Zorelele albastre

Cititor Formula AS
Când domnii se îndrăgostesc...

Când m-am hotărât să scriu această mărtu­risire târzie, știam că s-ar putea să n-o pot duce la capăt, pentru că eram bolnav. Știam că nu mai pot să mă bizui prea bine pe memoria mea, și de aceea m-am străduit să redau cu fidelitate amănuntele pe care le mai știam, și bine am făcut, pentru că a urmat în scurt timp un acci­dent vascular, care m-a scos pe tușă o vreme. După ce mi-am revenit cât de cât, când am recitit ceea ce am notat, n-am mai recunoscut nici personajele, nici întâmplările descrise. Mi se părea că citesc o po­ves­te străină, a unor oameni pe care nu-i cu­nos­cusem nicicând. Băiatul cel mare însă nu m-a aban­donat, așa cum au făcut și alți prieteni și chiar și soția mea. Au insistat să urmez pro­gra­me de recu­perare și, datorită lor, dar și celor care m-au tratat, am reușit să trec peste golul apărut în viața mea și să-l populez din nou cu oameni, prieteni și întâm­plări. Mi-am revenit în mare măsură. Nu mai sunt dependent de ajutorul unui însoțitor și am reușit, chiar, să recompun cu tenacitate și perse­verență mi­racolul vindecării mele, taina ieșirii din nebuloasa necunoscutului. O dimi­neață de vară de acum un an a contat mai mult decât toate leacurile și terapiile pe care le-am suportat. Tre­zirea, sau, mai bine zis, re­trezirea la realitatea în care tră­iam, întoarcerea la pre­zent, ieșirea din uitarea ca­re m-a cuprins s-au pe­tre­cut brusc, în momentul în care, în curtea sana­to­riului unde eram internat, m-am oprit în fața unui ghiveci cu zorele pitice.

Tinerețe solitară

M-am născut într-un oră­șel de munte, într-o fa­milie modestă, cu șase co­pii. Ajunși la vârsta ado­lescenței, ne-am împrăștiat toți, care pe unde am găsit loc la vreo școală care asigura internat gratuit, ori ca ucenic pe lângă vreun meșter care avea de lucru mai mult decât putea duce singur. Eu am ni­merit la o școală profesională cu profil minier, ceea ce i-a bucurat pe părinții care aș­teptau să mă întorc cu serviciul la mina din loca­litatea noastră. Până la urmă, bucuria le-a fost îm­plinită, căci am revenit acasă, dar nu imediat după ce am terminat școala, pentru că m-am înscris la Institutul de geo­lo­gie și am mai stat trei ani departe de casă, printre străini. Eram mulțumit de ceea ce reușisem să realizez până la vârsta de douăzeci și cinci de ani, părinții erau fericiți că mă aveau acasă, ca ajutor la gospodărie. Mai rămânea să-mi găsesc o fată cu care să mă în­sor, ca să intru ca lumea în rândul oamenilor așe­zați. Numai că ceea ce părea floare la ureche s-a do­vedit o piatră de încercare, greu de trecut. Uneltirile mamei, care-mi lăuda ba pe una, ba pe alta dintre fetele târgului nostru, glumele și apropourile tatălui meu, care veneau ori de câte ori lucram împreună prin gospodărie, șicanele verișoa­relor, înțepăturile co­legilor de clasă, însurați deja și cei mai mulți cu copii, toate acestea n-au reușit să mă aducă mai aproape de vreo fată și nici să-mi alunge stinghereala pe care o sim­țeam atunci când rămâneam singur în apropierea unei femei. Cu cât erau mai mari insistențele de pe margine, cu atât mă simțeam mai neajutorat, și cu cât trecea vremea, mă obișnuiam tot mai mult cu singurătatea. Să nu credeți acuma că am fost un pămpălău, cum se spu­ne, și că n-am știut cum să mă port cu fetele. Nu. Dimpotrivă, chiar. Numai că una e să te distrezi, și alta să iu­bești o femeie, s-o faci nevasta ta și să-ți pe­treci, sau măcar să-ți imaginezi că vei petrece restul zilelor alături de ea. Nu știu cum se face, dar de sita pre­­tențiilor mele nu trecea ni­ciu­na dintre pre­ten­dentele oca­zionale. Nu aveam așteptări exagerate și de neîmplinit, nu­mai că mi se părea normal să por­nesc pe drumul căsătoriei doar dacă o iubeam pe femeia alea­să. Mi se părea imoral să-mi aleg nevasta după alte criterii, cum ar fi pro­fesia, averea sau situația ma­terială a viitorilor socri. Dar așa cum se în­tâmplă aproape întotdea­una, când nu mai aștep­tam nimic, când eram deja resem­nat în singurătate, Dumnezeu mi-a scos în ca­le fe­meia care a fost ma­rea mea dra­goste, sin­gu­ra, de ne­uitat. Aceea ca­re, veți vedea, m-a și salvat din întu­ne­ricul bolii și al uitării.

Pietre pentru mai târziu

Era luna iulie, vara era în toi, fânul era deja strâns și câmpurile se coceau pleșuve sub soarele arzător. În anul acela, am lucrat mult la terminarea hărților geologice ale regiunii în care era așezat orașul nos­tru. Ca ajutoare, ne-au venit în practică două grupe de studenți de la Cluj. N-aveau ei chef de lucru, le stătea gândul numai la distracție, dar mai cu voie, mai fără voie, le-am fă­cut program și-i însoțeam pe teren, la luat de probe. De la început, de când au coborât pe peronul gării unde-i așteptam, am băgat de seamă că una dintre fete era oarecum mai deo­se­bită. Nu era atât de zgo­motoasă ca ceilalți, părea că a ajuns din întâmplare printre ei, dar cu tot aerul ei distant, era foarte activă și părea chiar mai pri­cepută decât ceilalți când era vorba de identificat pietre și roci. M-am simțit apropiat de ea, ca și cum aș fi cunoscut-o dintot­deauna. Probabil acesta este primul semn după care sufletele pereche se pot recunoaște. Nu exagerez cu nimic atunci când spun aceste lucruri. Simțeam că o știu și o înțeleg, în tot ceea ce făcea, și n-a durat mult până când mi-am dat seama că sunt tot mai prins de chipul ei, de făptura ei, de tot ceea ce făcea. Îndrăgosteala a fost rapidă și intensă și bucuria n-a mai avut margini, când ea mi-a răspuns cu ace­leași gânduri și senti­mente. Eram mereu în apro­pierea ei, devenisem de nedespărțit, și du­pă ce se termina pro­gramul de prac­tică, adică cele șase ore zil­nice de teren, por­neam amân­doi în drumeții prin pă­durile care în­con­jurau orășe­lul. Ea culegea pietre albe, mai ales, cu for­me rotunjite și cu su­pra­fața lucioasă, pe care avea de gând să le pună acasă, pe lângă florile din ghi­ve­ce. "Pietre pentru mai târ­ziu", zicea și-și umplea bu­zunarele și rucsacul la fie­care drum pe care-l fă­ceam.

Raiul

Vara aceea a rămas înscrisă pe veci în mintea mea. Pot să spun că atunci am fost cel mai fericit om de pe pământ. Am iubit-o pe Mădălina cum n-am mai iubit nici o altă femeie. Poate doar splen­doarea pădurii în care ne iubeam să mai fi egalat ceea ce trăiam. Nimic din ceea ce înseamnă dra­gos­te omenească nu a rămas neîncercat, netrăit cu o bucurie fără seamăn. Adevărată repetiție pentru pa­radis erau clipele noastre trăite în frăție cu ciutele și cerbii, cu vulpile și veverițele ce ne spionau ne­du­merite. Între ferigi și flori de câmp, printre copaci bătrâni, în păduri tinere de mesteceni, dragostea noastră înflorea fără să se supună timpului imediat. Trăiam cu toate simțurile în alertă. Vedeam infinit mai bine și mai departe, auzeam foșnetul celei mai mici crengi mișcate de vânt, simțeam parfumul cimbrișorului, cu mult înainte ca trupurile noastre să se întâlnească printre florile lui gingașe, iar căl­dura și finețea pielii ei îmi amintea de pietrele albe, încălzite de soare, cu care nu înceta să-și umple buzunarele. "Pietre pentru mai târziu", așa au rămas ele în mintea mea, după ce Mădălina a plecat și nu am mai revăzut-o niciodată. Oricât am căutat-o, nu am mai dat de ea. Cred că s-a întâmplat ceva ne­pre­văzut, altfel nu-mi pot explica dispariția ei. M-am resemnat și m-am însurat târziu, la câțiva ani după aceste întâmplări, cu o femeie pe care am respec­tat-o, dar pe care nu am iubit-o așa ca pe Mădălina. De altfel, revenirea mea la viață din letargia în care căzusem s-a produs într-o dimineață de vară, când în curtea spitalului unde eram internat am văzut niște pietre lucioase și albe aranjate în jurul unei tufe de zorele albastre. De undeva, din adânc, emo­ția care a urcat către mine m-a cutremurat și mi-a limpezit cugetul. "Mădălina". Lumina nume­lui ei m-a ajutat să lupt cu boala și să-mi amintesc. Pie­tre­le albe din ghiveci au fost scânteile care au aprins dorul după iubirea tinereților mele și dorința de a trăi. Am speranța că trăiește și ea, undeva, în lumea asta mare, și-mi place să cred că ne va fi dat să ne mai întâlnim o dată. Nu se poate ca ceea ce am trăit să se piardă fără urme. Magia dragostei noas­tre a fost atât de intensă, încât mai supra­vie­țuiește unde­va, într-un luminiș de pădure. Aștept ca un vânticel rătăcit să o aducă la mine, pentru a fi, o clipă, un bărbat fericit. Marile iubiri nu se pierd ni­ciodată. Și pentru asta nu e nevoie să lupți.

CONSTANTIN IFTEME - Baia Mare


Reproduceri după picturi de Ștefan Câlția