FORMULA AS ÎN SĂLAJ: LEONTINA PRODAN - "Cânepa este fibra noastră de aur"

Otilia Teposu
Despre cânepa românească, pe față și pe dos

Zestrea miresei

- Sunteți recunoscută drept cea mai tenace luptătoare pentru promovarea cânepei și a tradi­țiilor legate de cultivarea ei. De unde vine pasiu­nea dvs. pentru această plantă?

- Eu am crescut cu cânepa lângă casă, în satul Gâlgăul Almașului din Sălaj. În copilăria mea, în fiecare gospodărie se cultiva cânepă, în fiecare casă era război de țesut și femeile lucrau tot ceea ce ținea de îmbrăcăminte și nevoile casei. Când m-am mări­tat, toată zestrea mea - prosoape, cearșafuri, șter­gare etc. - a fost făcută în casă, din cânepă. Așa era pe-atunci, când plecai de aca­să, duceai cu tine puțin din spi­ritul locului în care ai crescut. Nu era dus doar lucrul, obiec­tul respectiv, ci era o întreagă po­veste a facerii lui, la care, de obicei, participau cam toți din familie. Aduceai cu tine în casa nouă, în familia nouă, ceva ce definea locul natal, tradiția lui. Acum, vorbele acestea parcă s-au golit de con­ținut. Vorbim despre tradiție, dar copiii noștri nu o cunosc, pentru că nu o mai văd în familie, nu o învață la școală. A trăi în tradiția nea­mu­lui în care te-ai născut e mult mai mult decât a purta o ie sau o cămașă peste pantalo­nii rupți în genunchi. Cânepa vine din existența noastră an­cestrală. Este fibra noastră de aur, face parte din zestrea noas­­tră identitară, alături de albină și de oaie. După ce-am plecat la școală, la oraș, eu m-am îmbrăcat mereu în veșminte româ­nești și nu mă deranja deloc să aud în spatele meu cum mă numesc unii țărancă. Eram chiar mândră să aud asta. Am terminat Știin­țele Economice la Timi­șoara, și după Revoluție am făcut o firmă de confec­ții din țesături naturale româ­nești: cânepă, in, lână, mătase și bumbac. Am făcut și studii de design ves­timentar, iar recent, am ter­minat un master în agri­cultură, asta tot de dragul cânepei.

"O conspirație contra României"

- Cum se explică faptul că s-a renunțat atât de ușor la cultivarea cânepei?

- România a fost mare cultivatoare de cânepă. În 1989, înainte de Revoluție, erau cultivate 55.000 ha cu cânepă și 75.000 ha cu in. După aceea, cât a fost ministru dl Tabără, a mai mers treaba, apoi, s-a terminat. În anul 2000, s-a dat Legea 143, care in­terzice cultura cannabisului. Dar cânepa este altce­va decât cannabisul. Denumirea științifică este într-adevăr de Cannabis sativa, dar doar ignoranții o confundă cu Cannabis indica, planta care are pro­prietăți narcotice. (Nici măcar legea nu face dife­ren­­ța?!). Eu mă tot întreb ce a fost în capul celor care au semnat aderarea României la UE și care au acceptat să renunțe la cultivarea cânepei. A fost o ade­vărată conspirație. Cota noastră a fost redis­tri­buită altor țări. Din 130.000 ha cultivate cu in și cânepă în 1989, noi am rămas cu 1.880 ha, și acelea împărțite pe la Stațiunile de Cercetări A­gri­cole. Cum e posibil așa ceva? Cum să ac­cepți ca din a pa­tra țară din lume la cultivarea de câne­pă și prima din Europa, cum am fost în 1989, să ajungi un nimeni, să arunci la gunoi tot ce s-a făcut? Să distrugi o industrie atât de bine pusă la punct? În 1989, aveam cea mai performantă tehno­logie de filare a firului de cânepă. Doar noi și japo­nezii aveam asemenea instalații. Dar dacă noi am dis­trus tot ce ținea de cânepă, instalații, topitorii, fila­­turi, țesătorii, culturi, pentru japonezi - cânepa este și azi o plantă sfântă. Ei nu intră în templu pen­tru rugăciune, fără să poarte un obiect de îmbrăcă­minte realizat din pânză de cânepă.

"Cânepa nu este cannabis"

- Interzicerea cultivării acestei plante pornește și de la faptul că este confundată cu cânepa in­diană. Haideți să lămurim acest aspect pentru cei care au încă nedumeriri.

- Există două soiuri de cânepă, Cannabis sativa, câ­nepa textilă, care a fost culti­vată în gospodăriile românilor încă din vechime, și Canna­bis indica, plan­ta ca­re are proprietăți nar­cotice. Pentru necu­nos­cători, confuzia vine din de­numirea științifică a celor două soiuri, care conține cuvântul "cannabis". Există însă mari diferențe între cele două plante. Cânepa textilă crește foarte bine în condițiile pedo-climatice specifice țării noastre, și după 120 de zile poate fi recoltată. Cânepa narcotică are nevoie de peste 200 de zile pe an, cu temperaturi nea­pă­rat de peste 30 de grade, altfel nu se dezvoltă în ea sub­stanțele halu­cinogene. Condițiile pedo-clima­tice din țara noastră nu sunt propi­ce pentru cultivarea cânepei narco­tice. Cele două soiuri de cânepă se diferențiază și sub aspectul exte­rior. Cânepa narco­tică ajunge la cel mult 1 metru înălțime și crește sub for­mă de tufă. Cânepa textilă creș­te în fire indivi­dua­le, care pot ajun­ge și la înălțimea de 6-7 metri. Din pă­cate, noi nu avem specialiști prea mulți în cânepă, și aceia care au mai rămas nu sunt ascultați de cei care fac legile. Din ignoranță, rea voință și in­competență, s-a pierdut și s-a distrus această tradi­ție străveche a cultivării cânepei. A fost o adevărată conspirație împotriva cânepei româ­nești, pe care am încercat s-o surprin­dem într-un film documentar realizat pentru Discovery. Poliția nu are decât puține laboratoare performante ca să poa­tă măsura concentrația de sub­stanțe halucino­gene. Și-atunci, este mai simplu să interzică și să cheme presa de scandal (care a făcut foarte mult rău, prin necunoaștere și igno­ranță) să consemneze cine știe ce caz al vreunui țăran care cultivă cânepă, pur și simplu pentru că așa au făcut toți din neamul lui până la el, pentru a-și ține gospodăria.

"Cel mai bun proiect de resurse naționale din Europa de Est"

- Din îndârjirea cu care vorbiți, înțelegem că militați pentru culti­varea ei.

- Da, cânepa este simbolul liber­tății mele. M-am revoltat când a tre­buit să merg în audiențe, la tot felul de instituții, de la primărie, la poliție, direcții agricole, DIICOT, la jandar­merie, până la Minis­terul Agriculturii, ca să cer voie să-mi fac și să port haine sănătoase. De cele mai multe ori, am fost pri­mită de niște domnișoare care nici nu știau cum se bagă ața în ac, darămite să știe despre cânepă. Nu știu dacă asta în­seamnă îndârjire, dacă da, atunci sunt în­dâr­jită și voi fi așa până când vor înțe­lege cei care trebuie. Am pământul meu, am tradiția mea, am dorința de a trăi să­nă­tos și sunt oprită! De cine? Tocmai de cei ca­re ar trebui să mă apere și să ape­re tradiția și identitatea acestui pă­mânt. Herodot po­me­nește despre femeia dacă, despre cum cultiva cânepa și cum o pre­lucra.

- La cine ați apelat în strădania dvs.?

- Mai bine m-ați întreba la cine n-am apelat. Mie, Avocatul Poporului, de exem­­plu, căruia i-am scris pentru a cere ajutor, îmi răspunde că dreptul la iden­titate nu este trecut între drepturile omu­lui. Ce să mai adaug la asta? Eu nu mai am speranțe la autorități. Am trimis zeci de scrisori, am fost în au­diențe, am ape­lat la miniștri și la comisari europeni, dar se pare că jo­curile au fost făcute înainte de aderarea la UE. În anul 2002, am depus un proiect "Cânepa - fibră națională" la Fondurile Phare de la Bruxelles. Proiectul, care urma să se deruleze pe o perioadă de 9 ani, pe o suprafață de 10.000 ha, în sistem gospo­dăresc și industrial, a fost imediat re­mar­cat, ales din­tre altele, premiat și numit "cel mai bun proiect de resurse naționale din Europa de Est". Ce pro­pu­neam? Din cultivarea unei suprafețe de 10.000 ha de cânepă se desprindeau încă alte 18 di­recții eco­nomice, de la cercetare, până la artiza­nat, me­di­cină, construcții, vestimentație, industria con­struc­toare de mașini etc. și se creau, în timp, 150.000 de locuri de muncă. Comisia Economică de la Geneva a alo­cat 43 de milioane de dolari pentru pu­nerea în prac­tică a acestui proiect. Dar era ne­cesară o ga­ranție guvernamentală. Aici m-am blo­cat, susține­rea guverna­men­tală mi-a fost condițio­nată de susținerea cam­pa­niei electorale... Adică, mi s-a cerut să dau șpagă unui partid! N-am acceptat și am plecat spre Timișoara. În tren fiind, am primit tele­foane de la cinci partide care-mi promi­teau să mă sus­țină și să-mi dea și post de senator, în cazul în care m-aș fi înscris la ei. Cum au știut ei, așa, brusc, să dea de mine? M-au sunat și de la Partidul Ecologist să-mi pro­pună cine știe ce. Le-am răs­puns că eu vreau să fac haine ecologice, nu politică. Bine­înțeles că n-am vrut să intru în acest joc și proiectul a rămas doar pe hârtie și banii... la Bru­­xelles. V-am spus aceste detalii ca să înțelegeți cum de s-au pierdut atâtea oportunități de-a lungul anilor (cine știe câte or fi fost!) și cum am a­juns acum să fim gata să ne pierdem identitatea și tradițiile care ne-au făcut ceea ce suntem azi. Eu nu sunt absurdă și nu sunt nostalgică, nu vreau să ne întoarcem într-un trecut depășit de mult, dar nu pot fi de acord ca tu, politician, să nu te interesezi de românii cei mulți care ar vrea să trăiască după cum au învățat de la strămoși, adică, mai sănătos în pri­mul rând. Nu toți putem pleca din țară, majoritatea vrem să rămânem, dar vrem să fim sprijiniți de cei care ne conduc, nu sabotați de incom­petenți și trădători, care-și fac legi să poată fura legal.

Mascații și firul de cânepă

Am să vă povestesc un episod pe­trecut acum mai mulți ani. Am culti­vat cânepă pe un teren aflat în curtea mamei mele, la Gâl­gău Almașului-Sălaj. Bineînțeles că am ob­ținut toate aprobările necesare, cu greu, cu zile de audiențe și stat la cozi, am în­grădit terenul, așa cum se cere, l-am supra­ve­gheat, cum zice legea asta nouă. Dar, din întâmplare, o sămânță s-a scuturat într-un loc în care erau depo­zitate lemnele de foc pentru iarnă. A crescut din ea o plantă, una singură!, minunată, care a ajuns până la înălți­mea de 6,20 metri. "Vai de mine, ce-o să zică ăia că a crescut planta aici și nu în țarc?", se întrebau vecinele. Au venit mas­cații cu duba, pre­gătiți s-o distrugă. Eu nu eram acolo. Au luat-o la întrebări pe mama și i-au cerut să meargă în grădină și să le arate cânepa. Doar că mama, care nu se lasă cu una, cu două, i-a trimis singuri în grădină, spu­nându-le că au mai fost și alți domni de la Zalău s-o vadă. "Păi, haideți să ne-o arătați!", au zis ei. "Da, ce, n-o cunoașteți? Și de ce veniți să mă controlați pe mine?! Drogurile sunt pe rafturile din magazine, nu aici, în grădina mea!", le-a răspuns. Am scris un eseu despre să­mân­ța aceea neascul­tătoare, care a avut îndrăzneala să răsară în alt loc decât ar fi vrut trupele de mas­cați, tocmai pen­tru a sublinia absur­dul acestei în­tâmplări.

"Nu se aruncă și nu se pierde nimic"

- Cum poate fi folosită cânepa în alte domenii decât cel casnic, vestimentar?

- Cânepa este o plantă-minune, printre pri­mele plante cultivate de pe pământ, se folosește de la rădă­­cină până la se­mințe, nu se aruncă și nu se pier­de nimic din ea. Este materie primă pentru foarte multe domenii: alimentație, construcții, farmacie, me­di­ci­nă, industria textilă. Eu am citit cam tot ce am găsit despre cânepă, am cercetat și documente și anuare aflate în Muzeul Etnografic din Cluj, dar nicăieri nu am găsit consemnarea faptului că ar fi drog. Nu­mai ignoranții pot face asocierea între de­nu­­mirea științifică Cannabis sativa și droguri. Chiar și for­mularul pe care trebuie să-l completezi atunci când ceri autorizație de cul­tivare conține multe inepții și vor­bește despre plan­tă psi­ho­tropă și halu­ci­nogenă. Pe scurt, cânepa l-a însoțit și l-a urmat pe om ori­unde își fă­cea casa. Câ­ne­pa a ținut fa­milia unită, pen­­tru că nu putea fi lucrată nu­mai de o per­soană. Bărba­tul tre­buia să are ogo­rul, iar sămânța adu­na­tă era în grija femeii; când venea vremea se­mănatului, ea făcea semnul crucii peste ogor și apoi arun­ca un ou spre înaltul cerului, cu vor­be­le: "Cât de sus arunc a­cest ou, așa mare să-mi creas­că câ­ne­pa!", iar oul spart pe ță­rână era îngro­pat, ca să fie îngropate toate relele casei. După se­mănat, copiii păzeau cânepa de păsări, până la pri­ma ploaie, ca să intre sămânța mai bine în pă­mânt. Apoi, o sută de zile n-ai treaba ei, nu trebuie săpată și, prin desime și înăl­țime, ea su­focă buru­ie­nile, frunza ce se scu­tu­ră hrănește pă­mân­tul, nu este nevoie de îngrășă­minte chimice și stimulenți, care se folosesc astăzi atât de mult în toate culturile. Ea are și rol insec­ticid, gândacii de Colorado și mulți alți dăunători nu se apropie de grădina în care este cânepă.

Atac la cancer!

- Se vorbește mult și despre proprietățile me­dicale ale cânepei...

- Regretatul domn Ștefan Manea, de la Hofigal, a făcut mai multe studii asupra acestei plante. A pri­mit mai multe medalii de aur la Geneva pentru tra­tarea cancerului cu produse obținute din cânepă. Vreau să mai menționez și preocuparea altor specia­liști români legată de beneficiile cânepei: Virginia Faur, de la Lugoj, în cartea "Un brevet de viață lungă" are un capitol "Cânepa românească nu este drog. Este o plantă-miracol". La "Casa Bio" din Cluj, doamna Alina Varadi a publicat cartea "Să­nătate multă într-un miez de cânepă", în care face mențiunea că într-un top al primelor zece alimente sănătoase, cânepa este pe locul 2, după produsele apicole.
În ultima vreme, tot mai multe studii străine au scos în evidență efectul anticancerigen al prepa­ratelor din cânepă. Specialiștii afirmă că uleiul de cânepă vindecă în 14 zile cancerul de piele. Efecte reale s-au văzut și în tra­tarea bolii Alzheimer și în Par­kinson. Dar cânepa mai are și alte proprietăți. Puțini știu că 1 ha de cânepă echiv­alează cu 3,5 ha de pădure, în ceea ce privește consumul de bioxid de carbon și creșterea concentrației de oxigen în aer. Puzderia provenită din melițarea cânepei se poate folosi drept combus­tibil. Aceeași puzderie folosită ca aș­ternut pentru cai este cel mai productiv com­post, ce nu trebuie sterilizat, pen­tru ciupercării. Ja­po­nezii cultivă câne­pă ca să reducă nivelul radia­țiilor și să ozoneze aerul. Prin vi­bra­țiile ei, frunza de cânepă reduce radiațiile. Italienii o cultivă ca să-și detoxifice pământul. Dacă "Minis­terul aces­ta al bolii", că nu pot să-l numesc al sănătății, ar face un stu­diu serios, așa cum a fost celebrul Studiu Chi­na, realizat în America, ar vedea ce se întâmplă cu să­nă­­tatea oamenilor din zonele radio­ac­tive ale Ar­dea­­lu­lui și nu s-ar opu­ne cultivării cânepei. Așadar, avem inter­zis la cânepă, dar permis la alcool și tu­tun!

Păpușa de cânepă

- Ce speranțe aveți de azi îna­in­te? Ce alte acti­vități credeți că ar fi necesare pentru promovarea câ­ne­pei?

- Eu n-am putere de decizie. Tot ce-am făcut a fost pentru și din su­fletul meu, așa am simțit, am vrut ca oamenii să fie conștienți de valoarea adevă­rată a acestei plante, am vrut și vreau să țin treaz inte­resul pentru cunoașterea ei. Cânepa a fost scoa­să și din manualele școlare. Dar eu mă duc în școli și fac "Păpușa de câne­pă", împreună cu copiii, por­nind de la un băț de cânepă, și așa ajung să le spun povestea cânepei și să le pre­zint nenumăratele ei proprietăți. În fiecare joi, de aproape 25 de ani, am organizat la Timișoara șezători. Atâ­tea lucruri am aflat! O Românie pro­fundă stă ascunsă în vârful acu­lui! Tot la Timișoara am adunat piese foarte valo­roase în "Muzeul câne­pei", inaugurat în 2017, în prezența Mitropolitului Banatului, părin­tele Ioan Selejan. În satul meu, Gâlgăul Almașului, jud. Să­laj, am orga­ni­zat prima ediție a sărbătorii "Ziua Câ­ne­pei", sărbă­toare care a adunat par­tici­panți intere­sați să refacem "Satul de câ­ne­pă". N-am primit sprijinul autorită­ților lo­ca­le, de aceea, edițiile a doua și a treia le-am organizat împreună cu Grădina Botanică din Jibou. Anul acesta, în peri­oa­da 27-29 iulie, va fi FESTIVALUL INU­LUI ȘI C­NE­PEI la Cluj, organizat împre­ună cu "Aso­ciația Muzeală Poarta de sub Feleac", a familiei Gheorghe Căpușan și cu "Aso­cia­­ția Satul Brânco­venesc" din Ilfov. În toam­nă, vom relua evenimen­tul sub pa­tro­na­jul Aca­de­miei de Știinte Agricole și Sil­vice, sub denumirea de FESTIVALUL TRA­­­DIȚIILOR ȘI IDENTITĂ­ȚII NOAS­TRE, iar anul viitor vom merge la Iași și la Timișoara. Cu acest prilej, vă invit să veniți ală­turi de noi pe DRUMUL INULUI ȘI C­NEPEI. La aceste acțiuni au loc sim­pozioane științifice, ateliere și demonstrații prac­tice, concerte, expoziții de pro­duse popu­lare tradiționale. Simpozionul de anul acesta de la Cluj, cu titlul "Cânepa - tra­diție, con­fort, hrană, sănă­tate", ar trebui să fie ca un mani­fest, pentru că tre­buie să schimbăm legea în favoa­rea culturii de câne­pă și în sistem gospo­dăresc, pen­tru a putea crea asociații și ateliere în mediul rural. Cultura și prelucrarea cânepei în sistem gospo­dă­resc ar fi o alternativă pentru oame­nii care doresc să trăiască și să munceasă la țară, bene­ficiind de o materie primă deosebită pentru con­strucții de case naturale, pentru hrană și sănă­tate. Și va trebui să pornim de la schimbarea denu­mirii în documentele oficiale, și anume, să se folo­sească denumirea de cânepă și nu de cannabis sau plantă psihotropă și halucinogenă, care poate crea confuzii, iar pământul să fie numit PĂMÂNT, nu exploatație agricolă... A dispărut și cuvântul ȚĂ­RAN din legislația româ­nească, în care nu este re­glementată nici meseria de "meșter popular". Ehei, sunt multe încă, până când o să ne putem întoarce la ce-am pierdut din igno­ranță, rea voință și lipsă de patriotism.