Povești de petrecut iarna

Otilia Teposu
"Când era pe-atunci..."

Din câte îmi amintesc, nopțile din iernile copilă­riei mi s-au părut întotdeauna mai lungi și mai ne­sfâr­șite decât acestea pe care le trăiesc acum. Se în­tâmpla așa, pentru că atunci, într-o noapte, dor­meam de mai multe ori, câtă vreme Buna îmi păzea som­nul și chiar și visele, spunându-mi tot felul de po­vești. Pe unele le ascul­tam doar până la jumătate, pen­tru că ațipeam. Mă trezeam apoi la vreo vorbă mai aspră a Bunii și mai ascultam o vreme, după care adormeam iar, pentru a mă trezi în alte povești, cu alte personaje, care mă urmăreau apoi multă vre­me, ziua, prin curte, când mă jucam, și noaptea, în visele tot mai întorto­chea­te. Din momentul în care Buna îmi înfă­șura picioa­rele într-o năframă de lână încălzită, ca să adorm mai ușor, și mă urca în patul înalt, cu tăblii verzi, de lemn, începea, de fapt, povestea fiecărei seri. Trăgea mai întâi ceasul mare deșteptător, învâr­tin­du-i rotițele de la spate, pu­nea apoi pe abajurul be­cului un ziar, anume în­doit, care ținea în um­bră partea încăperii în care era patul meu, du­pă care soseau poveș­tile, felurite între ele, și care hotărau și somnul. Într-un fel a­dormeam când îmi po­ves­tea des­pre veverițele și bursu­cii care trăiau la capătul grădinii noastre, și cu totul altfel când o po­me­nea pe Fata Pădu­rii, cu care s-a întâlnit, odată, pe căra­rea de la izvor. Oameni, unii cu­noscuți mie, alții ne­știuți, animale și păsări, copaci bătrâni și ierburi sălbatice, obiecte do­mes­tice din bucătăria noas­tră, dar și avioane și tre­nuri care îi trans­portau pe cei fericiți în țări cal­de, rachete care ajun­geau la stele, pitici care săpau în mină du­pă aur, baba Catarina, cocoșata, săracul Pana­rab, un fel de Făt-Fru­mos fără no­roc, care "multe-n lume o pățât" și câte și mai câte altele se amestecau în poveștile Bunii, după o rânduială pe care doar ea o stăpânea și o înțelegea. Oricum, po­veștile acelea erau minu­nate, pentru că toate, dar absolut toate, aveau doar început: "Când era pe-atunci...". Niciodată n-am apucat să ascult sfârșitul vreuneia, care venea, pro­babil, mult după ce eu ador­meam. Așa că draga mea Bună mi-a dat, poate fără să-și dea seama, cel mai de preț dar: po­vești pe care să le termin eu, după cum îmi amintesc de acele vremuri sau după cum se potrivesc nopților de iarnă de acum.

Profesorul și diapazonul

"Când era pe-atunci..." puțini oameni nefericiți trăiau în târgul care se întindea de-o parte și alta a Văii Albe. Și asta, pentru că, pe lângă pâine și apă, oamenii se hrăneau mai mult decât azi cu speranță. Unii o vedeau și o cău­tau în adâncul pământului, scor­monind după pietre strălu­citoare care să-i îm­bo­gățească peste noapte, alții o visau ascunsă prin­tre copacii pe care-i tăiau, adunându-i în grămezi uriașe, pe care le coborau din munte, pe jgheaburi pline de apă. Puțini o găseau în puterea mâinilor și mult mai puțini o știau ascunsă în puterea minții, dar despre aceștia nu se mai știe aproape nimic. Unul singur dintre locuitorii de-atunci ai târgului își croia zilnic speranța în cântecul vântului. Pentru asta, își cum­părase de la oraș, cu mulți bani, o ba­ghetă micuță de metal, care se termina cu două bra­țe paralele, pe care o ținea mereu în buzunarul de la piept și de care nu se despărțea nicicând. Profe­sorul de muzică Maieru, căci despre el este vorba, își începea ziua lovind bagheta de colțul noptierei din lemn de nuc, așezate lângă patul uriaș, pe care-l împărțea cu dorita lui soție, Erjike, moașa târgului. Știut este că bagheta aceea, un diapazon străvechi, oricum ai ține-o în mână și oricum ai lovi-o de vreun lucru de prin preajmă, întotdeauna scoate același sunet, după care oricare dascăl de muzică își poate armoniza apoi vocea. Profesorul Maieru era însă mai mult decât un simplu profesor de mu­zică, dintr-un târg oa­recare de mineri. Mu­zi­ca era pentru el viața însăși, de aceea se simțea obligat ca prin tot ceea ce făcea să aducă armonie lumii din jur. Zilele profeso­rului începeau după cum bagheta lui vibra cu lumea din jur. Câteodată, după ce lo­vea diapazonul și-l pu­nea la ureche, putea să audă cum curg apele repezi de munte, peste bolovanii împrăș­tiați în albie, alteori, auzea vuietul copacilor prinși de furtună. De multe ori, i se părea că aude zbaterea peștilor în pâ­raiele reci, ori spar­ge­rea țurțurilor de gheață, căzuți de pe acoperișul clopotniței aflate lângă biserică. Dar orice ar fi trezit în mintea lui su­netul diapazonului, pro­fesorul știa că lu­mea din jur se poate ordona după cum dicta acel sunet. De la o vre­me, i-a trecut prin cap că datoria lui nu era să-i învețe pe copiii minerilor să cânte, ci mai de­grabă să se armonizeze, să se potri­vească cu lumea în care trăiau. Așa că în fiecare dimineață își asculta mai întâi diapazonul și apoi pornea către școală. Dacă acesta îi aducea în minte glas de ape, profe­sorul cânta cu elevii lui în tonuri unduioase, dacă auzea dimineața în urechi pași șovăitori, cânta des­pre incertitudine și teamă, dacă diapazonul îi trans­mitea hotărâre și determinare, îi învăța pe copii cântece pe care mulți dintre ei și le-au amintit, apoi, când au fost cătane, în tranșeele războiului. "Mu­zica e totul!" repeta profesorul din când în când, în drumul lui către școală. "Și totul e armonie", adău­ga apoi, după ce făcea o scurtă pauză, în așa fel încât vorbele lui nu numai să-l surprindă pe cel care le-ar fi auzit, ci să-i și rămână bine întipărite în minte. De la o vreme, oamenii au început să-l oco­lească, pentru că cei mai mulți nu vedeau armonie în viețile lor și nu puteau desluși vor­bele profeso­rului. Îl iubeau, în schimb, elevii, care atunci când profesorul bătrân s-a îmbolnăvit și s-a îngrășat peste măsura măsurii, îl aduceau la școală, în fiecare zi, într-un căruț, pe care-l trăgeau cu rândul. Profesorul își ținea lecțiile de-acolo din cărucior și fiecare oră începea cu lovirea diapazo­nului de roata din stânga a căruțului. "Astăzi cân­tăm despre vânt!", zicea el în anumite zile, în care părea mai posomorât și, deși era înțepenit în că­ruciorul sprijinit de catedră, spectacolul pe care-l începea în fața elevilor cuprin­dea tot ceea ce trebuia ca să te poți gândi la vânt. Forță și pasiune, dar și putere și blândețe, armonie și îngăduință, renunțare și bucurie, și, mai presus de toate, libertate neîngră­dită. Când cânta despre vânt, profesorul Maieru părea mai trist și mai obosit decât oricând. Nu-l înveselea, ajuns acasă, nici Erjike, nevasta lui, care-i povestea despre copiii născuți în casele mine­rilor de pe Valea Albă. Se gândea la plânsul lor nestăvilit, la foamea lor neostoită, și deși ar fi trebuit să fie interesat de ei, căci urma să-i fie elevi, brusc, i se părea că în viața lui e pustiu, pentru că, suprem capriciu al naturii, tocmai el, care credea atâta în armonie, și dorita lui nevastă, care aducea pe lume atâția copii de mineri, nu au putut avea copilul lor. Și dacă armonie nu există, nu este nici muzică, își zicea atunci profesorul Maieru, din ce în ce mai trist, lovind diapazonul de colțul mesei, ca să poată auzi măcar cântecul vântului.

Ghemul vieții

Dacă va desface ghemul, se va vindeca, i-a spus în dimineața aceea Marișca, fetei așezate pe margi­nea patului. I-a lăsat în brațe un ghem mai mare un pic decât un măr oltoan, din acela care se coace târziu. Lâna albă din ghem era însă atât de încâlcită, încât nu i se vedea capătul. Poate că așa de bine îl ascunsese Marișca, boșorcaia satului, tocmai ca să fie greu de găsit și ca fata să câștige timp în viața ei, căutându-l. Era bolnavă de plămâni Reghina, de când o ploaie rece de primăvară a prins-o, când se întorcea de la gaterul lui Vili, unde fusese cu mân­care la tatăl ei, ce tăia lemne acolo. Drumul prin pă­durea înghețată de suflul iernii n-a fost scurt, și la capătul lui, abia ajunsă acasă, fata a simțit că începe să tremure și că un val mare de căldură o cuprinde luându-i puterile. A zăcut Reghina toată primăvara, mutându-se de pe pat pe scaun și de acolo înapoi, fără să simtă că-i cresc la loc puterile. În zilele tot mai dese, cu soare călduț, ieșea în tărnaț, pe prispă, și de acolo se uita de-a lungul drumului, așteptând parcă ceva ce nu mai venea. Acolo era și în ziua în care a văzut-o pe baba Marișca, vrăjitoarea satului, culegând nisip din urmele vacilor. Era o zi în care păsările cântau voioase și-și făceau cuiburi printre crengile înmugurite. N-a spus nimă­nui ce-a văzut, pentru că a speriat-o privirea babei, care s-a uitat la ea peste gard. A mai văzut-o și altă dată, cum se apleca și făcea semne ciudate peste cărare, și nici atunci n-a spus ce-a văzut. Într-o zi, însă, când era singură acasă, după ce n-a mai putut ieși pe picioa­rele ei afară, așa încât stătea culcată între perne, baba Marișca a deschis ușa și-a intrat mai cu fe­reală, cu ochii în toate părțile, ca să n-o prindă care­va. Atunci i-a pus pe pătura sură cu care era aco­perită ghemul alb de lână încâlcită și i-a spus să-l desfacă, dacă vrea să trăiască, să-l desfacă până începe să cânte cucul.
Au fost zile în care Reghina, după ce toți ai casei plecau la lucru, pe-afară, scotea ghemul de sub per­nă și încerca să-l descâlcească. Ceasuri în șir pornea pe urmele unui fir pe care îl alegea dintre celelalte și-l urma cu bucurie și speranță, până când îl des­co­perea oprit într-un ciot pe care nu mai reu­șea să-l dezlege. Pornea apoi pe alt fir, și-apoi pe altul, și pe altul, căutând cu înverșunare un capăt care s-o ducă la firul cel bun, liber și neagățat de altele. Zilele treceau, soarele era tot mai luminos, pământul se încălzea, puterile Reghinei slăbeau. Ghemul mic cât un măr oltoan se făcuse acum cât o căpățână de varză, scărmănat și început din toate părțile, în cău­tarea firului cel bun. Câteodată trecea o zi întreagă fără să-l scoată din ascunziș, alteori îl cerceta și-l tot întorcea pe toate părțile de o mie de ori, și de altă mie de ori, ca să vadă de unde să înceapă. Tră­gea de fire până când degetele albite de boală erau prea obosite ca să le mai dibuiască încâlcelile.
Nu bătea vântul în ziua aceea, deși i se părea că aude un susur nedeslușit în preajmă, ca o șoaptă care se scurgea dinspre umărul drept, acolo unde știa că-i stă îngerul. Era tot singură acasă, plecaseră toți la arat, iar în paharul pus pe un scaun lângă pat, apa părea că tremură din când în când, ca și cum cineva ar fi spin­tecat aerul deasupra ei. Atunci a auzit cucul cântând. Cu ultimele puteri a început să rupă fire de lână din ghemul rămas încâlcit. Câte un fir pentru fiecare vis ne­îm­plinit, câte o bucată de ață pen­tru fiecare speranță moartă. Când s-au întors ai ei de la câmp, au văzut-o pe baba Marișca lângă stâlpul porții și-au alungat-o. Știau că e boșorcaia satului și că aduce numai nenorociri pe-acolo pe unde umblă.

Furnicile Mărioarei

Mărioara mânca furnici și lin­gea varul de pe peretele de care se sprijinea cuptorul. Era cea mai mică dintre copii, dar nu pentru asta o prețuia Mniculaie, mai mult decât pe ceilalți cinci prunci pe care-i avea cu nevasta lui, Ca­tarina. Nu era Mă­rioara mai cu­minte sau mai neascultătoare decât frații ei, avea însă din când în când câte o vorbă ciudată, pe care doar ea o înțelegea, pentru că nu se lega de nimic din ceea ce se petrecea sau se petre­cuse în curtea lor. Erau vorbe venite dintr-un timp viitor, și numai cine era atent foarte și cine era destul de isteț le putea lega într-un înțe­les. Mnicu­laie le mai înțele­gea, de multe ori chiar înainte ca ele să fie rostite. Era destul să se uite la Mărioara și ghicea ce avea să-i spună.
În vara de după terminarea răz­boiului, Mnicu­laie a muncit mult, mai mult singur, ca să re­pare casa urnită de obu­zele ru­sești. Îl mai ajutau feciorii, atâta cât puteau, că erau încă prea fra­gezi să se poată pune cu munci grele. Erau buni doar de ținut de-o scândură, de adus ciocanul ori de adu­nat cuiele îm­prăș­tiate în iarbă. Nu era mare casa, avea doar două odăi, una de toate zilele și alta pentru musafiri și pentru murit. Așa era obi­ceiul, ca omul ce trăgea să moară să fie mutat în camera cea mai bună, când veneau vecinii să-și ia ier­tăciunile de la el. Nu era mare casa, numai că fiind făcută din lemn, îi trebuia, așa cum știa Mni­culaie din bătrâni, un "meșter-grindă", adică o grin­dă mai groasă și mai lungă, pusă de-a curmezișul, pe care să se spri­jine toate celelalte ce țineau căpriorii acope­rișului. Grinda trebuia să fie cu cel puțin un metru mai lungă decât casa și de aceea era cam greu de găsit. Pădurile erau pline de brazi uriași, dar ca să tai un asemenea brad, pădurarul trebuia cumpărat cu mulți bani, mult prea mulți, față de cât ar fi putut avea Mniculaie.
Într-o zi de sărbătoare, s-a dus la cârciuma satu­lui, așa cum se duceau toți bărbații. De multe ori, po­veștile și vorbele auzite acolo îi zăpăceau cu totul cumințenia, de care mai râdeau alții câteodată, îl fă­ceau adeseori să roșească, deși trecuse bine de trei­zeci de ani și nu mai era flăcău neștiutor. Acolo a auzit povestea moșului Pavăl, căruia-i ziceau oame­nii și "Pavăl cu păharu", pentru că nu bea nicio­dată apă, vin sau rachiu decât din paharul lui, pe care-l purta legat cu sfoară, de brăcinari. Se te­mea Pavăl să nu ia vreo boală lumească dacă bea din același pa­har cu alții, și tot de aceea deschidea ușile cu coa­tele, fără să pună mâna pe clanțe. Vor­bele și povești­le spuse la cârciumă erau parcă mai ușoare decât cele rostite în alte locuri. Îi plăcea lui Mniculaie să le asculte mai mult decât să le spună, și în felul aces­ta, să atragă privirile celorlalți asupra sa, căci de felul lui era un om cam retras și tăcut. S-a întâm­plat însă ca în ziua aceea să se simtă dintr-odată mai liber decât alții și mai slobod să vorbească laolaltă cu ei. Poate că a fost de vină ro­mul cu alaș, pe care l-a băut mai cu poftă ca altă­dată, poate că l-a stârnit vorbăria vecinilor de masă, ori poate doar că a ajuns la bufet gata bucuros, pentru că a văzut peștii sărind după fluturi când a trecut puntea peste apa Șiorului. Oricum, mare parte din bucurie i-a făcut-o mezina Mărioara, care i-a răspuns, fără ca el să se aștepte la asta, atunci când trebăluia prin curte și vorbea singur, întrebându-se cum ar putea face să aducă un brad din pădure pentru meșter-grindă, fără ca pă­durarul să-l prindă. Mărioara mânca furnici și i-a întins și lui vreo două, repetând mecanic numele lor "Furnici, furnici!". Așa i-a venit în minte, brusc, ce are de făcut. Sigur este că, atunci când l-a văzut pe pădurar intrând în bufet, a știut că n-are nimic de pierdut dacă își ia inima în dinți și-i propune târgul. Târgul era, de fapt, un rămășag făcut de față cu toți cei ce erau atunci acolo. Va tăia cel mai mare brad din pădure, îl va aduce acasă și pădurarul nu va ști din ce loc a luat el bradul. Dacă se va întâmpla așa, pădu­rarul se obliga să nu-i ia nicio pla­tă pentru brad, dar dacă desco­perea locul tăierii, Mniculaie ar fi trebuit să lucreze, fără bani, la tăiat de lemne, o jumătate de an, ceea ce ar fi în­sem­nat să-și con­dam­ne familia la foamete. Pădurarul i-a dat și un termen de o săptă­mână, în care să-și aducă bradul, ur­mând ca după cele șapte zile convenite, să meargă el în pădure și să caute locul tăierii.
N-a spus nimic acasă Mniculaie de rămășagul făcut, dar a doua zi, în vreme ce-și adăpa caii, parcă, parcă a trecut prin sufletul lui o urmă de teamă. Va putea oare să ducă la bun sfârșit promisiunea, va fi el destul de isteț ca să-l păcălească pe pădurar, va pu­tea să termine casa până ce începeau ploile de toamnă? De fiecare dată când se simțea încolțit de în­trebări și păreri de rău, îi răsărea în față chipul fetei mai mici, care-și întindea spre el mânuțele grăsulii. "Furnici, furnici!"
A venit și prima zi din săptămâna rămășagului. Mniculaie s-a dus în pădure fără secure și fără cai. S-a dus doar ca să vadă, să se uite bine, să aleagă bra­dul, să dibuiască cel mai potrivit drum de aduce­re acasă, să chibzuiască la cele mai bune șiretlicuri de a-și as­cun­de urmele de pădu­rar. A doua zi a luat doar securea cu el, icurile de fier și fierăstrăul cel mare. I-a luat o dimineață în­treagă să doboare sin­gur bra­dul, în așa fel încât să nu rupă și alți co­paci în cădere. L-a tăiat cât mai aproape de pământ, ca să fie bu­turuga cât mai mică. Apoi a tăiat crengile și a făcut din ele două grămezi uriașe. În ziua a treia, le-a cărat acasă, fă­când mai multe drumuri cu ca­rul încărcat. În ziua a patra, a mai luat doi cai îm­pru­mut de la un cumnat și a tras trun­chiul întreg al bradului până în fața casei. În următoarele două zile, a făcut curat în pădure, în lo­cul în care căzuse bra­dul. A aco­pe­rit cu frunze rănile scurmate în pământ, atunci când bradul s-a prăvălit, a rupt de tot crengile al­tor copaci, care erau doar lo­vite, a în­dreptat tulpinile tufișu­rilor din apropiere. La sfârși­tul celei de-a șa­sea zile, nu mai ră­măsese niciun semn de tăiere în jurul bu­turugii groase. S-a așe­zat pe ea și-a râs mult și bine, până când și-a fumat cu sete mare pipa. În ultima zi a rămă­șa­gului, a luat cu el în pădure o pătură mare, cu ca­re-și acope­rea caii când era frig. A luat-o cu el și a dus-o pe umeri și pe Mărioara, pe care a învățat-o să-și facă mărgele din frăguțe în­șirate pe fire lungi de iarbă. Apoi a luat pătura și s-a înde­păr­tat la vreo cincizeci de pași de buturu­gă, până în fața unui furnicar uriaș. Cu o creangă în­doită ca un cârlig, a tras furni­carul pe pătură și apoi l-a dus în spate și l-a răs­tur­nat peste butu­ru­gă, în așa fel încât aceasta să nu se mai vadă deloc. Nici mă­car nu se bănuia că acolo a trăit cândva cel mai mare brad din pădu­re. A scurmat în ve­chiul mușuroi și-a strâns și ouă de furnici, atâtea câte a putut găsi, și le-a mutat în noul furnicar, știind că furnicile nu pleacă de-aco­lo de unde le sunt ouăle și viitorii pui. Dar înainte să le pună în noul lăcaș, a luat-o pe genunchi pe Mă­rioara, i le-a arătat și i-a povestit ce știa despre viața lor. Apoi a scuturat bine pătura, a mai aranjat câteva frunze pe furnicar, ca și cum tocmai ar fi căzut din copaci, și a luat copila de mână și-a pornit spre casă.
Mniculaie a ținut minte cât a trăit mirarea și mi­nunarea pădurarului, care n-a reușit, oricât a căutat, să găsească buturuga acoperită de mușuroi. Din ziua aceea, Mărioara n-a mai mâncat furnici, iar Mniculaie s-a socotit un om fericit. Câștigase rămă­șagul cu pădurarul și-a putut să-și termine casa, până când prima ninsoare, coborând dinspre munte, a acoperit satul de străluciri.