"Formula AS" în Munții Poiana Ruscă: Preaminunatele biserici de lemn din Țara Făgetului

Claudiu Tarziu
- În satele de pe partea bănățeană a Munților Poiana Ruscă se află 16 biserici de lemn, monumente istorice. Vechi de sute de ani, în cele mai multe dintre ele nu se mai slujește. Au rămas doar ca embleme ale unui trecut care a ars de credință în Dumnezeu -

Furul Maicii Domnului

Pe peretele dinspre altar era o fereastră de două palme, cu cercevele din lemn. Prin ea pătrundea spre prânz, la finalul Liturghiei, o rază de soare, care prefăcea potirul cu Sfinte­le Tai­ne într-o cupă de foc. Copiii care îl aju­­tau pe preot în timpul slujbei, îmbră­cați în stihare dia­conești, jurau că aura din jurul paharului de metal era Hristos pre­schimbat în lumină. Într-o după-amia­ză de vară, unul dintre țânci s-a furi­șat în ogra­da bisericii, chiar în fața acelei fe­res­truici minunate, uimit că, deși este atât de mică, în gea­mul ei se oglindea tot cerul. Știa că dincolo de ea îl așteaptă o "păpu­șă" pe care o râvnea pentru sora lui mai mică. O statuetă din porțelan, cu ochi triști și veșminte alb-albastre. Băia­tul a privit de câteva ori la stânga și la dreap­ta, a ciulit urechea să prindă zgo­mot de pași, dar satul moțăia fără grijă, ca în orice dumi­nică după-amiază. Apoi, a tras încet fe­reastra din perete, ca pe un sertar. Băga­se de seamă, mai demult, că rama se des­prindea ușor dintre bârnele de lemn slă­bite de sutele de ierni și veri trecute peste ele. A pus-o pe iarbă și s-a strecu­rat prin gaură în biserică. A înșfă­cat-o pe Maica Domnului de pe masa alta­rului și, cât ai clipi, a fost iar afară. Prevăzător, n-a dus sta­tueta acasă, ci a as­cuns-o într-o căpiță de fân. Trei zile au căutat-o creștinii și și-au cercetat co­piii. În cele din urmă, a fost silit să mărturi­sească și să îna­poieze odorul. Atunci l-a bătut pri­ma oară bunicul. Bătrânul era om bun și blând, dar asta n-a putut să i-o ierte. Era un sacrilegiu. L-a apucat deci de ceafă, l-a bă­gat cu capul între picioare și, strângân­du-l bine cu genun­chii, i-a ars câteva palme la fund. Mi­cuțul a plâns mai mult de necaz, decât de durere. Și a ținut minte acest episod toată viața. Mi l-a po­ves­tit și mie, în­tr-o după-amiază de primă­vară, anul acesta, când a ajuns cam la vârsta de odinioară a bunicului său.

Cu "moroleuca" peste biserică

Cât îmi istorisește pățania din copilărie, dăm ocol bisericii din Bătești de mai multe ori. Are mers, gesturi și vorbă de profesor. Patru­zeci și doi de ani la catedră se văd. Unii spun că a fi dascăl e un dar. Nu se-nvață. Și, fără îndoială, Ion Căliman are acest dar. O confirmă foștii săi elevi de la liceul din micul oraș Făget, unii olimpici la limba ro­mâ­nă, alții nume promițătoare, la început de drum în lite­ra­tură.
Chipul profesorului Căliman este sever, dar la răs­timpuri își schimbă expresia, ur­mând cuvântu­lui. Uneori arată că știe și să zâmbească. Îi poartă o pioasă amintire bunicului său, Iosif, în grădina că­ruia se află biserica de lemn din Bă­tești, cu hra­mul "Sf. Parascheva". Și regretă și azi necazu­rile pe care i le-a făcut. Pozna cu sta­tueta e ni­mic pe lân­gă o alta, câțiva ani mai târziu, când pu­țin a lipsit să nu dea foc bisericii. Era într-o duminică de Lăsata Secului, la intrarea în Postul Mare, zi în care la Bă­tești se ține obi­ceiul numit "Moro­leuca", un străvechi ritual de purificare, în care tinerii, adu­nați în cete, pe dea­luri, strigă păcatele as­cunse ale săte­ni­lor - adultere, al­coolism, lene, mândrie, hoție - și-apoi le "ard" cu toiege aprin­se pe care le arun­că peste sat. De unde de neunde, lui Ion Căliman, care era șef de ceată, i-a venit ideea să arunce "moroleuca" peste bise­rică. Dar a ales biserica "nouă" (ridicată în 1936), din zid, temându-se, totuși, să nu aprindă șindrila celei vechi. Îndemnându-i pe tovarășii săi, a învârtit primul "moro­leuca" deasupra capului și a azvârlit bățul tocmai pe acoperiș. A luat foc sto­căria, dar oamenii au sărit și au stins repede flăcă­rile. Atunci l-a bătut bunicul a doua și ultima oară. Și a învățat, o dată pentru totdeauna, că bise­rica e sfântă, iar de ea nu te atingi. Când îmi spune asta, se oprește să-mi vadă reacția și zâmbește. Poa­te de aici i se trage pasiunea pentru bisericile de lemn în zonă, a căror istorie o știe pe de rost.

Biserica lui Traian Vuia

"Biserica noastră de lemn e veche, dar nu mai veche decât satul, care e menționat în documente pentru prima oară la 1554. A fost adusă pe tăvă­lugi, trasă de doisprezece perechi de boi uriași, din satul Veța, astăzi dis­părut. Având în ve­dere că a fost pictată de zugravul bănă­țean Gheorghe Dia­co­novici, după cum o arată pisania, în anul 1783, biserica a fost construită cel mai pro­babil tot în a doua jumătate a vea­cului al optspreze­ce­lea", crede profe­so­rul Căliman. De când s-a trezit ca prunc cu ochii asupra ei, în bisericuța aceasta s-a slujit puțin. Ea a fost păstrată de sat ca un semn de noblețe a tre­cutului, slujbele du­minicale ținân­du-se în biserica de zid. Totuși, au fost și perioade în care Liturghiile s-au ținut lanț în micul lăcaș de lemn. Ca bunăoară atunci când a fost pictată biserica nouă. "Eu unul n-am simțit niciodată o emoție mai mare la slujbă, ca în biserica de lemn din Bătești. Are o căldură aparte și un mister mereu viu pentru mine", măr­turisește Ion Căliman. Unde mai pui că între pereții ei au fost botezați, cununați și prohodiți toți strămoșii lui. Pro­fesorul regretă că astăzi bi­se­ricuța a devenit un fel de pie­să de muzeu, admirabil re­staurată, e drept, dar lipsită de îngerii și sfinții care se coboa­ră din cer la fiecare Liturghie, pentru a se alătura oamenilor întru slăvirea lui Dumnezeu.
Crâsnicul Tonică Ursu, crâs­nic din tată-n fiu, cum s-ar zice, deschide biserica și in­trăm. E ca o casă frumoasă, dar nelocuită. Pereții îi sunt încă acoperiți cu "foiță japo­neză", pusă înaintea lucrărilor de reabilitare, pentru a proteja pictura. În altar, bucurie! Câ­teva scene sunt descoperite total și dau măsura artei lui Diaconovici. Sfinții par vii și asta schimbă totul. Văd, în sfârșit, că profesorul zâmbește și cu ochii. Tonică Ursu ne spune, bucuros și el, că, deși e ceva mai tânăr, a avut noroc să prindă slujbe în biserica asta, adevărate sărbători sufletești. "Țî să topea inima, zâceai că ești în cer, lângă Dumnezău. Cre­dința între ziduri de lemn îi altfel decât între ziduri de pia­tră." Profesorul Căliman ne mai face o dezvăluire: în acest altar a slujit, timp de unsprezece ani, tatăl lui Traian Vuia, preo­tul Simion Popescu. Deși pio­nie­rul aviației mondiale s-a năs­cut într-un sat vecin, pare-se că a rămas legat de această bise­rică, în care se va fi rugat de multe ori. Iar când s-a ridicat cea nouă, a trimis 12.000 de franci pentru ea.

"Lâna de aur"

Călăuză de preț, pe drumul nostru spre câteva din cele 16 biserici monumente istorice, din partea bănățeană a Munților Poiana Ruscă, profesorul Că­li­man știe poveștile "Țării Făgetului" - cum îi place să numească acest colț de Românie - ca nimeni altul și îi place să hoinărească. În tinerețe, a organizat multe ta­bere cu copiii, încercând să le inoculeze dragostea pentru locurile natale, pentru istorie și pentru tradiție. Și le-a fost exemplu, căci motivat de această dragoste a rămas la Făget, chiar și după ce și-a luat un doctorat în istorie și etno­grafie, și după ce a pu­blicat zeci de cărți. "Vatra adună, iar dorul risipește", crede profeso­rul. Am ales, așadar, ca prima oprire să fie la biserica "Sfinții Apostoli Petru și Pavel" din Zolt (Fâr­dea), construită, și ea, în se­colul al XVIII-lea, într-un sat care și-ar putea trage numele după aurarii care treceau prin sită râurile de aici (în sla­vo­nă, "zoloto" înseamnă aur). "În tot cazul, cândva, la Zolt, puteai vedea aievea mitica «lână de aur», scoasă de prin apele reci și limpezi care curg din munte", spune pro­fesorul. Zolt e atestat docu­mentar cu o sută de ani înain­tea Băteștiului, deci, la mijlo­cul secolului al XV-lea, și, probabil că satul a mai avut și alte biserici, pâ­nă la aceasta care ni se ridică îna­inte, pe un deal care domină așe­za­rea. Aceeași fundație de piatră, același acoperiș de șindrilă, ace­leași bârne îmbinate fără cuie și aceleași cruci de lemn înduioșă­toare, țintuite în lemnul bisericii, pentru veșnica pomenire a tine­ri­lor din sat, căzuți pe frontul primu­­lui război mondial. Vieți jefuite înainte de vreme, răstignite de ca­sa lui Dumnezeu, spre luare amin­te a jertfei lor. Când credincioșii intrau duminica în biserică, își descope­reau creștetul nu doar în fața stă­pâ­nu­lui lumii, ci și a eroilor secerați înainte să apuce să joace în hori.
Biserica din Zolt a fost pictată la 1781, de către Teodor Zugravul și Atanasie din Lugoj. În pronaos apare și portretul ctitorului, cneazul Petre Obeadă, îmbrăcat în straie populare de sărbătoare.
Din pragul bisericii, cuprinzi cu privirea tot sa­tul. Primăvara nu și-a intrat încă în drepturi, iar dea­lurile sunt golașe și gri. Totuși, colinele premer­gătoare muntelui sunt învelite într-un abur scânteie­tor, care arată că anotimpul soarelui și-al cerului înalt și albastru nu poate să fie oprit.

Biserica de rămas-bun

Homojdia. Sat de poale de munte, cu nume stra­niu, înconjurat de alte sate cu biserici vechi, de lemn. Aștept de mult să întreb: "De unde tradiția asta a bisericilor de lemn în Banat? Ele sunt con­sacrate drept pecete a Maramureșului și Transil­vaniei...". "Și aici a fost stăpânire habsbur­gică, iar românii nu aveau voie să-și construiască bi­se­rici de zid. Noroc că lemn bun am avut și pe-atunci, din belșug. Și credință în Dumnezeu", răspunde profe­sorul. Bisericile au fost ridicate cu mare jertfă, ade­seori cu prețul vieții. Mă gân­desc că poate de asta sunt atât de frumoase, în sim­plitatea lor. Atât de smerite și blânde, de-ți vine să le mângâi, să le răs­plătești pentru îndelungata lor răb­dare și suferință, să le strângi, cu re­cunoștință, la piept.
Homojdia pare cel mai sărac din­tre satele vă­zute până acum. Pe jumătate părăsit, cu casele do­bo­râte de bătrânețe, cu un drum noroios, străbătut de pârâiașe provenite de la topirea zăpezii, nu e deloc priete­nos. Totuși, biserica a fost restaurată și aici. De jur-împrejur, cimitirul cu morminte proas­păt săpate arată că se mai slujește în ea. Câteva cruci stră­vechi, uitate, parcă, din altă lume, vorbesc despre credința sim­plă, dar atât de frumoasă a țăranilor locului. Unele au legate la "piept" buchete de flori și de ierburi uscate, hotărâte, parcă, să le însoțească, până în lu­mea de dincolo. Imagini de-o fru­musețe răsco­litoare, care vor­besc de credință, așa cum nu vei afla nicio­dată în manuale sau cărți.