"Slujba de la miezul nopții"

Cititor Formula AS
PUTEREA RUGĂCIUNII

În toamna anului 1995, mă bucuram de câte­va luni de vacanță, înainte de a mă angaja, după absol­virea facultății. Eram în Sfântu-Gheorghe (Covas­na), la sora mea, Co­dru­ța, și-mi petreceam timpul cu ea și cu prietenele ei, care deveniseră de multă vre­me și prietenele mele. Cu ele și cu sora mea am ple­cat, într-o după-amiază de septembrie, spre Mânăs­tirea "Con­stan­tin Brânco­veanu", din Sâmbăta de Sus. Urma să petre­cem acolo trei sau patru zile. Pen­tru noi toate era prima oară când puneam piciorul într-o mânăstire. Fetele mer­geau la biserică, eu însă nu. De mai mult de un an, mă înverșu­na­sem împo­triva credinței ortodoxe, pe care o conside­ram lip­sită de conținut, mult prea ermetică în for­me, obo­si­toa­re. Nu mă mai închinam la icoane, consi­de­rându-le idoli făcuți de mâini omenești; îmi sco­sesem cru­ciu­lița de la gât și-mi puse­sem un pește, semn pe care se spune că-l avuse­seră creș­tinii pri­melor timpuri. În contextul acesta, vizi­ta și șe­de­rea la o mânăstire ortodoxă pre­zen­tau pen­tru mine un interes pur tu­ris­tic, nici acela din cale-afară de pu­ternic, mărturisesc. S-a întâm­plat, însă, ceva bizar. Deși la ora două, când am ple­­cat din Sfân­tu-Gheorghe, eram per­fect să­nă­toa­să, după trei ore, pe când co­bo­ram în curtea mâ­năs­tirii, tremu­ram de febră, iar gâtul mă du­rea atât de tare, încât nu pu­team să scot nici un cu­vânt. M-am bă­gat în pat, sub două plăpumi, să-mi po­to­lesc puțin fri­gul ce mă apucase. Știam perfect ce am: amig­dalită pul­tacee; toată copi­lăria su­fe­ri­sem de asta, dar de mai mult de 14 ani nu mai făcusem nici o cri­ză. Amig­da­lita se declanșase acum, când eram în vâr­ful munților, la 30 de ki­lo­metri de­părtare de o far­macie și fără nici un mij­loc de trans­port care să-mi facă accesi­bile anti­bio­­ticele de care aveam ne­voie. Fetele au plecat prin mânăs­tire, în cău­tarea unui punct farma­ceutic. S-au întors cu cea­iuri, pri­­mi­te de la un călu­găr. Dar eu nu pu­team în­ghi­ți nimic: nici ceai, nici apă, nici o bucățică de bana­nă, deși mi-era foame și sete. Două zile au tre­cut așa; fetele pe­treceau multe ore pe afară, fie la sluj­be, fie plim­bându-se prin împrejurimi. Se întor­ceau de fiecare dată mai încân­tate și mai mulțumite, încer­când să mă facă și pe mine să văd, prin poves­tiri, ceea ce ve­deau ele. Timpul în care rămâneam singură în ca­me­ră mi se părea lung și nesuferit, cu atât mai mult, cu cât du­re­­rile nu încetaseră, febra mă toropea fără să mă adoarmă, iar gându­rile nu-mi țineau o tovărășie tocmai plăcută. Mă simțeam nedreptățită: de ce să fiu nevoită să stau în pat, când - după câte îmi po­ves­teau fetele - erau atâtea lu­cruri minunate de vă­zut? Și, dacă nu puteam să văd nimic, de ce mai ve­ni­sem? În toiul unor astfel de bom­bă­neli interi­oare, mi-a căzut privirea pe candela din colțul came­rei în care eram ca­zate; flacăra ei micuță lumina chipul Maicii Domnului. Nu știu de ce, tocmai eu, care nu mai credeam în icoane și, poate (acum mă cu­tremur scriind!!!), nici în sfințe­nia Maicii Dom­nului, m-am trezit spunându-I în gând, așa cum i-aș fi spus mamei mele: "Iartă-mă!". În seara aceea, când fetele s-au întors de la masă și de la vecernie, Co­druța a trecut foarte aproa­pe de patul meu; s-a speriat, atât de tare dogoream. Nea­vând termometru, nu puteam ști exact ce tem­pe­ratură aveam; cert e că cearșaful înmu­iat în apă rece cu care mă aco­perise sora mea în seara aceea s-a uscat în mai puțin de cinci minute. Atunci au intrat în panică. Au plecat din nou prin mâ­năs­tire, în căutarea unei sticle de spirt, să-mi facă mă­car o frec­ție. S-au întors nu nu­mai cu spir­tul, ci și cu o doc­toriță din Târgu-Mu­reș, care era cazată chiar în camera de lângă noi. Doc­torița m-a consul­tat și a dat următorul verdict: "Fără Eritromicină, fata asta nu se mai ridică din pat! Puroiul i-a prins nu nu­mai amig­da­lele, ci și cerul gu­rii. Mâi­ne, cum știți, cum nu știți, mer­geți la Fă­găraș și cumpărați!".
S-a lăsat liniștea în ca­mera noastră... fetele erau așa de îngrijorate, încât au decis să nu mai meargă la miezo­nop­tică; au început să se pregă­tească de culcare. Și atunci, nici eu nu știu din ce imbold am spus: "Sunt aici de două zile și n-am văzut nimic. Nu vreți să mă duceți și pe mine la miezonoptică?". Spre sur­prin­derea mea, nici mă­car Co­druța nu a protes­tat. S-au îm­brăcat, m-au aju­tat și pe mine să mă îmbrac și am pornit încet, spre bise­rică. Dru­mul de la stă­re­ția veche, unde eram cazate noi, la stăreția nouă, l-am făcut în vreo 40 de minute. În mod nor­mal, nu ia mai mult de 10 minute. Dar eu abia mă pu­team mișca. Era o noapte frumoa­să, caldă; se auzeau numai clopo­te­le, chemând la slujbă, gre­ierii și un pârâiaș care curgea în spatele gar­du­lui viu ce mărginea căra­rea. La un moment dat, a tre­cut pe lân­gă noi un că­lugăr. Ne-a salutat fru­mos: "Doam­ne-aju­tă!" și ne-a spus: "Ce bucu­rie să vezi creș­tini ve­nind la mie­zonop­tică! Sluj­ba de noap­te e de aur, cea de zi e de argint". Ultima co­ti­tură a cărării spre stă­reția no­uă a dispărut, iar mie mi s-a tăiat răsufla­rea: pro­filată pe munții Făgăra­șu­lui, albă, zveltă, de o fru­musețe aproape dure­roa­­să, a apărut mâ­năs­tirea. Apropiindu-mă din ce în ce mai mult, am avut clar sen­zația că Dum­nezeu toc­mai tre­cuse pe acolo, că, da­că m-aș fi gră­bit puțin, L-aș fi prins din urmă. Nu mai trăisem vreodată așa ceva.
Am intrat în bise­rica mică. Am stat la toată sluj­ba în picioare, nici mă­car rezemată de perete. Nu am o amin­tire a ceea ce s-a întâmplat atunci, nu știu nici ce-am simțit, nici ce-am gândit. Știu doar că, odată întoarsă în cameră, am mâncat aproape nor­mal, cu foamea unui om, care nu mân­case de două zile.
În dimineața următoare, pe când mă îndreptam spre duș, fluturându-mi prosopul, m-am întâlnit cu doctorița. S-a mirat văzându-mă și m-a certat că m-am ridicat din pat: "Dar, doamna doctor, eu nu mai am nimic!". "Cum nu mai ai nimic?! Ia vino încoa­ce, la lumină!" M-a dus în pragul clă­dirii, în plină lumină de soare și acolo s-a uitat în gâtul meu. Mi-a fost dat să văd atunci mate­rializarea expresiei "a-i cădea cuiva fața". "Bine, dar tu chiar nu mai ai nimic... adică mai ai doar un punct mic de puroi pe amigdala stângă! Ce ai făcut??..." "Am fost la biserică azi-noapte..." "Atât?!?" "Atât. Dar nici nu știți dvs. ce mare pas a fost!" Doamna doctor s-a îndreptat spre ca­mera ei, strigând: "Auzi, Nelu, dacă se înstăpâ­nește psi­hoterapia, noi, medicii, pu­tem să ne dăm demisia!".
Eu am rămas în prag, zâmbind soa­relui. Dum­ne­­zeu tocmai trecuse pe-acolo; dacă m-aș fi grăbit puțin, L-aș fi văzut. Dar, oare, nu-L văzusem...?

BRÂNDUȘA VRÂNCEANU - București