindrele", e pe buzele tuturor, căci moda lui ajunge să facă epocă la Bucu­rești. Iau naș­tere ateliere de plisat și gofrat, apoi spălătorii și călcă­torii, care scrobesc piepții cămă­șilor, gule­rele și manșetele. Ora­șul se fran­țu­zește, ca-n piesele lui Cara­giale, începe să prindă gus­tul vieții bune, e tot mai aproape de ceea ce avea să fie, în inter­belic, "Micul Paris"...
Multe dintre obiceiurile occi­dentale erau deja bine înstăpâ­nite peste București la 1871. În scri­so­rile sale către Vasile Alec­san­dri, Ion Ghica povestește cu mult farmec despre serile lungi de vară, întinse până spre dimineață, petrecute prin grădinile Capitalei, alături de bunul său prieten Nicolae Bălcescu.
"În București, obicinuisem și pe Nicu Bălcescu la acest fel de viață al meu, așa că, după ce petre­ceam serile cu mai mulți amici, pe la orele 11 sau 12, noi doi, Bălcescu și eu, porneam pe jos de peste drum de hanu' lui Filaret și ne duceam dincolo de Malmaison, la grădină la Câmpineanu, fosta Gră­dină a lui Scufa, unde găseam companie bună și pe­treceam ore plăcute până pe la 4 și pe la 5 după mie­zul nopței; ne întorceam acasă în ziua mare. Pe drum, aveam mai totdeauna câte o sfadă, două, cu cânii mahalalelor. Erau mai ales două stațiuni ane­voie de trecut cu pace, una la cotu' gârlei de lângă grădina lui Mimi, și alta, pe maidanul de dinaintea bisericei Popa Tatu, unde stau niște dulăi cât vițeii de mari."

Orașul crâșmelor și al femeilor galante

Ce beau Ghica și Bălcescu, în verile când, as­cunși de caniculă la "adăpostul" nopților, puneau la cale destinul României moderne, nu se spune în scri­sori. Știm numai că, mai spre toamnă, în dimi­nețile calde, mai făceau o oprire după turul de noap­te al grădinilor, să se dreagă cu câte un must. Dar pentru cei care, la fel ca ei, nu se delectau doar cu apa rece a sacagiilor, Bucureștiul avea, oricum, des­tule alternative.
Ani de zile, băutura cea mai gustată de bucureș­teni a fost vinul. Încă din primele sale secole de viață, de pe când nici măcar nu era târg, ci un biet sătuc de câmpie, Bucureștiul era înconjurat de o cunună de vii care, cu anii, a înghițit cu totul orașul, până lângă Curtea Domnească, alcătuind "Grădinile din București", cum frumos le spune un document brâncovenesc. La atâta amar de vie, și numărul "des­­­facerilor" de vin trebuie să fi fost mare. Ne-o con­firmă călătorii străinii, impresionați de mulți­mea pivnițelor în care bucureștenii își făceau de lucru, la răcoare, când soarele ardea mai tare.
De altfel, cârciumarii formează breasla cea mai numeroasă din oraș: sunt peste 400, iar în numai trei decenii, numărul lor crește cu 1.000! Vinul bun și crâșmărițele frumoase din București fac multe vic­time. Un călător turc scrie că, din pricina vinului și a fetelor "dulci, ca-n București", mulți compa­trioți de-ai lui s-au lepădat de credință și au rămas în Țara Românească. Ceva mai târziu, în secolul XIX, pas­torul englez Walsh găsea și el "un număr neînchi­puit de mare de crâșme și de femei galante" în Bu­curești.

Tramvaiele și berea

Cu timpul, pivnițele răcoroase lasă loc grădini­lor și teraselor, mai cu seamă după ce berea începe să concureze vinul în gusturile bucureștenilor. Bere s-a băut puțină în București, erau, totuși, clienți, altfel nu s-ar fi încumetat neamțul Timpel de Gotha să deschidă, în 1809, o fabrică în marginea târgului.
Începutul secolului XX consacră definitiv berea drept "răcoritoare" de bază în verile fierbinți ale Capitalei. Apar fabricile de bere "Luther", "Oppler" și "Bragadiru", fiecare cu grădina sa proprie, se deschid berării în plin centru - "Jubileu", pe bule­vard, "de Bie", pe Calea Victoriei, apoi două "hale cu bere" pe Calea Griviței, la mare concurență, una lângă alta, la numerele 29 și 35. "Atât de populare deveniseră berăriile, încât, la un moment dat, tram­vaiele aveau stații cu nume de berării, pentru că multe străzi bucureștene periferice încă nu erau botezate. Tramvaiul 2, de pildă, pornea de la Beră­ria Călărașilor, tramvaiul 8 de la Berăria Bragadiru, tramvaiul 9 de la Berăria Oppler, din Tei, iar tram­vaiul 12, de la Berăria Luther, din Filaret. La cape­tele de linie se primeneau caii. Vizitiii schimbau tu­rele, se odihneau, mâncau ceva, se răcoreau cu o bere. Luau câte un țap, o halbă, le beau în picioare și plecau. Patronii s-au prins că, dacă vor să vândă mai multă băutură, trebuie să-i facă pe oameni să stea jos", povestea regretatul muzicolog Viorel Cos­ma. Dacă oamenii simpli beau bere la noile terase de cartier, unde câte un cobzar le mai zicea câte un cântec de suflet, lumea bună, noii industriași, studenții cu bani de-acasă și boierimea aveau "abo­nament" la grădinile centrale. "Rașca" și "Union" erau cele mai îndrăgite grădini, căci ele ofereau, în modă cu vremea, și cele mai bune spectacole. Era o bătălie acerbă pentru clientelă, iar calitatea spec­tacolelor era pe pri­mul plan la "departajare".

La răcoare, pe Terasa Oteteleșanu

În lupta aceasta dură se bagă antreprenorii care închiriază de la Academia Română vestita Grădină Oteteleșanu, de lângă Tea­trul Național de atunci, pentru a deschide o nouă terasă. "Eșec ga­ran­tat!" - spunea gura lu­mii - "odată cu biletul de intrare în parc, e bine ca spectatorii să-și ia și un bilet de băi la Techir­ghiol, pentru că reuma­tismul e, oricum, garan­tat". Într-adevăr, era atât de rece în parcul Otete­leșanu, încât la restauran­tul Tomek nici nu trebuia să cumpere gheață vara. Doar legau sticlele de vin cu sfoară, le lăsau jos în parc și mai apoi le ridicau înghețate! Dar eleganța și șarmul casei atrag bucurește­nii ca un magnet. Grădina găz­duiește, din 1904, cea mai pro­fesionistă companie de operetă, "Constantin Grigoriu", în frunte cu marele tenor Nae Leonard. Se râde pe rupte la spectacole, iar lumea se simte atât de bine, că spectatorii vin și cu pardesie pe ei, iar doamnele cu gulere de blană, pentru a îndura vestita ră­coare a serii din grădina Otetele­șanu! Nu trebuia decât să intri în grădină și, ca prin minune, cani­cula și atmosfera apăsătoare a Bucureștiului în plină vară dis­păreau ca prin minune...
P.S. Terasa Oteteleșanu, lo­cul unde au cântat Nae Ciucu­rette, Ion Băjenaru, N. Nicu­lescu-Buzău, Gogu Carussy, Leontina Ioanid sau Ana Grand, în seri de neuitat, care au impus spectacolul de operetă în viața Bucureștiului, nu a prins anii din urmă ai interbelicului. A lăsat loc monumentalului Palat al Telefoanelor. Dar "Mon Jar­din", "Capșa" sau "Caru' cu bere" au rezistat încă ani buni - unele rezistă și azi! - "salvând" de la caniculă noi și noi ge­ne­rații de bucureșteni și de turiști toropiți de verile Capitalei.

Vocabular "de vară"

Un transilvănean din părțile Nă­său­dului, pe nume Iuliu Moisil, vi­zitează Capitala timp de o lună. În me­moriile lui, amintește de "bogă­ția" și "varietatea" listelor de mân­ca­re a res­taurantelor vremii. Re­levă, de ase­me­nea, expresiile care circulau în legă­tu­ră cu mâncarea și băutura: acum aude Moisil pentru prima oară de "miș-maș" (ames­tecul de vin cu apă mine­rală) și de "șpriț" (vin cu sifon), de "ba­terie" (o sticlă de vin și una de apă mi­ne­rală sau un sifon la gheață, în reci­pientul cu trei despăr­țiri special întocmit), de "turcească" (în loc de ca­fea neagră), zisă și "tai­fas", de "idee", "pricini" sau "gâl­ceavă" (țui­ca la țoi sau ciocan) sau de "pro­tocol" (nota de plată).

Balcicul, "Vama" artiștilor din interbelic

Una dintre destinațiile predilecte de vară pentru lumea bună a Bucureștiului a fost - în anii în care Cadrilaterul a aparținut României - Balcicul, locul favorit al Reginei Maria. Alături de regină, nume­roși artiști români au fost seduși de farmecul locului. Mulți devin "pri­zonieri" ai Bal­cicu­lui, iar asta se vede preg­nant și în operele lor. La un moment dat, între răz­boaie, veneau la Bal­cic și 150 de pictori pe sezon! Dintre personali­tățile cele mai impor­tante, al căror nume e legat de Balcic, se numără Alexandru Szatmary și soția sa, Ortansa, sora pictoriței Cecilia Cuțescu-Storck. Cecilia și soțul ei, sculptorul Frederic Storck, își in­ves­tesc până și ultimii bani în construcția unei vile monu­men­tale, cu loggia, la Balcic. Artiștii fără case sunt și mai nu­me­roși: vin an de an și închiriază camere în care stau cu lu­ni­le, departe de canicula Bucureștiului. Cafeneaua lui Ma­mut și cea a lui Ismail erau locurile de întâlnire ale acestei boeme.

Unde se răcoresc bucureștenii azi

Doar câteva dintre vechile locuri de evadare estivală în București ni s-au păstrat până azi. Dar "Caru' cu bere" sau "Hanul lui Manuc" sunt repere obligatoriu de bifat, mai cu seamă de către turiști. Berării găsești acum la tot pasul, pentru toate gusturile, în vreme ce moda ha­lelor de bere de pe Grivița e continuată azi de Berăria H, un uriaș pavilion din Parcul Herăstrău.
Și în privința teraselor și grădinilor ai de unde alege. "Grădina Eden", din spatele Pala­tu­lui Știrbei, de pe Victoriei, este, poate, cel mai aproape de ce au fost cândva grădinile Ca­pi­talei. J'ai bistrot, Fabrica, Expirat, Ve­rona sau terasele din Herăstrău sunt alte lo­curi unde poți fi tratat "boierește", ca pe vre­muri.
"Ultimul răcnet" în materie de terase îl re­prezintă cele amplasate pe acoperișul unor clădiri înalte, de unde ai o panoramă superbă asupra Bucureștiului. Linea/ Closer to the Moon, Sky Bar sau Upstairs Rooftop sunt cele mai cunoscute.
Cât privește "bălăceala", în locul Dâmboviței de acum două secole, Bucureștiul se poate lăuda azi nu doar cu nenumărate piscine, ci și cu unul dintre cele mai mari și mai moderne complexuri acvatice din Europa, Therme, un loc în care, odată intrat, nu doar că uiți că ești în București, dar începi să crezi că ești pe vreo insulă exotică.