Leacurile iubirii - "Treacă de la mine!"

Gilda Fildan
- Dacă vrei să-ți salvezi dragostea, lasă din când în când de la tine. Și tu, și el -

Visul iubirii e legat totdeauna de zbor. Un vis frumos, fără piedici, presărat doar cu fericire. Trezirea la realitate e destul de rapidă și dură. În timp ce tu zbori, par­tenerul tău șchio­pă­tează, rărește pasul. Vrea o pauză doar pentru el. Un popas. Nu există decât două alternative: să-ți smulgi mâna și să zbori mai departe de unul singur sau să tragi și tu pe dreapta o bucată de timp. Să-l aștepți și s-o luați, apoi, mai de­parte, împreună. Să lași de la tine. Să faci, adică, un compro­mis...
Deși compromisurile au ade­sea o imagine proastă (mulți văd în ele mai degrabă un rău nece­sar), suntem constrânși să le ac­ceptăm. N-avem în­cotro, trebuie să cădem cumva la pace. Trebuie să ne continuăm viața, fără a face o tragedie din fap­tul că nepre­țuitul nostru soț ține morțiș să-și veri­fice telefonul la micul dejun sau că iubita soție stă în baie, cu orele. Am dori să ne bucurăm îm­pre­ună de acel scurt răgaz, o jumătate de oră de timp dis­po­­nibil, în care să vorbim despre ziua care începe. Și despre noi. Dar domnul nu găsește nimic mai captivant decât să se cu­fun­de dimi­neața, tăcut, în știrile de pe smartphone, iar doam­na să nu se mai sature să se privească în oglindă, în vreme ce soțul își bea cafeaua, enervat că nu îi mai vine rândul la baie, și lui. Bine, așa să fie! Dimineața se va "citi" telefonul (vremea ziarelor a trecut), se va pune stă­pâ­nire pe baie. Însă nu și în week-end! A­ceasta este condiția. A­ces­ta va fi com­promisul obligatoriu. Fără nici o le­gă­tură cu sentimentele. O nece­sitate pro­zaică, menită să asigure conti­nuitatea vieții în doi. În weekend, la cafeaua de dimineață, se va vorbi. Ochi în ochi.

Când euforia se risipește

Compromisurile nu se potrivesc cu visurile noastre sentimentale. Când suntem îndrăgostiți, vrem să fim non-stop împreună, ne dorim o pa­siune mistuitoare, în nici un caz să încheiem învoieli de tole­ranță reciprocă. Totul trebuie să funcționeze perfect, îngerește, de la telefonul mobil, care trebuie să transmită în­truna sms-uri de dragoste, și până la dumi­nica petrecută în familie cu pă­rinții, fără crâcnire.
Totuși, după un număr de nopți, nici măcar 365, când eufo­ria îndră­gostirii începe să se risi­pească, refuzul nostru de a face concesii sentimentale se dovedește a fi o iluzie. Ne amintim ceva ce între timp uitasem: că nu există băr­ba­tul ideal. Și nici femeia perfectă. Da, sigur, arată uluitor când râde, însă dă casetofonul prea tare și are alte preferințe muzicale decât noi. Iar ei nu-i plac deloc meciu­rile de fotbal. Deve­nim mai rea­liști, spunem în sinea noastră: "Nimeni nu e perfect", dar nu ne facem baga­jele, ca să părăsim domiciliul comun. Așa începe lunga noastră călătorie pe tărâ­mul nebănuitelor îngăduințe în cuplu.
Nu peste mult timp, vom răs­foi unul dintre acele ghiduri prac­tice cu sfaturi pentru îndră­gostiți. Acolo vom citi, negru pe alb: "Fie că vă place sau nu, unica soluție pentru problemele conju­gale este compro­misul". Nu, fi­rește că nu ne place! Noi speram că iubirea ne va îmbo­găți enorm viața și, când colo, sun­tem ne­voiți să con­traman­dăm, să sacri­ficăm, să aban­do­năm jumă­tate din dorințele noas­tre. Dar cel care scrie aceste rânduri este ni­meni altul decât americanul John Gottman, specialist în pro­ble­mele cuplului și părinte al aces­tui domeniu de cer­ce­tare. Și chiar dacă nu vom acorda credit minuțioaselor sale studii, va tre­bui să-i dăm totuși dreptate atunci când spune: "Într-o rela­ție sen­timentală, e pur și simplu impo­sibil ca totul să decurgă con­form voinței dvs., chiar dacă vi se pare că aveți dreptate". Dar de ce vom fi fost înzestrați cu voință, dacă nu ni se permite să facem uz de ea?

Odrasla vitregă a iubirii

Nu e vina nimănui, ci doar a noastră. La început, ne dorim dra­goste. Doar dragoste. Însă, îndată ce o avem, ne dorim un par­teneriat în cuplu, un tovarăș de nădejde în viață, pe termen lung. Și suntem convinși că aceasta ar fi combinația idea­lă, deși în realitate avem de-a face cu o contradicție flagrantă. Iubi­rea e pasională și imprevi­zibilă. Exclude în­găduința față de celălalt. Partene­ria­tul presupune sprijin și egali­tate în drepturi. Disponi­bilitate la compromis. Iubirea e absolută, parteneriatul - de­mo­cratic. Com­promisul este copilul partene­riatului, dar odrasla vitre­gă a iubirii.
Pentru ca o relație să se ma­turizeze, fără ca dragostea să se piardă pe drum, iubitul ordo­nat și iubita dezordonată trebuie să-și facă rost de o comodă cu ser­tare cât mai mari, unde el va aduna toate lucrurile lăsate de ea să zacă prin casă. Apoi el se va îndeletnici cu aranjarea cărților pe rafturi în bibliotecă, în vreme ce ea va ieși în oraș cu o priete­nă. Astfel, cuplul va supraviețui atât mo­dului ei de viață haotic, cât și lâncezelii lui se­dentare.
Secretul compromisurilor să­nă­­toase e simplu, ca al tuturor lucrurilor bune. Fiecare cedează în punctele unde poate renunța mai ușor. Și insistă să păstreze ceea ce este foarte important pen­tru el. Calculul final se face pe ansamblul relației. Serviciu și contraserviciu. Tu gătești mai des, eu mă ocup de mașină, tu smulgi buruienile din grădină, eu am grijă de mătușa de la căminul de bătrâni. E fru­mos. Promisiunea de a menține echi­librul între ce-ți place și ce trebuie.
Încet-încet, universul cuplurilor de cursă lungă seamănă cu un tal­meș-balmeș format din com­promisuri mai mult sau mai puțin reușite, deliberate și involuntare. Dorm amândoi pe o saltea de latex puțin prea dură pentru el, fac dragoste dimineața la o oră puțin prea matinală pen­tru ea, la micul dejun, cafeaua lui stă pe masă sin­gură, în vreme ce ea cântă în baie. Și, pentru că el e nebun după fotbal, stă și ea la televizor să îl vadă, cu toate că se plictisește de moarte. Cum petrec sărbă­torile, ce cadouri își fac, cum își amenajează locuința, unde plea­că în concediu, cât timp își acordă unul al­tuia, cât își permit să chel­tuiască sau câte ore dorm pe noapte - o listă lungă de "treacă de la mine de dragul tău".

Cea mai mare bucată de tort

Statistica profesorului John Gottman arată că pentru 70% dintre conflictele intervenite într-o re­lație nu există so­luții. Ce rămâne de făcut? 70% compro­misuri. Și genele noastre iubesc com­pro­misul. Ele ne îndeamnă să avem co­pii, și astfel ne exilează, fără drept de apel, în lumea com­pro­misurilor. Părinții sunt ca și le­gați unul de al­tul: "Eu îl duc la școa­lă, tu îl iei". Diviziunea mun­­­cii și dis­tri­buirea rolurilor se ba­zea­ză în permanență pe com­promis. Ca să fim fe­ri­ciți în postu­ra de pă­rinți, formula de com­­promis "ser­viciu și con­­tra­ser­vi­ciu" trebuie să mențină la egalitate talgerele balanței pen­tru ambii par­teneri. Com­pro­mi­sul este arta de a tăia prăjitura în așa fel, încât amândoi să aibă im­presia că au primit bucata cea mai mare și mai bu­nă." spune Gottman.

Cedează, ca să câștigi

Câteodată, ne cuprind în­do­ielile. Am dis­cutat ceva împre­ună, o dată, de două ori, de trei ori. Întâi, ne-am vorbit cu blân­dețe îngereas­că, pe urmă am ri­dicat to­nul. Proce­dăm la un su­mar exa­men de con­știință. Da, ne simțim dis­puși să facem un com­promis, dar de la o vreme, par­te­nerul exagerează enorm, întinde de com­pro­mis ca de gumă. Toată viața de cuplu devine un com­pro­­mis. Ce-a mai rămas din bu­cățica de vis? Din fericire, odată ajun­se la ceea ce nu­mim cu deli­catețe "vârsta matură", cu­plurile înclină mai lesne către com­pro­mis. Parte­nerii re­cu­nosc mai ușor aspec­tele pozitive din atitudinea celuilalt. Deceniile de ges­tionare a stresului n-au tre­cut fără să lase urme. Ei suportă mai bine situa­țiile tul­buri și au puterea de a cugeta cu calm la posi­bi­litățile încheierii unui acord. Dacă un compromis nu se dovedește via­bil, se caută un altul. Și, întrucât își controlează mai bine sen­ti­men­­tele, ei își nego­ciază mai relaxați com­pro­misurile și le acceptă cu mai mult umor. Profesio­niștii din domeniul con­sul­­­tan­ței financiare folo­sesc de­nu­­mirea de "win-win-situa­tion", înțele­gând prin aceasta un aran­jament din care ambele părți au de câștigat. Practicanții artelor marțiale vorbesc despre princi­piul Aikido: să faci concesii, să cedezi, ca să câștigi. Este unica soluție și pen­tru cupluri, căci dacă unul dintre parteneri pierde, va pierde și cuplul odată cu el. Când unul se ener­vează, îi strică și celuilalt cheful. Dim­potrivă, o tranzacție emoțională care-i face pe amândoi să se simtă puțin în câștig se poate numi "fericire".
La o privire mai atentă, des­coperim că aceasta este o spirală a fericirii. Pentru a ajunge la un compromis, avem nevoie de o atitudine pozitivă și o deschidere reciprocă. Și, îndată ce am rea­lizat un acord, nutrim sentimente pozitive și sun­tem deschiși unul către celălalt. E un adevăr banal, dar pe care îl uităm mereu. Hotă­râtor pen­tru o relație nu este con­ținutul ei, ci planul afectiv pe care se situează. Hotărâtor este sentimentul că ai o comunicare cu partenerul, că îl poți influența. Că îi captezi atenția și ești luat în serios. Până la urmă, n-are im­por­tanță dacă vom cumpăra masa extensibilă din lemn de nuc ori pe cea de stejar. Contează fap­tul că am putut să ne spunem păre­rea și am fost ascultați.

Bărbații fac să crească cifra divorțurilor

Totul ar putea merge atât de bine! Din păcate, există bărbații. Femeile ex­celează în arta com­promisului. Bărbații, în schimb, sunt niște ne­pricepuți. Fetele de­prind de mici strategiile sub­tile ale com­pro­mi­sului. Băieții exersează de mici strategia bru­ta­lă a concurenței. Ca băr­bați în toată firea, ei luptă până în pân­zele albe ca să-și impună punc­­tul de vedere și, în loc să caute o posibi­lita­te de compro­mis, devin agresivi, disprețuitori, cinici ori dau bir cu fu­giții. Fiindcă nu-și cul­tivă talentul pentru com­pro­mis, bărbații fac să crească cifra divor­țurilor. John Gottman face constatarea la rece și o formu­lează detașat: "După cum reiese din statistici, dacă un bărbat nu e dispus să împartă puterea cu partenera lui, proba­bilitatea u­nui eșec al căsniciei lor se ridică la 81%".
Din fericire, putem învăța cum se face un compromis: tre­buie să ne deschidem spre par­tener, să ne punem în situația lui, să găsim po­sibilități de înțe­le­gere și să fim dispuși să renun­țăm la pretenția de a primi totul. Cu cât înaintăm în vârstă, avem mai multă expe­riență și găsim mai ușor o cale de com­promis. Dar, în același timp, suntem mai pu­țin disponibili pen­tru orice fel de com­pro­mis. Deoarece acum știm mai exact ce e bun pentru noi, cum putem ajunge la ceea ce dorim și care ne sunt convin­gerile. Tim­pul nostru devine mai prețios. Cu cât ni se adâncesc ridurile, cu atât vom face mai pu­ține compromisuri în­doiel­nice. Un com­promis îndoielnic nu este unul dezavantajos în ra­port cu parte­ne­rul, ci cel la care consim­țim împotriva propriilor noastre sentimente.

Țineți balansoarul în echilibru

De altfel, compromisurile sin­gure nu fac pe nimeni fericit. Prea multe pot chiar să despartă un cuplu. Aceasta se poate ob­serva în sexualitate, barometrul pasiunii. Cuplurile își negociază sexualitatea comună. Cine nu vrea să i se bage limba în ureche o spune. Cine are nevoie de ex­presii triviale ca să se stimuleze, de asemenea. Însă când tratativele sexuale decurg prea lin, partenerii (mai ales băr­bații) se plictisesc. Prea puțin pentru extazul sexu­al, suficient ca să te poți lansa în escapade ex­traconjugale, fără vreun sen­timent de vino­vă­ție. Dar tocmai suficient pentru ca perechea, afla­tă în blocaj erotic, să se în­drepte vertiginos către un impas sexual.
Fără compromisuri, iubirea se sfârșește după cel dintâi reflux al euforiei inițiale. Cu prea multe compromisuri, ceva mai târziu. Trebuie să recu­noaștem: nu există un com­pro­mis providențial, care să rezolve toate problemele. Ne ră­mâne doar o confruntare neînce­tată: să ne apărăm mereu propria poziție și să fim mereu gata s-o părăsim. Arta vieții constă nu în compromisul în sine, ci în capa­citatea de a face compromisuri.

Arta de a face compromisuri

1. Pentru un compromis, este necesar să avem un partener re­ceptiv și cu atitudine pozitivă. Căutați compromisul într-o at­mo­sferă destinsă, aveți grijă ca discuția să aibă loc pe un ton plă­cut și prietenos: "Treacă de la mine! Dar și de la tine!". Nu provocați, păstrați-vă calmul și liniș­tiți-vă partenerul, manifestați înțelegere pentru nevoile sale.
2. Identificați scopuri comu­ne. Explicați cum credeți că vă puteți atinge scopurile. Aflați în ce privințe sunteți deja de acord. În ce măsură înțelegeți amândoi în ce trebuie să consiste acest com­promis?
3. Spuneți lămurit ce anume se poate negocia și la ce nu doriți să renunțați în ruptul capului. John Gottman ne propune să folosim o reprezen­tare grafică, desenând un cerc mai mic în interiorul altuia mai mare. În cel dintâi, scrieți tot ce nu concepeți să cedați, iar în al doilea ce considerați negociabil.
4. Compromisurile nu trebuie să anuleze personalitatea celuilalt, să îl facă să se sufoce. Fă­ră suficient oxigen, cuplurile se ofilesc.