"Formula AS" în Banatul Montan - Moara cu minuni de la Sasca

Ion Longin Popescu
În Sasca Montană, o localitate bănățeană din Munții Locvei, a fost odată ca nicio­dată o moară așezată pe un pârâu: Șu­șara.

Era pe vremea imperiului Austro-Ungar, și oamenii care își duceau grâul la măcinat erau români și ger­mani. Pe urmă nemții au plecat, prin casele pustiite au început să crească bu­ruieni și copaci și țăcănitul morii a încetat. Pă­rea să nu se mai în­tâmple nimic în Sasca Mon­tană, un sat răstignit de istorie, când un medic din Timișoara, bântuit de amintirile neuitate ale copilăriei, s-a-ntors în sat, a cumpărat moara de la ultimul ei proprietar și a trans­format-o în pensiune. "Vechea Moară" e azi o casă desprin­să, par­că, dintr-o poveste, cu un restaurant pe măsură, în care se servesc bunătăți bănățene, la mese de lemn. Dai pe gât berea rece, inspiri adânc aerul de pădure și-ți spui că toate mi­nu­nile trebuie să aibă un început.

Prof. dr. IOAN SPOREA
"Județul Caraș-Severin are o singură șansă: turismul"


- N-am crezut niciodată că într-un sat din vârful Munților Locvei poate exista o pensiune la fel ca cele elvețiene, și ca frumusețe, și prin con­fort. Sunteți medic timișorean, ba chiar șeful Clinicii de Gastroenterologie a UMF Ti­mi­șoara. Ce v-a îndemnat, ca pe lângă înde­let­ni­cirile dvs., să cumpărați o moară abando­nată?

- Amintirile din copilărie, în primul rând. Ta­tăl meu era din Sasca Montană și aici mi-am des­chis și eu ochii asupra lumii. Sunt foarte legat de lo­cul acesta, unul dintre cele mai frumoase din Ro­mânia. În ce privește moara, eu am luat-o prin 2008, când era părăsită și nu mai avea în ea nici un me­ca­nism! Mai rămăsese doar groapa unde fu­­sese roata cea mare și o grămadă de pietre. Am cumpărat și moara, și casa de lângă ea. Ne-au plă­cut și soției mele, și mie, că erau pe malul unui pâ­râu, Șușara, care trece pe sub ferestre. După vreo doi ani, având în minte niște locuri frumoa­se din zona rurală a Austriei, unde mergem frec­vent și unde există și un restaurant numit "Alte Muhle" (Moara veche), am hotărât să numesc moa­ra la fel și să fac un restaurant după același model. Un restaurant care să ne placă nouă, în primul rând, în care să ne simțim ca acasă, pri­mitor, dar și cu o notă de nostalgie, pe care i-o conferă stilul mobilelor și obiectele vechi. Am pus mult suflet, toate ideile au fost ale noastre, iar ceea ce am dorit a fost să nu schim­băm struc­tura exterioa­ră a mo­rii. După un an, ne-am decis să transformăm podul casei în trei camere de cazare, mici și prietenoase, pentru oamenii care apreciază astfel de lucruri. Din cauza mul­telor solicitări, venite mai ales din partea nem­ților și austriecilor, care ajung frec­vent în re­zer­vația Nerei, în 2014 am des­chis o nouă pen­siune, mai ma­re, în sat: Pensiunea Sas­ca. Și în ea, ca și la "Vechea Moară", am adunat lucruri fru­moase și vechi, ce amintesc de vre­mu­rile de altădată, multe din ele aduse din Austria.

- Se pare că pen­siunile deschi­se de dvs. în Sasca Mon­tană vă impli­că în viața comu­nității, ba chiar și în dezvoltarea a­ces­tei zone de vis din Banatul Mon­tan, afla­tă în apro­pierea rezervației Nerei.

- Într-adevăr, mă im­plic social în sat, sunt cetățean de onoare al comu­nei, fac "lobby" pen­tru dezvoltarea turis­tică a zonei (inclusiv a orașului Ora­vița), capi­tala Banatului Mon­tan. Problema noastră sunt drumurile, de-a dreptul îngro­zi­toare, care izo­lea­­ză acest paradis natural. Am militat chiar și la nume­roși miniștri ai tu­rismului, pentru nevoia de infra­struc­tură, de dru­muri, pentru viito­rul unei zone mi­nunate din România, de care, de 25 de ani, toată lumea cu puteri de decizie își bate joc! Am înființat chiar și o aso­ciație cultu­rală, "Sasca Mon­­tană", împre­ună cu biserica catolică din lo­ca­litate, cu Foru­mul german Reșița și cu pri­mă­ria. Am luat în comodat o clădire pe cale de dis­trugere (clă­direa fostei judecătorii din Sasca) în care am făcut un Muzeu al Ger­manității și un mic Muzeu al Minei (aici a existat o zonă mi­nieră foarte puternică). Am reabilitat celula de detenție de acolo ("Ve­chea pușcărie"), iar la etaj, în trei încăperi, am făcut o galerie de tablouri, unde anul trecut am avut trei vernisaje!

"Sasca este una dintre perlele turis­mului românesc"

- D-le doctor, vă rog să faceți oficiile de ghid și pentru citi­torii revistei noastre. De ce ar tre­bui să ajungă nea­părat la Sasca Montană un călător român sau străin?

- Pentru că Sasca este una dintre perlele turis­mului românesc! Se află la marginea rezervației naturale Beușnița - Cheile Nerei. Are nenumă­rate obiec­tive: Che­i­le Nerei (drumeție și raf­ting), Chei­le Șușa­rei (drumeție), Cas­­cada Beușnița, Cas­cada Șușara, Lacul Dracului, O­chiul Be­iului, Mâ­năs­ti­rea Nera și Mânăs­tirea Călu­găra, Cas­cada Bi­găr, Mo­rile de apă de la Ru­dăria, ora­șul Ora­vița, cu tea­trul Im­perial de acolo, ora­­șul Anina etc. Deci, turism de week-end și de con­cediu, cu zile pline cu locuri de vizitat. În prezent, turiștii care ajung la noi sunt în ma­joritate români, dar și unguri, cehi, ger­mani, austrieci și, mai recent, sârbi.

- Ați creat lo­curi de muncă în pensiuni, într-o zo­nă în care ele sunt rare. Faceți față pre­ten­țiilor turiș­tilor?

- Aici a fost zonă de minerit, nu de turism. Nu există tradiție. Cu toate astea, deviza noastră este ca toți turiștii să plece mulțumiți, indiferent de pretențiile lor. Un turist nemulțumit împăr­tășește nemulțumirile cu alți 100. Am încercat să dăm zonei un standard cât mai apropiat de cel austriac. Județul Caraș-Severin este un județ sărac, care are o singură șansă: turis­mul! Neno­rocirea este că nimeni nu repară dru­mu­rile, și asta o simte turistul! Fie că vine prin Oravița, Moldova Nouă sau Bozovici, tot dru­muri neprie­tenoase îl așteaptă! Vor re­veni de zece ori mai mulți, dacă dru­murile se vor reface. Dar cine să îm­plinească mi­nunea asta?

"Istoria nu trebuie lăsată în paragină"

- Pe lângă turism, vă dedicați și cul­turii. Ce v-a îndemnat să înființați o aso­­ciație culturală în Sasca Mon­tană, un sat pe ju­mătate depopulat?

- Centrul Cultural Sasca Montană vrea să demon­streze că acolo unde se vrea se poate! Istoria noastră nu trebuie lăsată în paragină, clădirile istorice nu trebuie părăsite, actul cultural poate fi făcut oriunde, nu doar în marile orașe. E nevoie de iniția­tivă, iniția­tivă perso­nală, ea duce societatea înainte. La câteva luni după ce Asociația Culturală Sasca a decis funcționalitatea di­ver­selor spații, am des­co­perit, întâmplă­tor, undeva, în Aus­tria, pe Va­lea Wa­chau, un centru cultural care semăna iz­bi­tor cu proiectul nostru. Se găsește la Weissen­kirchen și este și acolo un proiect câștigător al comunității lo­ca­le. Adevărul nos­tru este pe cât de simplu, pe atât de frumos: Sasca în­cearcă să-și re­gă­sească identita­tea. După închi­derea mi­ne­lor de cupru de aici, o letargie a pus stă­pânire pe acest sat din Ba­natul Mon­tan. Mulți oa­­meni au plecat, alții sunt doar pen­sio­nari, iar ti­mișo­renii cu case de vacanță aici (sunt câteva sute) vin ocazio­nal, în week-end sau con­cedii. De câți­va ani, am ob­ser­vat că turis­mul pare a reînvia în această zonă ex­cep­țională prin fru­musețea ei. Nu știu de ce nu se face nimic oficial în direcția aceas­ta. Natura noastră poate fi transfor­mată în aur curat.

Prețul raiului

De la "clopoțelul bucătarului", la placa de lemn, cu mielul negru ce le urează turiștilor bun venit, și la ceasul de perete "Grand Central", obiectele decorative din pensiunea "Vechea Moa­­ră" sunt bune de dus la muzeu: fluturi metalici, sticle de bere de la înce­putul secolului al XIX-lea, cupe de porțelan atârnând pe pereți, halbe de doi litri, din rețe­tarul austriac de epocă, tăvi de ara­mă sculptate de mari maeștri ai feroneriei gospo­dărești din Aus­tria, broasca-re­gi­nă, colorată în al­bastru, așezată pe un tron metalic, în formă de clopot, șei ciu­date, de cai sălbatici, aparate de radio din vre­murile de început ale radiofoniei, sculptate în lemn de tei. Să te tot uiți și să te minunezi. În sufragerie, do­mină portretele patronilor, Ioan și Johana Sporea, îm­brăcați în costume tradiționale austrie­ce. Deși toți pro­prietarii morii au fost români, prima bucă­tăreasă a restaurantului "La Vechea Moară" a fost o săsoaică, specialistă în bucate austriece. Bu­că­tăresele următoare, inclusiv doamna Gabi, maes­tra de azi, au promovat bu­că­tăria româ­nească a zonei. Se spune că este de neuitat mămăliga "Gabi", însoțind ciorbele și grătarele pentru care stră­inii parcurg mii de kilometri. Pentru bucu­riile trăite la "Moara Ve­che", tu­riștii din Austria, Serbia și Germania, uită gro­pile de pe șosele, con­siderând că ăsta e prețul ca să ajungi în rai.


Ce puteți vedea primprejur

Cheile Carașului din comuna Carașova

Au o adâncime de 200 m și o lungime de 19 km (dintre care aproximativ 10 km se pot vizita). Sunt remarcabile datorită versanților cu pereți calcaroși, vegetației abundente, izvoarelor carstice, precum și celor peste 500 de peșteri și avene.

Peștera Gaura cu Muscă din comuna Sfânta Elena

Peștera Gaura cu Muscă este situată la 12 km de Moldova Nouă. Intrarea in peșteră se află în ver­santul stâng al Defileului Dunării, în marele abrupt calcaros situat în apropierea stâncii Baba Caia din albia Dunării, la 3 km în aval de localitatea Pescari. Este situată la o altitudine de 92 m (28 m deasupra apei Dună­rii) și are o lungime de 254 m.

Parcul cu mori de apă din comuna Eftimie Murgu

Este cel mai mare parc mulinologic din Europa. Cuprinde aproape 22 de mori înșiruite pe trei kilo­metri de râu.

Tunelul iubirii din comuna Glimboca

Este situat pe calea ferată dintre Caransebeș și Băuțar și leagă localitățile Obreja și Glimboca. Tu­nelul figurează pe lista comorilor ascunse din Uniu­nea Europeană, publicată pe site-ul Parla­men­tului European.

Sursa: locuridinromania.ro