Cărți de aur, ale trecutului românesc - JINA, capitala ciobanilor

Dumitru Badita
Monografii rurale s-au scris tot mai puține în ultimii ani. De aceea, pu­blicarea monografiei comunei sibiene Jina, sub semnătura profesorului Dorin Bogdănel și a fiicei sale, Delia Chifan, are anvergura unui eve­niment editorial demn de salutat și de con­sem­nat. Lucrarea, publicată de editura "Andreiana", are două volume consistente, care însumează peste o mie de pagini, și aduce sub ochii cititorului po­ves­tea uneia dintre cele mai întinse și mândre așe­zări din Carpații noștri, numită și "capitala cio­banilor". Astăzi, când satele românești de munte sunt amenințate cu dispariția, e important ca mă­car amintirea lor să le rămână drept moștenire, ur­mașilor de azi.

Un proiect pentru toată viața

Încă din tinerețe, profesorul de matematică Dorin Bogdănel, reprezentând, pe ramura maternă, a patra generație de profesori și învățători, a avut o preocupare, devenită cu timpul obsesie: să scrie monografia comunei sale natale. Era omul cifrelor și al ecuațiilor, dar lectura unei cărți fundamentale despre exodul ardelenilor în afara arcului carpatic ("Emigrări românești din Transilvania sec. XII - XIX" a istoricului Ștefan Meteș) i-a ațâțat mintea și sumedenie de întrebări au început să-l frământe. Cum trăiau jinarii odinioară? Cum se numeau fa­miliile care au întemeiat acest sat ciobănesc de pe versanții Cindrelului? Cum au ajuns jinarii să lo­cuiască atât de sus, într-un adevărat cuib al vul­tu­rilor? Spre ce zări și din ce cauze au plecat nu­me­roase familii de păstori? Ca să găsească răspun­su­rile adevărate, profesorul Bogdănel a pornit me­to­dic și cu răbdare, ca orice ardelean. A cercetat un mun­te de documente, a studiat rafturi întregi de cărți, printre acestea, aflându-se monografiile an­terioare ale comunei (semnate de Constantin Stejar și Dumitru Panfiloiu) și a bătut cu pasul tot te­ritoriul așezării, de pe străzile pietruite, până pe vâr­furile munților, precum și satele de peste munți unde s-au stabilit în secolele trecute familii de ji­nari (Vaideeni, Corbii de Piatră, Băbeni, Dom­nești). "Ca orice copil, eram interesat să cunosc cât mai multe lucruri, a­vând înclinații spre do­meniul tehnic, visând să devin in­giner, dar du­pă ter­mi­narea lice­ului, am ales meseria de pro­fe­sor, pentru a mă putea întoarce în comuna na­tală Jina, cu dorința de a-mi aduce contri­buția la ridicarea nivelului de cultură al consă­te­ni­lor mei", își asigură au­torul citi­to­rii. Să adu­că sub ochii jina­rilor de astăzi propria lor istorie e tot un act de pro­fesorat. Din pă­cate, multe do­cu­mente despre tre­­cu­tul comunei au dispărut sau au fost distruse, din interese obscure sau pur și simplu din ignoranță, lip­sindu-l pe autor de informații pre­ți­oase: "Am găsit scris că arhiva primăriei până la 1918 a fost dis­trusă în acel an, iar prin anii 1954-1955, când aveam opt ani, am văzut per­so­nal cum numeroase dosare, re­gistre și cărți, au fost aruncate din podul primăriei, unde au fost păstrate până atunci, și fără a fi sortate, au fost luate de di­feriți cetățeni, care le-au folosit să aprindă focul în sobe, iar o parte din ele au fost arse chiar în curtea primăriei".

Raiul de sub Cindrel

Jinarii spun că satul lor a fost întemeiat de o fe­meie, cu numele Zina. Să fi fost o zână? În orice caz, Zina aceea legendară a descoperit, sus în mun­te, niște locuri minunate, bogate în păduri presărate cu poienițe străbătute de pâraie limpezi și nu s-a mai lăsat dusă de acolo. I-au urmat alți români, din sate de la poala munților, mai ales din Gârbova și Albele. Fiecare și-a clădit locuința "unde s-au oprit boii" și a tăiat brazii, fagii și stejarii, ca să-și facă loc de bătătură. Apoi muntenii au pus la pământ aproape toată pădurea, ca să aibă unde pășuna tur­mele tot mai numeroase. Așa ar fi luat ființă Jina, printr-o despădurire continuă. Din trunchiurile arborilor și-au construit colibe, case și acareturi pentru vite. Au rămas în locul codrilor pajiștile care se întind în jurul satului. Din monografia profe­so­rului Dorin Bogdănel mai aflăm un lucru interesant despre începuturile Jinei. Potrivit unui document emis în 1396 de Magistratul de la Sebeș, tradus și transcris mai târziu de câțiva cărturari, printre care și Nicolae Bălcescu, un grup de luptători din ar­mata voievodului muntean Mircea cel Bătrân a ve­nit în Transilvania și a cerut autorităților săsești drept de locuire în Plaiul Jinei. Militarii, care aveau moșie undeva în Oltenia, lângă Slatina, la Clo­co­ciov, au primit acest drept, ba încă au fost și împru­mutați cu bani pentru noul rost. Autenticitatea acelui document a fost pusă la îndoială de câțiva istorici, dar să nu uităm că Mircea cel Bătrân avea și titlul de domn al Ducatului Amlașului, situat la poalele munților Cindrel.

Istoria ruptă în două

Cine urcă astăzi la Jina descoperă o localitate adunată, cu casele li­pi­te una de alta, cu porți mari, care ascund curțile pavate. Clădiri­le sunt masive, acope­rite cu țiglă, iar străzile asfaltate. Satul aduce mai degrabă a orășel de munte. Dacă un lo­cuitor de acum 300 de ani s-ar ridica din mor­mânt și ar porni pe ori­care din străzi, s-ar ră­tăci. Oricum, nu l-am putea face să creadă că așa s-a trans­for­mat Jina lui de altădată. În vre­mu­rile de de­mult, jinarii lo­cu­iau în gos­po­dării risipite prin fânețe și prin lu­minișurile pă­du­ri­lor. Între case se întindea un păienjeniș de po­tecuțe și lăsă­tori, circulate nu nu­mai de păstori și vite, dar și de sălbăticiuni. Oa­me­nii trăiau mai mult izolați, mai ales iar­na, când viscolul tro­ienea zăpada. În­ce­pând cu anul 1764, Jina arhaică a dis­pă­rut. Împărăteasa Ma­ria Tereza a hotărât ca muntenii de la mar­ginea Transil­va­niei, trăitori la frun­ta­riile imperiului, să fie înrolați în companii de grăniceri. La Jina a fost înființată com­pania a 5-a, parte a Regimentului I va­lah, cu sediul la Or­lat. Pentru a fi mai bine supravegheați, ciobanii au fost obligați să trăiască într-un sat nou, cu casele adunate una lângă alta, departe de colibele risipite pe dealurile înalte. Cei care deveneau militari beneficiau de anumite drepturi, printre care și acela de a fi împroprietăriți cu mai multe hectare de pământ. Satul și-a mărit teritoriul, primind pășuni, păduri și numeroși munți. Cei care au refuzat să se înroleze au fost nevoiți să emigreze peste munți, ca să scape de opresiune. Atunci au fugit pe pote­ci­le tainice ale munților sute de jinari, care și-au găsit refugiul și s-au stabilit pentru totdeauna în nordul Olteniei, la Vaideeni, Corbii de Piatră, în Argeș, și Băbeni. Profesorul Dorin Bogdănel a mers pe urmele lor, a făcut liste de nume, le-a com­parat, a stat de vorbă cu bătrânii din satele de un­gureni și a reușit să refacă un tablou amănunțit al roirii jinarilor din vatra lor strămoșească, în câteva așezări din sudul Carpaților. I-a aflat pe Dordești, Petricești și Groșeni în Corbi, pe cei din neamul lui Bărbuș, Bucur și Dănulețiu, la Băbeni, pe cei din neamul lui Moga, Sava și Străulea, la Vaideeni. A ascultat în aceste comune povești despre exodul ciobanilor care au refuzat să se înroleze în com­pa­nia a 5-a, lăsându-și în urmă averile, pe care ge­ne­ralii austrieci le-au confiscat și le-au dat ofițerilor sau veneticilor din alte sate, dornici să intre în rân­durile "sumanelor negre". Politica imperială reu­șise să-i dividă pe păstori: cei înrolați își hăituiau prin munți consătenii, uneori chiar pe rudele lor, care își luaseră lumea în cap. În 1851, însă, regi­mentele grănicerești au fost desființate, iar în 1918, imperiul a dispărut. Numeroși jinari s-au dus la 1 decembrie să strige "Trăiască România Mare".
Profesorul Dorin Bogdănel nu dedică un capitol special erei comuniste. Găsim însă referiri la evo­luția școlilor după 1948. Aflăm din alte capitole, că plănuiseră unii să unească Jina cu Poiana Si­biului, iar alții să demoleze câteva case din centrul comunei, pentru sistematizare. Noroc că a venit re­voluția din 1989, și jinarii din centru au scăpat de oroa­rea de a-și vedea casele puse la pământ. Mo­nografia comunei Jina conține o mulțime de date și de informații care-l vor bucura pe cititorul pa­sio­nat de istoria locală, parte a istoriei Transil­vaniei, cu reverberații la sud de Carpați.

Foto: DUMITRU BUDRALĂ