Selecția "Formula AS"

Adriana Bittel
* Bogdan Suditu, "Bucureștiul în locuințe și locuitori de la începuturi și până mai ieri (1459-1989)", Editura Compania (tel. 021/223.23.24), 388 p.

În timp, am semnalat aici multe cărți despre București. Văzută subiectiv, anecdotic, de lo­cal­nici și de călători străini, în anumite momente is­torice sau în diacronie, Capitala pare o temă fascinantă de vreme ce i s-au consacrat și continuă să i se adauge atâtea volume. Cel pe care vi-l reco­mand azi e special: sintetizează o vastă docu­men­tație (bibliografia ocupă 18 pagini mari!) într-o lucrare academică deloc aridă, fiindcă e împănată cu poze și povești. Autorul, Bogdan Suditu, e un nume de ținut minte. Încă tânărul conferențiar universitar s-a specializat în geografie socială, analiză și planificare urbană, politici de locuire și amenajare a teritoriului. Competența omului de știință tobă de carte e dublată de pa­siunea, curio­zitatea cercetătorului atașat afectiv de obiectul cercetării sale. De aceea cartea lui poate fi citită cu interes și de specialiști, și de profani ca noi, mai ales că ideile sunt însoțite de numeroase ilustrații de epocă explicate. (Ca și în alte volume cu pa­gi­na­ție complicată apărute la Compania, macheta și teh­noredac­ta­­rea, acu­ratețea tex­tu­lui sunt impe­ca­bile.) Con­si­de­rând Bucu­reș­tiul un re­zultat al ac­țiu­nilor com­plementare dar deze­chi­librate ale ac­to­rilor pu­blici și privați din fie­care epocă, Bog­dan Su­ditu ne propune o ana­liză cronologică a ora­șului din pers­pec­tiva re­lației bucu­reștenilor cu lo­cuin­țele lor și cu carti­erele în care aces­tea sunt si­tuate. "Spre deo­se­bire de alte stu­dii de geo­grafie sau de arhitectură care tratează cons­tituirea spațiului urban sau a modelelor arhitec­turale ce pot fi identificate pe teritoriul Bucu­reștiului, abordarea mea interdis­ciplinară urmă­rește structurile urbane, natura construcțiilor și ar­hitecturile sociale prin prisma normelor juri­dice și a celor sociale informale care au mar­cat dife­ritele zone ale locuirii: centrul, pericentrul, marile ansambluri rezidențiale, peri­feriile cu ori­gine rurală" - spune autorul. Toate sunt exa­mi­nate din momentul înjghebării și până la sfârșitul epocii comuniste, inclusiv prin istorii fa­miliale sau personale ale unor figuri cunoscute din fiecare pe­rioadă, dintre privilegiați sau mar­ginalizați (uneori trecuți dintr-o categorie în alta, mai ales în a doua jumătate a sec. XX). Cum lo­cuirea și locu­ința au fost mereu influențate de dez­voltarea economică și socială, cercetătorul caută (și încă mai găsește și azi în anumite zone, nu doar în arhive), case ce conservă moduri de viață din tre­cut, peste care se suprapun alte forme semnifi­cative pentru istoria și geografia socială a Capita­lei, într-un veritabil palimpsest urban. De la "cior­chinele de mahalale" din sec. XV până în preajma Revoluției de la 1848 și de la primul val de mo­dernizare dintre 1848 și 1918, continuat mai abitir în interbelic, dinamica rezidențială a orașului e urmărită prin documente, legi, statistici dar și prin secvențe de viață concretă, care se înmulțesc în perioada comunistă. Naționalizarea, locuirea "la comun", privilegiile locative ale nomenclaturii și securiștilor, greutatea obținerii unui "buletin de București", sinistrele programe de sistematizare din "epoca de aur" cu dramele aferente - nimic nu lipsește din lucrarea pe cât de doctă pe atât de impresionantă a lui Bog­dan Suditu. Măcar de ar citi-o și Gabriela Firea și consilierii din Primăria Ca­pitalei, ca să priceapă că deciziile lor nu vor fi ju­decate doar de noi, ci vor fi consemnate și în lucrări asemănătoare ale unor cercetători din viitor. Deși nu prea cred că le pasă de asta.