Zodiacul copacilor

Redactia
Potrivit unor cre­dințe și tradiții străvechi, "po­mul frate" are o legătură foarte apro­pia­tă cu destinul nostru, în funcție de data nașterii. Pe lângă faptul că vom descoperi trăsături de per­sonalitate ase­mă­nă­toare, lui ne putem destăinui sau ce­re ajutor și ocrotire.

Bradul (Misticul)
02 ianuarie - 11 ianuarie, 05 iulie - 14 iulie


Nativii acestor perioade sunt per­soane frumoase, severe și reci, că­rora le plac bijuteriile și parfu­mu­rile, locuințele elegante, fastuoase, călătoriile, mai ales în străinătate. Sunt longevivi, dar e greu de trăit cu ei, de­­oarece au o fire pretențioasă, capricioasă, sin­gu­ra­tică. Nu sunt influențabili, sunt tăcuți, in­tro­ver­tiți și nu prea veseli. În dragoste, le place să pri­meas­că mai mult decât oferă și nu sunt niciodată mul­țumiți. Au o in­teligență peste medie, nu suportă me­dio­cri­ta­tea, sunt înclinați spre studii, spiritua­litate. Sunt loiali fa­ță de prieteni, care nu sunt prea nume­roși, selecția lor fiind severă.

Ulmul (Moralistul)
12 ianuarie - 24 ianuarie, 15 iulie - 25 iulie


Fizic, nativul din zodia Ul­mului es­te o persoană ro­bus­tă, frumoasă, at­le­tică, genul după care se întorc pri­vi­rile când trece pe stradă. Cu toate acestea, nu în­cear­că să-și pună fizicul în valoare, iar cu tre­cerea ani­lor și înaintarea în vârstă, are ten­din­ța de a se în­gră­șa. Se îm­bra­că prac­tic pentru a se simți bine în ți­nuta res­pectivă. Are o fire calmă, pa­cifistă, se mul­țu­meș­te cu puțin și evi­tă com­pli­cațiile. Este de o sin­ce­ritate de­zar­mantă, având multă încredere în oa­meni. Spiritul său moralist îl face ade­sea insu­portabil, iar cu cei apro­piați de­vine adesea tiranic. Știe să-și folo­seas­că in­flu­ența, iar pre­tențiile lui sunt de obicei pro­por­ționale cu dra­gostea pe care o poartă. Este o fire ge­neroasă și po­se­dă simțul umo­ru­lui.

Chiparosul (Fidelul)
25 ianuarie - 3 februarie, 26 iulie - 4 august


Este un tip perfect adap­ta­bil îm­pre­jurărilor și con­dițiilor de viață. Se mul­țumește cu puțin și nu-și pro­pune să reu­șească în viață, să devină celebru. Îl in­te­resează bunăstarea, detestă singurătatea și de aceea va fi înconjurat de obicei de o familie nu­me­roasă. Se lasă condus în viață, îi plac mesele copioase, siestele pre­­lungite, reveriile. Este fidel în iubire până la moar­te și se îndrăgostește o singură dată, pentru tot­dea­una, străduindu-se să-și păstreze dragostea. Are o fire me­ditativă, calmă, po­to­lită, plăcându-i să tră­ias­că li­niș­tit, în mijlocul celor pe care-i iubește. Aceasta nu în­seam­nă că viața alături de el nu poate fi monotonă, plic­tisitoare.

Plopul (Pesimistul)
4 februarie - 8 februarie, 1 mai - 14 mai, 5 august - 15 august


În tinerețe este înalt și frumos, dar îmbătrânește urât, deoarece su­fe­ră un pro­ces de decădere, des­cu­ra­jare, de­lă­sa­re, îm­potriva căruia nu lup­tă. Trebuie să-și alea­gă foarte bi­ne așezarea în care vrea să trăiască, de­oa­rece nu orice loc este favorabil dez­vol­tării sale. În apa­ren­ță pare puternic, dar în rea­li­ta­te su­feră pentru cele mai mărunte lucruri, fiind în per­ma­nență măcinat de dureri ascunse. Pare boem, puțin materialist, dar în realitate este diabolic de pri­ceput în a câștiga bani, devenind adesea chiar apu­cător. Este foarte organizat, se gândește la viitor, dar arareori este fericit în căs­nicie, fiind prea sensibil, independent și ascunzându-și veșnic pro­blemele printr-o indife­ren­ță falsă, stu­dia­tă, surâ­zătoare. Își tratează partenerul cu nesin­ce­ri­ta­te. Disprețuiește munca manuală. Este po­sibil să aibă accidente în viață.

Simborina (Optimistul)
9 februarie - 18 februarie, 16 august -23 august


Un om solid, musculos, care se adaptează ușor în orice împrejurare, oricăror circums­tan­țe. Are mania gran­dorii, vi­sează deseori luxul și confortul, dar poate dormi la fel de bine și sub cerul liber. Este des­chizător de drumuri, hotărât, decis, tranșant, im­punându-și opi­­niile, necunoscând sensul cu­vân­tului "timiditate". Une­ori pare susceptibil și nu suportă glu­mele care se fac pe seama lui. Alteori se pune sin­gur în situații mai puțin plăcute, deoarece este lipsit de cel mai elementar simț de prevedere. Nu are dis­cer­nământ suficient și con­­sideră că are dreptate în­tot­­dea­una, încăpă­țâ­nân­du-se să ducă la îndeplinire ceea ce consideră el că este bine. Este excesiv în toa­te privințele și va avea o viață pro­fe­sională agitată.

Pinul (Rafinatul)
19 februarie - 28 februarie, 24 august - 2 septembrie


Dotat cu simțul esteticului, rafi­namentului, de­co­ra­tivului. Îi place să trăiască într-un cadru agreabil, altfel nu se poate dez­vol­ta. Îl interesează de­co­­ra­țiu­nile, este activ, curajos, suportând ad­ver­sită­țile cu ca­pul sus. Rapid și efi­cient, nu se teme de nimic. Este sociabil, prietenos, amabil, dar prin fap­tul că iubește mai mult propriul confort, devine ego­ist. Punctul său vulnerabil este dragostea. Fire pasio­nală, se aprinde repede, se avântă în grabă, și când își re­găsește lu­ci­ditatea este deja prea târziu. A pier­dut tot ce câștigase prin inte­ligență și organizare. Zo­dia (sem­nul) pinului este fa­vo­rabilă în mod special fe­meilor.

Salcia (Melancolicul)
1 martie - 10 martie, 3 septembrie - 12 septembrie


Frumos, trist, vulnerabil. Misterios, plin de gân­duri ascunse, confuze, pe care nu reușește să le or­do­ne­ze, să le ex­prime. Iubește căl­dura, parfu­murile, tră­iește din plin prezentul, bucuria clipei, nu lasă să-i sca­pe nici cea mai mică bucurie. Ae­rul său lan­gu­ros, vul­nerabil, dul­ce, este aparent și poate păcăli pe un nea­vizat. În rea­li­tate, este o fire ho­tărâtă, bine orien­tată, cu simțul în­năs­cut al libertății. Nu-i place să comande, să in­flu­ențeze, să manipuleze. Are o fire ro­mantică, poe­tică, de unde și aerul de melancolie. Via­ța sen­ti­mentală a unei sălcii ar putea fi calmă, da­că nu ar avea un gust pro­nunțat pentru iubirea tră­dată. Îi place să fie tră­dată și să trădeze. Suferințele din dra­gos­te fac parte din viața sa, le iubește, le atra­ge, le pro­voacă, dra­gos­tea trădată fiind o pasiune a vieții sale.

Teiul (Falsul burghez)
11 martie - 20 martie, 13 septembrie - 22 septembrie


Are mult farmec și știe să se ser­vească de el și, de asemenea, știe foar­te bine să mintă, să disi­mu­leze. Cu toate că e născut pentru confort și securitate, poate accepta și con­diții mai modeste de trai. Are urcușuri și cobo­râșuri în viață. Își face vi­suri de mic burghez, speră sta­bi­li­tate, dorește respec­ta­bi­li­ta­te, își dorește calități burgheze până la disperare. Ar vrea să aibă ră­dăcini profunde și n-ar lăsa deo­par­te un arbore genealogic. Din pă­cate, este instabil, vi­clean, sen­si­bil. Este de o gelozie excesivă, uneori până la limitele rațiunii. Este un maniac al ordinii și cu­ră­țe­niei. Își găsește destul de greu echilibrul în cămin, în amorul conjugal. Cu vârsta, are tendința de a se în­grășa.

Alunul (Magicianul)
21 martie - 31 martie, 24 septembrie - 3 octombrie


Un tip special, mic, delicat. De­gajă un fluid ma­gic care atrage, este dotat cu inte­ligență, sen­si­bi­li­tate. Nu cere nimic, se mulțumește cu puțin, se adap­tează oricăror for­mule de viață, înțelege tot, sta­bi­leș­te empatie. Știe să placă, să se facă iubit când vrea, poate fi în același timp bun, ge­neros, tandru, dar și nociv, rău, chiar diabolic. Totul la el este magic și în ciuda mo­destiei sale, nu tre­ce niciodată ne­observat. Profund ori­ginal, se spune că acționează în viață de-a-ndoa­selea. Nu este o ființă obișnuită și te poți aștepta la orice din partea lui.

Scorușul (Sensibilul)
1 aprilie - 10 aprilie, 4 octombrie - 13 octombrie


Are un aer fragil, dar în realitate este foarte re­zis­tent. Întotdeauna cu zâm­be­tul pe față, dar un zâmbet al autocon­trolului. Știe să-și pună în valoare cali­tă­țile, se îmbracă frumos, cu mult gust. Îi place liniștea și de aceea cedează ușor, având tendința de a se autoa­păra. Nu este egoist și aduce bucurii celor din jur, fă­când ges­­turi de altruism. Are un pronunțat com­plex de cul­pa­bilitate și se crede responsabil de orice în­tâm­plare ne­favorabilă. Raporturile sale cu se­me­nii sunt dificile, complicate, are o viață senti­men­tală foarte agitată. Nu poate ierta și trece cu ușurință peste o ruptură sen­ti­mentală.

Arțarul (Prudentul)
11 aprilie - 20 aprilie, 14 octombrie - 23 octombrie


Cei născuți sub acest semn sunt foarte atenți cu tot ceea ce se pe­tre­ce în jurul lor, în­cercând să aleagă si­tua­țiile favorabile lor, care nu im­plică ris­cul. În­dră­gesc ordinea și dis­ciplina pentru a-și putea organiza planurile, ordona gândurile. Urmează în viață regulile și căile sigure, verificate, fiind re­tractili atunci când in­tuiția îi aver­tizează că ar putea întâlni imprevi­zi­bi­lul. În relația cu semenii sunt corecți, atenți, plăcuți, știind să fie par­te­neri agre­abili. Și-ar dori în adâncul ființei să devină eroi, dar nu reușesc, deoarece nici măcar nu încearcă. Totuși, orice pierdere de prestigiu este o adevărată insultă pentru ei.

Nucul (Generosul)
21 aprilie - 30 aprilie, 24 octombrie - 11 noiembrie


Este o persoană sensibilă, calmă și profundă, ca­racterizată prin ge­ne­ro­zitate și dăruire. Se realizează cu suc­ces în latura materială a vie­ții și îi pla­ce să ofe­re din bunurile sa­le, mul­­țumirea celorlalți fiind și mul­țu­mi­rea lui personală. Este o ființă pu­­ter­nică, stăpână pe sine chiar și în cele mai dificile situații. Poa­te fi rănit de lipsa de re­cu­noștință de care are ade­seori par­te, dar păstrează amă­ră­ciu­nea în adân­cul su­fle­tu­lui și nu-și schim­bă na­tura firii sale generoase. Nu-i plac dis­cuțiile inu­tile, măr­tu­risirile sen­ti­men­tale fa­cile, apreciind sen­ti­men­tele profunde, bine verifica­te.

Castanul (Nonconformistul)
15 mai - 24 mai, 12 noiembrie - 21 noiembrie


Persoanele născute sub acest semn se ca­rac­te­rizează prin vioi­ciu­ne, mobilitate, nevoia de co­mu­ni­care, de schimbare. Nativul este interesat de ideile originale, noi, monotonia având un efect distructiv asupra lui. Are o ținută maiestuoasă, elegantă și tinde spre per­­fec­țiune în toate laturile existenței sale. Sen­ti­men­tele pen­­tru el reprezintă ceva extrem de important și pre­țios și, fiindcă este loial și trăiește totul cu in­ten­sitate și dăruire, pretinde la rândul său să primească în schimb sentimente la fel de înalte și fru­moa­se. Nu acceptă injustiția, ne­drep­tatea, min­ciu­na, reacționând ime­diat fățiș, plin de curaj și îndrăz­neală. Pentru el, drep­­tatea, adevărul sunt mai presus de ori­ce și nu pre­cu­pețește niciun efort, fiind capabil de sa­cri­ficii pen­tru men­ținerea și resta­bi­lirea lor.

Frasinul (Modestul)
5 mai - 3 iunie, 22 noiembrie - 1 decembrie


Are o înfățișare plăcută, dar îi place să treacă ne­ob­servat, deși prezența sa este destul de căutată, fiind un bun ascultător. Este discret, neplăcându-i să îm­prăș­tie zvonuri și vorbe, atent la ceea ce comunică, cen­zurându-și, cân­tă­rindu-și vorbele. Este lipsit de sno­­bism și are oroare de vulgaritate, de trivialitate. Es­te un sentimental, deși nu iubește cu pasiune. Este veș­nic ocupat, nu-i place să piardă vremea fără folos și ori­ce întreprinde duce până la capăt, plăcându-i lu­crurile temeinice, bine făcute.

Carpenul (Conformistul)
4 iunie - 13 iunie, 2 decembrie - 11 decembrie


Carpenul este un copac frumos, dar frumusețea lui nu atrage. Cei aflați sub semnul lui în tinerețe arată foarte bine, dar odată cu trecerea anilor farmecul se di­­mi­nuează, devenind din ce în ce mai puțin in­te­re­sanți. Au o ati­tu­dine bla­jină, calmă, dar glacială față de tot ceea ce-i în­con­joară. Acordă cea mai mare aten­ție formei, con­ți­nutul ne­ju­când un rol prea important pentru ei. Car­penul ur­mea­ză regulile și căile sigure, ve­rificate, și are ini­țiative pro­prii foarte rar și fără plăcere. Ia foarte greu o hotărâre de unul singur, te­mân­du-se să nu facă vreo greșeală. În schimb, are un simț foarte dezvoltat al res­­ponsabilității și corec­ti­tu­dinii. Se pronunță îm­po­triva regulilor generale ac­ceptate, și de aceea rareori părăsește drumul drept, verificat de viață. În dragoste este cinstit și corect mai mult decât oricare alt semn. Dar dacă viața îi cere să alea­gă între dragoste și datorie, el o va alege fără nicio îndoială pe a doua.

Smochinul (Casnicul)
14 iunie - 23 iunie, 12 decembrie - 21 decembrie


Nu este prea frumos, dar nici lipsit de un farmec oa­­re­care și prin urmare nu trece ne­ob­servat. Este foarte sensibil și ușor complexat, așa că nu se simte bi­ne oriunde. Are nevoie de spațiu și li­ber­tate, dar cel mai mult de căldură uma­nă. Îi este absolut in­dis­pen­sabil con­tac­tul cu familia și nu renunță la ea nici mă­car atunci când lucrurile nu se des­fășoară normal. Es­te foar­te cinstit, are simțul datoriei și muncește din greu pen­­tru a-și achita obligațiile casnice. Es­te dotat cu in­te­ligență practică, va evita cons­trân­ge­rile de orice fel și mizeria. Semnul distinctiv al smo­chi­nului este sem­­­nul persoanei făcute pentru că­să­torie. Nu poate ju­ca rolul unui amant deoarece este plin de puri­ta­nism.

Mesteacănul (Delicatul)
24 iunie - solstițiul de vară


Cei născuți în această zodie sunt persoane gra­țioa­se, zvelte, cu alură elegantă, înzestrați cu vioi­ciu­ne. Sunt întruchiparea bunătății, nu abu­zea­ză de ospi­ta­li­tatea și încrederea celorlalți. Mesteacănul este reținut și plin de tact, nu-și im­pune pro­priul punct de ve­de­re, nu solicită nimă­nui nimic. Ac­țio­nează cu mo­des­tie și are un fel pu­ritan de a fi, dar într-o formă elegantă. Este un eta­lon al simțului măsurii și al răbdării, nu suportă vul­ga­ri­tatea. Îi place să lucreze în liniște și, cu toată firea lui delicată, se rea­lizează în activitatea pro­fe­sională. Compor­ta­men­tul său afectuos, re­ținut, se ma­nifestă în același mod și în dra­goste. Es­te fidel, sen­ti­men­tal, fe­­rin­du-se de pasiuni prea tumul­tuoa­se. Are multă ima­ginație, fan­tezie, spirit sintetic și abordează în mod creator orice acti­vitate. Deși are în­clinații pentru mai multe do­menii, obține cele mai mari succese în do­me­niul ar­tei. Unicul său de­fect este acela că e prea puțin co­mu­nicativ, fiind mulțumit de com­pania celor dragi și a unei biblioteci cu cărți bu­ne.

Mărul (Îndrăgostitul)
25 iunie - 4 iulie, 23 decembrie - 1 ianuarie


Rareori de statură înaltă, este to­tuși plăcut la în­fă­țișare. Are ceea ce se cheamă sex-appeal, far­mec și tandrețe din belșug. Se gân­dește per­ma­nent la dragoste, chiar și atunci când nu are parte de ea. Este un mare sen­ti­mental, un senzual, un ero­tic. Nu se resemnează la o că­să­torie lipsită de pa­siu­ne, nu se resem­nea­ză să iu­beas­că și să fie iubit. Este ge­neros, inca­pabil de cel mai ele­men­tar calcul, trăind de pe o zi pe alta, fă­când des datorii pe care uneori le uită. Este inteligent și reflexiv, având un spirit de­duc­tiv. Deoarece este făcut pentru dragoste, va avea o via­ță sentimentală agitată.

Măslinul (Înțeleptul)
23 septembrie - echinocțiul de toamnă


Cu toate că este mic, nu este lipsit de farmec. Pre­dispus la boli reu­ma­tice, iubește soarele și suferă când nu are parte de el. Este un pacifist și un non­­violent, detestând orice com­pli­cație în existența sa. Deoarece este dis­cre­ția întruchipată, se poate apela la el în caz de ne­voie. Cu toate că e profund, bun și milos, este prea bun psiholog pen­tru a se lăsa păcălit. Respectă li­ber­tatea partenerului și nu este gelos.

Fagul (Ingeniosul)
22 decembrie - solstițiul de iarnă


Avântat și frumos, este co­chet și su­plu, cu un aer de cu­ceritor. Face proiecte bine gân­dite, pe care le realizează în­tot­dea­una. Își orga­nizează bine și cu multă grijă viața. Este foarte eco­nom și nu-i place să împartă cu alții ceea ce adună prin sudoarea frunții sale. Abil în re­lațiile cu semenii, știe să iasă cu fruntea sus din cele mai grele situații și întotdeauna are mai multe pla­nuri, scenarii bine ascunse pe care le folosește, le aplică în caz de nevoie. În dragoste are multă fantezie, este un soț excelent și-și dorește o familie numeroasă, cu mulți copii. Aspiră spre fericire și bogăție materială.