Un vot pentru viitor

Toma Roman
În urmă cu trei decenii, în "epoca Ceaușescu", Ana Blandiana a scris într-un poem ce a rămas în memoria vremii, un vers celebru: "Suntem un popor vegetal".

Ver­sul exprima, printre altele, stupoarea că românii ac­ceptă, resemnați, toate constrângerile și minciunile vân­turate de propaganda comunistă. S-a văzut însă, până la urmă, că "mă­măliga a explodat", revolta din decem­brie 1989 răs­turnând un regim ce părea de neclintit. Ro­mânii au de­monstrat atunci că, totuși, nu sunt o turmă ce înghite pe nemestecate toate "ofertele" propagandei de partid, în­deosebi cele legate de primejdiile ce pân­desc țara, dacă re­gimul aflat la putere este răsturnat. Moștenitorii "tra­dițiilor" comuniste au revenit acum, la 27 de ani după res­pingerea minciunii totalitare, la "te­mele" puse în circulație atunci. Pentru alegerile din 11 decembrie, PSD, ALDE, PRU și chiar PMP-ul le pro­pun alegătorilor un vot îm­po­triva "cozilor de topor" ale stră­inătății, care "ne-a invadat țărișoara", "ne-a luat tot ce e românesc", "ne-a im­pus obi­ceiuri străine". Un neamț, Klaus Werner Iohannis, ne con­duce, ca președinte, un "bruxellez", Dacian "Julien" Cio­loș, ne administrează ca premier, o rețea "sorosistă" ne orientează alianțele și ne controlează resursele etc. Toți cei care, ca și în decembrie 1989, sunt în­clinați să creadă asemenea mons­truozități propa­gan­distice ar trebui să se în­trebe ce au făcut, totuși, în cei 27 de ani de postco­mu­nism, propagatorii lor. PSD-ul a fost aproape tot timpul la guvernare. Șefii ALDE au ad­minis­trat, sub diverse de­numiri și sigle, destulă vreme țara. Iar PRU este alcătuit din "rezerva de cadre" a PSD-ului și rămășițele diver­șilor lui sateliți, care s-au "reformat" sau au năpârlit ideologic du­pă împrejurări. În 27 de ani, Ro­mânia a fost invadată de poftele lor de avere și putere, a fost ținută în loc de minciunile și pomenile lor de partid, de jaful "la drumul mare" pe care l-au practicat. E drept, au fost "ajutați" și de politicieni din "opoziție", dornici "ca tot românul" de chi­verniseală fără muncă. Acum, când un premier "bru­xellez" sau ce-o fi, Dacian Cioloș, ajutat de Justiția in­de­pendentă, le-a stopat propensiunea spre hoție și umilire a statului de drept, ei țipă în gura mare că țara e pe cale de dispariție, vândută străinilor "la bu­cată", supusă legilor dictate de aceștia. Vorba lui Sebas­tian Ghiță, liderul PRU și amicul lui V.V. Ponta, "mai bine hoț român, decât stră­in" (cum i-a sintetizat "doc­tri­na" jurnalista Tia Șerbă­nes­cu). Cinismul reprezen­tan­ților PSD, ALDE, PRU merge, așadar, până acolo încât susțin pe față hoția, cu o condiție, desigur... să fie româ­nească!
Aroganța declarațiilor propagandistice date de con­ducătorii "stângii patriotice" se întemeiază pe "ar­gu­men­te" interne și externe. Brexit-ul, alegerea lui Trump la președinția SUA, problema uriașă a emigranților și agre­­sivitatea tot mai marcată a Rusiei au tulburat echi­librul lumii anunțând, probabil, intrarea într-o epocă politică mai pragmatică, mai tranșantă. Occidentul nu mai pare atât de dispus să-și asume deschideri spre restul lumii. Cine ține pasul cu el, bine, cine nu, nu. "Băieții" din PSD, ALDE, PRU și sateliții lor mascați au sesizat mo­mentul de "rela­xare a controlului" occi­den­­tal - pe care Ro­mânia l-a ac­ceptat, pentru a fi pri­mi­tă în "familia" aces­tuia - și s-au de­cis, spre în­cân­tarea Rusiei, să-și afirme "independența", adică po­si­bi­litatea de a-și impune liber, fără constrângeri, pro­priile aspirații și valori. Sebastian Ghiță vrea să fure... românește, fără ca DNA, ANI sau DIICOT să-l opreas­că, aplicând niște reguli (de sorginte occidentală) care de­finesc statul de drept. În interior, țara, văduvită de re­sur­sele ei umane cele mai performante (plecate, pentru a se împlini și realiza, în alte spații, în care regulile statului de drept fac, totuși, previzibilă direcția vieții), este dominată de masa celor dependenți de spri­ji­nul statului - ruralii, pensionarii, șomerii - care-și duce traiul de azi pe mâine. Această masă a devenit electo­ratul fidel al PSD-ului și al sateliților lui, acceptând mereu să fie momită cu pro­misiuni de ajutoare, fa­ci­lități, pensii și sa­larii tot mai mari, chiar dacă - în fapt - în­deplinirea lor lasă bugetul statal complet gol, fără po­sibilități de in­vestiții în infrastructură, industrie, în­văță­mânt sau sănă­tate. În cinismul lor, liderii PSD-ului știu că promisiunile sunt fără acoperire, dar "scopul scuză mijloacele", mai ales că, electoral, prin exage­ra­rea lor, pun echipa de "teh­nicieni" în situația de a se de­zice, realist, de ele sau în cea de a intra și ei într-o spi­­­rală a minciunii. Dragnea, Ponta, Tăriceanu, Ghiță și cei­lalți vor să confiște puterea și apoi vor găsi diverse mo­dalități de a nu-și onora promisiunile.
PSD-ul, ALDE, PRU și "clonele" lor speră să câș­tige peste 50% din voturile electoratului. Votanții de dreapta, mai informați și mai critici, balansează între deta­șare (ne­pre­zentarea la vot) și divizare. Dezamăgi­rile provocate de evoluția sinuoasă a PNL-ului îi vor orienta, pe unii din­tre ei, spre USR. Partidul antisistem al lui Nicușor Dan s-a des­chis spre tineretul activ, pre­gătit și competent. Cea mai mare parte a acestuia este însă plecată, iar mobilizarea lui se petrece, de obicei, în momente de cumpănă, cum s-a în­tâmplat la "pre­zi­den­țiale". Dar la parlamentare nu exis­tă, din această perspectivă, un tur secund. Dias­pora are oricum, în cazul de față, o pondere mai mică, numărul de aleși re­parti­zați ei fiind relativ redus. Disciplinați, de­pen­denți "de pixul" șefilor lor locali, ruralii, pensionarii și func­­ționarii speriați de ziua de mâine vor vota in cor­po­re pentru cei care, ca întotdeauna, le promit verzi și us­cate. Nu contează că Dragnea, Ponta, Tăriceanu sau Ghiță (și ne­numărați alții) sunt certați cu (sau cercetați de) lege, câ­tă vreme "listele" îi ascund, iar partidele lor adu­nă o ma­joritate "darnică" (cea a penalilor), care le va permite să "ad­ministreze" țara. Ajunși la putere, îl vor bloca și pe pre­­ședinte, care (după o lege susținută chiar de PSD de curând) a anunțat că nu va numi un penal în func­­­ția de pre­mier, și, mai ales, Jus­ti­ția, trecând sub con­tro­lul lor ins­ti­tuțiile acesteia. Atunci va fi, în sfârșit, Ro­mâ­­nia "in­de­pendentă", cen­trată pe ea însăși, vegetând în miș­­carea lu­mii. Să fii avut, totuși, dreptate, poeta? Să fim, to­­tuși, "un popor ve­getal"? Votul din 11 decembrie, esen­țial pen­tru vii­to­rul imediat al țării, o va confirma sau infirma.