ȘTEFAN LUCHIAN

Dumitru Badita
- Pictorul anemonelor a locuit în București la mai multe adrese, dar ultimii ani ai vieții i-a trăit, suferind, în casa din strada Mendeleev, nr. 29A, numită în acele vremuri str. Nicolae Bălcescu. E acolo o casă modestă, fără etaj, săracă în ornamente exterioare, dar îmbogățită de amintirea celui care a fost unul dintre giganticii pictori români -

Fuga de militărie

Obârșia geografică a lui Ștefan Luchian era mol­­davă, fiind născut în 1868, într-un sat din Bo­toșani, ca fiu al unui maior descins dintr-o familie de boieri gălățeni, Du­­mitru Luchian, în­surat cu Ele­na, fiica unui pro­prietar agri­col din Câmpia Bă­răganului. Unionist convins, apro­piat al lui Ale­xan­dru Ioan Cu­za, ma­iorul mol­do­vean a reeditat în plan conjugal Unirea din 1859, alegându-și drept consoartă o tâ­nără mun­teancă. Fa­mi­lia s-a mutat în 1873 la Bucu­rești, un­de a cum­părat o casă pe str. Po­pa Soa­re, din ma­halaua Mântuleasa. Co­pilul a dovedit din școa­la generală că are talent la desen și pictură, iar în liceu, la Sfântul Sava, făcea temele pentru desen ale colegilor săi. Desi­gur, îi taxa pen­tru asta, pri­mind, după propria mărturisire, "trei­zeci de golo­gani". Mama, rămasă văduvă în 1877, nu privea cu ochi buni inclinația artistică a prun­cului. Un unchi, cunoscut sub nu­mele de "boierul Andrei", ajunsese să picteze biserici, după ce scă­pă­tase. Soarta acelei rude stârnea teamă în inima doamnei Luchian, care își dorea ca fiul ei să îm­brățișeze o carieră militară, întocmai ca tatăl lui, Dumitru. L-a și înscris la examene, pentru Școala de Infanterie, dar băiatul a făcut tot ce i-a stat în pu­tință ca să evite cariera militară pe care nu o do­rea câtuși de puțin. Voia să fie artist, și a devenit ar­tist. Mai târziu, în jurul anu­lui 1900, din cauza unor întorsături nefavorabile ale vieții, a ajuns să picteze biserici, întocmai ca ruda lui scăpătată, bo­ierul Andrei. Spaimele mamei deveniseră realitate, dar mama nu mai trăia, murise în 1892. Probabil se împăcase cu destinul de artist al lui Ștefan, care, între timp, absolvise Școala de Belle Arte din Bucu­rești și urmase cursuri de pic­tură la München și Paris. Moartea mamei, o femeie pragmatică, pri­cepută să administreze bunurile familiei, oferindu-i lui Ștefan banii necesari unei vieți fără griji, a produs în scurt timp un regres în existența artis­tului. Acesta își cumpărase o vilă la Șosea, cheltuia bani cu prietenii, ducea o viață de dandy, după cum l-au și calificat unii critici, dar după pierderea ma­mei, a trebuit să-și vândă casa, să stea în locuințe închiriate și să supraviețuiască datorită slujbei de flautist la Teatrul Național. Da, urmase și cursuri de flaut la Conservator, deși i-ar fi plăcut mult mai mult să cânte la vioară, instru­ment pe care l-a abandonat, din cauză că - a ex­pli­cat pictorul mai târziu - "Mi-erau mâinile prea lungi".

Pictor al vieții

Ofițer n-a ajuns, așa cum și-a dorit mama lui, dar Ștefan Luchian a fost, în pictură, un luptător neîmpăcat cu stilul academic profesat în epocă. El căuta ca pictura lui să fie deschisă către lume, nu închisă în viziuni încremenite, didactice. Pic­torii care se opuneau stilului academic, dominant atunci, s-au numit "independenți". Exemplul cel mai convingător de pictor independent a fost la noi Nicolae Grigorescu. Tânărul Luchian l-a vizitat în atelier și l-a ales ca maestru. Mai târziu va afirma plin de recunoștință: "Tot ce știu am în­vățat de la Grigorescu". De altfel, unul dintre pri­mele sale tablouri expuse în București, în cadrul Salonului Oficial, a fost "Păstorița". Convins că pictorii tre­buie să-și caute subiectele în lumea vie, din afară, pe străzi sau la periferii, Luchian a imortalizat pe pânzele sale oameni obișnuiți: vânzătoare de flori (Safta Florăreasa), co­pii în opinci (Pri­chin­deii), o mamă cu un copil umplând găleata cu apă (La fântână), dar și priveliști de la periferia orașului sau din câmp: case înghe­suite (Mahalaua Dra­cului), arbori (Sălciile de la Chiaj­na), ma­gher­nițe sub nă­meți (Iarna la Bariera Fi­lantropia) sau o clădire oa­recare mascată de vege­tație (Casa vecinului). Ta­blouri cu peisaje și oa­meni obișnuiți va picta sume­de­nie în perioadele cât a lo­cuit la Govora, la Te­chir­ghiol, la Brebu, la Po­ia­na, în Ialomița, la Moinești, unde a fost trimis de me­­dici pentru recuperare, după ce, în 1901, s-a îm­bolnăvit grav. Într-o scri­soare trimisă bunului său prieten, Virgil Cioflec, care i-a și dedicat o carte numită simplu "Luchian", pictorul, aflat la Brebu, povestea că trebuie să meargă într-un car tras de boi, pe un drum lung și greu, ca să poată ajunge în anumite locuri. După primăvara însângerată a anu­lui 1907, a realizat și o serie de desene dedicată țăranilor răscu­lați, repri­mați de armată.

Geniul și politicienii

Boala, scleroza în plăci, l-a afectat rău după 1901. Tudor Arghezi, un admi­rator nedezmințit al picto­rului, a scris în "Poarta neagră" că suferința s-a instalat în timp ce Luchian zugrăvea în casa unui po­li­tician. Era o lucrare or­di­nară, irelevantă artis­tic, după cum ordinar s-a do­vedit și pro­prietarul, când i-a trimis pictorului pa­ra­lizat, după câțiva ani, o pereche de pantaloni pur­tați, ca să-i arate cât de sensibil este față de situația sa. Arghezi descrie cu ver­vă reacția artistului când a descoperit în pachet cadoul derizoriu al politi­cia­nului: "Se înțelege că aducătorul primi îndată și nă­dragii și scrisoarea ministrului în cap, plus o imprecație vulgară, în care se vorbea retrospectiv, în vederea unei reinstalări, de pântecul ce lepă­dase României un așa ministru plenipotențiar". Anii treceau, tablourile se înmulțeau, câștigând ad­miratori, dar boala măcina ireversibil un trup altă­dată atletic. Luchian fusese renumit pentru presta­țiile sale spor­tive. Era un bun alergător, dar obiș­nuia să participe și la curse de biciclete, fiind câș­ti­gătorul a două concursuri, la București și la Tur­tu­caia, îna­inte de 1901. Din cauza bolii, a ajuns însă "gălbejit, îm­­bătrânit înainte de vreme", după cum au spus biografii. Paralizia l-a țintuit în ultimii doi ani din viață în casa din strada Nicolae Băl­cescu, nr. 29A, imobil cumpărat în 1912, pare-se, din banii câș­tigați din vânzarea a numeroase ta­blouri expuse în 1910 la Ateneu. Într-o seară, târ­ziu, ca să-i bucure spiritul, George Enescu a intrat în casă acoperit cu o pelerină și i-a cântat la vioară do­uă ore, timp în care pictorul l-a ascultat plân­gând. Căsătorit nu a fost, dragostea sa pentru Ce­cilia, o fată din Ale­xandria, a întâm­pinat ostilitatea ru­delor acesteia și s-a stins, dar a trăit alături de fa­milia unei verișoare primare, Pau­lina Cocea, mă­ritată cu Ernest Cocea, un funcționar fe­roviar. Fiica acestora, Laura, alintată Lorica, se regăsește por­tre­­tizată în câteva tablouri. Vor locui cu toții în că­suța aceasta, situată în apropiere de Piața Amzei. Soțul Loricăi, pictorul Traian Cor­nes­cu, a fost aproa­pe de maestru în ultimii ani de viață ai aces­tuia, când picta anemone în ghiveci. Uce­ni­cul în­cepea tabloul, îl ducea aproape de capăt, apoi îl aju­ta pe Luchian să apro­pie de pânză pensula ca să aplice ultimele tușe. Un astfel de tablou a ajuns la po­liticianul Take Io­nescu. Acesta l-a reclamat pe ma­estru la Parchet, sub acuzația că a lansat pe piață ta­blouri realizate de Cornescu, dar semnate Lu­chian. Pictorul a murit în 28 iunie 1919, în cursul cercetărilor, lăsând pos­terității o operă născută în mare parte din suferință, fără ca rădăcinile amare ale actului artistic să fie vizibile în splendoarea ta­blourilor sale. Pentru a-l omagia pe artist, cu ocazia îm­plinirii a 150 de ani de la naștere, Muzeul Na­țio­nal de Artă al Ro­mâ­niei expune, până în 23 sep­tembrie a.c., o serie de tablouri sub gene­ri­cul "Ștefan Lu­chian, maestrul artei gra­fice ro­mâ­nești".