Enigme

Redactia
Plăcintele fără sare

Paralele între poveștile cu zâne și observațiile ufologice sunt numeroase. O temă comună vizea­ză noțiunea de dis­tor­siune temporală, care es­te un aspect re­cu­rent al multor relatări des­pre răpiri ex­tra­­te­res­tre. Is­toricul Edwin S. Hart­land re­latează po­ves­tea foarte veche a unui galez care a por­nit să-și păzească ani­ma­lele și s-a întors trei săptă­mâni mai târ­ziu, crezând că a lip­sit doar trei ore. În tot acel timp, își amintea că fu­sese în­con­­ju­­rat de niște ființe mici și vesele, ale că­­ror cântece și dansuri l-au dus într-o sta­re de extaz.
Un alt exemplu este cel al fermie­ru­lui ameri­can Joe Simonton (în foto). În aprilie 1961, Si­monton a văzut o farfurie zbu­ră­toare staționând la nivelul pământului. După spusele sale, avea cam zece metri diametru și vreo patru înălțime. Prin­­­tr-un hublou, Si­mon­ton a văzut trei fiin­țe care se învâr­teau în jurul unui aparat ciu­dat. I-au cerut apă, iar el le-a dat. În schimb, i-au ofe­rit trei plă­cinte pe care Si­mon­ton le-a dat mai târ­ziu de­par­ta­men­tu­lui sănă­tă­ții, pentru a fi stu­dia­te. Concluzia a fost că ele fu­seseră fă­cute cu ingre­diente te­restre, dar nu con­țineau niciun pic de sare. Lu­cru foarte ciudat, există tradiții celtice foar­te vechi despre niște zâne care le ce­reau apă oame­nilor pe care îi în­tâl­neau, ofe­rindu-le mân­care în schimb. Dar acele ofrande nu erau nicio­dată să­rate.

Dirijabilele din Magonia

Mai mulți exegeți ai istoriei me­die­vale îl citează pe Agobard, abatele ora­șului Lyon, care în secolul al IX-lea s-a con­frun­tat cu o si­tuație care în zilele noastre ar fi putut constitui un ex­celent do­sar OZN. Astfel, aba­tele a tre­buit să inter­vi­nă pentru a sal­va viața a pa­tru oa­­meni, pri­zo­nieri ai mul­ți­mii înfuriate, care dorea să-i lin­șe­ze. Cei patru ne­fe­riciți susțineau că fu­se­seră duși în cer împotriva voinței lor, în țara numită Ma­go­nia, de unde vin vase ce plutesc prin aer și își iau fructe de pe pământ. O re­la­tare aproape iden­tică este înscrisă pe un stră­vechi document persan, unde se descrie în amănunt o debarcare din cer a unor ființe de foc, venite pe Pământ dintr-o țară numită Ma­go­nia. (Tot Magonia a fost botezată și cea mai veche revistă ufo­logică din Eu­ro­pa, a cărei primă edi­ție a apărut în An­glia, în 1966.)

Salvați de potop

Potopul este, fără îndoială, un mit uni­ver­sal, unul dintre cele mai vechi mituri, poveștile despre el circulând pe întreg glo­bul pământesc. Cu toate că este descris di­fe­rit de la o cultură la alta, versiunea cea mai cunoscută este povestea biblică a arcei lui Noe, în care el și familia sa sunt salvați din fața revărsării de ape, grație intervenției di­vine. În mi­to­logia mesopotamiană, potopul este pla­nificat de patru zei, iar un al cin­cilea, Ea, îi spune planul secret unui om, pe nume Ut Na­pishtin. Acesta, la fel ca Noe, a pri­mit po­runca de a construi o barcă, dacă voia să supra­viețuiască unui dezastru iminent. Dar mitul poto­pului bântuie și în mileniul trei.
Exemplul cel mai notabil este cel al ce­le­brei secte americane "Heaven's Gate" (Poarta Raiu­lui). În 1997, treizeci și nouă dintre membrii aces­tei secte, printre care și conducătorul ei, Marshall Applewhite (în foto), s-au sinucis la San Diego, în Ame­rica. Această sinu­ci­dere co­lectivă trebuia să le deschidă accesul spre o farfurie zbu­ră­toare ca­re să le per­mită să supra­vie­țu­ias­că apo­calip­sei care se apro­pia: un potop uriaș. Un alt exem­­­plu este cel al pre­­di­ca­toarei Ma­ri­ane Keech, care și-a adu­­nat dis­ci­polii în vârful unui deal. Aco­lo, un OZN tre­buia să vină să-i salveze de la un potop de dimen­siuni biblice. Nu a fost niciun potop și nu a apărut nici OZN-ul, așa că discipolii și-au pierdut credința și secta s-a desființat.

Vase prin nori: OZN-uri medievale?

Povestea întâlnirilor cu obiecte zbu­ră­toare ciudate este foarte veche. Există numeroase legende, unele dintre ele de câteva secole, care evocă vase ce ieșeau din nori, târând după ele ancore pe care le abandonau drept amintiri. În mar­tie 1958, revista americană Fate re­pro­du­cea traducerea unui manuscris din secolul al XIII-lea, numit Speculum Regale, care povestea des­pre o întâlnire cu un obiect zburător. Conform do­cu­men­tului, ancora unui vas al norilor se agățase de clo­potnița bisericii din St. Ki­narus, în Irlanda. Unul dintre ocu­panți a trebuit să iasă din vas pentru a tăia sfoara, abandonând astfel ancora.
Patru sute de ani mai târziu, ce­tă­țeanul american Robert Hibbard a afirmat că a văzut și el îm­pre­ună cu o mulțime de oameni, un astfel de di­ri­jabil straniu, în martie 1897. Di­rijabilul respectiv trăgea, de ase­menea, după el o ancoră, care s-a agățat într-un arbore uriaș, târându-l destul de mult timp înainte de a scăpa de el. O astfel de coincidență de povești, la atâtea secole diferență, este tul­bu­rătoare. Oare să fie vorba despre un mit celtic vehiculat în America de emi­granții irlandezi?