Urbanism sălbatic, unic în Europa

Ion Longin Popescu
La ordinea zilei

PSD și fratele său extrem de mic, dar ner­vos, ALDE (nume preluat din nomenclatorul european), încearcă revenirea la urbanismul sălbatic. Ne amintim de "urbanismul de­ro­gatoriu", în baza căruia primari precum tra­gicul demolator Oprescu au reușit să-l concureze pe Ceaușescu la distrugerea părții vechi și va­lo­roase a Bucureștiului. Recent, "Comisia pentru administrație publică și amenajarea terito­riu­lui", a Camerei Depu­ta­ților, a hotărât respin­gerea ordonanței prin care, două legi semi-comuniste, privind ame­najarea teritoriului și urbanismul, fuseseră mo­dificate înțelept de gu­vernul tehnocraților. "Înțelepții" care doresc să distrugă tot ce a făcut bine Dacian Cioloș, luând apărarea ma­fiei urbanistice, afirmă după lungi chib­zuințe: "E necesar să rescriem în în­tregime cele două legi"! Ce înseamnă?! Bieții birocrați "mede­reapefee" (MDRAPFE) au pri­mit sarcina de partid de a respinge ordonanța lui Cioloș, deoarece "tehnocratul soroșist" a în­cercat, prin ordonanța 100, să limiteze con­flic­tul de interese, în domeniul autorizării cons­truc­­­țiilor. O ordonanță de bun simț, a cărei esență este, în realitate, cu­noscută de USR - par­­­ti­dul care, pe vremea când era doar o or­ga­nizație ne­gu­vernamentală, a încercat cu succes să facă or­dine, prin jus­tiție, în amal­ga­mul corup­ției din primăria ge­nerală. Roxana Wring, con­­silier general al Ca­pitalei, din par­tea USR, a explicat ne­ce­si­tatea OUG 100/2016: "Or­do­nanța Cio­loș li­mi­tează urbanismul de­rogatoriu, încer­când o echilibrare a interesului public și pri­vat, impunând administrației pu­bli­ce să aibă o vi­ziu­ne de ansamblu. În România, admi­nis­trațiile publice locale tolerează și uneori chiar încu­ra­jează (cazul Bucureștiului) urba­nismul dero­gatoriu. De ce se întâmplă acest lucru? Din lipsa unei viziuni de dezvoltare a adminis­trației publice locale". Așadar, Liviu Dragnea, în 2001 și, din nou, în 2017, cu spri­jinul primăriței generale obediente, promo­vează urbanismul derogatoriu, ca mijloc de plani­fi­care urbană. Este nervos că "Guvernul Zero" a adoptat OUG 100, prin care aspectele grave, care urmăreau distrugerea urbanismului bucu­reștean, fuseseră corectate. Dar PSD este acum la putere! Și ce face PSD? Anulează! Și pune urbanismul de­ro­gatoriu în acțiune. Ce în­seamnă acest lucru? In­vestitorii privați, adevă­rați monștri ai dis­tru­gerii, vor avea permi­siu­nea de a modifica Pla­nul Urbanistic General (o lege a fiecărei loca­lități) după bunul plac. Primăria Generală nu va mai avea nici o putere. Vor lua naștere planuri urba­nis­tice pri­vate (PUP)! Situație unică în Eu­ropa! Se va reveni la planurile urbanistice zo­nale regle­men­tate de investitori - măsură care a rui­nat deja Bucureștiul vechi. Vor înflori de­ro­gările care anulează legile. Nu vor mai avea nici o importanță reglementările de urbanism gândite la nivel global. Consilierii locali nu vor mai avea nici o răspundere în apro­barea sau respingerea planurilor urbanistice. Pre­fectul și Inspectoratul de Stat în Construcții nu vor mai putea ataca în justiție documen­tațiile ilegale de urbanism. Nerespectarea unor pre­vederi din PUG nu va mai fi amendată. Cu alte cuvinte, ne așteaptă o cruntă sălbăticie urba­nistică. Sem­­nătura electronică va fi anulată. Rămâne sem­nă­tura de partid și de... stat.