Povestea Sânzienelor

Cititor Formula AS
"Du-te Soare, vino, Lună,/ Sânzienele îmbună,/ Să le crească floarea - floare,/ Galbenă, mirositoare,/ Fetele să le adune,/ Să le prindă în cunune".

Dincolo de semnificația lor de flori, de zâ­ne sau de sărbătoare, Sânzienele ascund mistere ale căror origini se pierd în ne­gura timpurilor. Ele reprezintă o punte de legătură între vremurile noastre și un trecut milenar, asemu­indu-se unui portal magic, care ne permite, mă­car pentru o zi, să pri­vim lumea prin ochii înain­tașilor noștri. Sânzienele cre­ea­ză toto­dată punți spațiale, în­tru­cât mo­mentul pe care îl mar­chea­ză a fost și continuă să fie celebrat în di­ferite colțuri ale lumii, din Ame­rica Latină până în Europa sau Asia. Cum este posibil ca un mit străvechi să exercite și astăzi o ase­menea pu­tere asupra oa­me­nilor de pre­tutin­deni? Care este se­cretul Sânzienelor?

Nașterea Sânzienelor

Numele de Sânziene are nu mai puțin de trei semnificații, fie­care dintre ele având de-a fa­ce, într-un fel sau altul, cu data de 24 iunie. Etno­graful Marcel Lutic explică în lucrarea sa "Timpul sacru - Sărbătorile de altădată", că termenul se referă la zânele bune, extrem de active în noaptea de 23 spre 24 iunie, la sărbătoarea pro­priu-zisă din data de 24 iunie, numită în general Sânziene sau Drăgaică (în sudul României), dar și la florile ce înfloresc în preajma aceleiași zile de 24 iunie. Cum toate cele trei înțelesuri ale termenului de Sânziene sunt legate de data de 24 iunie, tot aici găsim și cheia înțelegerii ori­ginilor și semni­fi­cațiilor sale mai profunde. Creș­tinii sărbătoresc în această zi de vară nașterea Sfân­tu­lui Ioan Bote­ză­torul, cel care l-a botezat pe Hris­tos în apele Ior­da­nului în urmă cu circa 2000 de ani. Mulți filologi consideră, de altfel, că de­nu­mi­rea de Sânziene pro­vine de la sanctus dies Johannis, nu­mele latinesc al zilei Sfântului Ioan Botezătorul.
Originea Sânzienelor precede însă cu mult mo­men­tul nașterii acestuia, sărbătoarea ținând de cul­tele precreștine și fiind legată de un eveniment de o natură complet diferită: solstițiul de vară, care are loc în jurul datei de 22 iunie și care marchează începutul verii astronomice. Acesta este unul dintre motivele pentru care numeroși nefilologi, precum celebrul istoric al religiilor Mircea Eliade, etnologul Romulus Vulcănescu sau istoricul Vasile Pârvan, au considerat că termenul de Sânziene este mai de­gra­bă format din sân (care vine din latinescul sanctus, adică sfânt) și zâne (care vine de la numele zeiței romane Diana), dar cu forma dialectală de plu­ral ziene.
Există însă și variante de compromis, cum ar fi cea a unei etimologii multiple. Lingvistul Ale­xan­dru Ciorănescu a propus, bunăoară, etimologia sanctae Dianae, contaminată cu Sanctus Johannes.

Cine sunt Sânzienele

În folclorul românesc, Sânzienele sunt înfățișate drept zâne bune, deosebindu-se fun­da­mental de "ză­naticele" Iele și Rusalii, descri­se adesea drept "dușmane oamenilor". Mai mult, spre deosebire de zânele rele, Sânzienele, care tră­iesc, ca și suratele lor, în cete, își manifestă pre­zența doar în noaptea de 23 spre 24 iunie, când "se deschid cerurile". Fru­moasele făpturi plutesc atunci în văzduh, intensifică mirosul florilor, împart rod hol­delor, vindecă bolile oa­menilor, sporesc puterea tă­măduitoare a plantelor de leac, înmulțesc păsările ce­ru­lui și animalele pă­mân­tului, alungă grindina și vi­jelia, apără copiii de boli, le aduc femeilor odrasle să­nătoase, și tine­relor fe­cioa­re, ursitul. Prin toate aceste atri­bute, Sânzienele, nu­mite și drăgaice (în slavă, "draga" însemnând "fru­moa­să", "dragă"), seamănă frapant cu nimfele din mi­to­logia greacă. Într-unul din­tre "Imnurile orfice", acestea erau descrise drept "fecioare-nmiresmate", blânde și ușoare, prietene ale sălbăticiunilor, dar care "le poartă de grijă și caprelor și turmelor", cele ce fac "ca toate să crească, să sporească și să rodească".

Semnificația datei de 24 iunie

Spre deosebire de nimfe, care-și manifestă pu­te­rile benefice pe tot parcursul anului, Sânzienele își fac simțită prezența, după cum am spus, doar în noaptea dintre 23 și 24 iunie. De ce tocmai atunci? Venind la numai câteva zile după solstițiul de vară, data respectivă a fost considerată, din vechime, drept cea în care natura se află în culmea forțelor sale germinative. După acest moment crucial, se spu­nea că "se întoarce crângul ce­rului spre iarnă", "iar­ba începe a se usca" și "plantele dau îndărăt".

Iana Sânziana și Drăgaica

Deși Sânzienele sunt o pluralitate anonimă, cân­te­cele bătrânești de Sân­zie­ne amintesc și de zâna numită Iana Sânziana (fă­ră nicio legătură însă cu Ilea­na Cosânzeana) pe ca­re fratele ei, Soarele, și-o dorește de soție. În cele din urmă, această "doam­nă a florilor" este transformată în Lună, întâlnirea celor doi miri devenind astfel imposibilă. Alte cântece de Sânziene o invocă pe Drăgaica (nume intrat în limba noastră abia după secolul al VI-lea), o mândră fecioară, personificând puterea de a ză­misli, al cărei mire era, de asemenea, Soarele.
Toate aceste mituri, precum și obieciurile păs­trate de Sânziene, indică faptul că avem de-a face cu reminiscențele unor misterii preistorice, ce aveau în centru o nuntă sacră, menită să asigure rodnicia pământului. "În obiceiurile, credințele și folclorul ro­mâ­nesc, Drăgaica păstrează amintirea Marii zeițe neo­li­tice, divinitate lunară, echi­nocțială și agrară, identi­ficată cu Diana și Iuno, în Panteonul roman, și cu Hera și Artemis, în Panteonul grec. În ziua solstițiului de vară, Drăgaica ar umbla pe Pământ sau ar pluti prin aer, se desfată, cântă și dansează peste câmpuri și păduri, îm­preună cu alaiul său nupțial. Când i se neso­cotește însă ziua, Drăgaica stârnește vâr­tejuri și vijelii, aduce grin­dină, ia oamenii pe sus și îi îmbolnăvește, lasă flo­rile fără leac și miros", a ex­plicat etnologul Ion Ghinoiu în "Dicționarul de Mitologie Română".

Sărbătoarea Sânzienelor: elemente asociate

Sărbătoarea de Sânziene reprezintă, după cum deja s-a văzut, o sărbătoare solară și lunară totodată, legată de cultul recoltei, al vegetației și al fe­cundității. Având loc la circa trei zile după solstițiul de vară, cea mai lungă zi din an, ea este numită și Ziua Soarelui, Cap de Vară, Ursina, Drăgaica sau Amuțitul Cucului. Sărbătorită de mii de ani, ea cunoaște forme multiple de celebrare, în funcție de zonele geografice.
Cum sărbătoarea din 24 iunie este înțesată de obiceiuri și credințe dintre cele mai variate, unele adresându-se tinerilor care-și caută perechea, altele, dimpotrivă, celor morți sau celor bolnavi, natura profundă a Sânzienelor este mai lesne de pătruns prin analizarea diferitelor elemente asociate acestora la "Cap de Vară".

Soarele

Fratele Ianei Sânziana își face în multe feluri sim­țită prezența în ziua de 24 iunie, în care se spune că "stă în loc" pe cer sau că se află la o mare răs­cruce, el spălându-și fața, jucându-se puțin și apoi odih­nindu-se. În cinstea sa, se aprind de "Ziua Soarelui" ruguri uriașe pe culmile dealurilor, care sunt rotite de flăcăi, în sensul mișcării descrise de Soare pe cer. El are un rol precis, chiar și în cadrul procesului de adunare a plantelor tămăduitoare. Așa-numitul "usturoi de sânziene" era, de pildă, cules în 24 iunie, dar numai cât timp dura răsăritul, iar apoi era expus razelor de soare pentru a-și primi de la acesta infuzia vindecătoare.

Baia cu 9 flori și "apa de stele"

Printre tradițiile asociate Sânzienelor, cea a băi­lor rituale ocupă, de asemenea, un loc central. Po­trivit credințelor din bătrâni, cine face de solstițiu, sau în noaptea dintre 23 și 24 iunie, o baie în care a turnat o fiertură făcută din nouă plante - printre care se numără desigur și Sânziana, va fi tot anul să­nă­tos. Pentru scăldatul ritual sunt preferate apele curgă­toare, care pot spăla toate nenorocirile și supă­rările anului trecut, ajutând totodată la îndeplinirea tututot dorințelor în anul următor.
Roua din noaptea de Sânziene, numită și "apă de stele", era de asemenea privită ca având efecte ma­gice. În trecut, explică Marcel Lutic, femeile vârstnice strângeau roua cu ajutorul unei pânze albe, noi, care era apoi stoarsă într-o oală de ase­me­nea nouă. Pentru ca "apa de stele" să aibă puterea de a face persoana care se spăla cu ea să fie sănă­toa­să și drăgăstoasă tot anul, bătrânele care o adu­nau nu aveau voie nici să vorbească și nici să se întâlnească cu cineva în drumul spre casă.

Cucul și licuricii

Un fost primar al Dornei, pasionat de folclor, a publicat în anul 2002 un articol care aruncă o perspectivă unică asupra zânelor noastre bune. În materialul intitulat "Mitul Sânzienelor în lumea Dornelor de odinioară", Petre Țăranu relatează o povestire care explică de ce prezența licuricilor era considerată un indiciu edificator al prezenței Sânzienelor în vatra lor de dăinuire, dar și de ce sărbătoarea care le poartă numele este asociată cu cucul. Potrivit legendei, "într-o vreme demult apu­să", Dumnezeu a coborât pe pământ cu o ceată de în­geri, pentru ca aceștia să vadă cum trăiesc oa­menii. Unul dintre ei a s-a întristat la întoarcerea în cer și i-a povestit lui Dumnezeu că a întâlnit o fru­moasă păstoriță care își striga mereu fratele pierdut, numit Cucu. Îngerul era dezolat că nu reușise să o ajute pe frumoasa păstoriță și se temea că nu o va putea uita niciodată. Dumnezeu a decis atunci să întrerupă posibilitata oricărui contact între îngeri și lumea pământeană și i-a transformat pe toți în stele, risipindu-i pe cer. Cum steaua îngerului îndrăgostit continua să vădească semne de tristețe, pâlpâind neconsolată pe bolta cerească, Dumnezeu "o apucă și o izbi de pământ la picioarele tinerei fete atât de puternic, încât se prefăcu într-o mulțime de scântei. Porunca dumnezeiască a fost ca fiecare scânteie să prindă viață pământeană și să se nu­mească scânteiaș (licurici), iar preafrumoasa păs­to­riță a fost prefăcută în zână". Și iată cum se ex­plică de ce, "după apa­riția scânteiașilor, în ziua de Sânziene, cucul înce­tea­ză să mai cânte, iar zâ­nele își încing horele prin poiene de codru".
Într-adevăr, cucul în­ce­pe să cânte în preajma echi­nocțiului de pri­mă­va­ră, făcându-și auzit glasul până în ziua de Sânziene, după care amuțește timp de nouă luni. Acesta este, de altfel, și motivul pentru care sărbătoarea Sân­zie­nelor mai este numită și "Amu­țitul Cucului".

Culegerea plantelor de leac

Cum sărbătoarea de Sânziene celebrează mo­men­tul în care natura se află în culmea forțelor sale germinative, este firesc ca această zi să fie dedicată și culegerii plantelor de leac. Pentru ca ierburile să nu-și piardă proprietățile tămăduitoare, trebuiau însă respectate canoane stricte. Smulgerea rădă­ci­nilor sau ruperea ramurilor erau interzise, la fel ca și culegerea plantelor de către persoane încărcate cu energii negative. Multe dintre plantele culese în această zi erau duse apoi la biserică, pentru a fi astfel curățate de eventualele influențe negative ale zânelor rele. Dincolo de faptul că se credea că strân­gerea buruienilor de leac în ziua de Sânziene le po­tențează capacitățile terapeutice, în popor domnea și credința conform căreia, adunate într-un fel anume, ele pot căpăta proprietăți magice. Era, de pildă, cazul frun­ze­lor de dafin, al salviei, mușe­țe­lului, levănțicii și al rozmarinului.

Magia florilor de sânziene

Planta "vedetă" a sărbătorii din 24 iunie este, desigur, floarea de Sânziană, considerată purtătoare de sa­cra­li­tate și făcând obiectul unor străvechi ritualuri cu caracter oracular. Galbenă, albă sau (mai rar) roșie, sânziana este o floare de câmp fru­mos mirositoare, care înflorește - cum altfel - în preajma solstițiului de vară. Ca și celelalte plante de leac, sânzienele trebuiau însă și ele culese după un ritual precis, pentru a avea efectul terapeutic scontat, eventual dublat de proprietăți magice pe măsură. Cei care vindeau aceste flori în data de 24 iunie își asigurau, de altfel, potențialii clienți, că ele "apără de toate relele și de toate bolile" și că Sân­zie­nele "aduc noroc și sunt bune de leac". Se cre­dea, de pildă, că, puse în apa de baie, ele întăresc co­­piii sensibili sau îndepăr­tea­ză frigurile. Fetele și fe­meile credeau, de asemenea, că, dacă își pun sânziene în păr sau în sân, vor deveni mai frumoase și mai "dră­găs­toa­se".

Coronițele prezicătoare

Cele mai interesante pro­prie­tăți atribuite Sânzienelor au fost în­să cele oraculare. Mai toată lu­mea știe astăzi că, în noaptea de Sânziene, se obișnuia ca fetele de vârsta măritișului să-și pună sub pernă flori de sânziene pen­tru a-și visa ur­si­tul. Ele puteau, de ase­­me­nea, să facă din sânziene co­ronițe (evocând, pro­ba­bil, cununia sacră dintre Soare și Iana Sân­zia­na), pe care le agățau în di­ver­se locuri. Da­că di­mi­neața le gă­seau acoperite de ro­uă era un semn bun, ele nutrind speranța că se vor mărita chiar în cursul respectivei veri.
O altă practică a fost descrisă de Marcel Lu­tic, după cum urmează: "În ajunul Sânzienelor, spre seară, se aruncă o co­roniță de sânziene pe casă, iar dacă aceasta ră­mâ­ne acolo, înseamnă măritiș grabnic pentru fata care o aruncă. Coronița căzută trebuie aruncată în­că de câteva ori, iar a câta oară se oprește pe casă, atâția ani mai are de așteptat fata până se mărită".
Una dintre cele mai interesante metode de a prevesti viitorul prin intermediul coronițelor din flori de sânziene a fost descrisă și de bucovineanul Petre Țăranu, care mărturisește că a asistat, el în­suși, adeseori, la astfel de ritualuri inedite, întrucât avea în familie "un bătrân care se ocupa cu ase­me­nea dezlegări oraculare" . Potrivit incredibilei măr­turii a fostului primar, cununile "se ridicau, tot după un anumit ritual, cu puțin timp înainte de intrarea vacilor în țarcurile unde dormeau peste noapte. Fetele și, după caz, feciorii, își așezau co­ronițele de sânziene pe cap și, apoi, respectând tra­diționalele cu­tume, se îndreptau spre țarcul vitelor. Aici își luau coronițele de pe cap, tot cu mare grijă și după anu­mite reguli, și le așezau pe țăruși din lemn de alun dinainte pregătiți. La intrarea în țarc, unele dintre animale se îndreptau spre coronițele astfel dispuse. Bătrânii, cei care păstrau secretul artei divinatorii, pre­vesteau destinul participantului la ritual, în funcție de înfățișarea, valoarea biolo­gi­că, com­por­tamentul și rolul jucat în cireadă de ani­malul care contactase coronița din sistemul ritua­lului din ajun de Sânziene. În cazul când spre o co­roniță se în­drep­tau două sau mai multe animale, fetei sau feciorului în cauză i se rezervau două sau mai multe căsătorii. De necrezut, însă majoritatea cazurilor se repetau de la an la an, adică aceleași ani­male se îndreptau spre anumite coronițe de sân­ziene".

Moșii de Sânziene

Dacă tinerii aruncau de Sânziene coronițe peste casă pentru a afla când își vor găsi ursitul sau ursita, cei vârst­nici îndeplineau acest ritual pentru a ști când se vor stinge din viață. Și asta pentru că, dacă jerba că­dea de pe acoperiș, moartea era aproape. De ce era însă luminoasa sărbătoare a Sân­zienelor aso­ciată cu de­zolanta lume de dincolo? Să ne amin­tim că, po­tri­vit credin­țe­lor populare, toc­mai în noap­tea dintre 23 și 24 iunie, ce­rurile se deschid și lu­mea de dincolo vine în con­tact cu lu­mea pământească, strămoșii - Moșii de Sânziene - întor­cân­du-se aca­să. De a­ceea, în noaptea de Sân­zie­ne, unii oameni merg la cimitir, unde fac și practici de po­me­nire a mor­ților, curățind mor­min­tele, punând flori și aprin­zând lumânări.

Dincolo de mit

Deși s-au aflat adesea în­tr-un total dezacord, cer­cetătorii care s-au aplecat în decursul timpului asupra miturilor au fost siliți să recunoască la uni­son că în spatele acestora se ascund adevăruri profun­de - unele care vorbesc despre realitatea care ne înconjoară, altele care vorbesc despre noi înșine și despre modul în care ne raportăm la ea. Sân­zie­nele noastre sunt legate, bunăoară, de un eveniment as­tronomic permanent și cât se poate de real, care se produce anual: solstițiul de vară. Și zânele aso­cia­­te sărbătorii exprimă adevăruri imuabile - despre ce înseamnă să fii femeie, despre fecunditate, des­pre așteptarea iubirii și a alesului. Florile de sân­zie­ne și celelalte elemente asociate vechiului mit ro­mânesc nu fac decât să întregească tabloul antic al unei lumi splendide, care a rămas de fapt la fel, cu soarele și apa și plantele și pământul și drăgostirea ei. Singurii care s-au schimbat în decursul veacu­rilor au fost "privitorii", dar nici ei atât de mult, încât să nu-și poată aminti, cu puțin efort, cine sunt în esența făpturii lor și cât de splendidă și darnică e natura care-i înconjoară. Măcar o dată pe an. Pe 24 iunie.

ALINA OLTEANU