Printre stele

Cititor Formula AS
Când domnii se îndrăgostesc...

Mai întâi ne-am urcat pe acoperișul giganticei U­ni­versități ieșene, într-o noapte limpede de vară. Ziceam noi așa, mai mult în glumă, că "vrem să ne cocoțăm cât mai aproape de stele". Ea a fost prima care a găsit scara. Mi-a șop­­tit asta într-o di­mi­neață, ve­nind la mi­ne acasă, emo­țio­nată ca un copil, de par­că ar fi vrut să-mi co­munice un mare secret. Da, gă­sise sca­ra! Era un­deva în spatele uri­așei clădiri, o sca­­ră simplă, de fier, în­fiptă-n zid, urcând spre văz­duh, printre feres­tre­le enor­me ale amfiteatrelor stu­den­țești. Apoi s-a făcut noapte. Noi doi eram sus, îm­bră­­țișați, pe muchia celui mai înalt dintre aco­pe­rișuri, uitându-ne la cerul înstelat. Sub tălpile noas­tre, peste tot în jur, nu vedeam decât co­roanele bo­gate ale copacilor, un ocean foșnitor de frunze, în­fiorat de vântul căl­di­cel al verii. Frunzișul acoperea totul. În­tregul bulevard al Copoului, trotua­rele largi, casele, puținii trecă­tori la ora aceea târzie... Iar eu eram îm­preună cu ea, dea­supra acestei mari lumi adormite, mereu îmbră­ți­șați, povestind întâmplări din viețile noastre de dinainte de a ne fi întâlnit.
Am colindat amândoi pe acope­ri­șuri luminate de lună. Pășind pre­caut pe cornișele strâm­te, cu brațele des­fă­­cute, ca niște dan­satori pe sâr­mă, ți­nându-ne de mână în timp ce urcam pante ame­ți­toare, râzând spe­riați că la fiece pas greșit am putea cădea și muri. La un moment dat, într-un capăt al zării, cerul a pornit să se colo­reze încet în fâșii violete și pă­sările au început să cânte prin pomi și atunci ne-am amin­tit că ar trebui să co­bo­râm. Ne-am uitat în jur - scara nu mai era. Ne rătăcisem în cer, prin­tre co­linele de tablă de pe clădirea cea mare. Abia foarte târziu am găsit o altă scară, tot din aceea de pompieri, care cobora într-o curte interioară închisă, înconjurată de ziduri. De acolo am reușit să in­trăm în Universitatea pustie, unde am fost prinși de un paznic cu pal­me aspre și trup de uriaș, care ne-a sechestrat într-o sală și-a vrut să ne predea po­liției. "Pe unde mama dra­cu' ați intrat?". Zicea că de zeci de ani, de când lucra ca por­tar acolo, niciodată nu i se mai în­tâm­plase așa ce­va. Era un lucru grav, puteau să ne ex­matri­cu­leze, să ne ares­teze chiar. Ea însă râdea din toată inima, nepăsă­toare. "Cum adică pe unde am intrat? Am co­­borât de pe acope­rișul acela. Toc­mai zbu­ram prin par­tea lo­cu­lui, ne-am rătăcit și am ni­me­rit aici..." Nervos tare, omul s-a por­nit să dea telefon la po­li­ție, dar fata a alergat după el. "N-o să dați nici un tele­fon!", i-a zis, autoritar. "Vă zic eu că n-o să dați nici un telefon, dom­nule portar!" Asta era prea de tot. "Cum adică, mă ame­ninți?! Vrei să zici că ai pile? Nu-mi pasă mie de pilele voastre!..." Ea l-a prins însă blând de palma lui groasă, bătă­to­rită. "Nu-i vorba de asta, dom­nule portar. Dar nu ve­deți? Chiar nu vă ui­tați puțin la noi?..." Paznicul s-a oprit pentru câteva clipe, cercetân­du-ne din cap și până-n tălpi. Nu ve­dea ni­mic spe­cial. Atunci ea și-a ridi­cat capul cu bretonul negru ce-i acoperea ochii verzi, apro­piin­du-se la câțiva centi­metri de fața băr­batului: "Cum, chiar nu vedeți cât de mult ne iu­bim?...". Omul s-a mai uitat o dată, nedumerit, apoi s-a în­cruntat și a zâmbit. A deschis anevoios ușile înal­­te de peste trei metri ale Univer­si­tății, făcân­du-ne semn să plecăm cât mai repede. Iar noi am ieșit îm­bră­țișați, în soarele or­bi­tor al di­mi­neții de 25 iunie, acoperindu-ne ochii cu mâna.

***

După câteva zile am fost amân­doi "ilegal" la o nuntă. Tre­ceam întâm­plă­­tor pe acolo, auzisem muzică înă­un­trul unei cantine studențești și ea mi-a spus că ce-ar fi dacă am intra și noi. "Te rog, doar puțin, n-am mai fost niciodată până acum la o nuntă." Am in­trat. Ne-am așe­zat cu­minți între meseni, unul lângă altul, ca orice invitați. Era o nuntă clasică, de car­tier, cu orchestră și "stri­gare de bani" la microfon, cu băr­bați asudați, în cămăși albe, suflecate, care țipau în timp ce-și ju­cau săltăreț femeile până la epui­zare, apoi ieșeau la aer să fu­meze țigări. La în­ce­put, nuntașii pă­reau să ne îngăduie, chiar vor­beau cu noi, ne întrebau una-alta. Pro­babil își dăduseră seama că sun­tem nepoftiți, dar ne lăsau în pace. "Deh, niște stu­denți amă­râți - și-or fi zis - hai să-i lăsăm, le-o fi și lor foa­me" S-au mâ­niat însă când am înce­put să dansăm. "Hai să dan­săm și să ne ima­gi­năm c-am dansat ca și cum ar fi nun­ta noastră...", a zis ea. Și am dansat. Am dansat "în stilul nos­tru", făcând ba­let cla­sic pe muzică de ma­nele, am dansat li­beri și, cred, destul de fru­mos. Doar că "pu­țin altfel" decât restul lumii. Iar când ești "puțin alt­fel", oa­menii se cam supără. La un moment dat, ră­mă­se­serăm sin­guri pe ringul de dans. Chefliii se retrăseseră spre pereți, oa­recum mirați. Câteva femei chiar în­ce­pu­seră să aplaude entuzias­te, cre­zând că poate "facem par­te din pro­gram". Apoi, în­să, au ieșit din mulți­me câțiva bărbați, oa­meni care bău­seră mult, cu fața roșie și trup pân­tecos, des­che­iați la primii nasturi ai că­meșii. "Bă, da' ce căutați voi ai­cea?", ne-au în­trebat. "Noi dan­săm, mulțu­mesc. Dar voi ce faceți? Bine ați venit la nunta noastră!", a răs­puns ea ime­diat, foarte serioasă, pof­tin­du-i pe toți să danseze mai de­par­te. Bărbații însă ne-au "poftit" afară. Trei dintre ei au venit cu noi, apucân­du-ne strâns de braț. Le tre­murau ma­xilarele de furie. Unul chiar a în­cercat să mă lovească și atunci ea m-a luat de mână și am fugit. Am fugit mult, pe-o alee lungă, ză­găzuită de trandafiri ce răs­pândeau miresme în­cân­­tătoare. Am fugit prin parcuri cu arbori bă­trâni, am fugit printre clă­diri luminate de feli­nare, am fu­git prin­­tr-un oraș pus­tiu și ro­man­tic, ținându-ne de mână, tot mai departe. Fu­geam în noapte, îm­pre­ună cu fata a­ceea, și mă sim­țeam de parcă tocmai aș fi furat o mireasă iubită, măritată cu de-a sila de niște oa­meni care nu fac parte din lumea noastră.

***

Iar după alte câ­teva zile, am plecat la mare. Îmi plăcea s-o văd cum stă pe țărm, înaltă, at­le­ti­că, cu părul ciu­fulit, încon­ju­rându-i chi­pul rotund, făcân­du-mi semne cu mâ­na, sco­țând limba ca un copil, râ­zând, fără să-i pese de nimeni. Era veselă, îi plăcea să intre-n vor­bă cu oameni necunos­cuți, să le po­ves­teas­că cât de minu­nată poate fi via­ța, să mân­gâie copii, să țipe stri­dent și să mă sărute pătimaș, atunci când câș­tiga la jocurile meca­ni­ce, să danseze sau să cânte în mijlo­cul străzii, oricând îi venea. Mai ales dimi­nea­ța, după ce făceam dragoste, îi plăcea să iasă din cort, să intre în va­luri, zgribu­­lită, cu brațele ridicate deasupra ca­pu­lui, apoi să înoate încet până departe, ade­sea până foarte departe de țărm. O căutam cu pri­vi­rea pe luciul albas­tru al mării, un punct plutind hai-hui, fără țintă, și atunci mă sim­țeam atât de mân­dru c-o am pe fata asta, atât de pu­ter­nic, încât gândeam c-ar fi cu totul im­­posibil să mi se-ntâmple ceva rău, un rău cât de mic, câtă vreme sunt ală­turi de ea.
Într-o dimineață, însă, n-am mai găsit-o. Ma­rea era aproape pustie, fata mea, nicăieri. Mi-am încor­dat privirea, survolând atent întreaga întindere a apelor. Pur și simplu nu era. M-am spe­riat tare, am strigat la oameni, am alergat după salvamari. Ne adunaserăm cu toții pe țărm, ne­știind ce să facem. Și abia într-un târ­ziu, când mi-am ridicat ochii din cău­șul palmelor, abia atunci am ză­rit-o. Era într-o barcă, foarte depar­te de mal. Stătea în pi­cioare, fluturând din mâini. Apoi a dispărut iarăși înăun­trul bărcii. Nu îi vedeam decât capul, foarte apropiat de un altul, cu sigu­ranță al unui băr­bat. Au stat așa mi­nute întregi, dar mie mi s-a părut o veșnicie. Acum nu mă mai simțeam spe­­riat, ci gelos. Jenat față de oamenii care se strânseseră în ju­rul meu și care acum se risipeau tă­cuți, bătân­du-mă îngă­duitor pe umeri. "Mai bine păzește-ți fe­meia, omule", țin mine c-a glumit cineva, în treacăt, mergând spre cear­ceaf. După un timp, cele două capete din larg dispăruseră. Stăteam pe mal, în­cremenit, și mă ui­tam la bar­ca aceea goală din mij­locul mării. Mă gân­deam să mă dezbrac, să încerc să înot până aco­lo. Nu reușeam să mă hotărăsc. Minute întregi m-am tot în­trebat dacă-i bine ce fac. Apoi, deo­dată, am simțit în spate pași gră­biți pe nisip, o răsuflare agitată și două brațe ude, albe, reci, cum mă cu­prind încet, lipindu-se de mine...
În seara aceea, pe când ne plim­bam pe faleza plină de restaurante luminate, ne-am auzit strigați de-un bărbat. Un tânăr bronzat, puternic, cu șort și ma­ieu alb. Ea s-a întors și l-a salutat bucuroasă. Ne-a făcut cunoș­tință: era omul din barcă. Am vor­bit puțin, iar apoi, la despărțire, el m-a tras deoparte și mi-a zis șop­tit niște cuvinte pe care le țin minte și azi cu exactitate: "Am vrut neapărat să te cunosc. Fata asta a urcat la mine în barcă special ca să îmi po­vestească despre tine. Zău, îți spun, de-aia a și îno­tat până la barca mea, fiindcă simțea nevoia să po­ves­tească cuiva cât de mult te iubește. Să-și îm­păr­tășească bucuria cu cineva. Ești un mare no­rocos, domnule".

IACOB B. - Iași

Reproduceri după picturi de Ștefan Câlția