Partidul "nașilor"

Toma Roman
Congresul extraordinar al PSD, din 10 martie a.c, a con­sacrat orientarea iliberală pe care liderul absolut al acestuia, Liviu Dragnea, și-a asumat-o.

În discursul ținut în fața delegaților la manifestare, Dragnea a reiterat "teme" ce nu ar provoca nicio mirare la Budapesta sau Var­șovia, capitale în care iliberalismul face legea. Prio­ri­tatea suveranității naționale față de impunerile străinătății (UE, SUA sau NATO), care ne-ar dori aliniate la stan­dar­dele ei, reformarea Justiției în direcția fundamentării unui "ade­vă­rat stat de drept" (cu eliminarea "statului paralel"), amen­da­rea dură a denigrării (și denigratorilor) țării în afara gra­nițelor ei etc. au fost ideile pe care liderul le-a susținut cu insistență. În plus, pe linia unui protocol ideo­logic "clasic" și cunoscut de toți cei care au apucat con­gresele PCR, el s-a lansat în descrierea unui "viitor lu­mi­nos" (cu un orizont proxim în 2040) pe care prezentul "re­vo­luționar" (con­cre­tizat în "revoluții" fiscale, juridice ș.a.m.d.) îl pregătește, în ciuda "greutăților". Ca structură, discursul lui Dragnea nu s-a deosebit de expunerile trium­faliste ale lui Ceau­șes­cu la pomenitele congrese PCR. Ace­leași vorbe goale des­pre realizări (care nu se regăsesc în dezvoltarea țării, în ciuda unor creșteri economice rea­le), aceleași promisiuni generoase pentru un viitor îndepărtat, aceleași apeluri la unitatea monolitică "în jurul conducătorului iubit" au vădit calchierea absolută după "cuvântările" celebrului înaintaș. În fond, Dragnea nu a făcut altceva, prin discursul său, de­cât să umple timpul intempestivului congres, pentru că, atât direcția pe care vrea el s-o imprime țării, cât și modi­fi­cările organizatorice pe care le-a consacrat în fața ce­lor­lalți lideri, erau hotărâte dinainte. "Șeful cel mare" știe că "turma" sa va fi unanimă în a-l susține. La congres, ultimii săi prezumtivi con­tes­tatari au fost eliminați fără nicio crâc­nire din partea celor prezenți, penitenții înșiși acceptân­du-și resemnați soarta. Liviu Dragnea pare a fi "pe cai mari".
"Liderul maxim" și-a arătat, de altfel, disprețul suveran față de cei pe care îi consideră slugile sale credincioase, aducându-și tânăra iubită în prim-planul manifestării, deși persoana în cauză nu are (deocamdată) nicio funcție în partid. Modul în care s-au raportat la ea "doamnele" pro­movate în conducerea PSD de Liviu Dragnea a fost aproa­pe libidinos. Nu se poate face aproape nicio deose­bire între temenelele înalților funcționari de partid și de stat, Dăncilă, Firea, Rovana Plumb, Carmen Dan, L. Vasilescu etc. față de "iubita lui Dragnea", și plecăciunile pe care odinioară le făceau în fața Elenei Ceaușescu - soția dictatorului și "academician dr. inginer" - Lina Ciobanu, Su­zana Gâdea, Ana Mureșan etc., femeile-demnitar co­muniste. Gestul liderului PSD, oricât de insolit ar fi el, arată că acesta știa dinainte rezultatul final al așa-zisului congres. Dragnea și-a demonstrat și a arătat tuturor că deține controlul absolut asupra "partidului", tot așa cum (du­pă demolarea ultimelor două guverne PSD, impuse și demise de el), deține total frâiele actualului executiv. Nu în­tâmplător a promovat-o pe Viorica Dăncilă, sub­me­dio­crul prim-ministru al guver­nului, în funcția de președinte executiv al PSD. Cei șai­spre­zece vicepreședinți (aleși pe "criterii regionale și de gen") sunt, și ei, remarcabili prin obediența totală față de lider. Dragnea nu s-a mai obosit nici măcar să-și confirme, prin votul delegaților, funcția de șef absolut al partidului său, unanimitatea fiind sigură.
Mai toți observatorii politici din România au remarcat o involuție a celui mai mare partid, de la o asociație po­litică (bazată pe "idealuri comune" și cu o ideologie asor­tată), la o reuniune tribală (fundată în ierarhii "baro­niale" stricte, cu amendarea violentă a "dizidenților"), în care re­gulile sunt fidelitatea mafiotă, garantarea reciprocă a im­pu­nității, solidaritatea în minciună pentru păstrarea unor mi­nime avantaje față de "prostime" etc. Iliescu și Năstase, în­temeietorii "partidului" (neinvitați la congres), păs­trau, to­tuși, o anume, fie și aparentă, decență în pro­movarea li­de­rilor, ținând cont de abilitățile lor politice, de spe­cia­lizările lor. De la Iliescu la Dragnea, PSD-ul s-a de­gradat in­telectual și moral, minimele criterii valorice fiind în­lo­cuite de garanțiile sigure ale fidelității față de șef, ale supu­nerii oarbe față de voința acestuia. Așa cum Ceau­șescu transformase PCR-ul într-o afacere de "clan fa­milial", L. Drag­nea a transformat și el PSD-ul într-un grup organizat, do­minat de "clanul Teleorman", în care fos­tele lui "co­la­boratoare", Dăncilă, Dan, Shhaideh etc., joacă - prin func­țiile deținute - rolul principal. PSD-ul a de­venit un instru­ment docil pentru rezolvarea problemelor personale ale li­derului (în special, ale celor cu Justiția), orice alte "miș­cări" ducând la excludere, cu consecința ie­șirii din "elite". Liviu Dragnea știe că numai prin controlul total al "par­ti­dului", parlamentului și al celorlalte instituții ale statului poate scăpa de "neplăcutele" lui adversități cu Justiția.
Eliminarea vechilor lideri (unii, ca Iliescu și Năstase, "uitați", alții, ca Geoană sau Ponta, excluși) nu a dus însă la liniștirea totală a partidului. PSD-ul are o lungă tradiție de comploturi, trădări, execuții politice, uneltiri, ce nu vor dispărea peste noapte. Dezvăluirile publice ale mazilitului și exclusului Victor Ponta, privitoare la relațiile intime ale lui Liviu Dragnea cu SRI-ul, DNA-ul, CCR-ul și alte instituții (acuzate de actualul șef al PSD-ului că alcătuiesc "statul paralel"), indică vulnerabilități de care cei alungați din fruntea partidului și a bucatelor nu vor ezita, la mo­men­tul oportun, să se folosească. Dacă în traseul impus de Dragnea partidului vor apărea hopuri, nu doar cei îm­pinși acum, de conducătorul autocrat, în spate, se vor re­volta, ci și cei care, deocamdată participă "entuziast" la co­rul en­comiast dirijat de "clanul Teleorman". La pier­de­rea puterii - pe care credea că o deține pentru totdeauna - Elena Ceaușescu a exclamat: "Trădarea vine de lângă noi!". Promovându-și numai slugile slăbănoage și șan­ta­ja­bile din cercul său de apropiați, Dragnea ar trebui să se gândească la adevărul zicalei românești că "Orice naș își are nașul!". Or, PSD-ul este, cum se știe deja, un partid plin de "nași".