Istorie într-un sertar de scrin

Bogdan Lupescu
- Povestea unui aromân fârșerot, căruia "Micul Paris" i-a datorat o parte din luminile lui -

Străbunicul misterios

Daniel Mănescu a găsit acum șase ani o foto­grafie veche, ascunsă într-un sertar de scrin: un bărbat solid, cu papion și mustața viguroasă, ochii pătrunzători și negri, ca de actor din tragediile an­tice. Cine să fie acest om? Bunicul său murise prin 1980. Mama i-a spus că-n poză s-ar pu­tea să fie străbunicul, dar nici ea nu-l cu­nos­cuse, Iorgu Ste­riu... Iorgu... Arăta a om prosper, sigur pe el, o persoană ce im­pune respect. "Apoi am găsit încă vreo două poze, făcute am­bele în stu­diou­rile Papacostea", își amintește Da­niel. "Mă fascina prezen­ța acestui om, mă ui­tam mereu la fo­to­grafiile lui. Toate erau făcute în ace­lași loc, mi-am dat seama după niște ciucuri ce apă­reau me­reu în partea dreaptă a cadrului... Îmi plă­cea cum arăta. Purta mustață ca de împărat, batis­tă albă în buzunarul de la piept. Și papionul..."
Într-o dimineață din vara anului 2012, Daniel a hotărât să meargă până la Biblioteca Națională, să vadă dacă poate afla mai multe despre acest străbu­nic misterios. A intrat în arhive, unde a revenit iarăși și iarăși, ca atras de-un fel de... "ma­gie", zice. Încă din prima zi, l-a uluit un articol din publicația "Peninsula Balcanică", în care Iorgu era elogiat pentru o imensă donație făcută școlii româ­nești Vodena, din Macedonia, pe care-a înzestrat-o cu o bogată bibliotecă populară. "Numele de Iorgu Steriu circulă din gură în gură în Balcani ca un nume sfânt. Și vă asigur că, până ce va fi suflare românească la noi, va fi considerat cel mai mare patriot", se scria în revista din 1923. Altă dată, a aflat despre-o altă donație de 400.000 de lei, pentru pictura și catapeteasma bisericii din Pleașa (Alba­nia), satul unde se născuse, aproape de legendara "Mecca aromânească" a Moscopolelui. Treptat, și-a dat seama că omul acela din poză nu era deloc un oarecare. Mare filantrop, renumit comerciant, fu­sese, cum arătau documentele, și proprietar al celor mai prestigioase restaurante ale Bucureștiului inter­belic.... Încet-încet, curiozitatea lui Daniel a devenit pa­siune. A-nceput să umble prin arhive și biblioteci europene, dar și prin case de aromâni, cu o pasiune tot mai sporită. Un demers anevoios și costisitor, însă cu bucurii nebănuite: își afla originile! Un "rost" al existenței sale, după cum zice uneori. Por­nind de la povestea străbunicului său, Daniel Mă­nescu a descoperit o istorie complet neștiută a fami­liei sale și, totodată, a unei părți din Balcani.

Casa cu 176 de camere

Casa se află pe bulevardul Regina Maria numă­rul 23. O clădire întinsă pe două aripi imense, ca o fortăreață întunecoasă, arcuită pe patru străzi... Are 176 de camere. Îți ia minute bune să o înconjori. Balcoane cu arcade, ba chiar și-un fost restaurant la intrare, acum în­chis. Doar într-o firidă din dreapta, la capătul unor trepte, se vede lumină. Două ferestre aprinse, în tot acest bloc pustiu, care-a aparținut unui singur om: Iorgu Steriu. În vechiul salon, cu uși masive, sculptate și stucaturi migălite în bolți, a locuit până mai ieri o familie de țigani, care-l amenințau cu moartea pe Daniel, dacă-i eva­cuea­ză... A reușit, totuși. A izbutit chiar să înlocu­iască și vechile mobile, puse pe focul făcut în mij­locul casei de foștii locatari. Pe pereți a pus repro­du­ceri cu fotografiile bătrânilor aromâni care lo­cuiseră aici în vechi­me.
Daniel are 39 de ani, e chipeș și ma­nie­rat, de-o meticu­lo­zitate cum la puțini tineri am în­tâlnit. Zâm­bește calculat, răs­pun­de la toate în­tre­bă­rile c-o preci­zie de arhivar. Are o lo­gică ce te uluiește, as­cultându-l cum a pus cap la cap fapte din trecut. Din fă­râ­me! Din crâmpeie de documente rare, a re­făcut o istorie incre­dibilă, pe care-o va preschim­ba curând într-o carte cu sute de pagini. Totul a început de la foto­grafia străbunicului Iorgu. Și de la casa cu 176 de camere, despre care a aflat că e a lui și a familiei lui. Toată! Atunci a urcat prima oară în odăile de sus, în mansardă. S-a uitat la pereți, la curbura "olnițelor" din tavanuri... La felul în care intră lu­mina în apar­tamente... "Am observat că soarele intra în camere, după un anumit tâlc. Mai întâi prin bucătărie, baie, apoi într-un colț al dormitorului, unde era patul cu baldachin, la ora când se tre­zea stăpânul casei. Apoi o lua prin salon, la amiază, pe urmă în birou, când Iorgu se întor­cea și se așeza la lucru... Am vorbit cu un arhitect, care mi-a confir­mat că e vorba de un «flux al luminii», că interi­oarele au fost concepute pen­tru a urma fluxul vieții oame­nilor care le locuiau. Toate cele 16 apartamente erau gân­dite după o circulație per­fectă a locuirii - un alt fel de a vedea arhitectura decât astăzi! Habar n-avusesem că am trăit până atunci într-o capodo­peră...". Și la demisol avea două foste apartamente de lux. A localizat odăile servitorilor, pe fiecare etaj, apoi locul de la parter unde se afla prăvălia-restau­rant, numită odinioară "Consumul Steriu". În man­sar­da casei, gazda oferea cazare gratuită studenților aromâni veniți la București. Până la urmă, a aflat că această căsoaie, apa­rent austeră, a fost proiectată de Arghir Culina, unul dintre cei mai importanți arhitecți ai Bucu­reștiului. Cel care realizase celebrele hote­luri Palace (Cișmigiu), Union, Ambasador, Opera... Tot un aro­mân. O casă făcută cu suflet, de un aro­mân pentru un aromân. Pământul a fost cumpărat în 1919, tot de la un aro­mân, și clădirea a fost terminată "la cheie" în nici șase luni de zile! La zidirea ei s-au folosit 8,5 mi­lioane de cărămizi. Masivă, pusă între patru străzi mari, ca-ntr-un echi­libru, pentru a nu fi afectată vreodată de cutremur. Și, chiar alături, Iorgu i-a făcut cadou de nuntă ginerelui său, Achile Ghiaciu, o casă aproape la fel de mare, realizată cinci ani mai târziu (1927) de ace­lași Arghir Culina. Lucrurile începeau să se lege...

40 de bănuți de aur

Daniel îmi pune pe masă alte documente și poze vechi, cu iluștri aromâni bucureșteni. Bellu, Bușu­lenga, Papacostea, Minovici, Valaori, Zo­grafi... Pe toți a ajuns să-i cunoască prin conexiunile străbuni­cului său. Din bi­roul unde stăm acum, omulețul acela scund și mustăcios semna danii către toată Europa balcanică. Citesc prin foi: ctitor și sprijinitor al bisericilor din Fârșari, Aimir sau al bisericii ro­mâne din Sofia (Bulgaria), al bibliotecii Șco­lii comerciale din Salonic... Fondator și acționar al unor mari bănci aromânești, precum Caliacra, Ban­ca Urbană, Banca Românească a Orientului sau Banca Maritimă Română. Fondator de tipo­gra­fii și edituri românești. Susținător cu bani al lup­telor aro­mânilor din Balcani contra opresiunii gre­cești... Daniel confirmă că referințele sunt, totuși, rare, mult mai puține decât a făcut Iorgu Steriu în reali­tate. Străbunicul său n-a ținut să apară prin gazete, să se laude cu binefacerile sale. A murit neștiut, în­gro­pat alături de mama sa, într-un colț al cimiti­rului Bellu. Din anul 1950, familia sa nu mai apărea în cartea de telefoane. "Așa au fost foarte mulți filan­tropi aromâni. Ei sunt oamenii din umbră ai Euro­pei, pe care nu-i spune nimeni, care n-apar în nicio istorie, dar care sunt de fapt peste tot. Cu trans­humanța au străbătut munții balcanici, din răsă­ritul Greciei până în Alpi și chiar Pirineii spa­nioli. Au fost cei mai puternici, bogați, fiindc-au fost doar ei între ei, neștiuți de alții. Obligați prin jurământ să-și țină limba, neamul. Au fost ci­vilizatori, inves­teau în cultură, arhitectură, orașe. Fiindc-au vrut să se ridice mai sus, cumva, decât neamurile lor risi­pite... Și, toți... însetați după Ro­mânia! Culmea, tânjeau după România, deși niciunul dintre ai lor nu fusese vreodată aici... "
Epopeea lui Iorgu Steriu e a multora dintre aro­mânii marelui exod spre "Țara făgăduinței", de la începutul secolului trecut. Daniel și-l închipuie pe acest strămoș plecând la 14 ani din satul albanez Pleașa, pe-atunci în Imperiul Otoman, trimis de-un unchi de-al său la București, "să servească Patria". Chiar asta e expresia din documente: "să servească Patria", România. Copilul se născuse la 1873, într-o familie de oieri, cu har neguțătoresc. Tatăl său, Cos­ta (Constantin), era de mult plecat cu comerț prin Europa... Rămas custode al familiei, unchiul Hristu deținea munți întregi și mii de oi. După câți­va ani, îi trimite printr-un verișor 40 de bănuți de aur, "cu­suți în căptușeala hainei", cu care tânărul Iorgu deschide, în mijlocul Bucureștiului, unul dintre cele mai renumite restaurante interbelice. De-aici a por­nit toată înavuțirea sa: de la 40 de bănuți de aur, ascunși în căptușeala unei haine!

Neștiute Paradisuri bucureștene

Despre această grădină-restaurant "Car­pați" nu se mai știe azi aproape nimic. Rar apare-n scrieri și fotografii. Doar într-un colț de poză, cu bulevardul Regina Elisabeta, făcută prin anii '20. Atât! Deși a fost centrul comunității aromânești și albaneze, deși Iorgu l-a preschimbat într-un loc încântător, între 1916 și 1931, unde se întâlnea toată pro­tipendada Ca­pitalei. Daniel avea să mi-l arate, într-o amiază de septembrie, făcând amândoi o scurtă promenadă pe la Universitate. La poalele unui bloc imens, acolo unde se află acum Librăria Eminescu. "Erau scaunele ieșite până aici, la trotuar, cu felinare, ver­deață... Hm! Treceau tramvaie trase de cai, apoi a apărut leneșul tramvai 14, care se oprea chiar în dreptul terasei. Aveau orches­tră în permanență, lăutari de primă mână: Petre Urziceanu, Jean Moscopol... Dumini­că, după liturghie, veneau aici elitele albane­ze din apropiere, de la biserica «Sfân­tul Ni­colae Dintr-o Zi», de pe Academiei. În 1919, la mesele acestei terase, s-au întâlnit toți mai-marii Albaniei și au pus bazele viitorului stat albanez. Aici, în locul ăsta! Așa că Iorgu n-a fost doar un cârciumar interbelic. A fost și creator de istorie."
Seara, Iorgu se-ntorcea acasă în trăsură, spre Calea Rahovei, spre cartierul aromâni­lor săi. Tot în șaretă avea apoi să meargă până la cel de-al doilea mare restaurant al lui, înființat în 1919, pe care l-a ținut până la moartea sa, Luzana! Celebrul "Palat Luzana", de pe 11 iunie, dintre Mitropolie și Parcul Carol, la doar câteva străzi de că­soaia unde locuia. E o-ncân­tare să-l pri­vești! Realizat de Achile Ghiaciu, care-i era ginere, ajuns apoi el în­suși mare arhitect al Ca­pita­lei. Prin miracol, localul nu s-a ruinat, o clă­dire brâncove­neas­că având de-o parte și de alta două porți boltite de piatră prin care intra toată lumea bună a Bu­cureștiului. Stăm amân­doi și ne uităm. Daniel e nostalgic. Zice că străbunicu-său a fost, to­tuși... "foarte grozav". Doar la Paris, poa­te, mai existau pe-atunci restau­rante ca ăsta, gândite după un ase­menea plan de marketing. Bu?ătă­ria era chiar la intrare, în partea stângă, pentru ca muș­teriii să vadă "pe viu" curățenia și modul cum se prepară mân­carea. Dotat cu utilaje elvețiene, unice în Ro­mânia acelor vremuri: aparate de produs gheață, spălă­torie mecanică de rufe și vase, mașină de cură­țat și prăjit cartofii... Pe terasă exista un havuz cu pești vii, din care clienții își alegeau din ochi "vic­tima". Grădina din jur, cu plante luxuriante, te scotea din timp, spre-un fel de Paradis... Un salon decorat splen­did, aristocratic. Și erau flori! Foarte multe flori! Cea mai mare realizare din viața lui Iorgu Ste­riu. "Local anume făcut pen­tru veselia de o clipă a celor ostoiți de frămân­tările vieții", scria într-una dintre reclamele epocii, pe care Daniel a pro­curat-o destul de greu, în original, de la colecționari. Îi pare rău c-a ratat o licitație cu meniul din 1936, făcut de Iorgu în cin­stea lui George Enescu, în seara în care marele com­po­zitor venea la "Luzana", după premiera lui "Oedip". În noaptea aceea, la masă, i-a cântat la ureche chiar Grigoraș Dinicu, muzicantul care l-a inspirat în multe din operele sale. Faima acestui restau­rant a cutreierat Europa. Daniel a adunat, mărturie cu mărturie, pre­zențele scriito­rilor care veneau de obicei aici: Goga, Rebrea­nu, Ni­colae Iorga, Sadoveanu... Camil Petrescu scrie-n amănunt despre "Luzana", în Patul lui Pro­cust. Constantin Noica, Mircea Vulcă­nescu, Harry Brauner și Petru Co­marnescu apar la un ospăț antolo­gic, dat de aromânul Anton Golo­penția, în toamna lui 1933. Politi­cieni pre­cum Maniu, Mihala­che, Madgearu, Titel Petres­cu, ba chiar și Ze­lea-Codrea­nu ve­neau frec­vent să de­guste vestitul "vin bă­lan de Valea Mieilor" al lui Iorgu Steriu. Cântau Mosco­pol, Fă­nică Lu­ca, Ma­nole Cio­lac... Cel mai des, însă, vedeai strânși la masă aro­mânii. Bellu, Bușulenga, Pa­pa­cos­tea, Mi­novici, Valaori, Zo­grafi... Nea­muri ce de­veniseră deja elita Bu­cureștiului. Ei fă­ceau jocurile neștiute ale Capitalei, morocă­noși și prosperi, la o cafea pe terasa fârta­telui lor fârșerot. Erau anii '20 și veneau tot mai mulți. Spre România! Elitele Europei răsări­tene, sosind spre "Patria" unde trăiau frații lor "de-o limbă și de-o mumă"... Aveau un singur crez: neamul. Și imnul lor armâ­nesc, ca un bles­tem mile­nar, nu­mit "Dimândarea părintească" (Părinteasca Bleste­mare). Cânte­cul tânguit de toți aro­mânii, din Rodopi până-n Pind, Tracia, Epir și Thesalia... Din Veria, Metsovo, Ohrid, Bi­tolia și până-n Korcea albaneză, aproape de Mosco­pole... Daniel a învățat, în ultimii ani, limba aromânească. Și chiar știe, puțin, să o cânte: "Blastem mare s-aibă-n casă/ Cari di limba lui s-alasă/ Cari-si lasă limba lui/ S-lu-ardă para-a focului!...". "Dimân­darea". Aproa­­pe îmi dau lacrimile să-l as­cult.

O Europă creată de ciobani

"Ce puternici au fost aromânii! Ce puternici!", îmi spun uimit. Să creadă cu-așa tărie într-o "patrie ne­văzută", ca și cum ai crede... într-o putere divină.
Daniel poartă papion și-o mus­tață îmbelșugată, ca și străbunicul său. De când îi cercetează biogra­fia, parcă s-a identificat cu el, ai zice că-i "împru­mută gesturile" pe care doar și le imagi­nează din descrieri. A aflat recent că Iorgu e rudă apro­piată de sânge cu Papa Lambru Beli­mace, celebrul martir pentru cauza aromâ­nilor din Albania. Pa­pa Lambru e un sim­bol. Preotul jupuit de viu de greci, împreună cu fratele său, în 1914, pentru că a fost cel dintâi creator de școa­lă românească. Ta­tăl tuturor fârșero­ților li­beri din Impe­riul tur­cesc. Un elibe­rator. E plin biroul din fața noastră de poze cu rude neștiute din "tribul fârșerot" al Belimacilor. Cei mai po­tenți ciobani ai Eu­ropei răsăritene. An­drei, Constantin, Ha­ra­lamb, Epami­non­da... Comer­cianți, jur­naliști, oieri milio­nari... Toți erau uniți, ca o rețea, peste munți. "Șase ani de zile am tot adunat documente despre ei, fără să știu nimic la început. Fârșeroții ăștia... Nici nu poți să-i spui «cultură» la ce au făcut ei, căci cultura lor vine aproape din mit. Nu au lăsat aproape nimic scris. Nici măcar istorie nu-i poți spune, căci urmele lor sunt mai mult ora­litate, poveste, mărturii de familie. Asculți mu­zica lor. De unde vine? Nici nu poți să o consi­deri «muzică tribală fârșerotă», adică cel mai conservator din toate triburile aro­mâne. Fiindcă muzica lor e dincolo de trib, e mult mai profundă, vine din genunile Balcaniului, de la facerea lumii parcă. Limba, proto-română!... După atâta muncă de arhivar, după ce mi-am cercetat toată încrengătura de neamuri a arborelui meu ge­nea­logic, eu vă spun cu toată convingerea: din punc­tul meu de vedere, Europa a fost creată de cio­banii aromâni! Așa s-a întâmplat peste tot. Au fost oieri și comercianți. Oameni pe care vremurile i-au spulberat fără urmă, ca străbunicul meu, care a murit chiar în ziua când comuniștii i-au rechizițio­nat averile, în '47. Parcă ar fi bănuit, cumva. Par­că n-ar fi vrut să vadă vremurile care vor veni...".
Daniel Mănescu abia s-a întors din Korcea, Albania, orașul aflat la 20 km de satul străbunicului său. Biserica pentru care acesta a donat 40.000 lei nu mai există demult. Daniel a venit în țară cu 4-5 fotografii, căutate prin familii de băștinași fârșeroți, iar excursia aceasta i se pare un mare succes: a mai găsit încă ceva, neștiut. Încă ceva... Cartea pe care o va publica anul viitor, după șase ani de studiu asi­duu, va purta un titlu sugerat de fratele său mai mic, Virgil: "FÂRȘEROȚII. O POVESTE DE FAMI­LIE CÂT O ISTORIE DE ȚARĂ".

Foto: arhiva personală Daniel Mănescu