Tratamente cu miere

Rodica Demian
Farmacia din stupul de albine

Ce s-ar alege de lumea asta, dacă n-ar e­xis­ta albinele? Fizicianul Albert Ein­stein, laureat al Premiului Nobel, spunea, încă din 1924: "Dacă albina va dis­părea vreodată de pe pă­mânt, omul mai are de trăit doar patru ani". Sa­vanții din zilele noas­tre îi dau dreptate, pentru că micile insecte (de doar 12 mili­metri) polenizea­ză peste 80% din pomii fructiferi și din plantele de cul­tură de pe planetă, fiind, astfel, "regi­zorii" ecosis­te­mului nostru.
Adevărați "dino­za­uri" printre insectele zbură­toare - trăiesc pe Terra de o sută de mi­lioane de ani - albinele sunt pentru oa­meni niște "animale utilitare" și din punct de vedere economic: cu pro­dusele lor natu­rale, pre­cum mierea, propo­lisul, lăptișorul de matcă etc., ele realizează o producție anuală de circa 153 de miliarde de euro.
Dar pentru medicină, importanța drăgă­lașelor zumzăitoare nu se mă­soară în bani. Noi și noi studii atestă uriașul efect tera­peutic al remediilor naturale produse de ele. Apiterapia este denumirea medicală a folo­sirii produselor albinei melifere pentru com­baterea bolilor și pentru vindecarea ră­ni­lor. Produse al căror con­ținut ridicat în sub­stanțe active și efi­ciență a fost deja confirmat.
De fapt, apiterapia nu este deloc nouă, ci trece drept cea mai veche me­dicină, practicată de oameni încă de-acum 6000 de ani. "Mai ales mierea - pen­tru vindecarea rănilor, pro­polisul - ca antibiotic natural, dar și înțepătu­rile de albină - ca formă a acupuncturii, sunt me­tode apiterapeutice stră­vechi", ne asigură specialiștii.

MIEREA

Imunitatea se dă în vânt după ea
Medicinii experi­men­tale de odinioară i se ada­u­gă, astăzi, noi și noi des­coperiri, care transfor­mă apiterapia într-o ramură a medicinii bine funda­mentată științific și demnă de a fi lua­tă în serios. Pro­duselor de stup li se atribuie o "inteligență natu­rală", prin care acestea le sunt superioare unora din­tre me­dicamentele sintetice. Do­ve­zile apar în mai toate disciplinele me­dicale, dar mai cu seamă în imu­no­logie, neurologie, chirurgie, der­ma­tologie și reumatologie. Majo­rita­tea cercetărilor se ocupă cu cel mai cunoscut, îndrăgit și gustos produs: mierea.
Studii efectuate în Austria arată că sistemul imu­nitar al oamenilor care mănâncă zilnic 50 g de mie­re natu­rală este cu 40% mai puțin afectat de o eventuală infecție, iar calitatea som­nului și rezistența psihică sporesc cu 22 de pro­cente. În plus, mierea de albine ani­hilează radicalii liberi. Nu­mărul acestor mo­lecule agresive, care îmbătrânesc celu­lele și pot produce cancer, scade cu 40%. (Este bine de știut că mierea de flori are un poten­țial de eficiență mai mare decât mie­rea de pădure.)

Slăbiți cu miere!
O veste bună: mierea influențează atât de favo­rabil nivelul glicemiei și producția de insulină, încât nu apare senzația de foame puternică. 46% din subiecții participanți la același studiu austriac au scăzut, chiar, în greutate.

Reglează colesterolul
Studiile clinice arată, de ase­me­nea, că mierea acționează favorabil asu­pra metabolismului grăsi­milor, res­pectiv a nive­lului colesterolului. În ce privește lăptișorul de mat­că, s-a de­monstrat cli­nic că reduce coles­terolul "rău", LDL, și chiar tensiunea arterială.

Alungă migrenele și cârceii
Datorită triptofanului pe care-l con­ține (circa 3,84 mg la 100 g), mierea poate stimula producerea sero­toninei la nivelul creierului, ceea ce anulează toate "șansele" pentru dureri de cap și migre­ne, iar psihicul devine mai re­zistent la stres și la fluctua­țiile de dispoziție. Cu fiecare lin­gură de mie­re consumată, orga­nis­mul primește și mai mult mag­neziu, o binefacere pen­tru mus­cu­latura gambelor, care este afec­tată mai puțin (cam cu o treime) de cârceii care se pro­duc noaptea sau după sport.

Cel mai bun dermatolog
Mierea poate fi considerată un "medic" natural de nădejde și în der­matologie. Ea vindecă, ade­seori fără probleme, zgârieturile super­ficiale, tăieturile profunde, arsurile și chiar ulcerațiile pielii. Conform unui studiu realizat la University of Wales In­stitute din Car­diff, mierea distruge - uneori mai bine decât anti­bioticele - agenții patogeni și hră­nește, în ace­lași timp, celulele nevătămate dimpre­jurul rănii. Diversele tipuri de zahăr din miere ajută, împreună cu enzi­me­le, la curățirea rănii, absorbind secre­țiile parțial agresive și stopând dez­voltarea bacteriilor. O recoman­dare practică de prim-aju­tor la domi­ciliu: ungeți o bucată de tifon cu un strat gros de miere, aplicați-o pe rană, li­piți-o cu leuco­plast și înlo­cuiți-o din șase în șase ore.

PROPOLISUL

Vindecă psoriazisul și arsurile ușoare
"Povestea" de succes despre me­dicina albinelor bazată pe studii seri­oase conti­nuă. Între timp, nu­mărul dovezilor despre acțiunea propoli­sului a de­ve­nit impresio­nant. Cules de albine, acesta pro­te­jează florile și mu­gurii firavi împotri­va ciu­percilor și a bac­te­riilor. Același efect îl produce propolisul și în medicina umană: este un produs tera­peu­tic natural, de-a dreptul genial în ca­zul rănilor, al arsuri­lor ușoa­re, al pielii afectate de pso­riazis, al rănilor din zo­na gin­giilor, provo­cate de inter­vențiile sto­­ma­tologice etc. De ase­menea, infec­țiile per­severente ale mu­coa­­­sei sto­ma­cale și duode­nale fac parte - și ele - din nou-de­finitul indica­tor al afec­țiunilor ce pot fi tra­tate cu pro­polis.

Împinge la suicid celulele canceroase
De-a dreptul im­presionante sunt recentele re­zultate ale expe­rien­țelor de laborator cu pro­polis pe animale: a fost descoperit efectul anti-tumo­ral (în cancer) al propo­lisului unor al­bine melifere din Bra­zilia. Acesta se ba­zează pe două mecanisme, care ajută, de fapt, or­ga­nismul să se opu­nă el însuși can­cerului. Substanța ac­tivă artepilină C declanșează moar­­­tea biologică programată a ce­lu­lelor can­ceroase, adică "progra­mul sinu­cigaș" intrace­lular, și tu­mora se mic­șorea­ză. Și blochează, în tumoră, for­marea altor vase san­guine. Nefiind sufi­cient irigată cu sân­ge, tumora "moare de foa­­me". Stu­dii asemă­nătoare legate de epilep­sie, malarie, SIDA, Alzhei­mer, ar­trită și astm sunt în curs de efec­tuare.

VENINUL DE ALBINE

Vindecă spectaculos reumatismul

Un alt produs despre care se vor­bește mult în medicină este veninul de albine, numit de specialiști apito­xină, care se folosește direct ca înțe­pătură sau ca injecție subcutanată. Se pare că ea alină mai ales durerile acute ale oaselor și articulațiilor care apar în cazul unor forme de reuma­tism, pre­cum artrita, ar­troza, dar și fi­bromial­gia. Nivelul actual al stu­diilor este dătător de speranță. Un as al apiterapiei românești, doctorul Ștefan Stân­gaciu, afirmă: "Api­toxina poate cal­ma spectaculos durerile reumatice, iar în cazuri izolate le poate chiar vindeca defi­nitiv". Chiar și pentru reumatis­mul autoimunitar, vindeca­rea pare a fi posibilă, pentru că otrava de albină de­vine activă și ca imunostimulator.
Nu este o noutate, dar este un "marș triumfal" al apiterapiei în me­di­cina academică: persoanele alergice la veninul de albine se supun terapiei cu in­jec­tarea de... venin de albine. În cadrul acestei imu­noterapii, numită și hiposensibilizare, alergo­logul in­jec­tea­ză doze crescânde, de până la 100 de micro­grame, sub pielea pacien­tului (100 de micrograme = două în­țe­pături de albină). Protecția anti­aler­gică a acestei doze maxime poate fi con­servată vreme de cinci ani, prin injectarea în continuare, lună de lu­nă. Apicultorii aler­gici nu trebuie să mear­­gă la doctor pentru hipo­sen­si­bilizare: "in­jec­țiile" le fac albi­nele lor harnice, "maltra­tân­du-i", uneori, cu până la 100 de înțe­pături pe se­zon.

Și totuși...

Dar oricât de sănă­toa­să ar fi apiterapia, ea poate face "victime" printre per­soanele sen­si­bile. Făcând abstracție de consumul de miere sau de plasturii aplicați pe răni, apiterapia tre­buie să se afle în mâini­le versate ale unor spe­cia­liști. Mai ales otrava de albine, dar și polenul în­ghițit pot provoca reacții de șoc cu complicații ex­trem de serioase.