"Vecinii" de peste deal: Extratereștrii din Chiraleș

Catalin Manole
- În anul 1979, în satul Chiraleș-Lechința din județul Bistrița-Năsăud, au aterizat două nave extraterestre. Fenomenul, unic în România, a fost impresionant nu doar datorită duratei "vizitei", ci și numărului mare de martori. Am mers în satul bistrițean și am rememorat întâlnirea de gradul trei cu cei care au trăit-o -

"OZN-ul era la distanță destul de mică de noi. Eu știu ce am văzut acolo! Eram copil pe atunci, aveam 14 ani și eram clasa a șaptea, dar știu foarte bine ce am văzut! Pe deasupra râului Șieu, zbura către noi un obiect oval, roșiatic, luminat din interior. Semăna cu o far­furie întoarsă sau cu un capac de oală, numai că era mult mai mare, de aproximativ doi-trei metri dia­metru. Poate era și mai mare, dar nu pot să zic exact, că era totuși la distanță. Noi eram un grup de vreo 15 copii și ne jucam la Crip­ta Grofului, afla­tă la margi­nea satului. Le-am spus atunci și celorlalți copii că se vede ceva venind pe deasupra râului și cu toții am privit acel obiect deve­nind foarte luminos și îndrep­tân­du-se brusc, cu viteză, către un deal de lângă sat, căruia noi îi spuneam Bo­beică. Asta se întâm­pla în toamna lui 1979. Nu știam noi pe atunci ce în­seamnă OZN și ce sunt extratereștrii, pe vre­mea aceea nu aveam nici mă­car televizor. Dar ni s-a părut ceva atât de ciudat, că am luat-o cu toții la fugă către Bobeică, unde părea că se opri­se, ca să vedem ce este.", își amintește Fla­viu Moldovan. Stăm în bucătărioa­ra ca­sei sale din Chiraleș și, în timp ce își ține copilul pe genunchi, rememo­rează acele mo­men­te pe­trecute în ur­mă cu mai bine de 30 de ani. Cea­ta de copii a fugit de la Cripta Grofului pe po­dul de peste râul Șieului și s-au în­dreptat către dealul Bo­beică. Tot tra­seul a durat cam 20 de mi­nute, însă când au ajuns, câțiva oa­meni din sat, care veniseră și ei aco­lo, nu i-au lăsat să se apropie. La oarecare distanță, se vedeau nu una, ci două lu­mini roșii. Apoi, cele două obiecte au de­colat și au zburat mai departe, către nord.
Domnul Daniel Lechințan, și el co­pil pe atunci, își amintește: "Când am ajuns la dâmba aceea mare, de-i ziceam noi Bobeică, oamenii din par­tea aia de sat erau deja ieșiți din case și nu ne-au lăsat să ne apropiem. Mulți dintre ei ieșiseră afară, pen­tru că o lumină pu­ter­nică le luminase feres­tre­le. Nimeni nu știa exact ce e cu lumina de pe deal și era normal ca oamenii să fie temă­tori. Numai că alți copii se jucau afară în acea parte de sat și vă­zuseră ce s-a întâmplat, până să venim noi de la Crip­tă".
Unul dintre copiii care au fost mar­tori la acele evenimente este Horațiu Morar, astăzi profesor de matematică. El a reușit să ajungă mai aproape de locul unde aterizaseră luminile și își amintește: "Am văzut cum pe deal căzuse ceva ca o flacără. Dealul avea o pantă mai domoală, pe care se putea urca, și una foarte abruptă, spre apa care curgea către moa­ră. Îmi amintesc mirarea mea de atunci, că niște lumini se plimbau pe partea abruptă. Mă în­trebam cum poate cineva să meargă pe acolo? Era imposibil! Dar niște lumini se miș­cau acolo și lângă ele era o altă lumină, mai pu­ter­nică, de cu­loare roșie, oprită între niște pomi fruc­tiferi. Nu am văzut foarte clar din cauza distanței, dar era clar că ceva se mișcă acolo".
Aceste întâmplări au avut loc în seara zilei de 15 noiembrie 1979. Ce văzuseră oare oamenii din Chiraleș? OZN-uri? Niște simple lumini inexpli­cabile? Întregul sat era speriat și uimit de ceea ce se întâmplase, mai ales pentru că nu exista o ex­pli­cație logică. Însă evenimentele fuseseră prea evi­den­te și cu prea mulți martori, ca lucrurile să ră­mână nelămurite. A doua zi, au fost anunțate auto­ritățile de la Bistrița. Cei de la conducerea județului nu au fost însă surprinși: începând cu anul 1968, pe tot cuprinsul județului Bistrița-Năsăud, fuseseră semnalate, în mod repetat, fenomene "ciudate", de la lumini mari, ce pluteau dea­supra pădurilor (oa­menii spunând că au văzut "doi sori"), la obiecte zbu­rătoare neidentificate. To­tuși, l-au trimis în Chi­raleș pe Titus Zăgrean, un ziarist local de la săptă­mânalul Ecoul, ce investigase o bu­nă parte din aces­te feno­mene stranii.

Urmele

Secretara se întoarce din camera arhivelor cu două tomuri mari, cartonate și prăfuite: pe unul scrie 1979 și pe celălalt 1980. Mă aflu în redacția zia­rului Răsu­netul, noul nume al vechiu­lui ziar Ecoul, unde lucrase Titus Zăgrean, între timp dece­dat. Spre norocul meu, noua redacție a păstrat în­treaga arhivă a vechiului ziar, așa că încerc să gă­sesc documentele evenimentului de la Chiraleș.
Răsfoiesc paginile îngălbenite ale ziarului și mă afund în atmosfera anilor comunismului care irum­pe din pagini, creân­du-mi un sentiment neplăcut. Aproape fiecare număr de revistă este închinat con­ducătorului iubit, depășirilor de plan și eforturilor clasei muncitoare de a edifica viitorul de aur. Nu găsesc nimic despre fenomenul din Chiraleș. Îmi dau seama că nici nu ar fi avut cum să se publice în vremurile acelea o asemenea știre într-un ziar local. Și totuși, Zăgrean a făcut acea investigație. Domnul Traian Săsărman a fost mulți ani redactor șef al Ecoului și, mai apoi, după revoluție, al Răsunetului, și știe. Astăzi este la pensie, însă continuă să scrie ceea ce i se pare im­portant în viața comunității bis­trițene. Mă întâlnesc cu el la o cafea, și discutăm despre cazul Chiraleș. "Îmi amintesc de acel mo­ment. A fost mare tevatură pe acest caz. Am fost și eu la Chiraleș, când Zăgrean a făcut investigația. Am fost acolo imediat după întâm­plările acelea ciudate. Îmi amintesc de Bobeică, dealul unde se spune că au aterizat OZN-urile. Într-adevăr, pe partea abruptă a dealului, iarba era la pă­mânt, ca suflată de un vânt puternic. În apropierea câtorva pomi fructiferi era o urmă circulară de aproximativ trei metri. În acel loc, iarba era arsă ca de o sub­stanță chimică. Nu era arsă de foc, pur și simplu, era carbonizată. În trei lo­curi se vedeau trei adân­cituri de câțiva centimetri, ca și cum acolo ar fi fost niște pi­cioare de sprijin. Asta îmi amintesc. Și mai știu că Zăgrean, încă de atunci expert în ast­fel de fenomene, a adunat toți copiii care fuseseră martori și a luat declarații de la ei. I-a dus pe toți la școală, în jur de 20 de copii, și împreună cu profesorul Foșlui a luat declarații de la fiecare în parte despre ce au văzut. Zăgrean nu a făcut singur cercetarea, a avut cu el o echipă", îmi spune dom­nul Săsăr­man. Își mai amintește că ceva s-a publicat totuși despre acest caz, însă nu mai știe perioada exactă și nici dacă a fost în Ecoul. Dosarul, cu toate măr­tu­riile oame­nilor din sat și ale copiilor, inclusiv desene a ceea ce au văzut, au fost puse în trei do­sare identice. În acele dosare erau și exper­tizele coechi­pierilor lui Zăgrean - profeso­rul de științe naturale, Alexandru Hodo­roga, și fotogra­ful Alexandru Mă­gherușan, posibil și rezultatele analizei probelor de sol, trimise la doctorul în chi­mie Adrian Pătruțiu de la Cluj. Unul dintre dosare a ajuns în redacția Ecoul, altul a mers la Se­curitate și al treilea, la prim-secretarul de atunci al județului. Niciunul dintre cele trei dosare nu mai există, sau, oricum, sunt fie pierdute, fie păstrate "bine". Dar, deși pro­bele s-au pierdut, Titus Zăgrean a vorbit înainte de moartea sa despre ceea ce se afla în ele. Cea mai sur­prin­zătoare este mărturia a cinci dintre copii, care spu­neau că au văzut două ființe îmbrăcate în costume strălucitoare, coborând din obiectele zbu­ră­toare ate­rizate pe dealul Bobeică, de la marginea satului lor.

Dealul dispărut

Cândva, Chiraleș era un sat prosper, cu o popu­lație amestecată, de români și sași. Oamenii o du­ceau foarte bine, aveau în sat și grădiniță, și școală, ba chiar și maternitate. Așezarea avea o viață tih­nită, la adăpostul dealurilor ce îl înconjurau, pe malul râului Șieu. Apoi a venit revoluția din '89, și sașii au plecat în Germania. A fost începutul decă­derii. Mă plimb pe strada principală și satul pare trecut printr-o catastrofă: grădinile sunt neîngrijite, acoperișurile prăbușite, iar tencuiala căzută scoate la vedere zidurile de piatră, jupuite de timp. Satul, cel puțin în partea sa cea mai veche, pare pustiit. Vechea biserică săsească stă să cadă. Are un aer straniu cu scânduri bătute în geamuri și cu vițe de iederă urcându-se cotropitor peste ea, prin crăpă­tu­rile mari ale zidurilor gri.
Flaviu Moldovan, cel care văzuse cel mai clar OZN-ul, mi-a dat o listă aproape completă a co­piilor-martori de atunci. Îi caut prin sat, întrebând din poartă în poartă. Majoritatea sunt plecați în străi­nătate, în Germania, Italia sau Spania. Cei câți­va bătrâni care mai trăiesc își aduc aminte de eve­nimentele din 1979, dar nu mai știu amănunte: memoria lor este ca o piatră șlefuită de curgerea timpului. Anica Câmpan, a cărei casă era chiar sub dealul Bobeică, nu mai trăiește. Profesorul Foșlui, care a adunat atunci copiii la școală pentru decla­rații, este foarte bătrân și foarte bolnav, și locuiește la oraș, la fiica lui. Merg să văd Bobeica, locul unde poate au aterizat extratereștrii. Surpriză: nici dealul nu mai există. A dispărut cu totul! Un sătean care mă vede cum stau nedumerit la marginea locului plat, unde acum se află un gater, îmi explică: "Dea­lul a fost demolat de comuniști. După ce au făcut cercetările legate de luminile alea care au stat pe el, l-au mai lăsat un timp și apoi au băgat bul­do­zerele. Un an întreg au lucrat aici patru buldozere, de-au făcut ca-n palmă, după cum vezi și dum­neata...".
Merg la Cripta Grofului, pe malul celălalt al râului, acolo unde se jucau copiii când au văzut OZN-ul. Cripta este devastată. E stranie, totuși, atât cât a mai rămas din ea: săpată în coasta dealului, cu tuneluri ce aduc mai degrabă a vechi cata­combe și un basorelief în dreptul mormântului, ce repre­zintă proba­bil moartea șezând pe un tron, cu o coasă în mână. "Memen­to mori". Un avertisment: moartea domnește peste noi. Dar poate mai rea decât moartea este uita­rea. Mormântul grofului este gol. Ose­mintele lui au dispărut în timp, s-a păstrat doar craniul, găsit de niște copii. A fost o perioadă material didac­tic la școala din sat, apoi s-a pierdut și acea ultimă rămășiță a grofului. Nici din castelul său, aflat deasupra, pe deal, nu a mai rămas ab­solut nimic. Totul a deve­nit o amintire. Țărână. Cripta are o a două ieșire. De aici se vede foarte bine locul în care era Bo­beica, dar și râul pe deasupra căruia zbura acel obiect ciudat. Aici se jucau copiii care au văzut OZN-ul și lumina lui. Se vede și podul peste râu, unde se spune că erau alte două eleve, Daniela și Mariana Marțian. Ele mergeau de la școală acasă, în satul vecin, Chintelnic, când OZN-ul a trecut către Bo­beică. Oamenii își amintesc mărturia lor: "Fetele din Chintelnic au zis că, atunci când au traversat podul nostru, au simțit o căldură puternică, ca și cum ar fi mers prin arșița lui august, măcar că noi eram în noiembrie. După ce au trecut de pod, cum a venit, așa a și plecat căldura aia. S-au mirat mult, au spus la școală și așa s-a aflat." Casa surorilor Marțian este în marginea satului Chintel­nic, dincolo de ferma de gâște. Nu e ni­meni acolo. O vecină mă lămurește. "Sunt plecate fie la Cluj, fie în Germa­nia". Ce va mai rămâne oare din aceste locuri, până la următoarea aterizare a extratereștrilor?

Un caz special

În ciuda faptului că mulți dintre mar­tori nu mai trăiesc sau sunt risipiți prin lume, fenomenul de la Chiraleș rămâne unul de excepție pentru cercetătorii con­tac­telor extraterestre. Și asta se datorează nu doar numărului mare de martori - aproape 20 de copii, plus sătenii din apro­pierea dealului Bobeică, ci și du­ra­tei fenomenului. De la Cripta Grofului și până la Bobeică, așa cum își amintește Flaviu Mol­dovan, copiii au făcut 15-20 de minute pe drumul ocolit, ce duce la podul peste Șieu. Abia după ce au ajuns la Bobeică, luminile și-au luat zborul. În tot acest timp, diferiți martori au putut să vadă feno­menul îndeaproape. Această durată mare de timp pentru observație elimină eventuale confu­zii de genul "trasor", "rachetă de semnali­zare", "fulger circular" etc. Foarte interesantă rămâne și declarația de acum a lui Flaviu Moldovan, care spune că obiec­tul era luminat din interior și, practic, doar în momentul când se deplasa cu viteză devenea pe de-a-ntregul luminos, o lumină observată și de cei­lalți săteni care au ieșit afară atunci când "ferestrele s-au lumi­nat". Un mister rămâne legat de felul în care cele două "lumini" au aterizat. În primul rând, pare ciu­dat că deși copiii de la criptă au văzut un singur obiect, martorii din sat au văzut două lumini așezându-se pe Bobeică, în timp ce Titus Zăgrean povestea despre o singură urmă rămasă pe iarbă. Chiar dacă cea de-a două lumină nu a aterizat, pro­priu-zis, ci doar a așteptat-o pe cea dintâi, plutind deasupra solului, urmele picioare­lor de susținere lăsate pe iarba arsă face că feno­menul Chiraleș să intre în categoria întâlnirilor de gradul doi cu ființe extraterestre. Însă unul dintre martorii cheie pare să fie Andrei Morar, copilul care le-a declarat investi­gatorilor de atunci că a văzut ființe mici, îmbrăcate în argintiu, coborând din cele două nave. Descope­rirea unuia dintre cele trei dosare întocmite de zia­ristul Titus Zăgrean, cuprinzând și acele declarații, ar putea să fie probe solide pentru încadrarea fe­no­menului Chiraleș la categoria întâlnirilor de gradul trei. Una din­tre puținele de acest fel din Româ­nia, și cu atât mai importantă cu cât probele sunt multi­ple și încă verifi­cabile astăzi, la doar trei decenii de la înregistrarea lor.
În studiul acestui caz, o comple­tare importantă a adus Călin N. Turcu, un cunoscut expert în pro­blema OZN-urilor, care, din pă­cate, nu mai este nici el printre noi. A aflat despre apariția OZN-uri­lor la Chiraleș la apro­ximativ o lună după întâmplare. Chiar și așa, a plecat ime­diat în satul bistri­țean pentru a face o nouă investigație, paralelă cu cea a lui Titus Zăgrean. Pro­bele în teren erau în bună mă­sură com­promise: urmele staționării navei nu se mai vedeau, con­turul ei pe iarbă era imposibil de dis­tins. Totuși, cu aju­torul profesorului Foșlui, a adunat din nou copiii-martori și le-a luat declarații. Din feri­cire, acestea s-au păstrat și au fost publicate în cartea Cazuri OZN în România. Concluzia la care ajunge C.N. Turcu, după o analiză tehnică a datelor, este că întâlnirea de la Chiraleș poate să fie consi­derată de gradul trei.

La plecare

Mă pregăteam să îmi închei periplul în satul Chiraleș. După câteva zile de mers pe ulițele satului și de discuții din poartă în poartă, oamenii începu­seră să mă știe, să mă salute sau, cei mai tineri, să mă întrebe ironic dacă ce spun bătrânii că s-a întâm­plat se adeverește. Chiar înainte de ple­care, s-a apro­piat de mine un băr­bat bonom. S-a prezentat Radu Mo­rar și, luându-mă de braț, mi-a spus: "Domnule, mă iertați... Am auzit ce căutați... Dom­nule dragă, acum lu­mea se miră de lucrurile astea, dar credeți-mă, a fost o perioadă de vreo zece ani, până prin 1980, când tot județul Bistrița-Năsăud era plin de astfel de întâmplări. Aproape că nu era sat unde cineva să nu fi văzut lumini umblătoare, stele ce se plim­bau câte două, câte trei pe cer, sau așa, ca niște oameni de lumină. Că așa era pe-atunci, lucruri de-astea se arătau. S-au văzut și la Bistrița, și în pădurea Codrișor și la Budacul de Jos, dacă mă-nțelegeți... Eu eram șofer pe vremea aia și umblam mult și vorbeam cu mulți oameni, mulți - țărani simpli. Vedeau oame­nii, își făceau cruce și mereau în treaba lor, mă-nțe­legeți, unii nici nu se mai mirau. În perioada aia era ceva destul de obișnuit. De-aia, când s-a întâm­plat la noi în sat, am ieșit și eu la poartă, că am văzut lumină mare pe Bobeică. Da' după aia m-am întors în casă. Lu­mea zicea că sunt extratereștri. Da' eu am zis: «Păi și ce-i cu asta? Sunt vecinii noștri de peste deal, mă-nțelegeți...»."

Complement de anchetă

FLORIN GHEORGHIȚĂ - specialist internațional în domeniul fenomenelor extraterestre: "Fenomenele de genul Chiraleș continuă, însă altfel"

- Cum se explică faptul că înainte de 1989, fenomenul OZN era foarte prezent în România, iar astăzi, practic, a dispărut?

- Aceeași întrebare și-au pus-o și cercetătorii din Germania și din SUA ai feno­menului OZN, care a dispărut nu doar la nivelul României. Concluzia la care s-a ajuns este că "fenomenul OZN" a fost doar o etapă a comunicării dintre ființele extraterestre și pământeni, o fază interme­diară în reorientarea gândirii oamenilor. Astăzi, fenomene de genul Chiraleș continuă, însă altfel. Dacă până în anii '90, existau anumite materializări vizibile ale fiin­țelor extraterestre, în prezent asistăm la o așa-numită trecere a lor în "invizibil". S-a modificat modul "prezenței", însă dorința lor de a ne duce la alte etaje ale gândirii, de a vedea și alte paliere, mai ample, ale realității, și de a ne scoate din antropocentrismul nostru, a rămas neschimbată. Dacă semnalarea OZN-urilor a scăzut, în schimb "fotografiile din invizibil" s-au înmulțit extraordinar de mult! Astăzi, sunt câteva institute de cercetare care analizează aceste imagini în care apar ființe extraterestre, gru­puri de astfel de ființe și chiar nave sau momente ale debarcării lor. Eu însumi am în arhivă sute de astfel de imagini, pe care le analizez. Astăzi, avem de-a face cu dematerializari ale navelor extraterestre, cu deplasări ale lor prin folosirea energiilor negative și a tunelurilor topologice spațiale și prin multe alte metode. Prezența extraterestră este mai puternică decât înainte pe planeta noastră, însă sub o altă for­mă.