O preumblare prin Gorjul de munte - POLOVRAGI

Dumitru Badita
- Magia locului coboară în urmă cu sute de ani -

Călătorul care parcurge șoseaua dinspre Râmnicu Vâlcea spre Târgu Jiu ar pu­tea dacă vrea să ajungă în Rai, să facă la dreapta, pe drumul care duce spre Mânăstirea și Peștera Polovragi. Așezat chiar sub meterezele abrupte ale Cheilor Oltețului, care despart Munții Parângului de Munții Căpățânei, locul este de-o sălbăticie greu de descris, răsplătită, de altfel, de numărul de turiști care aleg nordul montan al Gor­jului ca destinație de vacanță. Textul de față nu vrea, însă, să vă descrie frumusețile geografice ale zonei, ci celebritatea de care s-a bucurat, începând în urmă cu sute de ani, printre cei care au vizitat-o, personalități de prim rang ale vieții publice româ­nești.

Prințul și geograful

Într-o zi de vară a anului 1938, geograful Ion Conea, un împătimit al peisajelor de la poalele mun­ților României, scria, după o călătorie în nor­dul Gorjului: "Necrezut de frumos și neted este șesul Polovragilor care se întinde, dincolo de Olteț, sub privirile noastre. Din stânga, subrup­tul muntelui contras­tează violent cu a­ceas­tă ciudată  bu­ca­tă de șes, des­pre care te întrebi mereu ce cau­tă aici și cine a adus-o de la Du­năre, arun­când-o mun­telui sclavă la pi­cioare? Nu vă te­meți, n-a adus-o ni­meni de ni­căieri; e opera, locală, a Ol­te­­țului și Tărâei, cele două ape veci­ne, care au podit o veche groapă preexistentă, cu pietriș smuls de ele din munte, mistruit în chip de capodoperă". În lu­crarea sa, "Un prinț prin țara lui", publicată în 1940 la editura Scrisul românesc din Craiova, geo­graful român susține că la Polovragi și-ar fi avut reședința cneazul Ioan, cel pomenit în Di­ploma Ioaniților, la 1247, alături de Litovoi și Far­caș. Ca să vadă dacă este adevă­rat, principele Mi­hai Întâi, la vremea aceea în vârstă de 17 ani și pa­sionat de isto­rie, a pornit într-o expediție de ini­țiere la Polovragi, alături de marele geograf. A­junși la mânăstire, s-au cățărat pe potecile strâmte, abia atârnate de steiu­rile de piatră de deasupra Oltețului, până sus, la Crucea lui Ursache. S-au odihnit pe buza hăului și au privit spre miazăzi, peste câmpul neted, de la poala muntelui, dar și mai departe, peste dealurile care se lungesc și se pierd în șesul cel mare al Olte­niei. Privind satele și cătunele lipite de coastele munților, profesorul îi predă prințului prima lecție de geografie locală: "La Polovragi e sigur că am avut unul din cele mai vechi centre de locuire de la noi, cum de altfel va fi cazul cu aproape toate celelalte locuri și localități pe care avem să le vedem în această Oltenie subcarpa­tică...". Coborâți din vârful muntelui, prințul și geogra­ful au vizitat apoi peștera Polo­vragi, cu liliecii zbură­tăcin­du-le pe lângă urechi, iar apoi, ieșiți la lumină, s-au în­tors în curtea mâ­năstirii, unde au fost omeniți cum se cuvine, ba încă tânărul prinț s-a prins în horă cu sătenii veniți să-l întâmpine, îmbrăcați în straie de sărbătoare. Despre Florica lui Loghin, care a trăit până la bătrânețe, lumea obiș­nuia să spună: "a jucat în horă cu regele Mihai".

Un francez în Cheile Oltețului

Pe la sfârșitul secolului al XIX-lea, un străin ce vorbea o limbă neînțeleasă pentru localnici, francez de neamul lui, colinda, îmbrăcat în haine apusene, împrejurimile Polovragiului, culegând pietre, pe care le studia cu atenție, notând într-un carnețel observațiile făcute și desenând cu linii sigure tot ce vedea în jur. Sătenii l-au întâlnit pe dealul Glemeii, în Chei­le Oltețului, pe po­teca îngustă care du­cea spre peșteră, și sus, pe Vârful Nedeii și l-au salutat cu res­pect, în graiul local, cu "zâua bună", ridicân­du-și pă­lăria spre cer. Era geo­graful Emma­­nuel de Mar­tonne, unul dintre cei mai buni cu­nos­cători ai geo­logiei carpa­tice din vremea sa, des­chi­zător de dru­muri pentru cer­cetările efectuate de geo­gra­fii și geologii români. Sa­vantul a scris o carte funda­mentală pentru timpul acela, intitulată "La Valachie", publi­cată în 1902 la Paris. Nu știu ca lucrarea să fi fost tradusă în limba ro­mână. Geo­­graful francez a făcut și observații et­nografice. A re­marcat în satele din nordul Olteniei carava­nele de care trase de boi, purtând agale spre sud, povara stivelor de șin­drilă. A trecut pra­gul stânilor și a de­scris viața de zi cu zi a cio­ba­nilor, îmbrăcămin­tea lor și dru­murile oilor către Bălțile Dunării. Un pari­zian în­drăgostit de Car­pați, mai ales de Gorjul montan, Polovra­giul fiind unul din­tre satele cele mai bă­tute și cerce­tate de savant. Da­torită lui, lumea occi­den­tală a aflat sumedenie de cunoștințe despre ro­mânii de la munte.

A fost Eminescu la Polovragi?

A ajuns sau nu Mihai Eminescu la Polovragi, în vara anului 1878, așa cum se spune? A fost poe­tul, musafirul junimistului Nicolae Mandrea, la conacul acestuia din comuna gorjeană Florești? Într-o scrisoare trimisă în 23 iulie 1878 lui Theo­dor Rosetti, poetul îi cerea acestuia 100 de franci "spre ilustrarea existenței, cu oarecari călătorii la Tr. Severin și prin împrejurimi". Distanța între Florești și Polovragi este de 85 de km. În 1878, trăia și activa încă ultimul olăcar de pe Gilort. (Olac i se spunea căruței de poștă, poștalionului.) Dumitru Trașcă din Chiciura l-a așteptat pe poet la gara din Filiași, și l-a adus la moșie. Cel mai probabil, tot Dumitru s-a oferit să-l plimbe pe Eminescu și prin împrejurimi, poate chiar până la Polovragi, drum de o zi întreagă, dus-întors. Poe­tul era mare iubitor de trecut, și nu-și va fi putut refuza întâlnirea cu ctitoria lui Constantin Brân­coveanu.
Am descoperit vehicu­lată pe internet afirmația că Peștera Polovragi ar fi descrisă în poemul "Me­mento mori" (Panorama deșertăciunilor), în frag­men­tul dedicat lumii da­cice, unde există, într-adevăr, un peisaj poetic, cu un munte înalt, o peș­teră și o mânăstire, elemente geografice și reli­gioase prezente în spațiul real al Polovragiului. "Iar în pieptu-acestui munte se arat-o poartă mare / Ea: înalt este boltită și-ntr-adânc în piatra tare,/ Iar de pra­gu-i sunt unite nalte scări de negre stânci,/ Cari duc adânc în valea cea de-acol-abia văzută/ Și-n pădu­rile um­broa­se, cu-adân­cimi necu­nos­cute/ Și-n câm­pii unde mii râuri s-ar­gin­tesc plane ș-adânci". Mai e­xis­tă o ipoteză po­trivit căreia, în 1866, Eminescu ar fi trecut munții de la Rășinari la Novaci, iar de aici, ur­mând dru­mul de sub munte, ar fi ajuns la Râmnicu Vâlcea.

Birja cu scriitori

Alexandru Macedonski a trecut sigur prin Po­lo­vragi. Dovadă este articolul publicat în "Lite­ra­torul" din 1884, și intitulat chiar așa: "Polo­vragii". Ce le spunea poetul cititorilor săi? Anu­me, că mâ­năs­tirea este "zidită pe loc șes, ajungi la dânsa dacă vii pe calea care duce de la Gorj la Vâlcea, străbătând o întinsă câmpie împestrițată cu turme de miei și cu ciobani, având ca fundal al priveliștei crestele Carpaților, acoperite mai întodeauna de nori".
Titu Maiorescu trecuse prin aceste locuri în 1882, în luna iunie. Potrivit în­semnărilor sale zil­nice, vi­neri, 11 iunie pe stil vechi, a plecat cu trenul din Bu­curești până la Pitești, un­de l-a așteptat birjarul So­lo­mon Nachmann, cu două tră­suri, ca să în­capă tot gru­pul de ex­cursioniști. De la Pi­­tești, Maiorescu a ajuns la Curtea de Argeș, apoi la Râm­nicu-Vâlcea și la Hore­zu, de unde au tre­cut dealu­ri­le și au cobo­rât la Polo­vragi. Criticul literar a notat numai că au vizitat peștera, dar nu a oferit amănunte.
Grigore Alexandrescu, clasicul nostru fabulist, și-a odihnit, la rândul său, ochii pe priveliștea munților și a Cheilor Oltețului, în anul 1842. A in­trat și în peșteră, împreună cu scriitorul Ion Ghica, după ce s-au cățărat pe poteca abruptă, spânzurată deasupra prăpăstiei, drumul forestier fiind construit abia în anii '50 ai secolului următor. Și Alexandru Vlahuță a intrat în peșteră, luminân­du-și calea cu o făclie cu rășină, semn că scriito­rilor noștri le plă­ceau drumețiile, fascinați de frumu­sețile țării, la fel ca și noi.

Un reporter genial: Regina Maria

Cea mai iubită dintre regi­ne­le noastre, Maria, a călcat țărâna Po­lo­vragiului, în vara anului 1915, notându-și impresiile în volumul "Țara mea", pu­blicat un an mai târziu. Vizita a fost anunțată și de ziarul "Adevă­rul", în numărul din 6 iunie, revenind cu amănunte în nr. din 8 iunie: "După cum am mai anunțat, joi, pe la ora 11.20 a.m., au sosit în co­muna Polovragi regina Maria, cu principesele Eli­sabeta și Maria. (...) Regina, cu întreaga suită, a venit cu automobilul, din județul Vâlcea. La ora 12, suverana a luat masa. Părintele proto­ereu Băr­dan a oficiat un serviciu reli­gios. După masă, re­gina a vizitat dependințele mâ­năs­tirei, mergând spre peș­teră, fotogra­fiind mâ­năs­tirea din diferite po­ziții. (...) A luat parte și la o ho­ră țărănească ce se în­tin­sese în fața mânăs­tirei". Regina a fost de mai multe ori la Polo­vragi. În cartea "Țara mea", no­tează că "ul­­tima dată când am fost acolo, cireșii erau în floa­re, și atât de des înflori­seră, încât po­mii păreau că se plea­că sub o povară de ză­padă". În scrierile sale evocă o zi de mare sărbă­toare, cu bise­rica plină de să­teni: "Îm­brăcămintea albă a bărbaților și maramele albe de pe capul fe­meilor răsă­riau ca niște pete largi, de lumină". Re­gina mărturisește că a intrat incognito în biserică, fiindcă nimeni nu-i aștepta sosirea, și a asistat la o slujbă de exorcizare, care a im­presionat-o puternic: "Glasul preotului se ridică mai sus de bo­cetele fe­meilor, um­plând biserica de focul lui, ca în zilele Bibliei, părea că porun­cește duhului celui rău să pără­sească trupul pe care așa de gro­­zav îl chinuia. Ținută ca de un farmec, m-am uitat o bu­cată de vreme la această ceremonie neo­bișnuită, apoi, smulgân­du-mă, am trecut, prin poarta des­chisă a bisericii, în lumina soarelui de dincolo, și mi s-a pă­rut ca și cum deodată m-aș fi trezit din­tr-un vis urât". Regina a fost fascinată de așezarea lăca­șului de cult, scriind în cartea sa că "nicio așezare nu poate fi mai plăcută decât a Polovra­gilor. Mânăs­tioara veche e cuibărită chiar la pi­cioa­rele mun­ților ca o pasăre uriașă ascunsă între pomi".

Pictorul și călugărul

Într-o zi de septembrie a anului 1860, o trăsură cu patru cai lasă în urmă nori de praf, străbătând drumul spre Polovragi. Trece prin sat, privită de după garduri de sătenii uimiți, și oprește la poarta mânăstirii. Un călugăr se repede și trage zăvorul. Din trăsură coboară doi domni îm­brăcați în haine apu­sene. Unul e secretarul prințului Grigore Bi­bescu, celălalt e pictorul francez Auguste Lance­lot, venit pe me­leagurile noastre, ca să de­se­neze și să scrie pentru pu­blicația "Le Tour du Monde". (Un fel de "National Geo­grafic" al fran­cezilor din secolul al XIX-lea.) Lan­celot sosise în România pe Dunăre, până la Giurgiu, de aici la București, dar plictisit după o vreme de traiul în urbea de pe Dâm­bovița, a luat hotărârea să cunoască țara în profunzime. Prințul Grigore Bibescu i-a propus să urmeze un traseu submontan, prin Argeș, Vâl­cea și Gorj, ofe­rindu-i ca în­soțitor pe se­cretarul său, iar ca mijloc de transport, una dintre trăsurile sale, condusă de Matei, cel mai destoinic vizitiu. Oas­peții au rămas la mânăstire câteva zile. În tot acest timp, ca un explorator neobosit, Lancelot a vizitat peștera Polovragi, a urcat la Crucea lui Ursache, a mers pe valea Oltețului, dar și pe valea Gal­benului, me­reu cu cre­ionul în mână, ca să de­seneze peisa­jele. Dar fran­cezul s-a dovedit și un ob­servator de ciudă­țenii. El a scris despre ghidul de la mâ­năstire, un rus care luptase în Războiul Crimeei și își găsise adăpost la Polovragi. Fostul ostaș îm­bră­cat în straie monahale izbea pie­trele cu toiagul, sperând să dea pes­te vreo comoară îngro­pată de daci. Între timp, se plângea că egu­me­nul de la Ho­rezu interzisese con­su­mul de vin în mânăstire și îi supu­nea pe că­lugări, unui adevărat martiraj!

Părintele Anania și locul "limpezirii sufletești"

În dimineața zilei de 20 noiembrie a anului 1942, un tânăr diacon însoțit de starețul mânăstirii, Gherasim Bica, iau la picior drumul care străbate câmpul Polovragiului. Vin de la Bucu­rești, iar auto­buzul tocmai i-a lăsat la Miloștea. Au de mers vreo șapte kilometri, până la poarta mâ­năstirii. Cu fie­care pas, se apropie de munte. Tână­rul va nota mai târziu în memoriile sale: "Mă în­tâmpina un munte despicat în două de apa Oltețu­lui, la poala căruia răsăreau turlele bisericii brân­covenești, albe, pe peretele verde al pădurii. Bătea vântul dinspre munte și foșnetul brazilor se auzea până departe, ca o uriașă adiere de sănătate pentru sufletul meu bântuit". Tânărul acela era Valeriu Anania, ce toc­mai părăsise Mânăstirea Antim Ivi­reanu din Bucu­rești, cărând după el un geamantan mare, în care nu uitase să strecoare și vreo două kilograme de cafea. Fusese închis pentru o lună și jumătate de regimul Antonescu, sub acuzația de apartenență la Mișcarea legionară, iar drumul acesta către mânăstirea de la poalele munților era, pentru el, un drum al înseni­nării. Va recu­noaște mai târziu că Polovra­giul a rămas "mânăstirea ini­mii mele, nu numai pentru fru­musețea locului, ci și pentru limpezirile sufletești pe care mi le-a dat atunci". Anania a locuit cu inter­mitențe la Polo­vragi. A mai făcut, între timp, și în­chi­soare, la Jilva, tot sub acu­zația de legio­narism, apoi a fost transferat în la­gărul de la Târgu Jiu, de un­de a fost eliberat în 4 apri­­lie 1944. S-a întors, firește, la Polo­vragi, fiindcă devenise "ce­tă­­țean al munților gor­jeni" și se simțea bine, "la um­bra Brâncoveanului, în ale că­rui cup­toa­re, adăpos­tite în piatră, încă se mai cocea pâi­ne", după cum avea să spună mai târziu, în memo­riile sale. Viitorul mare scriitor și prelat găsise aici "du­hul comunitar, spiritul de dărurire și dragostea nefă­țar­nică", de care dusese lipsă la Antim. Ar fi minu­nat dacă la mâ­năstirea Polovragi ar fi expusă, unde­va, infor­mația că aici a slujit, ca diacon, la mijlocul anilor '40 ai secolului trecut. E mânăstirea despre care Anania a spus că este a "inimii sale"...