Țara Moților - Biserica din Valea Verde nu vrea să moară!

Camelia Starcescu
Se luminează de ziuă.

Soarele stă pitit un­deva, deasupra ceții ce-mbracă dea­lurile și munții încă netreziți cu totul din som­nul de peste iarnă. E dimineața de Paști. Câte unul, doi, sătenii din Valea Verde se-ndreaptă tăcuți spre biserică. La ora 7 fix urmează să înceapă slujba de Înviere. Unii se salută, totuși, cu "Hristos a în­viat!", știind, cumva, că nepământescul miracol se va fi întâmplat deja, la miez de noapte. Nu sunt toți de-ai locului. Unii au venit doar așa, în vizită, alții și-au cumpărat de-o vreme case prin satul acesta, ținut în palme de Dumnezeu. "Veniți de luați Lu­mină!", se aude glasul preotului. Intră în biserică întâi bărbații, apoi femeile. Nu sunt, cu toții, mai mult de 30 de persoane. Și totuși, chiar și așa, bise­rica pare plină. Cu lumânări aprinse în căușul pal­melor, ocrotindu-le flacăra pâl­pâindă, oamenii înconjoară apoi micul lăcaș de cult. De trei ori, așa cum e rânduiala cea sfântă. "Des­chideți-vă, porți veșnice, să intre Împăratul Măririi!" - când preo­tul ridică crucea și bate cu ea-n ușa uscată de vremi a bisericii, soa­rele și-arată, din­tr-odată, fața. Sem­nul bi­ru­inței supreme, al Lu­mi­nii ce ne ajunge-n suflete, din­colo de negurile care ascund dru­murile cele drepte spre Înviere. Sunt albe straiele pre­otului, la fel ca și lumâ­narea ce-o poartă-n mâini, și florile cu care aceasta e împodo­bită, legate cu o panglică tricoloră.
E bătrână bisericuța asta din Țara Moților. Dar e luminoasă și caldă, chiar dacă focul n-a ars de multă vreme în soba ei. Îi dau cumva din căldura lor oa­menii ce s-au adunat în noaptea aceas­ta în ea, fii rătăcitori, plecați din satul nașterii lor și aduși acasă de dor. E tare bolnavă bi­se­rica, de te și miri că încă se mai ține pe pi­­cioare. Sunt ani de zile de când ni­meni nu i-a mai oblojit rănile. Tencuiala e cră­pată, acoperișul ruginit, fundația mân­cată de ploi. Așa cum stă, pe-o dun­gă de deal, pare le­gată cu sfori invizibile de înaltul ce­rului, singura explicație posibilă pentru minunea că mai stă în picioare. De 200 de ani spri­jină, cu tur­la și crucea ei, cerul, să nu se prăvale peste pământ.

Când cântecele și jocul rodesc

Se întâmplă câ­teo­dată ca jalea oamenilor să ajun­gă la cer, să fie primită și-ascultată și să schim­be destinul lucrurilor de pe pământ. Așa pare să se-ntâm­ple și cu micul lăcaș din Valea Verde. La mij­­loc de aprilie, la Câ­mpeni, un spectacol cari­tabil, des­tinat strângerii de fonduri, a adu­nat oameni buni și frumoși, deciși să facă atât cât le stă în puteri pentru biserica pregătită să moară.
"Sunt aproape 20 de ani de când am descoperit satul Valea Verde din Munții Apu­seni, și de atunci mer­gem foarte des acolo, la pri­e­teni dragi. Recent, Radu și Ana Briscan, doi ti­neri care au renunțat la Pa­ris pentru a se muta la Valea Verde au postat pe pa­gina de facebook a satului un apel pentru sal­varea bise­ri­cii. Necesită reparații ur­gen­te, dar posi­bi­litățile fi­nan­ciare ale zonei sunt ex­trem de li­mitate. Și ne-am gândit că putem da o mâ­nă de aju­tor, organizând și la Câmpeni un mo­del întâlnit nu departe, pe malul Târnavei, la Me­diaș: organizarea de spectacole caritabile pentru strân­gerea de fon­duri. Am prezentat ideea prima­rului comunei Sohodol, Sorin Corcheș, care ne-a oferit, fără nicio ezitare, întregul spri­jin de care aveam nevoie pe plan local. Ioan Sicoe, moțul școlit, datorită căruia satul Valea Verde a ajuns cu­noscut mult pes­te granițele țării și despre care am scris, adesea, în pagi­nile revistei «Formula AS», ne-a fost alături pas cu pas. Domnia-sa l-a con­tactat pe îndrăgitul in­terpret de muzică popu­lară Ni­colae Furdui Iancu, fiu al comu­nei Sohodol, care a ac­ceptat invitația de a participa la spec­tacol. De ase­menea, apelului nostru i-au răspuns și pri­e­tenii din Trupa de Teatru Nescris «Constantin Iu­gan» din comuna Șanț, jud. Bistrița-Năsăud. Lor li s-au ală­tu­rat Grupul ins­tru­mental «Dor» (condus de Alin Jol­deș) și An­sam­blul fol­clo­ric «Brădeana» (ins­truc­tor: Oana Jol­deș), am­bele din comuna So­ho­dol și, ca o sur­priză neaștep­tată, dar cu atât mai bi­ne­venită, tul­nică­resele Casei de Cultură din Câm­­peni", poves­tesc organizatorii manifestării artistice.

Ce zic participanții

Nicolae Furdui Iancu: "Sunt moț, născut în satul Poiana, vecin cu Valea Verde, apar­ți­nă­toare, am­bele, comunei Soho­dol. So­ho­dol ră­mâne raiul meu, locul unde mi-am petrecut copilăria, și cred că n-ar fi fost frumos să refuz invitația de a mă alătura acestui demers, mai ales că e vorba de biserica dintr-un sat ve­­cin. Nu au fost foarte mulți oa­meni pre­zenți la spec­tacol, dar spe­răm să se găsească între ei și oameni de bine care să ajute, astfel încât bi­serica aceas­ta, monument istoric, să nu piară. E im­por­tant ca biserica să ră­mână în picioare. Cât timp se vor auzi clopotele, înseamnă că locul e viu".
Trupa de Teatru Nescris "Cons­tantin Iu­gan", comuna Șanț, jud. Bistrița-Nă­să­ud: "Ne aflăm pentru prima oară în această zonă și suntem bucuroși și mândri că ne-ați invitat. Vă mul­țumim pentru că, datorită dvs., am ajuns să cu­noaș­tem un colț de țară minu­nat, care ne-a im­pre­sionat! Vă mulțumim că ne-ați invitat!"; "Vă mulțumim din suflet că ne-ați adus să vedem niște meleaguri atât de frumoase cu oa­meni așa de primitori! Sperăm să revenim, când bi­se­rica va fi gata renovată! Să vă ajute Dumnezeu!" (Ieronim Constantin, decanul de vârstă al trupei, 73 de ani).
Și, după ce au vorbit, oaspeții au și dăruit. Deși partici­parea la spectacol a fost benevolă, artiștii invitați au lăsat și bani în trăistuța goală a bisericii. Prin efortul tu­turor celor prezenți, suma strân­să a fost egală, de pil­dă, cu suma alocată în anul 2016, de către Consiliul Județean Alba, tot bisericii din Va­lea Verde, dar ni­ciodată folosită în acest scop.
Veniți din județele Alba, Hunedoara, Sibiu, Bistrița-Năsăud și Arad, fiii satu­lui, plecați în căutarea norocului prin alte părți, au trăit cu mare emoție întoarcerea în locul copilăriei, cotropit de luminile pri­mă­verii. Și-au amintit cu atâta drag de tre­cut, de jocurile uitate prin pajiștile în­flo­rite, încât și-au promis să revină aca­să la dată fixă, cu ocazia unui eveniment: întâl­nirea fiilor sa­tului Valea Verde, ce va avea loc în prima du­minică a lunii iulie, chiar acolo, în apro­pierea bisericuței pe care-și doresc din tot sufletul să o poată salva.
Aflați printre spectatori, doi francezi, doctoranzi în filozofie ai Universității "Ba­beș-Bolyai" din Cluj-Napoca și-au spus, și ei, emoția, în cuvinte. "A fost pen­tru prima dată când am participat la un ast­fel de spectacol, dar mi s-a părut ex­traor­dinar. Am mai fost la Valea Verde și în urmă cu trei ani, și am revenit, pen­tru că e un loc superb, aflat în mijlocul nicăieriului. Cred că orice om are nevoie, măcar din când în când, de un astfel de loc. În cazul meu, e un loc potrivit pentru studiu, mă simt inspirat aici. Și nu e numai liniștea, ci și ocazia de a întâlni oa­meni deosebiți, cu care pot schimba păreri și idei dintre cele mai diverse. Spiritul Munților Apu­seni îl simt în suflet, dar nu-l pot defini vorbind, căci mi se pare restrictiv, poate doar în scris", spu­ne Paul Mercier (27 de ani). E în România de cinci ani, a venit în timpul maste­­ratului început la Bordeaux și afirmă că nu inten­ționează să se mai întoarcă în Franța, dorindu-și să rămână definitiv la noi.
După spectacol, când toți se pregăteau de ple­ca­re, de organizatori s-a apropiat o doamnă, care nu se numărase printre spectatori. "Sunt din Arie­șeni", a spus, "venită cu treburi la Câmpeni, am aflat întâmplător despre spectacolul dvs. Vreau să fac o mică donație, să vă fie de folos. Să v-ajute Dum­­nezeu să reușiți, că tare bun lucru vă încu­me­tați să faceți!". A pus banii în urnă și a plecat. Bă­nuțul văduvei din pilda biblică va fi, cu siguranță, cel care va salva bisericuța din Valea Verde.
În cazul când și cititorii revistei "Formula AS" s-au lăsat impresionați de povestea bisericuței din Valea Verde, eventualele lor donații pot fi expe­dia­te pe adresa revistei, cu mențiunea "Pentru Valea Verde", sau pot depune banii în contul:
Cont BCR - filiala Câmpeni: RO93RNCB 0008021264880003 - Parohia Ortodoxă Peleș, Filiala Valea Verde (jud. Alba). (Informații: Ioan Sicoe - 0744/56.14.70).