Generalul CONSTANTIN DEGERATU - "În România nu există sentimentul public al pericolului de război"

Ion Longin Popescu
Vicepreședinte al Coaliției Naționale pentru Modernizarea României

Coaliția Națională pentru Modernizarea României (CNMR) a prezentat primul set de măsuri privind planul național de modernizare a țării, ce va fi aplicat până în anul 2030. La loc de frunte se va afla și apărarea Ro­mâ­­niei, o chestiune vitală în actualul context in­ter­­național, despre care l-am rugat să ne vor­beas­că pe d-l general Constantin Degeratu, vice­pre­șe­din­te al CNMR, responsabil cu Apărarea Ro­­mâniei.

"Armata Română traversează o perioadă dificilă"

- În sondajele de opinie, la capitolul încre­de­re, Armata ocupă locul I în opțiunile ro­mâ­nilor. Merită acest loc important? Ne putem simți liniștiți în privința apărării naționale?

- O astfel de apreciere constantă, care are atât rădăcini istorice impresionante, cât și determinări generate de contribuția oștirii noastre la Revoluția din decembrie 1989, onorează și obligă Armata Română. Dintr-o astfel de perspectivă se poate spune că da, absolut da, Armata Română merită această apreciere. Problema principală a zilelor noastre este, însă, pentru Armata Română, aceea de a fi capabilă să contracareze pericolele existen­ția­le pe care mediul de securitate global și regio­nal le generează la adresa libertății și securității românilor, la adresa suveranității naționale, a inte­grității statului român și a înfăptuirii dezideratului său istoric legitim - unitatea națională. La acest capitol trebuie să ne punem întrebări și ar trebui să găsim rapid răspunsuri corecte. De pildă, ade­vărul că Armata Română traversează o perioadă ex­trem de dificilă. Dincolo de o împrejurare esen­țială favorabilă - aceea de a fi parte a Alianței Nord-Atlantice - Armata Română de astazi este mult subdimensionată față de amploarea peri­colului militar care se profilează, indubitabil, la frontierele țării noastre. Armata Română nu este organizată și nu este înzestrată corespunzător, naturii complexe a acestui pericol; nu poate fi ins­­truită corespunzător; nu beneficiază de o con­du­cere politică și administrativă la nivelul gra­vității situației; nu dispune de o bază doctrinară cu­­prin­zătoare și limpede și nu este motivată co­res­pun­zător, în raport cu tipul de acțiune cerut de mi­­siune: viața militarilor pentru libertatea na­țiu­nii.

"Urgențele legate de apărarea națională cer o dezbatere publică"

- Să ne imaginăm că noul parlament ar pu­tea lua o decizie fără prece­dent: v-ar împuternici să conduceți Guvernul. Știind că apărarea este domeniul care vă preocupă cel mai mult, ce ați face în acest sens?

- Evident, nu pot să nu re­marc natura me­ta­forică a în­tre­bării dvs., care cere un răs­puns pe mă­sură pentru că, pe de o par­te, nu este cazul (sper că si­tuația României, deși extrem de difi­cilă, nu necesită astfel de so­luții), iar, pe de altă parte, prin natura sa, de­mocrația înseamnă guver­nare politică și guverne po­litice ba­zate pe votul ce­tă­țenilor. O dezbatere ci­vică publică, refe­ritoare la urgențele de secu­ritate și de apărare națională, nu este însă deloc lipsită de interes, mai ales că, în contextul actua­lelor ale­geri, s-a putut vedea - atât din partea par­tidelor po­litice, cât și a opinei pu­blice - o pe­ri­cu­loasă perpetuare a per­cepției inadec­vate a ame­nin­țărilor ce vizează Ro­mânia. Practic, toate for­țe­le politice au prezentat o agen­dă de pace, în ca­drul că­reia urgențele se­curității și apă­rării na­ționale nu își au locul. În Ro­­mânia, nu există sen­timen­tul public al perico­lului de răz­boi și nici cel al res­pon­sa­bilității politice pen­­tru contra­ca­rarea lui. Ale­ge­ri­le s-au câș­tigat (ori s-au pier­dut) numai pe teme so­ciale (salarii, pen­sii, ni­vel de trai, educație, sănă­tate etc.) sau po­litice (stat de drept, lup­ta îm­potriva co­rup­ției, pla­giate, starea de pe­nalitate). Pro­ble­ma­tica apă­ră­rii a fost ex­pe­diată, în mai toate pro­iec­tele de programe de gu­ver­­na­re, sub forma "o să dăm 2% pen­tru ar­ma­tă", iar răs­pun­derea pro­priu-zisă pen­tru apă­rarea­ Ro­mâniei ră­mâne ex­ter­na­li­za­tă (re­vine NATO și par­tenerului stra­tegic - SUA).

"Vremea conferințelor a cam trecut"

- Cum se explică eludarea unei probleme așa de grave? România nu se confruntă cu pericole militare externe?

- Evident că o astfel de politică este de două ori greșită: în primul rând, pentru că nimeni și nimic n-ar putea garanta acest lucru, iar ignorarea evidențelor nu soluționează problema. În al doilea rând, pentru că o astfel de abordare (nu există pericol militar direct la adresa noastră, deci nu trebuie să avem capacități de contracarare) este o de­cla­­rație cu consecințe gra­ve, care poa­te fi inter­pre­tată în sensul că Ro­mânia se ba­zează pe ajutorul ofe­rit de alții (în baza Arti­co­lului 5), dar nu va putea face același lucru față de aliații săi aflați în pericol. Or, există cel pu­țin patru state membre NATO care con­si­deră că se află sub a­menin­țarea unei agre­siuni ruse foarte pro­ba­bile (mă re­fer la Polonia, Li­­tuania, Le­to­nia și Es­to­nia). Tre­buie în­țeles că Ar­ticolul 5 este o obli­ga­ție ju­ridică im­pe­rativă, cu dublu sens (poate pri­mi nu­mai cel ce dovedește că este capabil și hotărât să ofere), o obli­gație care costă mult, atât sub ra­portul resur­selor materiale necesare, cât și, mai ales, al sacri­ficiului de soldați. Ce ar trebui să facă un guvern, dacă ar fi pe deplin conștient de res­ponsabilitatea sa politică, juridică și morală, cu privire la apă­rarea României, în condițiile ac­tua­lei agresiuni hibride declanșate de Rusia în estul Eu­ropei? Ar trebui, în primul rând, să con­ști­entizeze opinia publică despre acest pericol, să solicite Par­la­mentului să-și exercite obligațiile consti­tu­ționale privind conducerea apărării și să-i asigure pre­ședintelui condițiile necesare pentru exer­ci­tarea funcției de comandant al forțelor ar­mate. Ar fi, apoi, necesară urgent o strategie de secu­ri­tate națională, care să definească pericolul, urma­tă imediat de o strategie militară de acțiune. Este un răspuns poate prea detaliat, dar am im­presia că cei ce au guvernat țara până acum nu au dorit deloc să înțeleagă că vremea conferințelor și a se­minariilor a cam trecut și că e timpul să pună în prac­tică lecțiile pe care le-au învățat (sau ar fi trebuit să le învețe) la cursurile de po­li­tologie, la masterele de studii de securitate ori pe teme geo­po­litice, pe timpul întocmirii lucrărilor de doc­to­rat, ori la cursurile Centrului "George C. Marshall" din Garmisch-Partenkirchen.

"Lipsa percepției pericolelor externe este un fapt îngrijorător"

- Vă iau acest interviu într-o stare de spirit neliniștită pentru români. În jurul nostru sunt țări pro-rusești: Bulgaria, Serbia, Ungaria și chiar R. Moldova. Oare va trebui să construim un pod aerian către Londra și Washington?

- Nu sunt așa de îngrijorat (sau nu în primul rând) de evoluțiile din jur. Fiecare în parte își are explicația ei și soluția ei. Cel mai îngrijorător este ce se petrece în România: lipsa percepției peri­colelor existențiale externe; slăbirea capacității de supraviețuire prin autoamăgire și confuziile doc­trinare și strategice promovate; cvasi-distrugerea capacității proprii de apărare prin subfinanțare, dezindustrializare și ex-ter­nalizarea răspunderii și a deciziei strategice; fra­gilizarea democrației (fa­li­­mentul partidelor poli­tice, apelul la soluții non-politice mesianice); uria­șul colaps demo­gra­fic al țării. Orientarea pro-ru­seas­că a unor politici pu­blice din țările vecine are explicații multiple și, mai toate pot fi înțe­le­se ca fiind chestiuni de opor­tu­nism specific stă­rilor de criză. Nici Bul­­garia, nici Ungaria nu vor părăsi NATO sau UE, câ­tă vreme a­ceste organizații se vor dovedi via­bile, iar ele se vor dovedi viabile, nu­mai dacă toate sta­tele, inclusiv Ro­­mânia, vor con­­tri­bui (substan­țial, nu doar declarativ) la con­solidarea lor. Or, ce am oferit noi, dincolo de asi­gurările de loia­li­tate? Instabilitate politică (vreo cinci guverne în ultimii cinci ani); un par­lament fără auto­ritate și fără credibilitate; pre­ședinți sus­pendați sau ame­nin­țați cu sus­pen­darea. Eșecul dezvoltării unor re­lații de co­la­borare strânsă în materie de se­curitate și apă­rare colectivă cu Bul­garia și Un­garia ni se dato­rează în parte și nouă, iar orien­ta­rea tot mai ostilă a clasei politice de la Chișinău re­flectă și fali­men­tul politicii noastre privind relațiile cu construcția artificială rusească dintre Prut și Nistru. Amintim și lipsa de curaj a noastră, a ro­mânilor, în abor­darea problematicii uni­rii, din aceeași perspectivă ca și cea a celor două Ger­ma­nii. Sigur că da, evo­lu­țiile de la Chi­și­­nău, Bu­da­pesta, Belgrad și Sofia gene­rează riscuri semni­ficative pentru securitatea na­țională a României, dar toate au un numitor co­mun: po­litica agresivă a Ru­siei, având ca scop anihilarea unui ad­versar istoric, unul care a blocat efectiv dru­mul Rusiei spre dominația deplină în Pe­ninsula Balcanică. Și ce ar putea urmări astăzi, aici, Rusia, altceva decât ceea ce a urmărit de la în­ceputul secolului al XVIII-lea și până în zilele noastre: unitatea statală a românilor? Mai întâi, prin împiedicarea uni­ficării statale, mai apoi prin încercările repetate de a realiza destruc­turarea sta­ta­li­tății moderne a românilor sau prin cio­­pâr­­țirea trupului și mutilarea sufletului pa­triei lor comune.

"Plătitorul de taxe american nu prea mai este dispus să achite nota de plată a securității și bunăstării europenilor"

- Declarațiile noului preșe­din­­te american legate de NATO îngrijorează. Avem a ne teme sau nu?

- Nu am crezut niciodată (și nu cred nici acum) că noul președinte american ar vrea să des­ființeze NATO. Un astfel de demers, nu doar că nu ar fi în interesul Statelor Unite, ci, dim­po­trivă, ar afecta grav interesele lor. Ceea ce ne-a spus și ne spune Trump, poate într-un limbaj ceva mai bo­lo­vănos, este ideea că plă­titorul de taxe ame­rican nu prea mai este dispus să achite nota de plată a securității și bunăstării europenilor și că, în consecință, în calitate de aliați și parteneri, tre­buie să împărțim echitabil povara cheltuielilor mi­litare și, la nevoie, pe cea a pierderilor umane, în condițiile în care PIB-ul Uniunii Europene este relativ egal cu cel al SUA (17-18 mii de miliarde dolari). Este adevărat că Statele Unite și-au asu­mat, începând din anul 1947, răs­pun­derea pentru secu­ri­tatea Europei de­mocratice (cea ră­masă dincolo de Cor­ti­na de Fier ins­talată de Stalin în ini­ma Eu­ro­pei). Garan­ta­rea sec­u­rității Eu­ro­pei de­mo­cra­tice a vizat prio­ri­tar anihilarea ame­nin­țării nu­clea­re (care re­pre­zenta principalul mij­loc de șan­taj te­ro­rist sovietic), dar și, în mare măsură, des­cu­ra­jarea agre­siunii so­vietice în do­me­niul războiului con­­vențional, în­deosebi prin asigurarea su­pre­mației teh­nologice (do­­­mi­­nația spațiului ae­rian și ma­ri­tim, arma­mentul de mare pre­cizie, apă­rarea antiae­ria­nă și antitanc, comunicații și sis­te­me logistice).

"NATO nu este un soi de 112, la care suni în caz de incendiu"

- Începând cu anul 2017, România va aloca armatei 2% din PIB, în timp ce alte țări membre ale NATO abia dacă in­ves­tesc 0,1-0,5 %. Este nor­­mal acest lucru?

- Este limpede că mem­brii europeni ai Alian­ței trebuie să-și asume răs­pun­derea pentru obli­gațiile ca­re le revin pentru propria apă­rare, în­țelegând că aju­torul ame­rican este com­ple­mentar efor­tului națio­nal, nu un substitut al aces­tuia. Iar acest lucru este vala­bil și pentru România, ca și pentru Bulgaria, Un­ga­ria sau Slovacia. Su­bli­niez aceasta, deoarece atât Po­lonia, cât și cele trei state bal­tice, foste com­po­nente ale URSS, sunt văzute ca făcând eforturi na­ționale corespunzătoare pen­tru propria lor apă­rare (de altfel, toate aceste patru state, și nu­mai ele, sunt menționate ca fiind con­tributori efec­tivi la întărirea Alianței, în textul ulti­mei stra­tegii de securitate națională a preșe­din­telui Oba­ma). Acesta este mesajul pe care trebuie să îl în­țelegem și, deși nu ne este prea convenabil, tre­buie să ac­ceptăm că este corect. Desigur, alo­ca­rea, începând cu 1 ianuarie 2017, a 2% din PIB-ul României pentru apărarea țării în cadrul NATO (așa cum ne-am asumat obligația la Summit-ul din Țara Ga­lilor) este un element de apreciere a țării noas­tre din perspectiva înde­pli­nirii obliga­ții­lor asu­ma­te. Acest indicator conta­bi­licesc este, însă, doar o condiție de eligibilitate pentru a bene­ficia de ga­ran­țiile prevăzute de Articolul 5. Nu e un merit și nu re­pre­zintă, în sine, nimic din punc­tul de ve­dere al capacităților care ar trebui să per­mită gu­vernului român să-și îndeplinească, în pri­mul rând, obli­ga­țiile față de propriul popor și, în al doilea rând, obligațiile de solidaritate asumate, fără de care nu poate fi beneficiarul Articolului 5. Am mai spus, de mai multe ori, că mecanismul Articolului 5 nu este un fel de 112, la care suni în caz de incendiu, iar cei de acolo nu te întreabă dacă ești asigurat/abonat sau nu, ci trec la acțiune, la stingerea incendiului. Mecanismul Articolului 5 necesită consens; con­sensul se construiește, iar construcția durează și depinde de felul în care fiecare țară va fi dis­pu­să să-și sacrifice oamenii sau interesele particulare.

- Ce fel de semnale vin dinspre SUA spre noi, la capitolul NATO?

- Sunt convins de bunăvoința multor oameni politici americani față de România. Sunt convins de intențiile pozitive ale multor oficiali americani din actuala Administrație și chiar și din noua Ad­mi­nistrație în construcție. Problema este, însă, ce fa­cem noi, acum și aici, în România, pentru apă­ra­­rea noastră, a românilor, și pentru participarea la apă­rarea aliaților, ca o condiție a funcționării cla­u­zei de securitate (principiul unul pentru toți, toți pen­­­tru unul, cunoscut încă din vremea lectu­ri­lor adolescenței generației mele). Iar 2% nu re­pre­zintă aproape nimic, din perspectiva a ceea ce ar fi tre­bu­it făcut. Experiența de până acum a Po­loniei ne-ar putea furniza câteva lecții utile, între care: nevoia de organizare a apărării teritoriale (începută a fi rezolvată prin mărirea efectivelor armatei, prin or­­ga­ni­zarea adecvată la nivel tactic și operativ, prin înzestrarea rapidă cu armament an­titanc și anti­aerian modern); gărzi naționale; exer­ciții de apă­rare, pe scenarii clare și realiste; solicitarea pu­blică și deschisă a dislocării unor unități com­ba­tan­te semnificative, furni­zate de state membre NATO cu un potențial substanțial în cadrul Alianței.

Foto: AGERPRES (2), MEDIAFAX (3)