Vaccinurile, între obligativitatea impusă de stat și efectele adverse- Interviu cu dr. ANCA NIȚULESCU, medic primar ORL, doctor în științe medicale

Cristian Curte
Sunt, ca și dumneavoastră, probabil, vacci­nat.

M-am născut și am crescut în primii ani ai copilăriei mele, în anii dictaturii, când nu prea puteai să optezi. Statul îți spunea ce e bine și ce e rău, iar tu trebuia să te conformezi. Al­ter­native nu aveai, pentru că un stat totalitar se ba­zea­ză pe lipsa de alternative. După ce tinerii din de­cembrie 1989 au murit pentru libertate, am crezut că vremurile acelea au apus definitiv. Există însă o hidră a statului, care întotdeauna își păstrează un cap viu, după ce i le-ai retezat pe celelalte 99. Re­cent, un astfel de cap a scornit o lege demnă de ana­lele unui stat totalitar - legea vaccinării obligatorii, aflată acum în dez­batere în parlament, după ce a trecut deja de senat, cu o majoritate covârșitoare de voturi pentru. Ce prevede ea? Ca orice copil din România să fie vaccinat în mod obligatoriu, chiar și cei care fac dovada că au fost imunizați natural, pentru că au făcut deja boala. Părinții care refuză vaccinarea propriilor copii vor fi amendați cu sume de ordinul a mii de euro, apoi vor fi dați pe mâna ser­viciilor de protecție a copilului. Finalmente, co­piii lor nu vor fi primiți în nicio instituție de învă­țământ, fie ea creșă, grădiniță sau școală.
Pentru că nu suntem împotriva vaccinurilor, dar suntem pentru informare și decizie liberă, vă pre­zen­tăm în in­ter­viul de mai jos, argumentele unui specialist.

"Obligativitatea vaccinării devine un act abuziv"

- Un nou proiect de lege, de data asta din do­me­niul sănătății, îi instigă pe români să iasă în stradă. Cum apreciați, în calitate de specialist, re­centul proiect de lege, aflat în dezbaterea parla­mentară, potrivit căruia vaccinarea va fi obliga­torie?

- Vaccinarea se vrea o procedură de prevenire a bolilor și se aplică în primul rând persoanelor sănă­toase. Este însă o procedură controversată în lumea medicală, gre­va­tă de riscul unor reacții ad­verse, dintre care une­le foarte grave. La ni­velul ac­tual de cu­noaș­tere medicală, nu avem metode să pre­ve­dem cine va dezvolta re­acții adverse postvac­ci­nale grave și cine nu. În aceste condiții, obli­ga­tivitatea vaccinării devine un act abuziv. Legea are un caracter co­ercitiv și anti-cetă­țe­nesc, pentru că dis­cri­mi­nează persoanele ca­re aleg să nu se vacci­neze pe ele sau pe copiii lor. Textul de lege merge până acolo încât îngrădește accesul la educație al copiilor care sunt ne­vac­cinați, interzi­cân­du-le ac­­ce­sul în școală sau chiar grădi­ni­ță. O exa­ge­rare enormă! De ase­me­nea, legea în­cal­că in­dependența profe­sio­nală a medicilor, le­gi­fe­rând pedepsirea me­­dicilor ca­re vehi­cu­lează in­for­ma­ții "răuvoi­toa­re" despre vaccinare, adi­că a celor care în­drăznesc să își ex­prime o opinie pro­fe­sională despre un act me­dical; dar favori­zea­ză în mod evi­dent fir­me­le producătoare și distribuitoare de vac­cinuri care, conform proiectului de lege, au dreptul să susțină campanii publice de informare a popu­la­ției despre beneficiile vaccinării, dar nu sunt obli­gate să avertizeze asupra efectelor adverse.
Legea definește refuzul vaccinării propriului copil de către părinte, ca "neglijare parentală" și im­­­plică serviciile sociale de protecția minorilor în vac­­cinare, care este o procedură, în esență, medi­ca­lă; prin aceasta, legea deschide calea abuzurilor îm­po­triva părinților care refuză vaccinarea copiilor lor.

"Suedia a interzis vaccinările obligatorii, invocând încălcarea constituției"

- Care este procedura în Uniunea Euro­pea­nă? Există țări în care vaccinarea este obli­ga­torie? Sunt și țări unde este facultativă?

- În Suedia, Austria, Cipru, Danemarca, Elveția, Estonia, Finlanda, Germania, Islanda, Irlanda, Li­tua­nia, Luxemburg, Norvegia, Olanda, Portugalia, Spania și Marea Britanie, vaccinarea nu este obli­ga­torie, iar accesul în colectivitate nu este condi­țio­nat de această procedură medicală. Într-o parte din aceste țări, statul impune o informare a popula­ției, dar nu o obligație, nu o constrângere. Pe 10 mai 2017, Suedia a interzis chiar vaccinările obli­ga­­torii, invocând încălcarea Constituției și rezis­ten­ța cetățenilor la ideea de obligativitate sau con­strângere.

- Totuși, de ce se consideră în majoritatea lu­mii medicale că este bine să ne vaccinăm? Nu exis­tă un con­sens deplin în această problemă, dar o mare parte a lumii academice este favorabilă vaccinării.

- Principiul vaccinării spune că introducerea în corp a unei mici cantități de virus viu, atenuat sau mort, declanșează producția de anticorpi, care, oda­tă produși, rămân în sângele persoanei vaccinate; la un atac al acelui virus asupra organismului, an­ti­­corpii produși după vaccinare vor interveni prompt și vor neutraliza agentul patogen. Aceasta este teo­ria tradițională, dar, pe măsură ce știința a evo­luat, studiile au arătat că această concepție este cel puțin simplistă. Anti­corpii produși artificial prin vacci­nare nu au rolul exclusiv în apărarea imu­ni­tară. Ei nu re­zis­tă în sânge decât pe pe­rioade scur­te. Imu­ni­tatea este mult mai complexă decât s-a cre­zut ini­țial; protecția față de o boală nu se reduce doar la pro­duc­ția de anticorpi; există și alte meca­nisme imu­nitare care inter­vin. În afară de acest lucru, in­troducerea di­rect în sânge a unui antigen este ne­naturală. În mod natural, agresorul intră în corp pe căile naturale (res­piratorii sau digestive de obicei), nu ca în cazul vaccinului, când este injectat direct în sânge.

"Urmările vaccinurilor pot fi dramatice: boli invalidante permanente"

- Ați menționat "victimele vaccinării". Care sunt problemele le­ga­te de vacci­nuri? Ce efecte adverse a­par, de ce există spe­cia­liști de vârf în medicină care nu le recomandă?

- Sunt mai multe probleme aici, și aș în­cerca să le ordonez. În primul rând, tre­buie să ținem cont de faptul că vaccinurile nu sunt injectate unor bolnavi pe care dorim să îi vindecăm, ci unor persoane să­nă­toase, și nu sunt atât de sigure pe cât ni se spune. Ele sunt considerate o metodă de profilaxie a bo­li­lor transmisibile, dar, în realitate, pot induce mul­tiple reacții nedorite. În prospectele vaccinu­ri­lor sunt enumerate multiple efecte adverse, ce pot apă­rea după injectare. Unele dintre acestea sunt boli invalidante permanente: paralizii, encefalopatii (afec­tări ale creierului), șoc anafilactic, comă și chiar deces. Sigur că aceste efecte nu apar la toate persoanele vaccinate. La nivelul actual de cu­noaș­tere me­dicală, nu avem metode să prevedem care per­soane sunt vulnerabile și vor dezvolta efecte ne­dorite și care nu. Un astfel de produs nu poate fi ad­­ministrat fără discernământ, întregii populații. Efectul este că se previne o boală infecto-conta­gioa­să, dar se creează alte boli cronice, cu evoluție im­previzibilă. În al doilea rând, ceea ce nu știu oa­me­nii este că vaccinurile sunt produse biologice, ca­re conțin material genetic de la alte specii sau de la embrioni umani. Pentru producția industrială a vac­cinurilor, virusul vaccinal este cultivat pe: - cul­turi de celule animale (virusul polio pe celule VERO conform prospectului, adică celule de rinichi de maimuță, iar virusul rujeolic pe embrioni de pui de găină); - celule diploide umane, adică embrioni umani avortați (vaccinul rubeolic este cultivat pe ce­lule MSC-5 conform prospectului, ceea ce în­seam­­­nă celule pulmonare de embrion uman avor­tat). În acest fel, vaccinurile, în gene­ral, constituie o cale de introducere de material ge­netic străin în sângele persoanelor vaccinate. In acest context, vac­cinurile sunt produse cu înalt po­ten­țial de con­ta­minare biologică. Este dovedit știin­țific că mate­ria­lul genetic străin introdus direct în sânge poate de­clanșa la om oncogeneză (cancer) și boli auto­imune (scleroză multiplă, lupus, psoria­zis, autism). Do­vada cea mai evidentă este contami­na­rea vacci­nurilor cu virusul SV40, rezultat din rinichiul de maimuță, pe care s-a cultivat și se culti­vă și în pre­zent vaccinul antipoliomielită. Există nenumărate articole medicale care detaliază pre­zen­ța virusului SV40 în tumorile canceroase umane.
În al treilea rând, vaccinurile conțin adjuvanți chimici toxici pentru om. Conform prospectelor vaccinurilor, în compoziția acestora există săruri ale unor metale (hidroxid de aluminiu, fosfat de aluminiu, thimerosal - compus al mercurului). Este dovedită științific toxicitatea acestor metale asupra creierului uman; există multe studii care ridică pro­blema legăturii între autism, demență, Alzhei­mer, pe de o parte, și mercur și aluminiu, injectate în sân­ge, pe de altă parte. Aș încheia prin a spune că vac­cinurile nu au eficiența care li s-a atribuit ini­țial. Deseori, în epidemii, o mare parte din cei îm­bol­năviți sunt vaccinați conform schemei în vigoa­re. Însă, în mod paradoxal, vaccinurile pot trans­mite boala pe care se presupune că o previn. Se știe, de exemplu, că în România, poliomielita cu virus sălbatic a fost practic eradicată, dar continuă să circule poliomielita indusă de virusul din vaccin.

- În cariera dumneavoastră medicală ați în­tâlnit cazuri în care să fi existat efecte adverse gra­ve după administrarea unui vaccin?

- Deși ca medic nu mă ocup de vaccinare în mod special (sunt medic primar ORL), am venit în contact cu părinți care mi-au relatat cum bebelușii lor au dezvoltat reacții adverse după vaccinare: con­vulsii, episoade de plâns incontrolabil care au durat 3-4 ore fără întrerupere, erupții cutanate, ec­ze­me și alergii declanșate imediat sau în mod in­sidios după vaccinare, dureri și paralizii muscu­lare instalate după vaccinuri care conțineau virusul po­lio, letargie la câteva ore după vaccinare și, în ca­zurile foarte grave, regresie psihică treptată, de tip autism, după vaccinul ROR. De asemenea, eu fi­ind medic primar ORL, deseori părinții mi se adresează pen­tru infecții recidivante în sfera ORL și o ten­din­ță exasperantă la afecțiuni respiratorii care au apă­rut la copiii lor, după unul dintre vaccinuri. Ei spun că micuții lor s-au schimbat după vacci­nare, au devenit bolnăvicioși, sensibili la expunerea la aer rece și, mai ales, că se îmbolnăvesc continuu când sunt duși în public.