Dr. LUMINIȚA-NATALIA SÂRCĂ - Vâscul, între magie și terapie

Florentin Popa
- medic primar medicină internă, cu competențe în homeopatie, gemoterapie, apifitoterapie și terapie florală Bach -

O plantă celebră

- Vâscul este cunoscut încă din Antichitate, nu doar ca plantă magică, culeasă din arbori, cu seceri de aur, ci și ca plantă de leac, birui­toare de multe boli. Prin timp, gloria lui, în loc să sca­dă, a crescut. Mulți consideră vâscul o plantă anticancerigenă...

- Într-adevăr, vâscul (Viscum album) este cu­noscut și folosit, ca multe alte plante medi­cinale, încă din Antichitate. În sec IV î.H., Teofrast a scris despre pu­terea vâs­cu­lui în vindecarea epi­lepsiei; Pliniu îl aprecia în tra­ta­mentul infertilității; în sec. I d.H., Dio­sco­ride și Gale­nus au scris des­pre calitățile antitu­morale ale vâs­cului; Sf. Albert cel Mare, în lu­crarea "De Ve­getabilis", a inclus vâscul în rândul celor 16 plante pe care le considera magice; Boyle, în 1644, și Colbach, în 1723, au scris (la o distanță atât de mare în timp față de lucră­rile lui Teofrast!) despre fo­lo­sirea vâs­cului în trata­men­tul epilepsiei. Mult mai târ­ziu, în 1938, Gaul­­tier evidențiază eficaci­tatea acestuia ca antiepilep­tic pentru cai (o dovadă a acțiunii vinde­cătoare profunde a plan­telor chiar și pentru animale), ca hipotensor vegetal, antispas­tic și antitusiv. Vâs­cul este un exemplu edificator că plantele medi­ci­nale au ac­țiuni plurivalente. Fito­complexul de substan­țe bioactive din vâsc este doar un aspect al calită­ților sale vindecătoare, deoa­rece la acesta se adau­gă energia și infor­mația pe care le trans­mite.

- Auzim tot mai des teorii referitoare la ener­gia și vibrația plantelor, la informațiile pe care acestea le transmit organismului... Puteți să ne explicați mai în amănunt la ce vă referiți?

- Conform fizicii cuantice, materia este "ener­­gie condensată", iar bolile manifestate la nivel fizic încep cu mult timp înainte, la nivel ener­getic. Toate procesele fiziologice din orga­nismul uman, care se desfășoară prin reacții chi­mice complexe în fiecare celulă, sunt inițiate și susținute de circu­lația prin meridiane energetice "nevăzute", dar cunoscute încă de acum 5000 de ani de medi­cii chinezi. Cunoașterea compoziției plan­telor și a modului în care funcționează sub­stanțele lor bio­active și valorile lor vibrațio­nale ne orien­tează în alegerea potrivită pentru tratarea dife­ritelor afec­țiuni, acute sau cronice. Fiecare boală are o vibra­ție specifică, la fel cum orice lucru (începând de la particulele subatomice) are vi­brația sa intrin­secă. Vibrația înseamnă viața însăși. "Mintea și corpul nostru sunt influențate de această vibrație intrinsecă cu care rezo­năm" - afir­ma dr. Masaru Emoto. Fiecare vibra­ție are o anumită lungime de undă. Atunci când vibrațiile de la nivel celular, din diferite părți ale corpului, sunt tulburate din diverse cauze, reechi­librarea se realizează prin transmiterea din exte­rior a unei vibrații cu o lun­gime de undă similară, cu care rezonează. Rezo­nanța este posi­bilă atunci când se întâlnesc vi­brații de aceeași frecvență. Mo­leculele din structura plantelor sunt similare cu cele din corpul nostru, iar astfel sunt asimilate fără efort metabolic. Aces­ta este modul în care plantele au pro­prie­tăți vinde­cătoare. Plantele, ca și corpul nostru, conțin un pro­cent important de apă. "Fără suficientă apă, energia vibrației nu va fi capabilă să parcurgă întregul corp" (Masaru Emoto). Dar apa este totodată un lichid special, care are calita­tea de a memora informația trans­misă de fiecare vibrație! Astfel se produce, în esență, vinde­ca­rea! Este important, așadar, să cunoaștem foarte bine plantele medicinale, viața lor, istoria evolu­ției lor și lumea lor se­cretă, care, din feri­cire, a început să ni se dez­vă­luie grație tehno­lo­giilor moderne. De ase­menea, nu trebuie să ignorăm influențele as­trale (de exem­­plu, influența planetelor și a faze­lor Lunii, atât asupra organismului, cât și asupra plantelor), pentru a ști când concentrația substan­țelor vinde­cătoare este maximă și plantele de leac tre­buie culese.

Mai presus de gravitație

- De ce este considerat vâscul, plantă ma­gică?

- Din punct de vedere magic, vâscul este o plantă deosebită! Antroposofii consi­deră vâscul o plantă arhaică, a cărei origine este pe o altă planetă (Luna veche) și de aceea nu seamănă cu nicio plantă terestră. Stările elementelor acelei Luni fiind dife­rite de cele terestre, vâscul nu se poate în­rădăcina în sol solid, mineral, având nevoie de arbori care să-i ofere un "sol viu", din impulsul de a se revolta în fața "închisorii temporale" a solului. Iată de ce vâscul creș­te ca o tufă semisferică în aer, nefiind in­fluențat nici măcar de gravi­tație!
Vechile popoare venerau această plantă mercuriană cu caracteristici vibraționale aer-apă (conform medicinei chinezești), intermediară între focul celest și Pământ, unificând lumina vieții cu umbrele vieții. Celții îl considerau nu numai o plantă me­di­cinală misterioasă, ci și un simbol al nemu­ririi și al păcii. Vâscul este considerat, în esen­ță, o plan­tă a păcii interioare, care pătrunde până în nucleul celulelor noastre.
Vâscului îi sunt necunoscute forțele cu ajuto­rul cărora se formează și se dezvoltă plantele te­res­tre. Este considerat o plantă semiparazită, pen­tru că se află în simbioză cu arborii gazdă, dar nu le afectează existența. Înverzește tot timpul anu­lui, iar fructele se coc iarna. Cele care cad pe pă­mânt nu germi­nează; gaițele și sturzii le mănâncă, dar, neputân­du-le digera, le elimină și se lipesc de crengile copacilor, asigurându-le perpetuarea. Iată numai câteva argumente pentru care vâscul este con­si­derat o plantă cu totul spe­cială, dincolo de puter­nicele ei virtuți vindecă­toare.

Un remediu excepțional

- Ce tipuri de vâsc sunt eficiente în fito­te­rapie? Există diferențe date de copacul-gazdă în care crește?

- În fitoterapie se folosește îndeosebi vâscul recoltat de pe esențe din familia rozaceelor: măr, păr, prun, măceș, dar și de pe păducel, scoruș, alun, arțar, brad sau stejar. Se recoltează de obi­cei în luna mai, când concentrația elementelor (Fos­­for, Potasiu, Mangan, Magneziu) este mai mare decât în alte perioade ale anului.
În terapie sunt folosite numai frunzele și mlă­dițele recoltate primăvara, anotimpul când natura revine la viață. Arborii pe care se dezvoltă vâscul îi dăruiesc din seva lor, transformându-l dintr-o plantă aparent semiparazită într-o redutabilă plan­tă medicinală, un remediu excepțional, com­plex și eficient. Fitoterapic sau gemoterapic, acesta dăruiește, la rândul său, forțe vindecătoare unice. Fosforul (phosphorus înseam­nă "purtător de lu­mină"), manganul și magneziul sunt im­portante în echilibrul, în armonia structu­rală și funcțională a creierului, a sistemului nervos ve­ge­tativ, a sis­temului vascular, a glandelor endo­crine, iar pre­zența acestor minerale în frunzele și mlădițele vâscului îl fac atât de eficient în vinde­carea afec­țiunilor apărute la aceste sisteme.
Și în alte afecțiuni acționează cu succes: fiind un excelent vasodilatator, ameliorează circulația arterială prin diminuarea hipertoniei și reglarea tensiunii arteriale, ameliorează vertijurile, are e­fect antispastic și calmează tusea spastică, este diu­­retic și are un important rol în echilibrarea me­tabolismelor. Desigur, în aceste procese bio­chi­mice complexe foarte importantă este și am­prenta arborelui pe care crește vâscul.

Forța mugurilor verzi

- Medicina complementară folosește multi­ple forme de condiționare ale vâscului - de la cea­­iuri medicinale până la extracte injectabile. Care sunt cele mai bune în terapie?

- Plantele medicinale, prin numărul mare de substanțe active pe care le conțin, pot fi preparate în multiple forme de condiționare. Diversitatea formelor de condiționare este importantă, pentru că afecțiunile sunt acute sau cronice, au grade diferite de severitate și expresii diferite, în func­ție de particularitățile bolnavului (vârstă, cumul pato­logic, nivel de reactivitate, forță vitală ș.a.), iar alegerea remediului se face în funcție de aces­te elemente.
Vâscul poate fi folosit sub formă de infuzie (cu apă caldă, nu fierbinte!), pulbere (singur sau îm­preună cu alte plante care îi potențează acțiu­nea), decoct (pentru uz extern) sau ca extract din mlă­dițe, în gemoterapie. Fiecare dintre aceste forme de condiționare este eficientă atunci când indi­cația este adecvată cazului. Eu folosesc vâs­cul sub for­mă de pulbere (frunze din plantă us­cată), în trata­mentul hipertensiunii arteriale inci­piente, în tulbu­rări circulatorii cerebrale însoțite sau nu de cefa­lee, migrene, vertij și ca gemote­rapic, pentru că extractele gemoterapice au acțiu­ne pluriva­lentă. Eu folosesc extractul din mlădițe de vâsc mai ales în tratarea cazurilor de vertij, hiperten­siune, tulbu­rări metabolice, nevralgii, sciatalgie, lumbalgii și tulburări de menopauză. Utilizez ge­moterapicele de 30 de ani, iar rezulta­tele pe care le am zi de zi mă îndreptățesc să afirm că, în pa­tologia tot mai complexă și atipică pe care o întâl­nim în prezent, acestea sunt indis­pensabile în procesul de vinde­care.

- În ce afecțiuni ați înregistrat cele mai bune efecte ale vâscului?

- Vâscul este eficient în toate formele de preparare a lui, dar particularitatea substanțelor gemoterapeutice - preparate din mugurii, mlă­dițele și radicelele plantelor proaspete (spre deo­sebire de pulbere, obținută din frunze uscate) - conferă un mare avantaj. Primăvara, în mugurii și-n mlădițele plantelor se produce alchimia trans­formării energiei și a sevei în forța reluării ciclului vieții, iar vâscul este el însuși sim­bolul renaș­terii (vezi tradiția de Anul Nou de a pune vâsc la tocul ușii, pentru un bun început și pentru protecția casei!). Sub formă de extract din mlă­dițe, vâscul este eficient în toate afecțiunile des­pre care am amintit.

Vâscul și cancerul: "Isorel"

- Să revenim la cancer. Extractul in­jectabil de vâsc, ISOREL, s-a folosit mulți ani în tera­pia cancerului, cu rezultate de excep­ție. Din păcate, acest medicament na­tural nu se mai fabrică.

- Multă lume știe că vâscul are efecte no­tabile în tratamentul cancerului. Dezvoltarea vâscului este lentă, păstrând caractere em­brio­nare, forma sa rămâne primitivă, pare opri­tă în timp în stadiul de plantulă, până ajunge un vegetal cu flori (așa cum descrie minunat an­troposoful Wilhelm Peli­kan, în cartea "Omul și plantele medicinale"). De aceea, poate, vâs­cul este considerat un bun reme­diu antitu­moral, încetinind sau blocând dezvol­tarea tumorilor. Sunt cunoscute formu­lele injecta­bile Isorel sau Iscador, preparate în labo­ratoare europene spe­cializate, prin procedee foarte com­plexe. Eu le reco­mand pacienților care pot bene­ficia de aceste trata­mente să mergă la medicii pre­gătiți să folo­sească vâscul sub formă injecta­bilă, care au o experiență înde­lungată și le pot indivi­dualiza sche­ma de trata­ment. (Recoman­darea re­dacției: dr. Eduard Țo­goreanu - medic chirurg cu spe­cializare în psi­ho-on­cologie - face trata­men­te cu vâsc, tel. 0724.565.443)

- Există o schemă stan­dard de tratament sau in­dividua­lizați terapia, în funcție de nevoile pacien­tului?

- Întotdeauna individua­lizez schemele de tra­tament. Fiecare pacient are "poves­tea" lui, fiecare face boala într-un fel personal, fiecare prezintă și alte afecțiuni aso­ciate, iar evoluția sub trata­ment poate fi complet diferită, așa că nicio schemă de trata­ment pe care o pre­scriu nu seamănă cu alta, chiar dacă este vorba despre aceeași afec­țiune. Fără înțelegerea cauzelor care au declanșat bolile și fără a trata aceste cau­ze, nu se poate vorbi de vindecare. "Povestea" fiecă­rui pa­cient este impor­tantă, cauza sau cauzele afecțiu­nilor putându-se afla cu mult timp înainte de apariția simpto­ma­to­logiei.

- Cât durează, de regulă, tratamentul cu extract gemoterapic de vâsc?

- Așa cum v-am spus, evoluția fiecărui pa­cient este diferită, deci durata tratamentului va­riază. Am constatat că în afecțiunile cronice este nevoie de 1-2 luni pen­tru o ameliorare semni­fi­ca­tivă. Se poate face o pau­ză de o lună sau se continuă terapia încă 1-2 luni, în funcție de caz.

Atenție la toxicitate!

- Terapia cu vâsc are și contraindicații?

- Vâscul conține atât substanțe active vinde­cătoare (glucozide, sa­po­nine, rășini etc.), cât și substanțe toxice (vis­co­toxina, spre exem­plu), care însă nu se manifestă în "alchimia" fitocom­plexului. Aici se observă "inteligența" naturii: gă­sim în aceeași plantă atât substanțe vin­decă­toare, cât și sub­stanțe cu toxicitate crescută, dar care combinate, în chimia lor minunată, dau efecte benefice. Se impune, deci, să cunoaștem foarte bine modul de preparare al diferitelor forme de remedii din vâsc, astfel încât să nu existe niciun pericol de toxici­tate. Toxicitatea vâscului este maximă iarna și minimă vara. Fo­losirea vâscului ca fitoterapic sau gemoterapic este contrain­dicată doar în sar­cină și în alăptare.

"Rădăcina cerului, înfiptă în pământ"

- Rezumând, putem afirma că vâscul este un panaceu?

- În vechime, druizii numeau vâscul "planta care vindecă to­tul" și "remediul contra tuturor veni­nurilor". În prezent, modul "modern" de viață, factorii pato­geni, factorii perturbatori ai stă­rii de sănătate - printre care modificările de mediu, alimen­tația, stresul, emoțiile și mulți alții - afec­tea­ză profund reac­tivitatea organismului. Este ne­voie de o abordare integrativă a patologiei și a terapiei pentru a putea readuce starea de sănătate pacienților, pentru a le putea vindeca bolile în care vâscul are efecte tămăduitoare. În aceste condiții, vâscul nu poate fi considerat un panaceu, însă rămâne un excelent remediu pentru foarte multe afecțiuni.
Rudolf Steiner spunea că vâscul este "rădăcina cerului înfiptă în pământ". Afecțiunile organis­mului asupra cărora acționează sunt legate într-o conexiune unică cu Universul. Vâscul este, poate, exemplul cel mai bun al interferențelor dintre pla­neta noastră și Univers, al modului în care se sta­bilesc relațiile dintre ființele terestre și cele ete­rice, al metamorfozelor care întrețin ciclurile vie­ții. Vâscul este un simbol al renașterii și un minu­nat dar al naturii pentru sănătate!

D-na dr. LUMINIȚA-NATALIA SÂRCĂ poate fi contactată la Cabinetul de Medicină Internă din Calea Dorobanților 32A (intrare prin Str. Ioan Vodă Caragea), sector 1, București, tel. 0745.165.611