Lumini și vrăji

Redactia
- Amintiri de pe planeta copilăriei -

VERONICA D. NICULESCU
Taina


În ziua în care scriu povestea asta, la noi sunt Floriile. Dar la mama e Paștele. Așa am crescut, așa era în casa noastră, demult, la Pitești. Sărbă­to­ream Paștele de două ori, o dată cu mama, care este ro­mano-catolică, a doua oară cu tata, care e orto­dox. Noi, cele două surori, nu pu­team decât să ne bucurăm. Eram mai cu moț decât toți copiii din bloc. Când mama ne trimitea după câteva mănun­chiuri de iarbă, cu care să aranjăm cuibul ouălor colorate, go­neam în raiul din fața blocului și aco­lo le ves­team tuturor că vine, în cu­rând, Ie­purașul. Mi-l amintesc pe un băiețel care m-a privit cu ochii mari și cu gura căscată: ce iepuraș? Incredibil, nu știa de iepuraș. Și mai incredibil, nici ceilalți copii nu știau. Asta se întâmpla pe la începutul anilor '70. Familia noas­tră, venită din vestul țării, era foarte cu moț acolo, atunci. Între familii de argeșeni, abia mutați de la sat la oraș, noi eram orășeni, din bunici și stră­bunici, veneam dintr-o zonă unde pe stradă se vor­bea nemțește, ungurește, sârbește, noi nu știam ce în­seamnă "la țară", noi nu făceam ouă roșii, ci de toate culorile și, mai ales, la noi venea Iepu­rașul. E drept că nu-l văzuserăm niciodată, dar asta nu în­sem­na nimic. (Nici pe Moș Gerilă nu-l văzusem vreo­dată, și cu toate astea, exista.)
Peste ceva ani, timp în care diferențele astea dintre noi și ei, dintre aici și acolo, dintre sat și oraș, dintre nemțesc și românesc, dintre catolic și ortodox, s-au manifestat în fel și chip, a venit și primăvara în care am fost lăsată să merg pentru prima oară la biserică în Noaptea de Înviere cu copiii din bloc. Aveam aproape un­spre­zece ani. Fusesem botezată târziu, orto­doxă, grație unor mătuși. De ani și ani, au­zeam de la copii despre post, despre cum se duc la biserică și cum trec pe sub o masă, împodobită cu flori, cum înconjoară biserica, cum vin noap­tea acasă cu lumânările aprinse. Niște lucruri de neînțeles, destul de înfricoșătoare, despre care mama nu mă putea lămuri, ea și crucea și-o făcea invers, de la stânga la dreapta; postul, pomenile și înmormântările, toate erau diferite la mama, care era preocupată ca pe "planeta Argeș", să ne amintească mereu cum era pe planeta Timișoara, de pe care ple­ca­sem, iar cu tata nu puteam vorbi asemenea lu­cruri.
Ca să ajungi la Biserica Sfântul Ilie din Pitești trebuia să străbați tot cartierul, apoi să cobori o coastă verde. Ce-mi amintesc? Nu dis­tracția, nu veselia pe care mi-o imaginasem din tot ce poves­teau copiii din bloc, ci liniștea care se lăsa în noap­te, cu cât ne apropiam, grupuri-grupuri, de bi­serica așezată la răscruce de drumuri, în vale. Când am ajuns suficient de aproape și ne-am oprit, strân­gân­du-ne de mâinile mici, ca să nu ne pierdem printre străini, l-am văzut deasupra intrării pe Sfântul Ilie, aducătorul de ploi, care ne privea cu o oarecare asprime dintre norii pictați în rotocoale frumoase. Peste tăcerile noastre a răsunat vocea preotului, iar când s-a împărțit lumina, abia atunci am deschis și noi gurile și-am murmurat "Adevărat a-nviat!". Mâi­nile noastre, în care tremurau lumâ­nă­rile gal­bene, au devenit grijulii cu flăcăruile plă­pânde, ca puii în cuib, primăvara. Pe aceeași coastă am urcat înapoi, ocrotind puișorii noștri de foc. Lân­gă mine erau Laura, Roxana, Laurențiu și Mugu­rel, și toți acei români get-beget, fără moț, dar care cunoșteau o taină enormă, adevărata taină, ce mie îmi fusese ascunsă. Și ei erau buni, ei te lă­sau, dacă ți se stin­gea lumânarea, să iei iarăși Lumină din Lumina lor. Ei, cei care nu avuseseră habar ce e Iepu­ra­șul, ce e cu ouăle noastre de toate cu­lorile, ce e cu iarba din cuib, ei știau că im­portant e să aduci Lumina acasă. Și te aju­tau s-o aduci și tu, să fii și tu o lumină într-un drum de lumini, pentru prima oară atunci, la un­spre­zece ani fără un pic, târziu botezată și nespus de mirată.

MATEI FLORIAN
Joia Mare


Când se întâmplă o vrajă, trebuie să fii cu­min­te, îmi ziceam. Să n-o sperii. Să mergi tiptil. Să vorbești în șoaptă. Să te trezești devreme. Devreme de tot.
Mă trezeam devreme de tot. Mă îm­bră­cam în­cet, în liniște. Nu scoteam o vorbă. Mergeam în vârful picioarelor până la bucătărie. Să nu care cumva să se supere pe mine. Să nu stric ceva. Eram sigur că o vrajă are nevoie de liniște. Și de lumină. Lu­mina asta de dimi­neață, devreme. Trăgeam per­deaua. Se făcea și mai multă lumină. Lumina intra în bucă­tă­ria noastră, tot soarele intra în bucătăria noastră. Soarele se așeza pe masă, se odih­nea aco­lo, le pân­dea, le mângâia, le însorea. Erau multe, alb-găl­bui, cuminți și nemișcate. Dormeau aco­lo, în cofrajele lor. Mă aș­tep­tau. Le sco­team, unul câ­te unul. Le ră­suceam în­cet, să se um­ple de raze pe toa­te părțile, să fie pre­gă­tite atunci când o să se în­tâmple vraja. Îl cău­tam pe cel care strălucește cel mai tare. Și întot­dea­una era unul. Unul sin­gur, care se umplea brusc de lumină și sclipea ca un diamant. Pe ăs­ta îl pu­neam deo­parte, pe celelalte le a­șe­zam la loc. "Așa, odih­­niți-vă", le spuneam. "Voi nici nu știți că azi e chiar joi. Ziua cea mare. Ce știți voi despre joi? E cel mai mare joi dintre toate joile. Cel mai frumos joi din tot anul! Un joi mare, mare de tot. Așa se și nu­meș­te: Joia Mare! Și se numește așa, pentru că astăzi o să se întâmple o vrajă. O vrajă care cuprinde în­trea­ga lume și vă cuprinde și pe voi, ouă­le. Dar poate că ele știu, mă gân­deam. Trebuie să știe. Nu se poate altfel. Orice ou simte ziua în care o să se trans­for­me într-unul vrăjit.
"Ți-ai ales oul?", mă întreba mama. I-l arătam cu degetul, știam că nu trebuie să vorbesc prea mult, să nu sperii vraja. Îmi țineam respirația. Ma­ma scotea un vas adânc și îl umplea cu apă. În­chideam ochii și îmi țineam palmele lipite. Să nu plutiți, să nu plutiți, să nu plutiți, ziceam repede-repede, în șoaptă, să nu se întâmple ceva rău. Ma­ma zâmbea, "poți să deschizi ochii acum", zicea, "uite, totul e bine." Ouăle se scufundaseră cuminți, tă­cute, alb-gălbui, în vasul acela adânc. Nu plutea ni­ciunul. Răsuflam ușurat. Acum o să le spele, îmi ziceam, ca pe niște mâini o să le spele, să fie cu­rate, altfel nu se poate. Și mama spăla ouăle și le așeza cu grijă în oala aceea încăpătoare, lipite strâns, să nu le fie frică, mă gân­deam, să se sprijine unul de altul când o să se în­furie apa și o să fiarbă ca un vul­can. Apoi mama stropea apa cu o lingură de oțet vrăjit și presăra un praf magic de sare, vrăjit și el. Și apa începea să fiarbă ca un vulcan, iar ouăle tre­mu­rau acolo, pe fund, strânse unul în­tr-altul. O să fie bine, o să fie bine, o să fie bine, zi­­ceam re­pede-repede, în șoaptă. Apa nu mai fier­bea acum. "Trebuie să le lăsăm să se odih­neas­că", zicea ma­ma și le așeza, unul câte unul, pe un pro­sop mare, pe masa din bucătărie. Ele se odih­neau cu­minți, tă­cute, alb-gălbui, iar o altă apă în­ce­pea să clo­co­tească pe foc. O apă vrăjită, și ea, pli­nă ochi cu foi de ceapă roșie. Iar apa asta se făcea roșie. Roșie ca focul roșu. Roșie ca sângele. Roșie ca vraja. Se făcea liniște. O liniște mare de tot, care începea din bucătăria noastră de bloc și se întindea, încet, peste toată lumea. Era Joia Mare, iar mama scufundase ouăle într-o apă roșie. Toate, mai puțin unul. Oul meu de Paști. Aveam frunza deja pre­gă­tită. Cio­rapul. Elasticul. Lipeam frunza de ou. O frunză, mică, verde, de pătrunjel. Să ră­mâi acolo, să nu te dezlipești, te rog, te rog, te rog. Oul cu frun­­ză intra în ciorap. Ciorapul intra în apa roșie. În­chi­deam ochii. Spuneam o rugăciune. Ști­am bine: ca să se întâmple o vrajă, trebuie întot­deauna să te rogi.