ANNA IONAȘCU - "Dumnezeu mi-a dat ideea să pictez pe piatră"

Camelia Starcescu
Apartamentul e mic și înțesat de obiecte de artă.

Cele mai multe, picturi pe piatră. Un înger adormit, o cruce, o floare ciudată sau alte imagini ce par negativele ascunse, de cine știe când, în piatră, ale unui fo­tograf nepământean. Ar­tista din Deva le-a văzut și, fin cre­ionate, le pune în fața celor care-i trec pragul. Pe pereți, tablouri din bucăți de scoarță de copac, în ală­turări inedite. Altele, din coajă de ou, în mo­zaicuri migălos po­tri­vite, sau pe frunze uscate, pre­sate cu grijă și transformate, mai apoi, în peisaje sau portrete. Jocuri de copii, ai spune, doar că doamna care se încăpățânează să vadă, să culeagă și să ni le pună în față are 82 de ani. O cheamă Anna Ionașcu, pic­tează de când se știe și este un artist plastic autodidact. În lumea mult prea plină de orgolii a artiștilor consacrați nu s-a găsit un loc și pentru ea. Dar asta n-a împie­di­cat-o să lucreze, cu același drag ca la început.

Ghiveciul crăpat

"Pictez de când eram copil, doar că n-am avut posibilitatea niciodată să fac școli sau cursuri de arte plas­tice. Și când erau copiii mei mici, după ce le spălam scu­te­cele, cum erau pe-atunci, mai ales du­minică după-amiaza, îmi făceam timp să pic­tez. Așa simțeam nevoia. Nu știu să vă explic. Ca și cum, dacă ar fi trecut mai mult de o săptămână fără să pictez, pur și sim­plu n-aș mai fi putut respira. Am și avut noroc că soțul meu, Dum­nezeu să-l ierte!, m-a înțeles și m-a susținut. De fapt, el mi-a făcut cadou primele pensule și vopsele de ulei, când copiii noștri erau încă mici", spune Anna Ionașcu.
Pe vremuri, când porțelanurile și bibe­lourile erau la mare preț printre români, era tot timpul solicitată să picteze farfurii, pen­tru doamnele care își doreau să refacă, astfel, câte un set descom­pletat. A durat câțiva ani buni "moda" asta, apoi a trecut. A pic­tat și goblenuri, dar și acestea s-au demo­dat.
Într-o zi, însă, a descoperit piatra. I se crăpase un ghiveci de flori și a adus de la o balastieră câ­teva plase de pietre, ca să-l rede­coreze, să-i dea o al­tă formă și să-l poată așeza în curtea blocului, în bucățica sa de gră­dină. Când le-a spălat, a început să vadă în ele forme in­te­resante, imagini încre­menite în piatră de milioane de ani. Și s-a gândit să le evidențieze cumva, cu pu­țină culoare, ca să poată vedea și alții ceea ce ea văzuse. "Prin 1996, Dum­nezeu mi-a dat ideea să pictez pe piatră. Până atunci, n-am avut curaj. În 1998, am fost invitată la Pro TV, la emi­siunea «Chestiunea zilei» a lui Florin Călinescu. Am avut un succes extraor­dinar! Am fost prima din Ro­mâ­nia care a avut această idee, de a picta pe piatră, dar după acea emisiune, foarte mulți s-au inspirat și au ajuns, acum, să facă lucrări asemă­nă­toare. Am cunoscut și eu câțiva astfel de artiști. Dar ei co­lorează pia­tra, o acoperă cu vopsea, fac cu totul altceva decât fac eu".

Pietre, scoarță de copac, frunze

Vorbește liniștit, cu o detașare înțeleaptă. Nici urmă de patimă, de înverșunare, sau de reproș. Știe foarte bine care-i e drumul și nu se abate de la el pe cărări în­fundate. Are și acum foarte multe idei, dar se teme că va muri și nu va apuca să le rea­li­zeze.
"Eu nu pictez pe ori­ce, îmi aleg pietrele. Se în­tâmplă, de multe ori, să văd în piatră o imagine și, după ce o aduc acasă, să nu-mi mai spună ni­mic. Piatra trebuie as­cul­tată, îți spu­­ne singură ce as­cun­de. Am pățit ca o piatră să nu se lase pictată: avea o față perfect dreap­tă, cea­lal­tă în relief. Am tot mutat-o, în casă, afa­ră, mă ob­seda, dar nu pu­team s-o pictez nici­cum. Și, în­tr-o zi, am vă­zut-o din spate și atunci am în­țeles ce-mi spunea: erau câ­­teva cu­legătoare de spi­­ce. Pe o alta, sin­gura pia­tră găsită într-o gră­madă de nisip, am încer­cat s-o pictez pe Fecioara Maria, dar nu mi s-a părut po­­trivită și am șters-o. Am încercat un cap de Crist, apoi un înger. Abia în­gerul s-a po­trivit, el era «de acolo»".
Anna Ionașcu nu a că­utat în mod special vreo mo­dalitate prin care, ex­primându-se artistic, să iasă în evidență față de alți artiști, să fie altfel de­cât ei. A făcut, de fiecare dată, exact ceea ce a simțit, a pictat cum i-a dictat ins­pirația și sufletul. La un moment dat, a desco­pe­rit scoarța de copac și a transformat-o și pe aceas­ta în tablouri, în icoa­ne. "Obișnuiam să mă plimb prin Parcul Den­drologic din Simeria. Este un loc superb, plin de copaci extrem de bătrâni, a căror scoarță se de­cojește din cauza umezelii. Și tot plimbându-mă, am găsit câteva bucăți ce mi s-au pă­rut cu totul aparte, potrivite pentru a picta pe ele ceva. Oda­tă, o furtună a rupt un brad bătrân, iar pe scoarța lui rămăsese înfiptă o tul­pină de iederă. Am adus-o acasă și am trans­format-o într-o icoa­nă. Bu­­cățica de iederă e și acum acolo, am integrat-o în ta­blou". În timp, doamna Anna Ionașcu a des­co­pe­rit și magia expresivă a frunzelor. A tot adunat frun­ze cu forme inte­re­san­te, le-a tot presat, gân­dind că le va folosi într-o zi. Recent, i-a venit ideea de a le potrivi astfel încât să creeze fon­dul unor noi tablouri. Doar îmbinate ele între ele, frun­­zele cons­tituie imagini deo­se­bite, fără a mai fi ne­cesar să li se adauge și cu­lori.
"Ori de câte ori plecam în con­ce­diu, când trăia soțul meu, și acum, când merg în străinătate, la fiica mea, nu plec fără să am pensulele și vop­selele cu mine. Dar parcă niciodată nu pot picta ca aca­să. Am fost în locuri exotice, unde n-am visat nicio­dată că voi ajunge, locuri cu peisaje fabuloase. Dar mie îmi stă gân­dul la casa mea, la pietrele mele, la munca mea și abia aștept să mă în­torc. În vara asta, am fost iarăși la fii­ca mea. Trăiește în Indonezia. Stă în­­tr-un loc extraor­dinar, dar n-am reușit să pictez de­­cât vreo două tablouri. Mă și gân­deam că numai eu pot fi atât de proastă, în­­cât să am asemenea priveliști fabuloase în față, și să nu mă pot bucu­­ra pe de-a-ntregul de ele, să-mi doresc să ajung acasă. Ce-i drept, acolo totul e altfel. Un stil de viață la care nu mă pot adapta."
Picturi pe piatră, pe scoarță de copac, pe por­țelan, pe frunze... Singură piatra e, însă, cea care îi spune doamnei Anna povești. Nici nu le pic­tează pe toate. Sunt mult mai frumoase, în starea lor naturală, și mult mai vii.

Prea multe orgolii

Deși i s-au tot făcut promisiuni, niciodată nu s-a găsit momentul potrivit pentru a se putea organiza o expoziție la Galeriile de Artă din Deva. Lucrările doamnei Ionașcu au ajuns, însă, în țări de pe mai toate continentele lu­mii: în Ca­nada și Ja­po­nia, în Marea Britanie, Ger­mania. "În 2002, am­basadorul României în Indonezia m-a invitat să particip la Charity Basaar, un târg de ca­ritate organizat anual de către repre­zen­tanții tutu­ror ambasadelor. Mi s-au vândut toate lu­crările, cele mai mari și mai frumoase fiind cum­­părate de un ja­ponez. Am rămas în le­gături de cola­bo­rare cu câ­teva magazine din Ger­ma­nia și Olan­da, pie­trele me­le pictate fiind foarte apreciate acolo și-acum. Banii obținuți pe lu­crările vândute în aces­te țări s-au întors, ulterior, la câteva orfelinate din Ro­mânia".