CORNELIA ARDELEAN- ARCHIUDEAN - "Doamne ferește, de moartea satului românesc!"

Corina Pavel
O altă bistrițeancă, pe frontul tradiției populare

În diminețile de noiembrie, viile Ocniței miros a frunze ruginii și umede, iar după ce negurile se risipesc, lumina soarelui po­le­iește blând creștetele dealurilor dimprejur. În piv­ni­țele gospodarilor, vinul a stat din fiert, pe ulițe se-aud ceterași che­mând la nunți și la petrecerile dinainte de postul Crăciunului și parcă îți vine să spui: "Doamne, mândră-i via­ța!". De pe cer­dacul casei părin­tești, Cor­nelia Ardelean-Archiu­dean se bucură de zvonurile de bucu­rie care ajung la ea și o ru­gă­ciune de mulțumire îi urcă în inimă: în satul său natal, Ocnița Bistriței, cân­tecul și jocul bătrâ­nesc n-au fost uitate, ba chiar au reîn­viat cu o vitalitate uimi­toa­re. La o ulcică de vin pelin, pre­gătit anume de bărbatul ei, cu nume atât de falnic - Florentin Archiudean, și dres cu felurite ierburi aro­mi­toare spre a spori puterea poveștii, Cornelia istori­seș­te calendarul zilelor și mun­cilor sale, spre reînvierea rosturilor de odi­nioară ale satului românesc.

Păunașii codrului

- Dincolo de aplauzele cu care publicul m-a răs­plătit totdeauna regește, atunci când am urcat cu cân­tecul pe scenă în fața lui, eu am avut întot­deauna să­dită în suflet dorința de a-i apropia și pe copii de cântecul și jocul românesc, de poveștile de viață ale sa­tului de odinioară. Mă doare să mă gândesc că felul vieții noastre, rostul nos­tru de-a fi români, nu doar în vorbe, ci și în fapte ar putea să se piardă. Cu acest gând, în ur­mă cu șase ani am înființat an­samblul "Cu­nu­na grâ­ului" din Ocnița, împreună cu soțul meu, Flo­rentin (Dinu) Archiudean. Ne-am bucurat de aju­tor, ori­deunde a venit. Și soarta a vrut ca su­portul financiar să ne vină tocmai din partea satului el­ve­țian cu care suntem înfrățiți, niște oa­meni la fel de iubitori de tradiție, mai ales că a lor s-a pier­dut: Les Bois Vaudois. Ne-au susținut și pă­rinții copii­lor, cu câte 15 lei pe lună, pentru mici chel­tu­ieli de organizare. Noi, Archiudenii, soțul meu și cu mine, facem vo­lun­tariat: eu îi învăț pe co­pii să cânte, Di­nu or­ga­ni­zează repetițiile, face pro­movare pentru spec­­tacole, aduce coregrafi și ce­terași pen­tru a-i în­­văța pe copii să joace. Jocul nos­tru din Oc­nița, din zona de câmpie a Bistriței, e diferit de cel de pe Someș, mai complicat, așa că în­­tot­deauna ce­rem în­drumarea bătrânilor, celor care mai știu jocurile de demult.

- Am fi bucuroși să ne spuneți cum arată locul activităților dvs., astfel ca povestea să aibă și-un peisaj.

- Ocnița e un sat vechi și curat românesc, așe­zat între dealuri, odinioară toate pline cu vii. Avem 87 de copii la școala din sat și, dintre ei, mai mult de jumătate sunt înscriși în ansamblul nos­tru. Vin și din Teaca vreo 20, un sat alăturat, vin vreo 10 și din Archiud, mai vine o fetiță din Ga­lații-Bistriței, ceva mai depărtișor, și din Herina (satul cu faimoasa biserică restaurată cu ajutorul pictorului Ștefan Câlția), vin de pe toată valea asta: vorbesc între ei și se aduc unii pe ceilalți, așa că sunt vreo 90 de co­pii în total. Măcar jumătate din ei să ră­mână cu tra­di­ția în suflet și tot e ce­va! Noi fa­cem to­tul din pasiune, așa cum spuneam, și a­tunci asta se vede: at­mos­fera e foarte ve­selă și destinsă, iar copiii își dau toată silința. Unii dintre ei sunt din familii de jucăuși pătimași ai dansului popu­lar, ști­ute de tot satul, din bă­trâni, iar nepoții au, la rândul lor, jo­cul în sânge. A venit de curând la noi un băiețel din Teaca (mama ro­mâncă, iar tatăl maghiar), are șase ani și nici nu știe care-i stângul și care-i dreptul! Dar îi merg picioa­rele singure, nu trebuie să îi explici cum, el doar se uită, "fură" și apoi reproduce întocmai. Are un talent incredibil la joc, așa cum găsim și copii cu niște voci uimitoare. Dar bucuria cea mare e că le place ce fac, toți sunt mândri nevoie mare când învață jocul și cântecul, i-am dus în spectacole și prin alte locuri, au fost filmați și dați pe posturile de tele­vi­ziune, de i-a văzut tot satul, au plâns bă­trâ­nii în mânecile căme­șii, de dragul lor. Nu-i puțin să vezi cum niște prunci duc mai departe obice­iu­rile în care ai trăit. Jo­cul copiilor a devenit un eve­niment. Ține viu satul nostru. Să-i vezi cât de mândri îs când se îmbracă în port, așa-s de ocoși, de parcă nime nu îi ca ei. S-a creat așa o vâlvă în sat, că părinții scot costumele vechi din lăzi, care mai au, iar care nu, caută meșteri să le facă. Avem chiar o fe­meie în sat ca­re a reînceput să coa­să cămeși în stilul spe­cific satului nos­­tru, am urmărit a­nu­me asta, să nu fie modelele ca la Salva, ori ca în alte locuri din județ, că oa­menii le mai în­curcă. Cei mici sunt atât de nerăbdători, că își întreabă mereu pă­rin­ții: "Când îi vineri, ca să mă duc la repetiție?". Avem patru grupe de vârstă: două mici, o grupă mij­locie, iar cei din grupa mare, 14-16 ani, sunt atât de buni, că pot concura cu cel mai bun an­sam­blu de profesio­niști din județ, "Cununa de pe So­meș".

La joc cu prunul

- Dvs. ați învățat să jucați tot în anii copi­lăriei?

- Pe mine m-a băgat în joc vecinul meu, care era cu patru ani mai mare, dar era deja un foarte bun jucăuș. Că așa trebuia să fie, ori o rudă apro­piată, ori un vecin de încredere, care să aibă grijă de tânăra copilă care intra prima dată la horă. Aveam aproape 14 ani, era după Paști și, eu îmi cu­­susem cămeșă nouă în iarna dinainte, anume pen­tru a intra în joc. Fetele, pe vremea aceea, tre­buiau să învețe toate lucrurile de trebuință a se face într-o casă: să coasă, să țeasă, să împletească, să brodeze, să facă dantelă (colțișori) pentru poale, iar eu le-am învățat pe toate. Eram deja înăltuță, și mama m-a învățat când am plecat de-acasă prima dată la joc, că dacă vreun fecior zice "Hai o țâră-ncoa­ce, să-ți spun ceva", adică mă cheamă mai încolo ca să vor­besc cu el, să nu mă duc! "Faină-i Nela a lu Șpori și bine joacă!", mi-a zis mama că au spus des­pre mine femeile satului care m-au privit ju­când! (Așa mi se zice mie în sat, Nela, iar po­recla fa­miliei me­le este "de-a lui Șpori", adică un neam de oameni foarte harnici, cu spor în tot ce fac.) De mi­titică mergeam și priveam jocul de duminică, cum fă­ceam toți copiii pe vremea aceea. Era aș­tep­tat de tot satul. Iar când ajungeam acasă, prin­deam cu brațul trunchiul câte unui prun și mă-n-vâr­team în jurul lui, ca și cum ar fi un fecior. De multe ori, mama mă urmărea și dacă nu făceam bine, mă lua dumneaei și mă învârtea. Jocul de duminică era o parte importantă a vieții. Se în­tâlnea la el tot satul. Acolo îți arătai frumusețea, costumul, știința jo­cului, acolo îți găseai adeseori și perechea, te lăsai prețăluită de sat. La zile de săr­bătoare, după ce lu­mea ieșea din biserică, bătrânii se uitau cu atenție la cei tineri: dacă dă­deau binețe cum se cuvine, da­că portul stătea bine pe ei, dacă era "în stil" - orice tentativă de modernizare fiind as­pru amendată. Nu mai sunt multe din cele de odinioară! Ceterașul nostru cel vestit, Teodor Bug­nar (Tica Vârtosului îi zicea), a murit în primăvara asta. Cu cetera lui cu goarnă la multe jocuri din sat a zis! Atâta i-a fost de dragă, că atunci când a ple­cat pe ceea lume, i-au pus vioara cu el în copârșeu. Fântânar de me­se­rie, a învățat să cânte pe o vioară pe care și-o construise singur, și avea așa o dul­cea­ță în cântec, atingea strunele cu arcușul de parcă le mângâia.

Cântecul și dragostea

- În Ardeal, jocul nu se desparte de cântec, iar dvs. sunteți una dintre marile interprete ale mu­zi­cii tradiționale. Cum v-ați descoperit glasul?

- La noi, la Ocnița, se spune că "toată lumea știi cânta / numa' nu știi trăgăna!" Îmi plăcea să cânt, să doinesc, dar niciodată nu m-am gândit, în copilărie, că voi ajunge cântăreață, că voi putea pleca cu cântecul din satul meu spre a-l duce mai departe, în lume. Dar Dumnezeu a hotărât așa, pesemne că a văzut dragul meu de a cânta, și-a zis că-i păcat a se risipi. Cântecul nostru fru­mos de pe valea Oc­niței eu l-am deprins de la ceterașii de pe sate, dar mai ales de la mama mea, Violina Ar­delean. Avea o voce dumnezeiască, așa cum îi era și numele, fusese chiar îndem­nată să devină cân­tăreață profesionistă, însă părinții n-au lă­sat-o, fiind singura fată între cinci băieți. Și atunci, mama mi-a dat mie această dulce povară. Am cântat la toate serbările școlare și în cor, știam cânta pe toate cele patru voci. Când am cres­cut, am înțeles că doar plecând din sat voi împlini această dorință și, în plus, voiam să cu­nosc mai bine lu­mea și, mai ales, să fac școală! Îmi plăcea să citesc, noaptea tră­­geam "loampa" mică și citeam cărți luate de la biblioteca din sat. În satul nostru, electricitatea a ajuns abia în 1968, și sin­gurul radio, de fapt, di­fu­zor, era la badea Bugnar Aurel, și în casă la el as­cultam emisiunile de muzică populară. Îi iubeam foarte mult pe Lucreția Ciobanu, Maria Peter, Achim Nica. Poate că aș fi rămas acasă, în sat, dacă în 1963 pămân­turile n-ar fi fost colec­ti­vi­zate și la noi. Am înțeles atunci că pot face mai multe plecând, decât rămâ­nând acolo și căpălind la vie și cucuruz ori grijind de vitele ceapeului. Așa am ajuns mai întâi la Cluj, unde am cântat într-un ansamblu de amatori, apoi la București, unde mi-a fost greu să mă adaptez. Țin minte că nu aveam haine de oraș, numai haine țărănești, cămeși, că­trânțe (șoarțele care se poartă în față și în spate) și poale, iar o mătușă de-a mea de pe mamă, care mă luase la ea, m-a dus la o croitoreasă și mi-a făcut haine de domnișoară. La București am început să co­laborez cu marele an­samblu "Ciocârlia", cu care am mers în multe turnee importante (în 1978 am fost invitați pe scena Teatrului "Balșoi" din Mos­cova). Primul cântec pe care l-am înregistrat la Radio București, în 1971, era "Zi-mi, ceteraș, zi-mi cu foc!", cu or­chestra condusă de maestrul George Vancu: "Când aud ceteruica/ Mi se-aprinde inima!". Dar mie mi se rupea inima de dorul satu­lui meu și, până la urmă, tot dragostea m-a înturnat acasă. Într-o zi, am văzut la televizor un cor format din studenții de la Institutul Militar de la Sibiu și am zis: "Ia uite-l pe fostul meu coleg de clasă, Dinu Archiu­dean, cu care împărțeam premiul întâi!". Și s-a nimerit ca odată să vină și el acasă și astfel să ne revedem. Ne-am prins dragi și ne-am așteptat să terminăm școlile, apoi ne-am luat. Mi-a fost sprijin în toți anii aceștia, și la bine, și la greu! După ce s-a pensionat din activitatea mili­tară, mi s-a ală­turat în activitatea aceasta culturală, el fiind ta­lentat de mic, și la cântat, și la jucat, și plăcându-i să lucreze cu copiii. Chiar dacă pe noi nu ne-a în­vrednicit Dumnezeu să-i avem, bucuria de a fi în preajma copiilor, de a-i învăța ceva din cele ce știm noi legat de lumea satului, ne face peste măsură de fericiți.

"Satul meu cu multe flori"

- Ați lăsat Bucureștiul pentru Ocnița. Ce v-a îndemnat să vă întoarceți acasă? Credeți că locul de unde te tragi îți definește personalitatea?

- Când am venit eu pe lume, și încă mai apoi, când am crescut, cântecul era la el acasă în vatra sa­tului meu, Ocnița, sat vechi, atestat încă de la 1315. De atunci și până acum 50 de ani, toate rân­duielile au fost la locul lor, pe toată valea, satele erau pline de jocuri și de cântec, la fiecare săr­bă­toare. Multe dintre acestea s-au uitat și s-au șters, ca dintr-o fotografie veche, iar în ultimii 25 de ani, au pierit într-un ritm năucitor. Cum să nu-mi pese de asta, cum să stau liniștită în apa­rtamentul meu din oraș, când crezul meu de-o viață se stinge? Inima mea e aici! Cred, fără nicio în­do­ială, că locul de un­de te tragi îți dă puteri și te îm­bo­gă­țește su­fletește. Dacă nu aș fi purtat cu mi­ne în inimă acea ima­gine minunată a sa­tu­lui meu, a dea­­lurilor pline de vii, a bă­trâ­ni­lor sfă­toși, a jocurilor, nunților, clăcilor - obice­iu­rile noastre minu­nate care ne țineau împreună, cele­brând ace­leași va­lori și același rost, și dacă nu le-aș fi trăit toate acestea în plenitu­di­nea lor, nu aș fi putut să lupt pentru ele, să le transmit mai departe, întregi și în înțelesul lor profund. "Ți-am cântat, lume, o viață!" se intitulează ultimul album pe care l-am rea­lizat în urmă cu doi ani de zile, și prin cân­tecele mele povestesc, de fapt, cum erau oamenii și cum era rânduiala vieții de odinioară. Uneori e dureros să constat că imaginea aceea idilică din sufletul și amintirile mele nu mai există aievea, că moderni­zarea a venit galopant și peste satul meu și a făcut ca multe să se schimbe în rău, nu în bine. Dar îmi spun că așa este viața și că tot ce pot să fac - și iau asta ca pe o datorie de onoare! -, e să mărturisesc despre frumusețea unei civilizații țărănești pe cale de dispariție. Zice cântecul: "Sa­tul meu cu multe flori/ Cu fete și cu feciori/ Am pân' ti­ne o cărare și-o măi­cuță iu­bitoare!/ Din tine dac-aș pleca/ Mi s-ar șterge căra­rea/ Și m-ar durea inima/ După tin' și măi­cu­ța!".

- N-ați plecat, și Dum­nezeu v-a răsplătit pen­tru asta, împlinindu-vă rostul. Descrieți-ne una dintre cli­pe­le dvs. de bucurie...

- Când stau, ca acum, în față cu un ceai din plantele culese de pe dealurile noas­tre, aroma lui, de mentă săl­batică, de cimbrișor și de roi­niță îmi amintește de parfumul grădinuței de flori pe care, ca fată la ma­ma acasă, o îngrijeam cu mare dra­goste. În gră­dinile din satul meu sunt flori mo­deste, dar pline de vitalitate și de parfum, flori vii, care te însoțesc până la moarte. Sunt mălinul, rujile roșii, roscuțele, e bănatul, pe care-l puneau femeile între haine, ca să miroasă frumos. Oamenii se schim­bă, dar dea­lurile cu vii sunt la locul lor, și bi­se­rica din sat, și mirosul de sărbători, când se coc în cuptor pâine și colaci. Eram cu toții mai să­raci pe vremea aceea, ne mul­țumeam cu puțin și eram mult mai îngăduitori unii cu alții. Cât am avut pământ, deși cotele date la stat erau foarte mari, aveam ce mân­ca: dimi­ne­țile, mama ne fă­cea mămăligă cu papă (păpară, ra­totă, ouă învâr­ti­te) ori cu brânză, la cină, scotea carne ori cârnaț puse în untură de la Crăciun. Peste vară, nu ne lipseau supele din tot felul de legume, iar un pahar de vin ori de țuică, spre a cinsti cu neamurile ori cu prie­tenii la săr­bători, se găsea în orice casă. De multe ori mergea mama în târg, la Teaca, iar noi, copiii, o așteptam cu mare nerăbdare să ne aducă "bobonț de-un leu"! Ce bucurie era să scoți din cornetul de hârtie groa­să, maronie, bomboanele lipicioase, cu gust dulce, de lapte!

"Nu mă da la-mbătrânit/ Că mai am mult de horit!"

- De acolo, de sus, din pridvorul casei vechi, bătrânești, cu toate amintirile vieții în față, vă mai e frică de apropierea bătrâneții?

- E un cântec, pe care l-am cules demult din satul meu și pe care-l cânt și acum cu mare drag, pentru că-mi aduce înțelepciunea de a privi cu mai puțină tristețe trecerea timpului și a anilor tinereții și pentru că mă învață să mă îngădui cu bătrânețea. Zice așa: "Codrule, când te-am trecut/ Eram ti­nerel și crud/ Dară când m-am înturnat/ Eu, bătrân, și tu, uscat!". Nimeni nu vrea să fie bătrân, dar fiecare aș­teap­tă să apuce bătrânețea, cu dem­ni­tate și înțelep­ciune, ca pe o încununare a vieții. Să îmbătrâ­neas­că în valorile în care a trăit. Să știe că lumea lui nu se pierde. Doamne ferește de moartea satului românesc!